Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By linhnguyen_1003
#926860

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I. VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3

I. Vốn và vai trò của vốn đối với các doanh nghiệp 3

1. Khái niệm. 3

2. Các loại vốn 4

2.1 Loại vốn theo nguồn hình thành. 4

2.2 Phân loại vốn theo cách chu chuyển. 8

3. Vai trò của vốn đối với các doanh nghiệp 12

II. hiệu quả sử dụng vốn 13

1. Quan điểm về hiệu quả sử dụng vốn 13

2. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. 16

2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định. 17

2.3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 18

3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 20

3.1 Chu kỳ sản xuất 20

3.2 Kỹ thuật sản xuất 21

3.3. Đặc điểm của sản phẩm. 21

3.4 Tác động của thị trường. 21

3.5 Trình độ đội ngũ cán bộ và công nhân sản xuất 22

3.6 Trình độ tổ chức sản xuất kinh doanh 22

3.7 Trình độ quản lý và sử dụng các nguồn vốn. 23

3.8 Các nhân tố khác. 23

4. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 24

PHẦN II. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY 25

VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG. 25

I. Một số nét khái quát về công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 25

1 Sự hình thành và phát triển của công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 25

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của công ty. 27

3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty. 30

4. Khái quát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 30

II. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng 31

1. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong vài năm gần đây. 31

2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 35

2.1 Tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 35

2.2 Hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng 36

2.3 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 39

III. Một số hạn chế trong sử dụng vốn tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 42

1. Hạn chế trong sử dụng vốn cố định 43

2. Hạn chế trong sử dụng vốn lưu động. 43

PHẦN III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT XI MĂNG. 45

I. Phương hướng sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới. 45

II. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng. 45

1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 45

2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 46

III. Kiến nghị 47

1. Kiến nghị với tổng công ty xi măng Việt Nam 47

2. Kiến nghị với Nhà nước 48

KẾT LUẬN 50

TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


số đảm nhiệm vốn lưu động =
Chỉ tiêu này phản ánh để tạo ra một đồng doanh thu thuần thì cần bao nhiêu đồng vốn lưu động. Hệ số này càng nhỏ càng tốt, chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lưu động càng cao, số vốn lưu động tiết kiệm được càng nhiều và ngược lại.
Sức sinh lời của vốn lưu động =
Chỉ tiêu này cho biết cứ một đồng vốn lưu động tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ thì tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận.
Đồng thời để đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn lưu động người ta cũng đặc biệt quan tâm tới tốc độ luân chuyển vốn lưu động, vì trong quá trình sản xuất kinh doanh vốn lưu động vận động không ngừng qua các hình thái khác nhau. Do đó, nếu đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động sẽ góp phần giải quyết nhu cầu về vốn cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Để xác định tốc độ luân chuyển của vốn lưu động người ta dùng chỉ tiêu:
Số vòng quay của vốn lưu động =
Chỉ tiêu này còn được gọi là hệ số luân chuyển vốn lưu động, nó cho biết vốn lưu động quay được mấy vòng trong kỳ. Nếu số vòng quay tăng thì chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lưu động tăng và ngược lại.
Thời gian của một vòng luân chuyển =
Chỉ tiêu này thể hiện số ngày cần thiết cho vốn lưu động quay được một vòng, thời gian củ một vòng luân chuyển càng nhỏ thì tốc độ luân chuyển của vốn lưu động càng lớn và làm rút ngắn chu kỳ kinh doanh, vốn quay vòng hiệu quả hơn.
Mặt khác do vốn lưu động biểu thị dưới dạng TSLĐ khác nhau như tiền mặt, nguyên vật liệu, các khoản phải thu… nên khi đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động người ta còn đánh giá các mặt cụ thể sau:
Tỉ suất thanh toán ngắn hạn =
Tỉ suất này cho thấy khả năng đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn (phải thanh toán trong vòng một năm hay một chu kỳ kinh doanh) của doanh nghiệp là cao hay thấp. Nếu chỉ tiêu này xấp xỉ bằng 1, thì doanh nghiệp có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và tình hình tài chính là bình thường hay khả quan.
Tỉ suất thanh toán tức thời =
Chỉ tiêu này cho biết mức hợp lý của số dư các khoản phải thu và hiệu quả của việc đi thu hồi nợ. Nếu các khoản phải thu được thu hồi nhanh thì số vòng quay luân chuyển các khoản phải thu sẽ nâng cao và các công ty ít bị chiếm đọng vốn. Tuy nhiên, số vòng quay các khoản phải thu nếu quá cao sẽ không tốt vì có thể ảnh hưởng tới lượng hàng hoá tiêu thụ do cách thanh toán quá chặt chẽ (chủ yếu thanh toán ngay hay thanh toán trong thời gian ngắn)
=
Chỉ tiêu này cho thấy để thu hồi các khoản phải thu cần một thời gian là bao nhiêu. Nếu số ngày này mà lớn hơn thời gian bán chịu quy định cho khách hàng thì việc thu hồi các khoản phải thu là chậm và ngược lại, số ngày bán chiụ cho khách lớn hơn thời gian này thì có dấu hiệu chứng tỏ việc thu hồi nợ đạt trưóc kế hoạch về thời gian. Ngoài ra để phục vụ cho quá trình phân tích người ta còn sử dụng kết hợp với các chỉ tiêu khác như: Tỉ suất tài trợ, tỉ suất đầu tư, tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu…
Trên đây là các chỉ tiêu cơ bản được sử dụng để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại các doanh nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung cũng như quản lý và sử dụng vốn nói riêng doanh nghiệp luôn chịu tác động của rất nhiều yếu tố. Do vậy, khi phân tích, đánh giá để đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn thì doanh nghiệp phải xem xét đến các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp, cũng như ảnh hưởng gián tiếp tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.
3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.
3.1 Chu kỳ sản xuất
Đây là một đặc điểm quan trọng gắn trực tiếp tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Nếu chu kỳ ngắn doanh nghiệp sẽ thu hồi vốn nhanh nhằm tái tạo, mở rộng sản xuất kinh doanh. Ngược lại nếu chu kỳ sản xuất dài doanh nghiệp sẽ chịu một gánh nặng ứ đọng vốn và lãi phải trả cho các khoản vay tăng thêm.
3.2 Kỹ thuật sản xuất
Các đặc điểm riêng có về kỹ thuật tác động liên tục tới một số chỉ tiêu quan trọng phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định như hệ số đổi mới, máy móc thiết bị, hệ số sử dụng về thời gian về công suất.
Nếu kỹ thuật sản xuất đơn giản doanh nghiệp dễ có điều kiện sử dụng máy móc thiết bị nhưng lại phải luôn đối hó với các đối thủ cạnh tranh và yêu cầu của khách hàng ngày càng cao về sản phẩm.
Do vậy doanh nghiệp dễ tăng doanh thu, lợi nhuận trên vốn cố định nhưng khó giữ được lâu dài. Nếu kỹ thuật sản xuất phức tạp, trình độ trang bị máy móc thiết bị cao, doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh song đòi hỏi công nhân có tay nghề, chất lượng nguyên vật liệu cao sẽ làm giảm lợi nhuận trên vốn cố định.
3.3. Đặc điểm của sản phẩm.
Sản phẩm của doanh nghiệp là nơi chứa đựng chi phí và việc tiêu thụ sản phẩm mang lại doanh thu cho doanh nghiệp, qua đó quyết định đến lợi nhuận của Việt Nam.
Nếu sản phẩm là tư liệu tiêu dùng, nhất là sản phẩm công nghiệp nhẹ như rượu, bia.. thì sẽ có vòng đời ngắn, tiêu thụ nhanh và qua đó giúp doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh. Hơn nữa máy móc thiết bị dùng để sản xuất ra những sản phẩm này có giá tị không quá lớn, do vậy doanh nghiệp có điều kiện đổi mới. Ngược lại nếu sản phẩm có vòng đời dài, có giá trị lớn như ô tô- xe máy… việc thu hồi vốn sẽ mau hơn.
3.4 Tác động của thị trường.
Thị trường tiêu thụ sản phẩm có tác động rất lớn tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Nếu thị trường sản phẩm ổn định thì sẽ là tác nhân tích cực thúc đẩy cho doanh nghiệp tái sản xuất mở rộng và mở rộng thị trường. Nếu sản phẩm mang tính thời vụ thì sẽ ảnh hưởng tới doanh thu, quản lý sử dụng máy móc thiết bị và tác động tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.
3.5 Trình độ đội ngũ cán bộ và công nhân sản xuất
+ Trình độ tổ chức quản lý của lãnh đạo.
Vai trò của người lãnh đạo trong quá trình sản xuất kinh doanh là rất quan trọng. Sự điều hành quản lý và sử dụng vốn hiệu quả thể hiện ở sự kết hợp một cách tối ưu các yếu tố sản xuất, giảm chi phí không cần thiết đồng thời nắm bắt các cơ hội kinh doanh, đem lại cho doanh nghiệp sự tăng trưởng và phát triển.
+ Trình độ tay nghề của công nhân lao động.
Nếu công nhân sản xuất có tay nghề cao phù hợp với trình độ công nghệ của dây chuyền sản xuất thì việc sử dụng máy móc thiết bị sẽ tốt hơn, khai thác tối đa công suất máy móc thiết bị làm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.
Để sử dụng tiềm năng lao động có hiệu quả nhất, doanh nghiệp phải có một cơ chế khuyến khích vật chất cũng như trách nhiệm một cách công bằng sẽ làm tăng hiệu quả sử dụng vốn và ngược lại.
3.6 Trình độ tổ chức sản xuất kinh doanh
Đây cũng là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Quá trình sản xuất của doanh nghiệp phải trải qua ba giai đoạn là cung ứng, sản xuất và tiêu thụ.
- Cung ứng là quá trình chuẩn bị các yếu tố đầu vào cho quá trình sả...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online