Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#926245

Download miễn phí Luận văn Hoàn thiện lập và phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết (khảo sát điển hình tại khu vực Nam Trung bộ)

MỤC LỤC

 Trang

Lời mở đầu Trang 1

Chương 1 : Cơ sở lý luận về lập và phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết Trang 4

 1.1. Ý nghĩa, vai trò và những thông tin chủ yếu trên báo cáo tài chính Trang 4

 1.2. Nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo tài chính Trang 7

 1.3. Phương pháp và nội dung chủ yếu về phân tích báo cáo tài chính Trang 13

 1.4. Lập và phân tích báo cáo tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết Trang 21

Chương 2: Thực trạng lập và phân tích báo cáo tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết (khảo sát điển hình tại khu vực Nam Trung bộ) Trang 30

 2.1. Hệ thống các công ty xổ số kiến thiết (khảo sát điển hình tại khu vực Nam Trung bộ ) Trang 30

 2.2. Mô tả, phân tích thực trạng lập và phân tích báo cáo tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết (khảo sát điển hình tại khu vực Nam Trung bộ) Trang 46

 2.3. Đánh giá tình hình lập và phân tích báo cáo tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết khu vực Nam Trung bộ Trang 68

Chương 3: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện lập và phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết Trang 73

 3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện lập và phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết Trang 73

 3.2. Quan điểm định hướng cho việc hoàn thiện lập và phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết Trang 77

 3.3. Giải pháp hoàn thiện lập và phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết Trang 79

 3.4. Một số điều kiện để thực hiện giải pháp Trang 88

Kết luận Trang 98

Phụ lục Trang 100

Tài liệu tham khảo Trang 101

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


báo cáo này công ty lập hàng quý và cả năm.
Ngoài ra, các công ty còn lập báo cáo nội bộ hàng tháng để phục vụ cho nhu cầu điều hành và quản trị doanh nghiệp: Báo cáo chi tiết kết quả hoạt động xổ số, Báo cáo doanh thu vé xổ số kiến thiết theo địa bàn, Báo cáo tình hình tiêu thụ vé xổ số kiến thiết, Báo cáo quyết toán bộ vé liên kết Nam miền Trung, Quyết toán bộ vé liên kết miền Trung ngày chủ nhật, Tình hình tiêu thụ của từng loại hình vé số Lô tô, vé Cào & vé Bóc...
2.2. Mô tả, phân tích thực trạng lập và phân tích báo cáo tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết (khảo sát điển hình tại khu vực Nam Trung bộ):
2.2.1. Thực trạng lập báo cáo tài chính của các công ty xổ số kiến thiết khu vực Nam Trung bộ :
Thực tế, các công ty xổ số kiến thiết khu vực Nam Trung bộ thường lập các báo cáo tài chính như sau:
* Bảng cân đối kế toán:
Mỗi phần của bảng cân đối kế toán do các công ty xổ số kiến thiết lập đều được phản ánh theo 3 cột: Mã số, số đầu năm, số cuối kỳ (quý, năm).
Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán của các công ty xổ số kiến thiết đều được thu thập và tính toán trên cơ sở số liệu tương tự như các công ty khác. Tuy nhiên, có một số chỉ tiêu đặc thù như:
- Chỉ tiêu 9 “Thanh toán giá trị vé xổ số phát hành” (Mã số 319) thuộc mục A “Nợ phải trả” của phần “Nguồn vốn” phản ánh giá trị vé xổ số phát hành theo giá bán đã giao cho đại lý, nhưng chưa bán được tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số dư Có TK 332.
- Chỉ tiêu 6 “Giá trị vé phát hành” thuộc các chỉ tiêu ngoài Bảng cân đối kế toán: phản ánh giá trị vé xổ số đã phát hành theo giá bán, nhưng chưa được giao cho đại lý, còn tồn kho đến thời điểm báo cáo.
Có thể khái quát qui trình lập bảng cân đối kế toán tại các công ty xổ số kiến thiết khu vực Nam Trung bộ qua sơ đồ sau:
Sơ đồ 5: Qui trình lập Bảng cân đối kế toán tại các công ty xổ số kiến thiết khu vực Nam Trung bộ:
Khoá sổ kế toán
(Theo thứ tự từ TK 111 đến TK 466)
Kiểm tra, đối chiếu
số liệu
Thu thập số liệu để ghi vào các chỉ tiêu bên "Tài sản" (Theo thứ tự từ A đến B)
Ghi số liệu của các chỉ tiêu vào cột "Số đầu năm"
Thu thập số liệu để ghi vào các chỉ tiêu bên "Nguồn vốn" (Theo thứ tự từ A đến B)
Thu thập số liệu để ghi vào các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán
* Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
Đối với các công ty xổ số kiến thiết, trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, có một số chỉ tiêu đặc thù sau:
- Giá vốn hàng bán - Mã số 11: Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá vốn của hàng hoá, giá thành sản xuất của sản phẩm, chi phí trực tiếp của các dịch vụ và hoạt động xổ số đã bán trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh bên Có TK 632 “Giá vốn hàng bán” trong kỳ báo cáo, sau khi đã trừ đi trị giá mua của hàng hoá, giá thành sản xuất của thành phẩm, chi phí trực tiếp của dịch vụ bị trả lại trong kỳ báo cáo.
- Chi phí quản lý, kinh doanh xổ số - Mã số 22: Chỉ tiêu này phản ánh tổng số, chi phí quản lý, kinh doanh xổ số phân bổ cho số xổ số, hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ đã bán trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số phát sinh bên Có TK 642 “Chi phí quản lý, kinh doanh xổ số” đối ứng bên Nợ TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trong kỳ báo cáo.
- Tiết kiệm phí (bổ sung Quỹ đầu tư phát triển): là phần mà các công ty xổ số kiến thiết tiết kiệm được chi phí phát hành dưới mức khống chế (chi phí phát hành tối đa ở miền Bắc là 24%, miền Trung là 22%, miền Nam là 19% trên tổng doanh thu bán vé).
Có thể khái quát qui trình lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty xổ số kiến thiết khu vực Nam Trung bộ qua sơ đồ sau:
Sơ đồ 6: Qui trình lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty xổ số kiến thiết khu vực Nam Trung bộ:
Khoá sổ kế toán
(Các TK từ loại 5 đến loại 9, TK 133, 333)
Thu thập và tính toán số liệu để ghi vào cột "Số phát sinh trong kỳ", cột "LKTĐN", cột "Số còn phải nộp cuối kỳ" của phần II "Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước"
Thu thập, tính toán số liệu của các TK 133, 333 và phần III kỳ trước để ghi vào cột "Kỳ này" và cột "LKTĐN" của phần III kỳ này
Ghi số liệu của các chỉ tiêu vào cột "Kỳ trước" các phần I, II.
Thu thập và tính toán số liệu để ghi vào các chỉ tiêu cột "Kỳ này", cột "LKTĐN" của phần I - Lãi, lỗ
Kiểm tra, đối chiếu số liệu của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ trước (Phần I, II, III)
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:
Nội dung, phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các công ty xổ số kiến thiết cũng giống như đối với các công ty khác theo chế độ báo cáo tài chính qui định.
Sơ đồ 7: Qui trình lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại các công ty xổ số kiến thiết khu vực Nam Trung bộ:
Kiểm tra, đối chiếu số liệu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, các sổ kế toán chi tiết, sổ thu chi tiền
Thu thập và tính toán số liệu từ sổ thu chi tiền để ghi vào phần III - Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính
Thu thập và tính toán số liệu từ sổ thu chi tiền để ghi vào phần II - Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư
Thu thập và tính toán số liệu từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, sổ Cái để ghi vào phần I - Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh"
* Thuyết minh báo cáo tài chính:
Nội dung, phương pháp lập Thuyết minh báo cáo tài chính của các công ty xổ số kiến thiết cũng giống như đối với các công ty khác theo chế độ báo cáo tài chính qui định.
Có thể khái quát qui trình lập thuyết minh báo cáo tài chính qua sơ đồ sau:
Sơ đồ 8: Qui trình lập thuyêt minh báo cáo tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết khu vực Nam Trung bộ:
Kiểm tra, đối chiếu số liệu của các sổ kế toán, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ báo cáo, thuyết minh báo cáo tài chính kỳ trước
Thu thập số liệu từ các sổ kế toán theo dõi chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh để ghi chỉ tiêu 3.1 "Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố"
Nêu chỉ tiêu1 "Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp", chỉ tiêu 2 "Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp"
Thu thập và tính toán số liệu từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ báo cáo để ghi vào các chỉ tiêu 5.3
Kế toán tổng hợp trình bày chỉ tiêu 4 "Giải thích và thuyết minh một số tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh"
Thu thập số liệu từ các sổ kế toán theo dõi các khoản phải thu và các khoản nợ phải trả để ghi vào chỉ tiêu 3.6 "Các khoản phải thu và nợ phải trả"
Thu thập số liệu từ sổ Cái và các sổ kế toán theo dõi thanh toán với công nhân viên để ghi vào chỉ tiêu 3.3 "Tình hình thu nhập của công nhân viên"
Thu thập số liệu từ sổ Cái và các sổ kế toán theo dõi các nguồn vốn để ghi vào chỉ tiêu 3.4 "Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu"
Thu thập số liệu từ các sổ kế toán theo dõi TSCĐ để ghi vào chỉ tiêu 3.2 "Tình hình tăng, giảm TSCĐ"
Ghi số liệu vào cột "Số kỳ trước" và "Năm trước"
Thu thập và...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement