Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nether_world_355
#925653

Download miễn phí Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiên hoạt động nhập khẩu vật tư thiết bị ngành nước của công ty xây dựng cấp thoát nước – WASEENCO

MỤC LỤC

Lời nói đầu 3

Chương1: Vai trò, nội dung và hình thức nhập khẩu vật tư thiết bị của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. 5

I.Vai trò của nhập khẩu của doanh nghiệp sản xuất. 5

1.Vai trò. 5

2. Khái niệm về nhập khẩu. 7

II. Nội dung và hình thức nhập khẩu vật tư thiết bị của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. 8

1.Những nội dung chủ yếu của hoạt động nhập khẩu vật tư thiết bị của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. 8

2. Các hình thức nhập khẩu vật tư thiết bị của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. 20

III. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu vật tư thiết bị của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. 23

1.Nhóm nhân tố bên trong của doanh nghiệp. 23

2. Nhóm yếu tố bên ngoài. 24

Chương 2: Phân tích thực trạng nhập khẩu vật tư thiết bị ngành nước của công ty xây dựng cấp thoát nước. 29

I- Khái quát về Công ty Xây dựng Cấp thoát nước và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty . 29

1.Quá trình hình thành và phát triển. 29

2. Chức năng , nhiệm vụ của công ty 31

3. Hệ thống tổ chức của công ty 33

4. Nguồn lực của công ty 37

II- Phân tích thực trạng hoạt động nhập khẩu vật tư thiết bị ngành nước của công ty trong những năm gần đây 39

1. Sự cần thiết phải nhập khẩu thiết bị ngành nước 39

2. Tình hình nhập khẩu vật tư thiết bị ngành nước của WASEENCO trong những năm gần đây. 40

III- Đánh giá những mặt mạnh và những tồn tại trong hoạt động nhập khẩu vật tư thiết bị ngành nước của công ty trong những năm gần đây 53

1-Ưu điểm 53

2. Những tồn tại chủ yếu 53

3. Những nguyên nhân của tồn tại trên 53

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu vật tư thiết bị ngành nước của công ty xây dựng cấp thoát nước 53

I.Triển vọng thị trường và phương hướng nhập khẩu trong thời gian tới. 53

1) Triển vọng thị trường : 53

2) Phương hướng nhập khẩu trong thời gian tới. 53

II. Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của công ty WASEENCO. 53

1.Biện pháp đối với công ty : 53

a) Tăng cường cách nhập khẩu: 53

b) Đẩy mạnh nghiên cứu và mở rộng thị trường. 53

c) Hoàn thiện nghiệp vụ nhập khẩu . 53

d) Hoàn thiện chính sách marketing. 53

e) Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ. 53

2. Kiến nghị đối với các cấp quản lý vĩ mô 53

a) Kiến nghị đối với Tổng công ty 53

b) Kiến nghị đối với Bộ xây dựng. 53

c) Kiến nghị với Nhà nước 53

Kết luận 53

Tài liệu tham khảo 53

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


của các xí nghiệp thành viên:
+ XN xây lắp cấp thoát nước số 101, 102, và 104: Xây dựng và lắp đặt các công trình về chuyên ngành cấp thoát nước, công trình dân dụng và công nghiệp do các xí nghiệp tự tìm kiếm, được ký các hợp đồng kinh tế do Giám đốc công ty uỷ quyền, đảm bảo đời sống của cán bộ CNV trong xí nghiệp, thực hiện các nghĩa vụ đối với công ty và nhà nước.
+ XN khoan cơ khí và xây lắp cấp thoát nước: Tham gia thi công các giếng khoan khai thác nước ngầm, khoan khảo sát thăm dò địa chất, làm các công việc về gia công cơ khí, phụ tùng cấp thoát nước, công trình dân dụng và công nghiệp do công ty giao hay do xí nghiệp tự tìm kiếm. Được ký các hợp đồng do Giám đốc uỷ quyền, đảm bảo đời sống cho CBCNV trong xí nghiệp. Thực hiện các nghĩa vụ đối với công ty và nhà nước.
+ Các chi nhánh của công ty tại thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh có chức năng tham gia thi công các công trình chuyên ngành cấp thoát nước, ký kết các hợp đồng kinh tế với các đơn vị khác khi được uỷ quyền của Giám đốc công ty.
Trên đây vừa khái quát chức năng, nhiệm vụ các phòng ban của công ty. Tất cả các bộ phận đều có quan hệ móc xích với nhau tạo thành một cỗ máy vận hành nhịp nhàng, tạo khí thế hăng say lao động trong toàn công ty. Nhìn chung, việc tổ chức bộ máy của Công ty Xây dựng cấp thoát nước là hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn và đảm bảo tính thống nhất trong quản lý điều hành hoạt động sản suất kinh doanh của công ty.
4. Nguồn lực của công ty
a. Tình hình Vốn-Tài sản:
Là một đơn vị hạch toán độc lập, công ty xây dựng cấp thoát nước WASEENCO đã không ngừng mở rộng sản xuất kinh doanh, đạt mức tăng trưởng khá cao trong những năm vừa qua, trở thành đơn vị đứng đầu trong Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam và là một đơn vị mạnh trong ngành xây dựng.
Để thực hiện chức năng sản xuất kinh doanh của mình, công ty đã hội tụ được một lượng vốn kinh doanh khá lớn từ 3 nguồn chủ yếu: tự tích luỹ, vốn nhà nước giao và vốn vay ngân hàng. Bảng tổng kết về tình hình tài chính hiện tại của công ty có thể cho thấy rõ hơn tình hình vốn kinh doanh cuả công ty.
Bảng số 1:Tình hình vốn của công ty năm 2001:
Tài sản và nguồn vốn
Số tiền (triệu VNĐ)
Tỷ trọng ( % )
A.Tổng tài sản
109.682
100%
-Tài sản lưu động
96.470
88%
+Tiền
8.234
7%
+Các khoản phải thu
75.350
69%
+Hàng tồn kho
12.886
12%
-Tài sản cố định
13.212
12%
B. Nguồn vốn: Tổng
109.682
100%
-Nợ phải trả
87.658
80%
+Vay ngắn hạn
80.347
73%
+Vay dài hạn
7.311
7%
-Vốn chủ sở hữu
22.024
20%
+Nguồn vốn kinh doanh
14.650
13%
+Các quỹ
7.374
7%
Nguồn: Báo cáo tổng kết tài chính của công ty
Tài sản cố định của công ty là 13.212 triệu đồng, chiếm 12% tổng giá trị tài sản của công ty trong năm 2001. Chứng tỏ công ty rất chú trọng đầu tư TSCĐ - nền tảng vật chất của sản xuất kinh doanh. Hàng tồn kho và các khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của công ty, do công ty còn nhiều công trình đang thi công chưa hoàn thành, chưa sử dụng đến lượng vật tư trong kho và công nợ các công trình xây dựng dở dang chưa huy động được. Đây cũng là đặc diểm thường thấy ở các công ty xây lắp.
Về nguồn vốn: nợ phải trả của công ty năm 2001 chiếm tỷ trọng lớn (80%), trong đó nợ ngắn hạn 73% là rất cao. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chủ yếu là theo dự án với thời gian dài, nhiều công trình dở dang chưa quyết toán nên công ty phải ký nợ với nhiều khách hàng. Điều này cho thấy cho thấy công ty đã có khả năng chiếm dụng vốn của khách hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Cũng phần nào chứng tỏ công ty rất có uy tín trong quan hệ làm ăn với khách hàng.
b. Lao động
Nguồn nhân lực của công ty đã không ngừng gia tăng nhanh chóng qua các thời kỳ. Hiện nay công ty có 1905 cán bộ công nhân viên làm việc thường xuyên với mức lương trung bình 1.170.000 đồng/người/tháng. Trong số 1905 cán bộ công nhân viên có 1693 người là công nhân trực tiếp sản xuất. Công nhân có tay nghề bậc 4 trở lên là 632 người và những loại khác.
Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu hiện có 13 người. Trình độ của các cán bộ trong phòng từ đại học trở lên, trong đó mỗi người hay mỗi nhóm sẽ đảm nhận việc thực hiện hoạt động nhập khẩu với từng nhóm hàng cụ thể.
Số liệu về hiện trạng đội ngũ lao động ở công ty cho thấy tỷ lệ cán bộ công nhân viên đã qua đào tạo chiếm khoảng 70 %. Đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty hiện nay đã có thể đảm nhận thi công các công trình cơ sở hạ tầng, công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng ở mọi quy mô với tiêu chuẩn quốc tế.
ii-phân tích thực trạng hoạt động nhập khẩu vật tư thiết bị ngành nước của công ty trong những năm gần đây
1. Sự cần thiết phải nhập khẩu thiết bị ngành nước
Hiện nay và những năm tiếp theo, nhu cầu về xây dựng ở nước ta là rất lớn. Thị trường xây dựng diễn ra sôi động và đa dạng. Đó là quy luật khách quan phù hợp với sự tăng trưởng của nền kinh tế nước nhà.
Trước hết, trong khi mở cửa nền kinh tế để thực hiện thu hút vốn đầu tư và khoa học kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài thì hệ thống cơ sở hạ tầng của Việt Nam cần được nâng cấp. Để làm được việc này, ngay từ bây giờ và trong những năm tới Việt Nam cần nâng cấp các công trình hạ tầng cơ sở như đường xá, thông tin liên lạc… trong đó không thể không kể đến hệ thống cấp thoát nước.
Bên cạnh đó, cũng cần nhấn mạnh là ở Việt Nam hiện nay, quá trình đô thị hoá đang điễn ra rất nhanh. Việc phân định các đơn vị hành chính địa phương, tái lập các tỉnh mới, huyện mới… sẽ đòi hỏi phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng trong đó có cả hệ thống cấp thoát nước phục vụ cho sinh hoạt và công nghiệp.
Các khu công nghiệp ngày càng phát triển thì nhu cầu về cơ sở hạ tầng nói chung, hệ thống cấp thoát nước nói riêng ngày càng trở nên cấp bách. Hơn nữa, đời sống của nhân dân ta cũng ngày một nâng cao, kéo theo đó là nhu cầu sử dụng nước gia tăng. Trong khi đó, các nhà máy nước trên toàn quốc hầu như đã cũ, hỏng cần được tu sửa, nâng cấp để đáp ứng nhu cầu hiện tại. Hệ thống cấp thoát nước ở vùng đông dân cư, những khu cao ốc, khu công nghiệp cũng đang rất cần đến sự quan tâm của Nhà nước. Những vùng sâu vùng xa trước kia dùng nước thiên nhiên nhưng nay nguồn nước này không còn đảm bảo an toàn nữa. Vì vậy, có thể nói rằng nhu cầu nước sạch hiện nay là rất lớn và cần được giải quyết một cách cấp bách
Như vậy một vấn đề cấp thiết đặt ra là các nhà máy nước phải được sửa chữa, nâng cấp để đáp ứng những nhu cầu cấp bách đang đặt ra. Để thực hiện việc đó thì nhu cầu về vật tư thiết bị ngành nước sẽ là rất lớn. Trong khi đó ở Việt Nam chưa sản xuất nhiều và còn nhiều lọai chưa sản xuất được hay chất lượng chưa thỏa mãn người tiêu dùng. Không còn cách nào khác là chúng ta phải tiến hành hoạt động nhập khẩu. Chính vì vậy, việc nhập khẩu vật tư thiết bị ngành nước đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quá trình Công nghiệp hoá- hiện đ

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement