Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhung_koj
#927988

Download miễn phí Đồ án Quản lý nhân sự cho Tổng công ty Bia - Rượu - Nước Giải Khát Hà Nội

Bảng KT-KL(Bảng khen thưởng kỷ luật)

Nhiệm vụ : Lưu lại những thông tin về khen thưởng và kỷ luật của nhân viên.

Mô tả : Các thông tin về quyết đinh khen thưởng hay kỷ luật như :

tên, ngày quyết định, lý do, hình thức

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


chấm công
Bảng chấm công
3.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1
(1.1)
Quản lý hồ sơ
Phòng tổ chức lao động
(1.2)
Cập nhật danh mục
(1.4)
Tính lương
(1.3)
Chấm công
Hồ sơ nhân viên
Kho dữ liệu
Thông tin lương
Thông tin khen thưởng- kỷ luật
Các bảng danh mục
Phòng kế toán
Bảng chấm công
Bảng lương
Tên các danh mục
Bảng chấm công
Bảng chấmcông
Các thông số tính lương
Các thông số tính lương
Phân rã chức năng cập nhật
2.2
Tìm kiếm nhân viên
Dữ liệu
Tất cả các phòng ban
Phân rã chức năng tìm kiếm
Tên phòng ban
Thông tin tra cứu
Thông tin về nhân viên
2.1
Tra cứu theo phòng ban
Kết quả tìm kiếm
Dữ liệu
3.2
In danh sách phòng ban
Ban lãnh đạo và Phòng tổ chức lao động
Danh sách nhân viên
Danh sách các phòng ban
Danh sách thay đổi nhân sự
Danh sách nhân viên thôi việc, nghỉ hưu
Danh sách khen thưởng
3.3
In danh sách nhân viên
3.1
Báo cáo lương
3.4
Thống kê nhân sự
3.5
Báo cáo thôi việc, nghỉ hưu
3.6
Khen thưởng
3.7
Kỷ luật
Phòng kế toán
Danh sách khen thưởng
Bảng lương
Bảng lương
Phân rã chức năng báo cáo
3.4.Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2
1.1.1
Quản lý sơ yếu lý lịch
Phòng tổ chức lao động
Phân rã chức năng quản lý hồ sơ
1.1.2
Quản lý hợp đồng lao động
Thông tin về các văn bằng hiện có của nhân viên
Bản sơ yếu lý lịch
Bảng HSNV
1.1.4
Quản lý bằng cấp
Thông tin về hợp đồng làm việc
Bảng Luong_CT
Bảng Bangcap
1.1.5
Khen thưởng
Kỷ luật
Thông tin khen thưởng kỷ luật
Bảng KT-KL
1.1.3
Quản lý lương- công tác
Bảng HDLD
4.Thiết kế cơ sở dữ liệu
Sau khi khảo sát và phân tích cụ thể như ở trên ta có mô hình thực thể quan hệ như sau :
4.1.Bảng HSNV(Bảng hồ sơ nhân viên)
Nhiệm vụ : Lưu thông tin cần thiết của nhân viên trước khi vào làm trong công ty, và sau khi nhân viên đã nghĩ việc.
Mô tả : Các thông tin về lý lịch của nhân viên, thông tin về nhân viên hiện đang làm việc hay đã nghỉ việc.
Thiết kế chi tiết :
Tên cột
Kiểu dữ liệu
ý nghĩa
MaNV(key)
String[15]
Mã số nhân viên
Tên
String[10]
Tên nhân viên
Hotendem
String[20]
Họ tên đệm nhân viên
Thoiviec
Boolean
Nhân viên đã thôi việc
Nghihuu
Boolean
Nhân viên đã nghỉ hưu
Ngaynghi
Boolean
Ngày nghỉ việc
Chuthich
String[200]
Chú thích về nhân viên
Dir_Anh
String[100]
Đường dẫn lưu ảnh của nhân viên
Gioitinh
Boolean
Giới tính(True =Nam;False=Nữ)
Ngaysinh
String[10]
Ngày sinh(dạng dd/mm/yyyy)
Nguyenquan
String[50]
Nguyên quán
MaTinhthanh
String[20]
Tỉnh
Diachi
String[50]
Địa chỉ liên lạc
Dienthoai
String[15]
Điện thoại
SoCMND
String[10]
Số chứng minh nhân dân
Ngaycap
String[10]
Ngày cấp chứng minh nhân dân
Noicap
String[50]
Nơi cấp chứng minh nhân dân
MaDantoc
Number
Mã dân tộc
MaTongiao
Number
Mã tôn giáo
NgayDoan
String[10]
Ngày vào Đoàn(dạng dd/mm/yyyy)
NoiDoan
String[50]
Ngày vào Đoàn
NgayDang
String[10]
Ngày vào Đảng(dạng dd/mm/yyyy)
NoiDang
String[50]
Noi kết nạp Đảng
LapGD
Boolean
Đã lập gia đình hay chưa
Socon
String[2]
Số con
4.2.Bảng Bangcap (Bảng bằng cấp)
Nhiệm vụ : Lưu thông tin học vấn của nhân viên.
Mô tả : Các thông tin về bằng cấp hiện đang có của nhân viên như tên bằng cấp, chuyên ngành, trình độ …
Thiết kế chi tiết :
MaNV
String[15]
Mã số nhân viên
MaBangcap
Number
Mã bằng cấp
MaChuyennganh
Number
Mã chuyên nghành
MaHedaotao
Number
Mã hệ đào tạo
MaTDHV
Number
Mã trình độ
MaKQHoc
Number
Mã kết quả học
MaNoicap
Number
Mã nơi cấp bằng
Ngaycap
String[10]
Ngày cấp bằng
Avail
Boolean
Lựa chọn hiện trong hồ sơ
Index(key)
Number
Chỉ mục
4.3. Bảng HDLD (Bảng hợp đồng lao động)
Nhiệm vu : Lưu các hợp đồng đã được ký kết nhân viên trong công ty
Mô tả : Các thông tin về hợp đồng làm việc của nhân viên như loại hợp đồng, ngày làm hợp đồng, ngày bắt đầu hợp đồng, ngày kết thúc hợp đồng …
Thiết kế chi tiết như sau :
MaNV
String[15]
Mã số nhân viên
MaLHDLD
String[15]
Mã loại hợp đồng lao động
MasoHD
String[20]
Mã số hợp đồng
NgayHD
String[10]
Ngày làm hợp đồng
Ngaybatdau
String[10]
Ngày bắt đầu hợp đồng
Ngayketthuc
String[10]
Ngày kết thúc hợp đồng
Avail
Boolean
Lựa chọn hiện trong hồ sơ
Index(key)
AutoNumber
Chỉ mục
4.4.Bảng Luong-CT(Bảng quá trình lương và công tác)
Nhiệm vụ : Lưu lại những sự thay đổi thông tin của nhân viên trong quá trình công tác.
Mô tả : Các thông tin của nhân viên như chức vụ, nơi làm việc, thông tin về lương của nhân viên.
Thiết kế chi tiết :
MaNV
String[15]
Mã số nhân viên
Ngaybatdau
String[10]
Ngày bắt đầu
Hesoluong
Currency
Hệ số lương
HesoPC
Currency
Phụ cấp chức vụ
MaChucvu
Number
Mã Chức vụ
MaPB
String[15]
Mã phòng ban
Chuthich
String[100]
Chú thích
Avail
Boolean
Lựa chọn hiện trong hồ sơ
Index(key)
AutoNumber
Chỉ mục
4.5. Bảng KT-KL(Bảng khen thưởng kỷ luật)
Nhiệm vụ : Lưu lại những thông tin về khen thưởng và kỷ luật của nhân viên.
Mô tả : Các thông tin về quyết đinh khen thưởng hay kỷ luật như :
tên, ngày quyết định, lý do, hình thức…
Thiết kế chi tiết
MaNV
String[15]
Mã nhân viên
Ten
String[50]
Tên khen thưởng hay kỷ luật
Ma
String[20]
Mã khen thưởng hay kỷ luật
Ngay
String[10]
Ngày khen thưởng hay kỷ luật
Lý do
100
Lý do khen thưởng hay kỷ luật
Hinhthuc
100
Hình thức khen thưởng hay kỷ luật
Bool
Boolean
Khen thưởng (True) , Kỷ luật(False)
Index(Key)
AutoNumber
Chỉ mục
4.6.Bảng Luong_CC(Bảng chấm công)
Nhiệm vụ : Lưu thông tin phục vụ cho việc tính lương
Mô tả : Các thông tin như ngày, tháng, số ngày công thực tế , hệ số lương, hệ số phụ cấp
Thiết kế chi tiết:
MaNV
String[15]
Mã số nhân viên
Nam
String[4]
Năm (dạng yyyy)
Thang
String[2]
Tháng (dạng mm)
Ngaylam
Number
Số ngày đi làm
Ngaynghi
Number
Số ngày nghỉ không phép
Ngayphep
Number
Số ngày nghỉ có phép
Index(key)
AutoNumber
Chỉ mục
4.7.Bảng lương
Nhiệm vụ : lưu thông tin lươngphục vụ cho việc in bảng lương
Mô tả : Lưu các thông tin như năm tháng tính lương, hệ số lương, và các loại lương được tính trong quá trình lương
MaNV
String[15]
Mã số nhân viên
Nam
String[4]
Năm (dạng yyyy)
Thang
String[2]
Tháng (dạng mm)
ABC
Currency
Hệ số chi của tổng công ty
HSL
Currency
Hệ số lương
LuongCB
Currency
Lương cơ bản
HSPC
Currency
Hệ số phụ cấp
LuongPC
Currency
LươngPC
Baohiem
Currency
Tiền bảo hiểm(BHYT và BHXH)
4.8.Bảng DM_Phongban(Danh mục các phòng ban)
Nhiệm vụ : Lưu thông tin phòng ban.
Mô tả : Lưu những thông tin về phòng ban như mã phòng ban, tên phòng ban, điện thoại …..
Thiết kế chi tiết :
MaPB(key)
String[15]
Mã phòng ban
TenPB
String[50]
Tên phòng ban
DT1
Number
Điện thoại 1
DT2
Number
Điện thoại 2
TTPB
String[200]
Thông tin về phòng ban
Để cho cơ sở dữ liệu gọn gàng. việc quản lý nó cũng dễ dàng ,nhất là giúp cho việc nhập thông tin nhanh chóng, chúng ta cần có những bảng danh mục đối với những thông tin ít biến đổi.
Các bảng danh mục :
4.9. Bảng DM_Tinhthanh(Danh mục các tỉnh thành)
MaTinhthanh(key)
AutoNumber
Mã tỉnh thành
TenTinhthanh
String[50]
Tên tỉnh thành
4.10.Bảng DM_Dantoc(Danh mục các dân tộc)
Madantoc(key)
AutoNumber
Mã dân tộc
Tendantoc
String[50]
Tên dân tộc
4.11.Bảng DM_Tongiao(Danh mục các tôn giáo)
MaTongiao(key)
AutoNumber
Mã tôn giáo
TenTongiao
String[50]
Tên tôn giáo
4.12.Bảng DM_Chucvu(Danh mục chức vụ)
MaChucvu(key)
AutoNumber
Mã chức vụ
TenChucvu
String[50]
Tên chức vụ
4.13.Bảng DM_LHDLD(Danh mục loại hợp đồng lao động)
MaLHDLD(key...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement