Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Leroux
#928033

Download miễn phí Chuyên đề Kế toán bán hàng tại Doanh nghiệp

Doanh nghiệp Nguyễn Thị Huệ là một đơn vị hạch toán kinh tế nội bộ, đơn vị độc lập về tài chính. Doanh nghiệp hoạt động theo quy định chung đối với các đơn vị Doanh nghiệp tư nhân.

Vì vậy để phù hợp với quá trình hạch toán Doanh nghiệp sử dụng hình thức nhật ký chứng từ để tổ chức hệ thống sổ sách kế toán.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


m trõ vµo sè thuÕ GTGT ph¶i nép.
+ Sè thuÕ GTGT ®· nép vµo Ng©n s¸ch nhµ n­íc.
+ Sè thuÕ GTGT cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i.
SDCK: Ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ®· nép thõa vµo Ng©n s¸ch nhµ n­íc.
+Sè thuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép Ng©n s¸ch nhµ n­íc cña hµng ho¸ dÞch vô ®· tiªu thô.
+ Sè thuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép cña hµng ho¸ dÞch vô dïng ®Ó trao ®æi, biÕu tÆng, sö dông néi bé.
+ Sè thuÕ GTGT ph¶i nép cña thu nhËp ho¹t ®éng chÝnh, thu nhËp bÊt th­êng.
+ Sè thuÕ GTGT ph¶i nép cña hµng ho¸ nhËp khÈu.
SDCK: Ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT cßn ph¶i nép cuèi kú
TK 3331 cã 2 tµi kho¶n cÊp 3:
+ TK 33311. Sè thuÕ ®Çu ra: Ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ®Çu ra, sè thuÕ GTGT ph¶i nép, ®· nép, cßn ph¶i nép cña hµng ho¸ thµnh phÈm dÞch vô tiªu thô.
+ TK 33312. ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu: Ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ph¶i nép, cßn ph¶i nép cña hµng ho¸ nhËp khÈu.
2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n:
2.1. T¹i Doanh nghiÖp thùc hiÖn thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ.
Tr­êng hîp Doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn.
H¹ch to¸n bu«n b¸n hµng ho¸:
a. KÕ to¸n b¸n bu«n qua kho theo h×nh thøc giao hµng trùc tiÕp:
+ TrÞ gi¸ hµng ho¸ xuÊt b¸n:
Nî TK632 : Gi¸ vèn hµng ho¸.
Cã TK 156 : Hµng ho¸.
+ Ph¶n ¸nh doanh thu vµ thuÕ GTGT:
Nî cTK 111, 112, 131 : Tæng gi¸ thanh to¸n.
Cã TK 511 : Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô.
Cã TK 3331 : ThuÕ GTGT ®Çu ra.
+ KÕ to¸n b¸n bu«n qua kho theo h×nh thøc chuyÓn hµng:
Nî TK 157 : Hµng göi b¸n.
Cã TK 156 : Hµng ho¸.
+ Chi phÝ vËn chuyÓn:
Nî TK 641 : Chi phÝ b¸n hµng.
Nî TK 1331 : ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ.
Cã TK 331, 111, 112 :
+ Kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n:
Nî TK 111, 112, 131 : Chi phÝ b¸n hµng.
Cã TK 511 : Doanh thu b¸n hµng cung cÊp dÞch vô.
Cã TK 3331 : ThuÕ GTGT ®Çu ra.
+ KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng göi ®i:
Nî TK 632 : Gi¸ vèn b¸n hµng.
Cã TK 157 : Hµng göi ®i b¸n.
b. KÕ to¸n b¸n bu«n vËn chuyÓn theo h×nh thøc “giao tay ba”:
Nî TK 632 : Gi¸ vèn hµng b¸n.
Nî TK 1331 : ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ.
Cã TK TK 11, 112, 331 : Tæng trÞ gi¸ thanh to¸n.
+ Ph¶n ¸nh doanh thu vµ thuÕ:
Nî TK 111, 112, 131 : Tæng gi¸ trÞ thanh to¸n.
Cã TK 511 : Doanh thu b¸n vµ cung cÊp dÞch vô.
Cã TK 3331 : ThuÕ GTGT ®Çu ra.
c. KÕ to¸n b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng theo h×nh thøc chuyÓn hµng.
+ Ph¶n ¸nh sè hµng mua cña ng­êi cung cÊp theo h×nh thøc göi ®i b¸n th¼ng:
Nî TK 157 : Hµng göi ®i b¸n.
Nî TK 1331 : ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ.
Cã TK 111, 112 : Tæng gi¸ thanh to¸n.
+ Chi phÝ vËn chuyÓn:
Nî TK 641 : Chi phÝ b¸n hµng.
Nî TK 1331 : ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ.
Cã TK 111, 112, 331... : Tæng gi¸ trÞ thanh to¸n.
+ Kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n tiÒn:
Nî TK 111, 112, 131 : Tæng gi¸ thanh to¸n.
Cã TK 511 : Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô.
Cã TK 3331 : ThuÕ GTGT ®Çu ra.
+ KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng göi ®i b¸n:
Nî TK 632 : Gi¸ vèn b¸n hµng.
Cã TK 157 : Hµng göi ®i b¸n.
* H¹ch to¸n b¸n lÎ hµng ho¸:
- B¸n hµng thu tiÒn trùc tiÕp: Ng­êi b¸n hµng trùc tiÕp thu tiÒn cña kh¸ch hµng. Ng­êi b¸n sö dông thÎ quÇy hµng ®Ó theo dâi tõng mÆt hµng ®Ó ghi chÐp sù biÕn ®éng cña hµng ho¸ trong tõng ca, tõng ngµy.
- B¸n thu tiÒn tËp trung: NghiÖp vô giao hµng vµ thu tiÒn b¸n hµng t¸ch rêi nhau. Nh©n viªn thùc hiÖn viÖc thu tiÒn vµ viÕt ho¸ ®¬n t¹i quÇy cho ng­êi mua. Ng­êi mua mang ho¸ ®¬n ®Õn nhËn hµng vµ trao ho¸ ®¬n cho ng­êi b¸n. Cuèi ngµy, lËp b¸o c¸o hµng vµ kiÓm kª l¹i hµng.
+ Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n:
a. – Thu tiÒn hµng ®ñ:
Nî TK 111, 112, 131 : Tæng gi¸ trÞ b¸n.
Cã TK 511 : Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô.
Cã TK 3331 : ThuÕ GTGT ®Çu ra.
- Thu tiÒn b¸n hµng ph¸t sinh thiÕu:
Nî TK 111, 112, 131 : Tæng gi¸ thanh to¸n.
Nî TK 1388 : Ph¶i thu kh¸c.
Cã TK 511 : Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô.
Cã TK 3331 : ThuÕ GTGT ®Çu ra.
- Thu tiÒn b¸n hµng ph¸t sinh thõa:
Nî TK 111, 112, 131... : Tæng gi¸ thanh to¸n.
Cã TK 511 : Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô.
Cã TK 3331 : ThuÕ GTGT ®Çu ra.
Cã TK 3381 : Tµi s¶n thõa chê xö lý.
- §èi víi hµng ho¸ dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hoÆc thuÕ xuÊt nhËp khÈu:
Nî TK 111, 112, 131 : Tæng gi¸ thanh to¸n.
Cã TK 511 : Doanh thu b¸n hµng.
- Ph¶n ¸nh sè thuÕ tiªu thu ®Æc biÖt hoÆc thuÕ xuÊt nhËp khÈu ph¶i nép:
Nî TK 511 : Doanh thu b¸n hµng.
Cã TK 3332 : ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt.
Cã TK 3333 : ThuÕ xuÊt nhËp khÈu.
- Cuèi kú kÕ to¸n x¸c ®Þnh gi¸ trÞ mua thùc tÕ cña sè hµng ®· b¸n lÎ trong kú:
Nî TK 632 : Gi¸ vèn b¸n hµng.
Nî TK 111, 112, 131 : Tæng gi¸ thanh to¸n.
b. KÕ to¸n b¸n hµng ®¹i lý:
+ KÕ to¸n bªn göi ®¹i lý:
- Khi xuÊt hµng göi ®¹i lý:
Nî TK 157 : Hµng göi ®i b¸n.
Cã TK 156 : Hµng ho¸.
- Khi nhËn tiÒn b¸n hµng ®¹i lý:
Nî TK 111, 112, 131
Cã TK 511: Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô.
Cã TK 33311: ThuÕ GTGT ph¶i nép
- Tr¶ tiÒn hoa hång cho bªn nhËn ®¹i lý:
Nî TK 641: Chi phÝ b¸n hµng.
Cã 111, 112
- HoÆc bªn nhËn ®¹i lý thanh to¸n tiÒn:
Nî Tk 111, 112.
Nî Tk 641: Chi phÝ b¸n hµng.
Cã TK 131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng.
- KÕt chuyÓn gi¸ vèn:
Nî TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n.
Cã TK 157: Hµng göi b¸n.
- Tr­êng hîp hµng göi ®i ®¹i lý kh«ng b¸n ®­îc th× doanh nghiÖp nhËn l¹i sè hµng ®ã:
Nî TK 156: Hµng ho¸.
Cã 157: Hµng göi b¸n.
+ Cuèi kú x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña hµng göi ®¹i lý:
+ KÕt chuyÓn cæ phÇn b¸n hµng vµ gi¸ vèn hµng b¸n.
Nî TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh.
Cã TK 632: Gi¸ vèn b¸n hµng.
Cã TKI 641: Chi phÝ b¸n hµng.
+ KÕt chuyÓn doanh nghiÖp thuÇn:
Nî TK 511: Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô.
Cã TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh.
+ KÕt chuyÓn cã l·i:
Nî TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh.
Cã TK 4212: Lîi nhuËn n¨m nay.
NÕu lç th× ng­îc l¹i
+ KÕ to¸n bªn nhËn ®¹i lý:
- Khi nhËn hµng ®¹i lý:
Nî TK 003: Hµng nhËn b¸n hé, nhËn ký göi.
- Khi xuÊt b¸n ra hoÆc xuÊt tr¶ l¹i:
Cã TK 003: Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký göi.
- Khi b¸n ®­îc hµng ®¹i lý ký göi :
Nî TK 111, 112, 131
Cã TK 331: Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n.
- Bªn nhËn ®¹i lý tr¶ tiÒn bªn cã hµng ®¹i lý:
Nî TK 331: Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n.
Cã TK 111: TiÒn mÆt
Cã TK 112: TiÒn göi ng©n hµng.
- TiÒn hoa hång ®­îc h­ëng:
Nî TK 111, 112
Cã Tk 511
c. H¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n hµng theo ph­¬ng thøc tr¶ gãp.
+ XuÊt hµng b¸n ra:
Nî TK 632 : Gi¸ vèn hµng b¸n.
Cã TK 156 : Hµng ho¸.
+ Doanh thu vµ thuÕ GTGT:
Nî TK 111, 112, 131 :
Cã TK 5111 : Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô.
Cã TK 33311 : ThuÕ GTGT ph¶i nép.
+ Ph¶n ¸nh l·i tr¶ gãp:
Nî TK 131 : Ph¶i thu cña kh¸ch hµng.
Cã TK 3387 : Doanh thu thùc hiÖn.
+ §Þnh kú khi nhËn ®­îc tiÒn:
Nî TK 111, 112
Cã TK 131
+ §ång thêi ph¶n ¸nh doanh thu l·i b¸n hµng tr¶ chËm tr¶ gãp tõng kú:
Nî TK 3387 : Doanh thu ch­a thùc hiÖn.
Cã TK 515 : Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh.
+ Cuèi kú kÕt chuyÓn doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh:
Nî TK 515 : Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh.
Cã TK 911 : X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh.
+ Cuèi kú kÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn hµng b¸n vµo TK 911:
Nî TK 911 : X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh.
Cã Tk 632 : Gi¸ vèn b¸n hµng.
+ Cuèi lú kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn: Ph¶n ¸nh doanh thu sè hµng b¸n tr¶ gãp
Nî TK 111 : TiÒn mÆt.
Nî TK 112 : TiÒn göi Ng©n hµng.
Nî TK 131 : Ph¶i thu cña kh¸ch hµng.
Cã TK 3331 : ThuÕ GTGT ph¶i nép.
Cã TK 511 : Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô.
+ Cuèi kú trÞ gi¸ vèn hµng b¸n vµo TK x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh:
Nî TK 911 : X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh.
Cã TK 632 : Gi¸ vèn b¸n hµng.
+ KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn:
Nî TK 511 : Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô.
Cã Tk 911 : X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh.
d. KÕ to¸n b¸n hµng thanh to¸n b»ng hµng (®èi l­u).
+ Doanh thu b¸n hµng theo ph­¬ng thøc ®æi hµng:
Nî TK 131 : Ph¶i thu cña kh¸ch hµng.
Cã TK 511 : Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô.
Cã TK 3331 : ThuÕ GTGT ®Çu ra.
+ Khi nhËn ®­îc hµng:
Nî TK 156 : Hµn...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement