Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By forever_love932000
#926183 Link tải luận văn miễn phí cho ae
LỜI NÓI ĐẦU 1
Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 2
I.Vốn lưu động và thành phần kết cấu vốn lưu động 2
1.Vốn lưu động của doanh nghiệp. 2
2. Vốn lưu động và vai trò của nó đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. 3
2.1. Vốn lưu động. 3
2.2. Vai trò của vốn lưu động trong sản xuất kinh doanh 4
3. Phân loại vốn lưu động trong doanh nghiệp. 4
3.1.Phân loại theo vai trò của vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh. 4
3.2. Phân loại theo hình thái biểu hiện của vốn. 5
3.3. Phân loại theo nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp. 6
3.4. Phân loại vốn lưu động theo thời gian huy động vốn. 7
4.Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng. 8
4.1.Kết cấu vốn lưu động . 8
4.2. Các nhân tố ảnh hưởng . 8
II. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động và các chỉ tiêu phản ánh ý nghĩa . 9
và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động .
1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 9
2. Quản lý và bảo toàn vốn lưu động trong kinh doanh . 10
3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp . .11
3.1.Tốc độ luân chuyển vốn lưu động . 12
3.2. Kỳ thu tiền trung bình 13
3.3.Vòng quay hàng tồn kho . 13
3.4.Các hệ số khả năng thanh toán . 13
3.5.Hệ số sinh lời . 14
4.ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 14

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG 16
VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH LINH LAN.
I. Một số vấn đề chủ yếu về tình hình kinh doanh của Công ty 16
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Linh Lan 16
2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 16
3.Cơ cấu bộ máy của Công ty TNHH Linh Lan . 17
4.Đặc điểm tổ chức kế toán của Công ty . 19
II. tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Linh Lan
trong thời gian qua 20
III. Tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty
TNHH Linh Lan 21
1. Cơ cấu vốn kinh doanh của Công ty . 21
2. Tình hình sử dụng vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động
của Công ty TNHH Linh Lan . 24
2.1.Vốn bằng tiền . 24
2.2.Các khoản phải thu 25
2.3.Hàng tồn kho . 26
3.Hiệu quả sử dụng vốn của công ty . . 28
3.1.Tốc độ luân chuyển vốn lưu động . .28
3.2. kỳ luân chuyển vốn lưu động của Công ty . . 28
3.3.Mức tiết kiệm vốn lưu động của công ty . .28
4. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty . 29
4.1.Hệ số khả năng sinh lời của vốn lưu động tronh công ty 29
4.2.Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh của công ty . 29
4.3.Tỷ suất lợi nhuận ròng vốn kinh doanh . 30
4.4.Hệ số khả năng thanh toán của Công ty . 30
CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG Ở CÔNG TY TNHH LINH LAN . 31
I. Những kết quả đạt được, tồn tại, nguyên nhân . . 31
1. Những kết quả đạt được . 31
2. Một số tồn tại . 31
3. Nguyên nhân . 32
3.1.Nguyên nhân khách quan . 32
3.2.Nguyên nhân chủ quan . 32
II. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
tại Công ty TNHH Linh Lan . . 33
1. Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá tăng doanh thu . 33
2. Tăng cường quản lý và thu hồi nợ phải thu . 33
3. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa . 35
4. Sử dụng tiết kiệm chi phí kinh doanh . . 37

LỜI NÓI ĐẦU
Vốn là chỉ tiêu tổng quát, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nói chung và vốn lưu động nói riêng là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.. Vì vậy, việc tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nói chung và vốn lưu động nói riêng là điều hết sức cần thiết, nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
Xuất phát từ ý nghĩa và vai trò to lớn của vốn lưu động, nhận thức được tầm quan trọng của vốn lưu động trong sự tồn tại và phát triển đối với từng doanh nghiệp. trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Linh Lan, từ những kiến thức cơ bản được trang bị tại Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội, cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo hướng dẫn TS.Nguyễn Võ Ngoạn và các cô chú phòng Kế toán- Tài chính, ban Giám đốc Công ty, em đã dần tiếp cận với thực tiễn, vận dụng lý luận để phân tích đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, em đã nghiên cứu và hoàn thành luận văn với đề tài :
“Vốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Linh Lan”.
Kết cấu của luận văn gồm 3 chương:
Chương I: Những vấn đề chung về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp.
Chương II: Tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Linh Lan.
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty TNHH Linh Lan.
CHƯƠNG I

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP.

I. VỐN LƯU ĐỘNG VÀ THÀNH PHẦN KẾT CẤU VỐN LƯU ĐỘNG.
1. Vốn lưu động của doanh nghiệp:
Để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần có tư liệu lao động và đối tượng lao động. Đối tượng lao động khác với tư liệu lao động là đối tượng lao động chỉ phải tham gia vào một chu kỳ sản xuất. Khi tham gia vào quá trình sản xuất, đối tượng lao động không giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu, giá trị của nó chuyển dịch toàn bộ, một lần vào giá trị sản phẩm và được bù đắp khi giá trị sản phẩm được thực hiện. Đặc điểm này của đối tượng lao động quyết định đặc điểm luân chuyển của vốn lưu động.
Dựa vào đặc điểm vận động của vốn, người ta phân chia thành vốn cố định và vốn lưu động. Việc phân chia này thực chất là dựa vào quá trình vận động và chu chuyển của tài sản trong doanh nghiệp. Vốn lưu động được thể hiện bằng tiền của toàn bộ giá trị tài sản lưu động được đầu tư vào sản xuất kinh doanh, vốn lưu động được dùng để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Vốn lưu động trong doanh nghiệp là số vốn ứng ra để hình thành nền tài sản lưu động nhằm đảm bảo cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên, liên tục. Trong quá trình tham gia vào hoạt động kinh doanh vốn lưu động chuyển toàn bộ giá trị của chúng vào lưu thông và từ lưu thông, toàn bộ giá trị của chúng được hoàn lại một lần sau một chu kỳ kinh doanh.
Vốn lưu động của doanh nghiệp thường xuyên vận động và chuyển hóa qua nhiều hình thái khác nhau. Đối với doanh nghiệp sản xuất, vốn lưu động từ hình thái ban đầu là tiền được chuyển hóa thành hình thái vật tư dự trữ, và tiếp tục chuyển hoá sang hình thái sản phẩm dở dang, thành phẩm hàng hóa và khi kết thúc quá trình tiêu thụ lại trở về hình thái ban đầu là tiền. Đối với doanh nghiệp thương mại thì sự vận động của vốn lưu động nhanh hơn, từ hình thái tiền chuyển hoá sang hình thái hàng hoá và lại chuyển từ hình thái hàng hoá về hình thái tiền. Sự vận động của vốn lưu động như vậy được gọi là sự tuần hoàn của vốn. Quá trình kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra liên tục không ngừng, vì thế, sự tuần hoàn của vốn lưu động cũng diễn ra liên tục lặp đi lặp lại có tính chất chu kỳ tạo thành sự chu chuyển của vốn lưu động.
2. Vốn lưu động và vai trò của VLĐ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.
2.1. Vốn lưu động.
Vốn lưu động trong doanh nghiệp là số vốn ứng ra để hình thành nền tài sản lưu động nhằm đảm bảo cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên, liên tục. Trong quá trình tham gia vào hoạt động kinh doanh vốn lưu động chuyển toàn bộ giá trị của chúng vào lưu thông và từ lưu thông, toàn bộ giá trị của chúng được hoàn lại một lần sau một chu kỳ kinh doanh.
Vốn lưu động được biểu hiện bằng tiền của toàn bộ giá trị tài sản lưu động được đầu tư vào sản xuất kinh doanh và vốn lưu động được dùng để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement