Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By blue_vsii
#925679

Download miễn phí Đề án Bàn về thuế giá trị gia tăng và phương hướng hoàn thiện hạch toán thuế giá trị gia tăng

 Hiệm nay luật thuế GTGT ở nước ta cho phép sử dụng hai phương pháp tính. tuỳ theo đặc điểm hoạt ®éng sản xuất kinh doanh và trình độ hạch toán kế toán và sử dụng hoá đơn chứng từ của các doanh nghiệp ngày càng cao thi phương pháp khấu trừ sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối trong hai phương pháp tính thuế hiện hành ở nước ta.

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


GTGT =t*( giá đầu ra – giá đầu vào) Phương pháp trừ trực tiếp
Thuế GTGT =t*(giá đầu ra) – t*(giá đầu vào) phương pháp trừ gián tiếp
Tuy nhiên luật thuế GTGT ở nước ta hiện nay áp dụng 2 phương pháp sau:
3.1. Phương pháp khấu trừ thuế
* Đối tượng áp dụng:
là các đơn vị tổ chức kinh doanh bao gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân , công ty cổ phần , hợp tác xã và các đưn vị tổ chức kinh doanh khác, trừ các đối tượng áp dụng tính thuế thoe phương pháp trự tiếp trên GTGT .
Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có hoạt động kinh doanh mua , bán vàng , bạc, đá quý, ngoại tệ thì cơ sỏ phải hạch toán riêng hoạt động kinh doanh này.
Phương pháp có ưu điểm :
Đơn giản hoá được quá trình tính và thu thuế bằng cách chỉ cần tập hợp các háo đơn bán và mua hàng đã tinh sẵn số thuế đầu ra và số thuế đầu vào trên đó.
Đảm bảo thu được số thuế cần điều tiết ở người mua hàng cuối cùng vì đây thực chất la phương pháp trừ lùi số đã nộp để xá định ssoos còn phải nộp
* Xác định số thuế GTGT phải nộp
Thuế GTGT phải nộp được xá định như sau:
Số thuế GTGT = Số thuế GTGT - Số thuế GTGT đầu vào
phải nộp đầu ra được khấu trừ
Chú ý:
số chênh lÖch giữa thuế GTGT đầu ra và đầu vào là số thuế mà doanh nghiệp phải nộp cho ngân sách nhà nước, nếu thuế đầu ra lớn hơn thuế đầu vào , ngược lại sẽ được ngân sách nhà nước hoµn trả.
Trong đó:
Thuế GTGT đầu ra là số thuế tính trên tổng giá bán ( chưa bao gồm thuế GTGT) hàng hoá dịch vụ bán ra trong kỳ .
-Thuế GTGT đầu vào bao gồm:
+ tổng số thuế ghi trên hoá đơn mua hàng hoá , dịch vụ ( bao gồm cả tài sản cố định dung cho sản xuất kinh doanh hàng hoá , dịch vụ chịu thuế GTGT)
+ Số thuế GTGT ghi trên hoá đơn , chứng từ nộp thuế của hàng hoá nhập khẩu ( hay nộp ngay cho phía nước ngoài).
+ Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo tỉr lệ qui định , cụ thể như sau:
Tỉ lệ 3% trên giá mua theo hoá đơn được qui định trong những trường hợp:
. Hàng hoá , dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT , kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT có hoá đơn bán hàng theo qui định của bộ tài chính
. Hàng ho¸ , nông sản…chưa qua chế biến mua của cơ sở sản xuất không chịu thuế GTGT ở khâu sản xuất sử dụng hoá đơn GTGT .
. Hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt do cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại mau của cơ sở sản xuất để bán ra có hoá đơn bán hàng .
Tiền bồi thường kinh doanh bảo hiểm của nghiệp vụ bảo hiểm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT .
+ Tỉ lệ 2% : Được áp dụng đối với các đối tượng và các trường hợp sau:
.Tỉ lệ 2% trên giá trị hàng hoá mua vào theo hàng hoá nông , lâm , thuỷ sản chưa qua chế biến
. Đối với các cơ sở sản xuất sản phẩm nông, lâm , thuỷ sản chưa qua chế biến không chịu thuế GTGT, nếu cơ sở dùng các sản phẩm này tiếp tục sản xuất chế biến ra hàng hoá thuộc diện chịu thuế GTGT thì được tính khấu trừ thoe tỉ lệ 2% là giá thành sản xuất của các mặt hàng nông , lâm , thuỷ sản
!!! Chú ý:
+Tỉ lệ khấu trừ thuế đầu vào được áp dụng thống nhất cho cả trường hợp kinh doanh trong nước và xuất khẩu .
+Trường hợp hàng hoá dịch vụ mua vào là loại được dùng chứng từ đặc thù kể cả hoá đơn mua hàng hoá dù trữ quốc gia ghi giá thanh toán đã có thuế GTGT thì cơ sở căn cứ vào giá đã có thuế và thuế suất đÓ tính ra giá chưa có thuế theo công thức:
giá thanh toán
Giá chưa có thuế = ………………….
1 + % thuế suất
3.2 . Phương pháp trực tiếp
* Đối tượng áp dụng :
Cá nhân ,tổ chức sản xuất kinh doanh ở Việt Nam không theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ về các điều kiện kế toán , hoá đơn chứng từ làm căn cứ tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế .
Cá nhân sản xuất kinh doanh là người Việt nam
Cơ sở kinh doanh mua bán vàng , bạc đá quí và ngoại tệ
GTGT xác định đối với một số ngành nghề kinh doanh như sau:
+ Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh bán hàng hoá là số chênh lệch giữa doanh số bán với doanh số vật tư , hàng hoá dịch vụ mua vào dùng cho sản xuất kinh doanh.
+ Cơ së kinh doanh thuộc đối tương nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT không được tính giá trị tài sản mua ngoài , đầu tư xây dựng hình thành tài sản cố định vào doanh số hàng hoá , dịch vụ mua ngoài để xác định GTGT.
Phương pháp xác định GTGT làm căn cứ tính thuế GTGT phải nộp đối với từng cơ sở kinh doanh :
Đối với cơ sở kinh doanh đã thực hiện đầy đủ hoá đơn chứng từ bán hàng hoá dịch vụ , xác định được đúng doanh thu bán hàng hoá dịch vụ theo hoá đơn bán hàng hoá nhưng không có dủ hoá đơn mua hàng hoá , dịch vụ thì GTGT được xác định bằng doanh thu nhân với tỷ lệ % GTGT tính trên thuế doanh thu .
Đối với cơ sở kinh doanh đã thực hiện đầy đủ việc mua bán hàng hoá , dịch vụ có hoá đơn , chứng từ , ghi chép sổ sách kế toán thì GTGT được xác định vào giá mua, giá bán ghi tên chứng từ.
Đối với cá nhân kinh doanh chưa thực hiện hay thực hiện chưa đầy đủ hoá đơn mua , bán hàng hoá , dịch vụ thì cơ quan thuế căn cứ vào tình hình kinh doanh của từng hộ ấn định mức doanh thu , GTGT được xác định bằng doanh thu nhân với % GTGT tính trên doanh thu.
Hiệm nay luật thuế GTGT ở nước ta cho phép sử dụng hai phương pháp tính. tuỳ theo đặc điểm hoạt ®éng sản xuất kinh doanh và trình độ hạch toán kế toán và sử dụng hoá đơn chứng từ của các doanh nghiệp ngày càng cao thi phương pháp khấu trừ sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối trong hai phương pháp tính thuế hiện hành ở nước ta.
4.Néi dung h¹ch to¸n chi tiÕt thuÕ GTGT
4.1 Chứng từ
* Hoá dơn GTGT
Đối với các cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hoá , dịch vụ phải sử dụng “ Hoá đơn GTGT” mẫu O1_GTGT do bộ tài chính phát hành ( trừ trường hợp được dùng chứng từ ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT). Hoá đơn này phải đủ các yếu tố của chứng từ sau:
Giá bán chưa có thuế GTGT
Các khoản phụ thu và phí tính ngoai giá bán nếu có
Tổng giá thanh toán
Nếu cơ sở kinh doanh muốn sử dụng hoá đơn , chứng từ với mẫu qui định chung phải đăng kí với bộ tài chính và chỉ được sử dụng khi đã có văn bản cho sử dụng.
Trong trường hợp cơ sở sản xuất,kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng , dịch vụ sau đây : hàng hoá dịch vụ thuộc đoói tượng không chịu thuế GTGT , bán hàng hoá dịch vụ cho đối tượng được miễn thuế GTGT, phải sử dụng hoá đơn thuế GTGT. Hoá đơn ghi rõ là hàng hoá không chịu thuế GTGT hay hàng hoá bán bán cho đối tượng được miễn thuế giá trị gia tăng.
Đối với cơ sở kinh doanh mau các mặt hàng là nông , lâm , thuỷ sản chưa qua chế biến của người bán không có hoá đơn theo chế độ qui định phải lập bảng kê hàng hoá mua vào ( theo mẫu số O4/GTGT).
Trường hợp cơ sở kinh doanh kê khai giá mua hàng hoá trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua thì cơ quan thuế căn cứ mua , ấn định mức giá để ấn định mức giá đầu vào được khấu tr
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement