Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kha_li
#928040

Download miễn phí Chuyên đề Một số biện pháp tài chính chủ yếu để tăng lợi nhuận ở Công ty cổ phần Mía Đường Lam Sơn

MỤC LỤC

Lời nói đầu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Phần I: Khái quát chung về lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức

hoạt động và quản lý tài chính của công ty cổ phần Mía Đường Lam

Sơn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

 I. Đặc điểm chung của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn . . . . . . . 2

 1. Lịch sử hình thành và phát triển . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

 2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty . . . . . . . . . . . . . 3

 II. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

 1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

 2. Chức năng, nhiệm vụ tổ chức điều hành quản lý tại công ty . . . . . . . . . 3

 III. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

 1. Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

 2. Chức năng, nhiệm vụ của các thành viên trong phòng kế toán của

Công ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

 3. Hình thức và phương pháp kế toán doang nghiệp áp dụng . . . . . . . . . . 6

 4. Năm tài chính của Công ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

 Phần II: Thực trạng về hoạt động kinh doanh và tình hình lợi

nhuận của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

 I. Khái quát về Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn . . . . . . . . . . . . . . 8

 II. Tình hình hoạt động của Công ty cổ phần mía đường LSơn . . . . . . 8

 1. Về khó khăn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

 2. Về thuận lợi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

 3. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty . . . . . . . 9

 a. Về tổng doanh thu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

 b. Về lợi nhuận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

 Phần III: Một số đề xuất góp phần tăng lợi nhuận ở Công ty cổ

phần mía đường Lam Sơn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

 Kết luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

 Phần phụ lục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


các đơn vị: Văn phòng tổng hợp, Phòng tài chính kế toán, phòng vật tư & tiêu thụ sản phẩm, Chi nhánh Hà nội, Nhà máy bánh kẹo, thay mặt của lãnh đạo phụ trách chất lượng. Báo cáo HĐQT về tình hình SXKD của Công ty.
- Các Phó Tổng giám đốc giúp Tổng giám đốc giải quyết các công việc của Công ty trong phạm vi được uỷ quyền, và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và HĐQT.
- Các Nhà máy, XN, phòng ban nghiệp vụ tham mưu giúp việc cho Tổng giám đốc theo đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn đã được phân công trong quá trình SXKD nhằm SXKD ổn định đạt hiệu quả chất lượng cao, đồng thời tiết kiệm CP, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, tăng thu nhập cho CBCNV và cho người trồng mía, trong đó có sự phân công chuyên môn hoá rõ rệt.
* Ưu nhược điểm của của mô hình tổ chức quản lý:
- Đây là mô hình tổ chức quản lý thích hợp theo hướng nâng cao quyền tự chủ của các đơn vị thành viên trong Công ty.
- Các đơn vị được áp dụng theo những quy định cụ thể và được hoạt động theo Pháp luật và các Quy định của Công ty.
Tuy nhiên đây cũng là mô hình mang tính chất phức tạp với số lượng cán bộ quản lý đông.
Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty:
1. Sơ đồ bộ máy Kế toán của Cty: (Xem phụ lục số 2)
2. Chức năng, nhiệm vụ của các thành viên trong phòng kế toán của Cty:
Để phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh và đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty, Công ty lựa chọn hình thức tổ chức công tác kế toán vừa tập trung vừa phân tán. Lựa chọn hình thức này mới có thể ghi chép, phản ánh một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình kinh tế phát sinh tại các đơn vị trực thuộc nói riêng và cũng như của toàn Công ty nói chung .
- Phòng kế toán của Công ty gồm có 15 người được bố trí phân công phù hợp theo từng chức năng, nhiệm vụ của mỗi người, mỗi phần hành. Thực hiện theo hướng dẫn HD-0.008/TV ngày 29/9/2001 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CBCNV phòng tài chính kế toán Công ty, cụ thể như sau:
+ Kế toán trưởng - kiêm Trưởng phòng TCKT: Giúp Tổng giám đốc điều hành, tổ chức chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác kế toán thống kê và hạch toán kinh tế toàn Công ty, đồng thời làm nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo công tác tài chính. Tổ chức bộ máy kế toán thống kê phù hợp với tổ chức SXKD. Kiểm tra việc ghi chép ban đầu, chấp hành chế độ báo cáo thống kê, kiểm tra xét duyệt báo cáo quyết toán của các đơn vị cấp dưới và quyết toán của Công ty. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh, tổ chức hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán của Nhà nước và các qui định của Công ty về quản lý tài chính. Tổ chức bảo quản lưu trữ hồ sơ theo qui định ....
+ Phó phòng tài chính kế toán: Giúp việc Kế toán trưởng giải quyết các công việc chuyên môn được Kế toán trưởng phân công, khi Kế toán trưởng đi vắng thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng theo uỷ quyền.
+ Kế toán Tổng hợp, và kế toán nguồn vốn quỹ:
(+) Kế toán Tổng hợp : Kiểm tra soát xét chứng từ tổng hợp tại Công ty, kiểm tra số liệu báo cáo kế toán của các đơn vị trực thuộc trước khi tổng hợp toàn Công ty. Lập báo cáo quyết toán toàn Công ty theo mẫu qui định. Chịu trách nhiệm trước kế toán trưởng về số liệu tổng hợp của mình trên các báo cáo và sổ sách tổng hợp.
(+) Kế toán nguồn vốn quỹ: Theo dõi và hạch toán tổng hợp và chi tiết các TK 411,412,413,414,415,416,431,441,451,466, đồng thời lên nhật ký số 10, mỗi TK được ghi trên một tờ nhật ký.
+ Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành SP: Giám sát kiểm tra các khoản chi phí , tính đúng tính đủ, chính xác kịp thời các khoản chi phí tạo lên giá thành SP.
+Kế toán tiệu thụ và xác định kết quả KD và kế toán thuế: Giám sát tình hình biến động giá cả thị trường và tình hình bán hàng, soát xét các CP bán hàng, CP quản lý và các chi phí khác có liên quan, xác định tổng doanh thu , tổng CP để kết chuyển xác định kết quả lỗ lãi, kiểm tra việc sử dụng và lưu trữ hoá đơn bán hàng , tình hình thanh toán với ngân sách nhà nước. Tham gia kiểm tra đánh giá hàng tồn kho theo đúng quy định , lập báo cáo gửi Kế toán trưởng và Lãnh đạo Công ty.
+ Kế toán tiền mặt: Giám sát tình hình thu chi quỹ tiền mặt. Kiểm tra tính pháp lý của chứng từ gốc trước khi làm phiếu chi. Hàng ngày đối chiếu với thủ quỹ, in báo cáo quỹ, rút số dư cuối ngày báo cáo Tổng giám đốc và Kế toán trưởng. Kiểm tra nhận lại chứng từ thu chi trong ngày từ thủ quỹ. Hạch toán chi tiết, tổng hợp quỹ tiền mặt ( Bảng kê số 1 và nhật ký chứng từ số 1). Cuối quí, năm kế toán quỹ tiền mặt phải lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
+ Kế toán ngân hàng: Giám sát tình hình biến động của tiền vay, tiền gửi trên các tài khoản của Công ty tại ngân hàng, kiểm tra chứng từ trước khi thanh toán qua ngân hàng, hạch toán chi tiết, tổng hợp tiền gửi, tiền vay. Cuối tháng phải có đối chiếu số dư tiền gửi, tiền vay, lãi của từng ngân hàng.
+ Kế toán nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ: Giám sát tình hình nhập xuất tồn kho, kiểm tra tình hình dự trữ vật tư. Kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo quản dự trữ và sử dụng vật tư tồn kho. Tham gia kiểm kê đánh giá hàng tồn kho theo đúng qui định, hạch toán tổng hợp, lập báo gửi lên Kế toán trưởng.
+Kế toán tài sản cố định: Tính toán, kiểm tra việc chấp hành qui chế đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ, sửa chữa, kiểm tu, nâng cấp máy móc thiết bị của từng đơn vị. Ghi chép phản ánh tình tăng giảm, giá trị hiện có của TSCĐ. Tính toán phân bổ chính xác khấu hao TSCĐ vào chi phí kinh doanh cho từng đối tượng. Hạch toán tổng hợp TSCĐ. Cuối quí (năm) lập báo cáo giải trình tăng giảm TSCĐ theo nguồn hình thành.
+ Kế toán Công nợ: Theo dõi và hạch toán các khoản phải thu phải trả của doanh nghiệp, cập nhật chứng từ hàng ngày, hạch toán kịp thời chính xác. Hàng tháng (quí) lập bảng cân đối công nợ của từng loại công nợ trong kỳ, lập báo cáo trình kế toán trưởng.
+ Kế toán tiền lương: Tính cho cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp, trích các khoản BHXH, BHYT, Kinh phí công đoàn.
+ Kế toán chuyên quản các đơn vị trực thuộc Công ty: Ngoài các nhiệm vụ kế toán nêu trên, mỗi kế toán còn được phân công trực tiếp chuyên quản một hay nhiều đơn vị trực thuộc Công ty. Kế toán chuyên quản chịu trách nhiệm trước kế toán trưởng về việc theo dõi giám sát quá trình hạch toán kế toán của đơn vị thành viên do mình chuyên quản đảm bảo chính xác, trung thực.
+ Tại các đơn vị trực thuộc bộ máy Kế toán được tổ chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Phòng Tài chính Kế toán Công ty trực tiếp chỉ đạo, kiểm soát và tổng hợp báo cáo tài chính từ các đơn vị này.
3. Hình thức và phương pháp kế toán doanh nghiệp áp dụng:
Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chứng từ theo chương trình kế toán trên máy vi tính. ( Sử dụng phần mềm kế toán AC Soft của phòng TM và Công nghiệp VN)
Đặc điểm chủ yếu của hình thức này là sự kết hợp ghi chép theo thứ tự thời gian với việc ghi sổ theo hệ thống giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, giữa việc ghi chép hàng ngày và việc ghi chép cuối tháng .
+...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement