Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vihungcamthoa
#925671

Download miễn phí Luận văn Hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cao su Sao Vàng

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: LÍ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 2

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU 2

1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò và phân loại nguyên vật liệu 2

2. Nhiệm vụ hạch toán nguyên vật liệu 3

3. Tính giá nguyên vật liệu 4

II. HẠCH TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU 7

1. Tổ chức luân chuyển chứng từ 7

2. Phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 9

2.1. Phương pháp thẻ song song 9

2.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 10

2.3. Phương pháp sổ số dư 11

III. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP NHẬP- XUẤT NGUYÊN VẬT LIỆU 12

1. hạch toán tổng hợp theo phương pháp kê khai thường xuyên 12

1.1. Tài khoản sử dụng hạch toán 12

1.2. Phương pháp hạch toán 13

2. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kì 14

2.1.Tài khoản sử dụng 14

2.2. Phương pháp hạch toán 15

3. Hạch toán dự phòng giảm giá nguyên vật liệu 15

3.1. Khái niệm, ý nghĩa và công thức xác định dự phòng giảm giá nguyên vật liệu 15

3.2. Tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán dự phòng giảm giá nguyên vật liệu . 16

IV. CÁC HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TRONG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 17

1. Hình thức nhật kí - sổ cái 17

2. Hình thức nhật kí chung 17

3. Hình thức chứng từ ghi sổ 18

4. Hình thức nhật kí chứng từ 19

V. SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM MỚI VỚI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CŨ 21

VI. SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ KẾ TOÁN MỘT SỐ NƯỚC VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 23

1. so sách giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế 23

2. So sánh giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với kế toán nước ngoài về hạch toán nguyên vật liệu. 24

2.1. So sánh kế toán Việt Nam với kế toán Mỹ. 24

2.2. So sánh kế toán Việt Nam với kế toán Pháp 26

VIII. HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG 28

1. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 28

1.1. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả chung về vốn lưu động. 28

1.2. Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động. 28

2. ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 29

3. Mối quan hệ giữa hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động: 29

PHẦN II. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG 31

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG. 31

1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty cao su Sao Vàng 31

2.Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 32

3.Tổ chức bộ máy quản lí 32

4.Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại công ty. 34

4.1.Tổ chức bộ máy sản xuất. 34

4.2. Quy trình công nghệ 35

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG 35

1. Tổ chức bộ máy kế toán 35

2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 37

III. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG 39

1. Đặc điểm, phân loại và tính giá nguyên vật liệu tại công ty cao su Sao Vàng. 39

1.1. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu tại công ty 39

1.2. Tính giá nguyên vật liệu tại công ty cao su Sao Vàng 40

2. Đặc điểm công tác hạch toán nguyên vật liệu . 42

3. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty cao su Sao Vàng 44

3.1.Thủ tục, chứng từ nhập, xuất kho vật liệu 44

3.2. Phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu đang áp dụng tại công ty: 54

4. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty cao su Sao Vàng 57

4.1. Hạch toán tổng hợp nhập kho nguyên vật liệu tại công ty cao su Sao Vàng 57

4.2. Hạch toán tổng hợp xuất và phân bổ nguyên vật liệu tại công ty 64

4.3. Hạch toán nguyên vật liệu thừa, thiếu khi kiểm kê 71

5. Hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cao su Sao Vàng 73

5.1. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty 73

5.2. Phân tích tình hình cung cấp, sử dụng, và dự trữ nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cao su Sao Vàng 75

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG 77

I. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁVỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÍ, SỬ DỤNG VÀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG: 77

1. Ưu điểm 77

2. Hạn chế 78

II. NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU : 81

1. Ý kiến đề xuất đối với công ty cao su Sao Vàng về quản lí, sử dụng và hạch toán nguyên vật liệu : 81

1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty: 81

1.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lí, sử dụng và hạch toán nguyên vật liệu: 81

2. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cao su Sao Vàng: 88

3. ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện chế độ kế toán về hạch toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp 91

KẾT LUẬN 96

TÀI LIỆU THAM KHẢO 97

PHỤ LỤC 98

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ô hình, thuê tài chính
Kế toán xây dựng cơ bản dở dang và sửa chữa lớn tài sản cố định.
Kế toán về huy động vốn : theo dõi tình hình huy động vốn của cán bộ công nhân viên, theo dõi biến động tài khoản tạm ứng và phải thu khác
Kế toán tiền lương: tính lương phải trả cho công nhân viên và theo dõi tình hình các khoản tạm ứng của công nhân viên.
Kế toán thành phẩm, tập hợp chi phí và tính giá thành: có nhiệm tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm , tính ra giá thành sản phẩm .
Kế toán theo dõi tiêu thụ bán hàng: có nhiệm vụ theo dõi, xác định doanh thu, kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Kiểm toán nội bộ : có nhiệm vụ kiểm toán các nghiệp vụ kế toán trong công ty, lập báo cáo cho giám đốc .
Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
Kế toán các xí nghiệp thành viên
Kế toán trưởng
Phó phòng Kế toán (Kiêm kế toán Tổng hợp)
Phó phòng Kế toán
(kiêm kế toán tiêu thụ)
Kế toán vật tư
Kế toán TS

Kế toán tiền mặt
Kế toán
XD
CB, SCL TSCĐ
Kế toán huy động vốn
Kế toán chi phí, giá thành
Kế toán tiền lương
Thủ quĩ
Kế toán ngân hàng
Kế toán tiêu thụ
2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
Tại công ty cao su Sao Vàng, phương pháp hạch toán hàng tồn kho mà công ty áp dụng là phương pháp kê khai thường xuyên. Phương pháp này phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty cũng như yêu cầu của công tác quản lí của công ty.
Phương pháp tính thuế GTGT được công ty áp dụng là phương pháp khấu trừ.
Về hệ thống chứng từ, công ty đã đăng kí sử dụng hầu hết các chứng từ trong hệ thống chứng từ kế toán thống nhất do Bộ tài chính ban hành theo quyết định số 1141-TC /QĐ/CĐKT ngày 1 tháng 11 năm 1995.
Về cơ bản,công ty sử dụng hệ thống tài khoản theo quyết định 1141-TC/QĐ/CĐKT và một số quyết định khác. Hệ thống tài khoản của công ty được chi tiết đến tài khoản cấp 2 và cấp 3.
ã Sổ sách kế toán
Công ty cao su Sao Vàng là một doanh nghiệp có quy mô lớn, nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh , trình độ quản lí cao và bộ máy kế toán được chuyên môn hoá, do đó hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty là hình thức
“ Nhật kí chứng từ”.
Hệ thống sổ sách kế toán của công ty trong phần hành kế toán nguyên vật liệu bao gồm hệ thống sổ tổng hợp và sổ chi tiết.
Hệ thống sổ tổng hợp bao gồm:
Bảng kê: Dựa vào chứng từ gốc và các bảng phân bổ, kế toán ghi vào bảng kê
Nhật kí chứng từ: kế toán căn cứ vào chứng từ, các bảng kê, sổ chi tiết có liên quan kế toán để ghi chép nhật kí chứng từ .
Sổ cái : cuối kì , kế toán tập hợp số liệu trên các nhật kí chứng từ để vào các sổ cái có liên quan.
Hệ thống sổ chi tiết của công ty bao gồm các sổ chi tiết như sổ chi tiết thanh toán với người bán, bảng tập hợp chi tiết phiếu nhập, phiếu xuất...
Sơ đồ ghi sổ kế toán tại công ty cao su Sao Vàng theo
hình thức nhật kí chứng từ
Chứng từ gốc và các bảng phân bổ
Thẻ và sổ kế toán chi tiết
Nhật kí
chứng từ
Bảng kê
Sổ cái
Bảng tổng hợp chi tiết
Báo cáo tài chính
Ghi chú
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu, kiểm tra
III. thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cao su Sao Vàng
1. Đặc điểm, phân loại và tính giá nguyên vật liệu tại công ty cao su Sao Vàng.
1.1. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu tại công ty
1.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại công ty cao su Sao Vàng
Công ty cao su Sao Vàng là một doanh nghiệp chuyên sản xuất và chế biến các sản phẩm bằng cao su với quy mô lớn nên chủng loại và số lượng nguyên vật liệu của công ty rất đa dạng và phong phú từ các loại vật liệu chiếm tỉ trọng lớn là các loại cao su như cao su loại 1, cao su loại 2, cao su Buna...,hay các loại hoá chất, vải mành, dây thép tanh.., đến các loại nguyên vật liệu chiếm tỉ trọng nhỏ như xăng công nghệ, nhựa thông, chất xúc tiến...
Nguyên vật liệu của công ty được nhập từ nhiều nguồn khác nhau, chủ yếu gồm hai nguồn chính là mua trong nước và nhập khẩu. Nguồn trong nước chủ yếu được cung cấp bởi các tỉnh miền Trung và miền Nam nhưng chỉ là cao su thiên nhiên. Còn lại công ty phải nhập từ nước ngoài do nguồn trong nước chưa có hay không đảm bảo chất lượng. Nguồn nhập chủ yếu của công ty là Triều Tiên, Đài Loan, Trung Quốc, Bỉ....
Các nguyên vật liệu thuộc hàng hoá chất của công ty có tính chất lí, hoá rất khác nhau, rất dễ cháy, dễ bị hư hao, dễ bị tác động bởi thời tiết. Những điều kiện này đòi hỏi cần có những biện pháp hợp lí để bảo quản tốt nguyên vật liệu. Hiện nay, dựa vào đặc điểm lí hoá của nguyên vật liệu cũng như để tiện cho quá trình quản lí, theo dõi, hệ thống kho bãi của công ty gồm những kho sau:
- Kho cao su : dùng để dự trữ các loại cao su như cao su Buna EPT, cao su L1, cao su L2...
- Kho hoá chất: gồm kho hoá chất 1 chứa các loại hoá chất là nguyên vật liệu chính và kho hoá chất 2 dùng để chứa các loại nguyên vật liệu phụ.
- Kho bán thành phẩm: là kho dùng để dự trữ các loại bán thành phẩm được nhập kho từ quá trình sản xuất.
-Kho vải: đây là kho dùng để chứa các loại vải mành, vải phin- là các loại nguyên vật liệu chính cho quá trình sản xuất.
- Kho kim khí: chứa phụ tùng thay thế
- Kho chứa nhiên liệu : bao gồm kho than và kho xăng dầu
- Kho tạp phẩm:chứa các loại vật liệu phụ phục vụ cho quá trình sản xuất.
Việc phân chia kho bãi một cách hợp lí theo tính chất hoá lí và chức năng của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất đã góp phần giúp cho việc bảo quản, sử dụng nguyên vật liệu được tiến hành một cách hiệu quả.
1.1.2. Phân loại nguyên vật liệu
Do chủng loại nguyên vật liệu tại công ty cao su Sao Vàng rất đa dạng, phong phú nên việc phân loại nguyên vật liệu rất quan trọng cho việc hạch toán nguyên vật liệu. Dựa vào vai trò và công dụng của vật liệu trong quá trình sản xuất, công ty phân loại nguyên vật liệu tại công ty thành các loại sau:
- Nguyên vật liệu chính: là đối tượng lao động chủ yếu hình thành nên sản phẩm hoàn thành, bao gồm các loại :
+ Cao su các loại: cao su L1, L2, L3, cao su Buna EPT 4969...
+ Hoá chất: như chất xúc tiến D, lưu huỳnh, bột silica...
+ Vải mành: vải phin trắng 3454, vải mành Poly Amit...
+ Tanh các loại: tanh 0,75, tanh ô tô...
- Nguyên vật liệu phụ: gồm: than đen, nhựa thông, lưu huỳnh,...
-Nhiên liệu: bao gồm xăng dầu, than đốt lò, củi đốt...
- Phụ tùng thay thế
- Nguyên vật liệu khác bao gồm phế liệu thu hồi
- Bán thành phẩm
1.2. Tính giá nguyên vật liệu tại công ty cao su Sao Vàng
1.2.1. Tính giá nguyên vật liệu nhập kho
Nguyên vật liệu nhập kho của công ty chủ yếu là mua ngoài từ hai nguồn chính là nhập khẩu và mua trong nước.
- Đối với nguyên vật liệu mua trong nước : giá trị nguyên vật liệu nhập kho là giá mua ghi trên hoá đơn của người bán(không bao gồm thuế GTGT) cộng (+) chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến quá trình mua nguyên vật liệu trừ đi (-) các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá nguyên vật liệu.
- Đối với nguyên vật liệu nhập mua từ nước ngoài: công ty nhập khẩu thông qua hai hình thức, đó là nhập khẩu trực tiếp và nhập kh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement