Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By anhkiethoalan
#924934

Download miễn phí Khóa luận Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng của Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam

Lời nói đầu.------------------------------------------------------------------------------3

Chương I:Tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường-----------------------5

1.1. Ngân hàng Thương mại và các nghiệp vụ của ngân hàng. 5

1.1.1. Sự hình thành và phát triển của Ngân hàng. 5

1.1.2. Các nghiệp vụ của Ngân hàng Thương mại trong nền kinh tế thị trường. 7

1.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường. 8

1.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng. 8

1.2.2. Các hình thức tín dụng ngân hàng. 8

1.2.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng. 10

1.3. Chất lượng tín dụng và những rủi ro của tín dụng ngân hàng. 13

1.3.1. Chất lượng tín dụng. 13

1.3.1.1. Xét trên giác độ ngân hàng. 14

1.3.1.2. Xét trên giác độ khách hàng. 15

1.3.2. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng tín dụng. 16

1.3.2.1. Đối với ngân hàng. 16

1.3.2.2. Đối với khách hàng. 17

1.3.2.3. Đối với nền kinh tế. 17

1.3.3. Một số nhân tố cơ bản ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng. 17

1.3.3.1. Sự phát triển kinh tế của một quốc gia. 18

1.3.3.2. Nhân tố pháp luật. 18

1.3.3.3. Nhân tố thuộc về khách hàng. 18

1.3.3.4. Nhóm nhân tố về phía ngân hàng. 19

1.3.4. Những rủi ro trong tín dụng ngân hàng. 20

1.3.4.1. Rủi ro do thiếu vốn khả dụng. 21

1.3.4.2. Rủi ro do mất khả năng thanh toán. 21

1.3.4.3. Rủi ro chính sách. 21

1.3.4.4. Rủi ro hối đoái. 22

1.3.4.5. Rủi ro lãi suất. 22

1.3.4.6. Rủi ro trong thanh toán. 22

1.3.4.7. Rủi ro tín dụng. 23

Chương II:Thực trạng hoạt động tín dụng tại sở giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam.---------------------------------------------------------------------25

2.1. Khái quát quá trình hình thành và hoạt động của Sở giao dịch I-----25

2.1.1. Giới thiệu về Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương VN 25

2.1.1.1. Sự ra đời và phát triển của Sở giao dịch I- NHCT VN 25

2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức của Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam. 26

2.1.1.3. Khái quát tình hình hoạt động của Sở giao dịch I-

NHCTVN. 27

2.2. Thực trạng về hoạt động tín dụng của Sở giao dịch I. 33

2.2.1. Khái quát hoạt động tín dụng của Sở giao dịch I- NHCTVN. 33

2.2.2. Phân tích quy mô tín dụng. 35

2.2.2.1. Phân tích dư nợ cho vay. 36

2.2.2.2. Phân tích sự biến động của khách hàng có quan hệ

tín dụng. 38

2.2.3. Phân tích kết cấu tín dụng. 41

2.2.3.1. Phân tích vòng quay vốn tín dụng. 41

2.2.3.2. Phân tích nợ quá hạn. 42

2.3. Đánh giá chất lượng tín dụng tại Sở giao dịch I. 45

2.3.1. Đánh giá tổng quan tình hình tín dụng. 45

2.3.2. Những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân. 46

2.3.2.1. Những kết quả đạt được. 46

2.3.2.2. Những hạn chế ,tồn tại và nguyên nhân. 47

Chương III:Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng của

Sở giao dịch I.-------------------------------------------------------------------------51

3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch I- NHCTVN---51

3.1.1. Các chỉ tiêu về kinh tế. 51

3.1.2. Giải pháp chủ yếu. 51

3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Sở giao dịch I-

NHCTVN.------------------------------------------------------------------------52

3.2.1. Xây dựng hệ thống thông tin khách hàng, tăng cường việc kiểm tra phân tích đánh giá khách hàng. 53

3.2.1.1. Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch vay vốn,

trả nợ. 53

3.2.1.2. Các báo cáo tài chính ở thời điểm gần nhất. 53

3.2.1.3. Phân tích năng lực tài chính của khách hàng. 54

3.2.2. Nâng cao chất lượng thẩm định dự án cho vay. 56

3.2.2.1. Sự cần thiết của dự án. 56

3.2.2.2. Thẩm định phương diện thị trường. 57

3.2.2.3. Thẩm định phương diện kỹ thuật. 58

3.2.2.4. Thẩm định tính khả thi của dự án về nội dung kinh tế tài chính. 58

3.2.2.5.Thẩm định phương diện tổ chức quản lý. 59

3.2.3. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn trong kinh doanh tín dụng. 59

3.2.3.1. Thực hiện tốt các bảo đảm tín dụng. 59

3.2.3.2. Thực hiện bảo hiểm tín dụng. 60

3.2.4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động tín dụng trong nội bộ ngân hàng. 62

3.2.5. Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng. 62

Kết luận.--------------------------------------------------------------------------------69

Tài liệu tham khảo --------------------------------------------------------------------70

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


thô? s¶n phÈm c¹nh tranh nh­ thÕ nµo?
- Ph­¬ng tiÖn, m¸y mãc thiÕt bÞ dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh cã ®ång bé vµ hiÖn ®¹i hay kh«ng?
- ChÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô?
Do vËy, khi kh¸ch hµng ®Õn vay vèn c¸n bé tÝn dông cÇn ph¶i kiÓm tra kh¸ch hµng vÒ t­ c¸ch ph¸p nh©n, thÓ nh©n, n¨ng lùc ®iÒu hµnh, s¶n xuÊt kinh doanh, uy tÝn ®¹o ®øc, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kh¶ n¨ng thanh to¸n, kh¶ n¨ng tæ chøc qu¶n lý.
1.3.3.4. Nhãm nh©n tè vÒ phÝa ng©n hµng.
- ChÝnh s¸ch tÝn dông.
ChÝnh s¸ch tÝn dông cña ng©n hµng ph¶i phï hîp víi ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña Nhµ n­íc, ®ång thêi ®¶m b¶o sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a quyÒn lîi cña kh¸ch hµng vµ ng©n hµng. Muèn vËy th× chÝnh s¸ch tÝn dông ph¶i ®­îc x©y dùng trªn c¬ së c¨n cø khoa häc vµ thùc tiÔn. §èi víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, mét chÝnh s¸ch tÝn dông ®óng ®¾n ph¶i cã thÓ ®¶m b¶o ®­îc kh¶ n¨ng sinh lîi cña ho¹t ®éng tÝn dông trªn c¬ së tu©n thñ ph¸p luËt vµ ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc.
- C«ng t¸c tæ chøc cña ng©n hµng.
Tæ chøc ng©n hµng cÇn ®­îc ®¶m b¶o æn ®Þnh, sù linh ho¹t trong nghiÖp vô huy ®éng vèn vµ cho vay, qu¶n lý tèt nghiÖp vô tµi s¶n nî,tµi s¶n cã cña ng©n hµng. §©y lµ c¬ së ®Ó tiÕn hµnh c¸c nghiÖp vô tÝn dông lµnh m¹nh. Do ho¹t ®éng tÝn dông lµ lo¹i h×nh kinh doanh tiÒn tÖ cã rñi ro nªn cÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ, nhÞp nhµng gi÷a c¸c phßng ban, bé phËn cña toµn ng©n hµng trong toµn hÖ thèng ng©n hµng. ViÖc thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc qu¶n lý cã hiÖu qu¶ c¸c kho¶n vèn tÝn dông, ph¸t triÓn vµ gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tÝn dông khi cÇn thiÕt.
- Th«ng tin tÝn dông:
Th«ng tin tÝn dông lµ yÕu tè c¬ b¶n trong qu¶n lý tÝn dông cña ng©n hµng. Nhê cã th«ng tin tÝn dông, ng­êi qu¶n lý cã thÓ ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh cÇn thiÕt liªn quan ®Õn ng­êi cho vay. Th«ng tin tÝn dông cµng nhanh nhËy, chÝnh x¸c th× kh¶ n¨ng phßng ngõa rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông cµng lín.
- ChÊt l­îng nh©n sù.
C«ng t¸c tÝn dông ®ßi hái c¸n bé tÝn dông ph¶i ®¹t ®­îc tr×nh ®é chuyªn m«n vµ kinh nghiÖm cao, liªn quan ®Õn dù ¸n ®Çu t­ ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ trong tõng mãn cho vay vµ phßng ngõa ®­îc nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra. Yªu cÇu ®ãi víi c¸n bé tÝn dông lµ ph¶i cã tr×nh ®é n¨ng lùc ®Ó ph©n tÝch ®­îc nh÷ng ®iÓm thËt gi¶, m¹nh yÕu cña kh¸ch hµng vµ dù ¸n ®Ó ®­a ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. Ngoµi ra c¸n bé tÝn dông ph¶i cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp tèt, tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp, ®ã lµ ®iÒu cÇn thiÕt ®èi víi ng­êi lµm c«ng t¸c qu¶n lý.
- KiÓm so¸t néi bé.
KiÓm so¸t néi bé ®Çy ®ñ, th­êng xuyªn ®Ó ph¸t hiÖn nhanh chãng nh÷ng thiÕu sãt trong viÖc thùc hiÖn c¸c quy tr×nh tÝn dông cña c¸c c¸n bé ng©n hµng, qua ®ã cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó xö lý kÞp thêi, ng¨n chÆn nh÷ng rñi ro ®èi víi ho¹t ®éng tÝn dông.
1.3.4. Nh÷ng rñi ro trong tÝn dông ng©n hµng.
Trong bÊt cø ho¹t ®éng kinh doanh nµo còng lu«n chøa ®ùng nh÷ng yÕu tè rñi ro x¶y ra g©y thiÖt haÞ ¶nh h­ëng kh«ng tèt tíi hiÖu qu¶ kinh doanh, hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng th× rñi ro l¹i cµng lín, lu«n tiÒm Èn ë mäi nghiÖp vô ho¹t ®éng cña ng©n hµng, cã thÓ x¶y ra bÊt cø lóc nµo g©y ra thiÖt h¹i lµm gi¶m thu nhËp vµ gi¶m uy tÝn cña ng©n hµng. NhÊt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lu«n cã nh÷ng biÕn ®éng x¶y ra c¸c yÕu tè c¹nh tranh, lõa ®¶o, chiÕm dông mµ nhiÒu ng­êi ®· vÝ “th­¬ng tr­êng lµ chiÕn tr­êng”.
Nh÷ng doanh nghiÖp lµ kh¸ch hµng cña ng©n hµng ho¹t ®éng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®ã sÏ gÆp rÊt nhiªï khã kh¨n, nÕu thÊt b¹i sÏ bÞ ®µo th¶i. BÊt cø rñi ro nµo cña kh¸ch hµng còng cã thÓ xem lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn rñi ro cña ng©n hµng, bëi v× nã ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng thu håi vèn vµ l·i cña ng©n hµng.
Trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng th­¬ng m¹i th­êng gÆp c¸c lo¹i rñi ro sau ®©y:
- Rñi ro do thiÕu vèn kh¶ dông.
- Rñi ro do mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n.
- Rñi ro chÝnh s¸ch.
- Rñi ro hèi ®o¸i.
- Rñi ro l·i suÊt.
- Rñi ro trong thanh to¸n.
-Rñi ro tÝn dông.
1.3.4.1. Rñi ro do thiÕu vèn kh¶ dông.
Ng©n hµng thiÕu vèn hoÆc cã nh÷ng vèn bÞ “®ãng b¨ng” nªn kh«ng ®ñ vèn ®èi víi nhu cÇu cho vay vµ ®Çu t­ cho nÒn kinh tÕ. V× vËy, dÔ ®Ó mÊt nh÷ng c¬ héi ®Çu t­ tèt cã thÓ mang l¹i lîi nhuËn, thËm chÝ cã kh¶ n¨ng mÊt kh¸ch hµng khi hä ph¶i ®Õn mét ng©n hµng kh¸c mong ®­îc ®¸p øng kÞp thêi c¸c mãn vay. Tõ viÖc mÊt kh¸ch hµng vay vèn sÏ dÉn ®Õn ®Ó mÊt kh¸ch hµng göi tiÒn. V× khi ng©n hµng thiÕu vèn sÏ lµm gi¶m lßng tin cña ng­êi göi tiÒn, kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña ng©n hµng v× thÕ mµ kÐm ®i.
1.3.4.2. Rñi ro do mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n.
Do nh÷ng biÕn ®éng xÊu vÒ chÕ ®é chÝnh trÞ hay do cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ kÐo dµi trÇm träng, ng­êi d©n hoang mang lo sî Nhµ n­íc ph¸ gi¸ ®ång tiÒn néi tÖ nªn ®· å ¹t rót tiÒn ë ng©n hµng, ng©n hµng kh«ng ®ñ tiÒn dù tr÷ ®Ó thanh to¸n, tøc lµ mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. HoÆc do tû lÖ nî qu¸ h¹n trong cho vay vµ ®Çu t­ cña ng©n hµng qu¸ lín, kinh doanh thua lç triÒn miªn còng cã kh¶ n¨ng dÉn ®Õn t×nh tr¹ng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n cho ng­êi göi tiÒn. Tr­êng hîp nµy ®· tõng x¶y ra ë mét sè ng©n hµng th­¬ng m¹i lín cã bÒ dµy lÞch sö cña c¸c n­íc NhËt, Anh, Canada...
1.3.4.3. Rñi ro chÝnh s¸ch.
Khi ng©n hµng thùc hiÖn nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh víi nh÷ng ®èi t¸c n­íc ngoµi hay lµ ho¹t ®éng ®Çu t­ ra n­íc ngoµi, chóng ta ph¶i lu«n lu«n l­u ý ®Õn nh÷ng rñi ro vÒ chÝnh trÞ, ®©y chÝnh lµ nh÷ng rñi ro chÝnh s¸ch mµ chóng ta chØ cã thÓ lµm gi¶m nhÑ nÕu thùc sù quan t©m ®Õn.
1.3.4.4. Rñi ro hèi ®o¸i.
Lµ rñi ro trong viÖc giao dÞch ngo¹i hèi xuÊt ph¸t tõ tû gi¸ hèi ®o¸i cña c¸c lo¹i tiÒn tÖ kh¸c nhau do t¸c ®éng kinh tÕ chÝnh trÞ cña mét ®Êt n­íc. Nh÷ng biÕn ®éng tõ bªn ngoµi mµ ng©n hµng kh«ng l­êng tr­íc g©y thiÖt h¹i cho ng©n hµng. Mét ng©n hµng th­¬ng m¹i nhÊt thiÕt ph¶i lu«n cã mét l­îng ngo¹i tÖ dù tr÷, nÕu l­îng dù tr÷ qu¸ Ýt th× kh«ng ®¶m b¶o nhu cÇu thanh to¸n, nÕu l­îng dù tr÷ qu¸ lín th× khi cã biÕn ®éng gi¸ theo chiÒu kh«ng lîi cho ®ång néi tÖ th× ng©n hµng bÞ thiÖt h¹i.
1.3.4.5. Rñi ro l·i suÊt.
Ng©n hµng th­¬ng m¹i nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hµng, ph¶i tr¶ tiÒn l·i cho kh¸ch hµng theo l·i suÊt tiÒn göi vµ chi cho c¸c kho¶n chi phÝ b¶o qu¶n nh­ng v× l·i suÊt biÕn ®éng (l·i suÊt cho vay) cã thÓ do yªu cÇu cña ChÝnh phñ buéc ng©n hµng gi¶m l·i suÊt cho vay ®Ó khuyÕn khÝch s¶n xuÊt tiªu dïng trong n­íc, v× l·i suÊt qu¸ thÊp ng©n hµng kh«ng thÓ cho vay khi ng©n hµng ch­a ®éc lËp trong kinh doanh.
Khi l·i suÊt trªn thÞ tr­êng biÕn ®æi, cã thÓ g©y rñi ro cho ng©n hµng.
1.3.4.6. Rñi ro trong thanh to¸n.
Trong nh÷ng n¨m gµn ®©y, m¸y vi tÝnh ®­îc ¸p dông réng r·i vµ trë thµnh c«ng cô quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong c¸c kho¶n thanh to¸n cña ng©n hµng th­¬ng m¹i. NhiÒu thÓ thøc thanh to¸n ra ®êi: ng©n phiÕu thanh to¸n, sÐc c¸ nh©n, thÎ thanh to¸n, sÐc chuyÓn kho¶n, sÐc b¶o chi, uû nhiÖm chi, uû nhiÖm thu... ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch hµng. Rñi ro thanh to¸n x¶y ra khi thanh to¸n bÞ nhÇm lÉn, thiÕu xãt do con ng­êi hoÆc m¸y mãc bÞ h­ háng kh¸ch hµng b¾t båi th­êng vµ lµm gi¶m uy tÝn cña ng©n hµng
1.3.4.7. Rñi ro tÝn dông.
Rñi ro tÝn dông
Kh«ng thu ®­îc l·i ®óng h¹n
Kh«ng thu ®ñ vèn cho vay
L·i treo ph¸t sinh
Nî qu¸ h¹n ph¸t sinh
L·i treo ®ãng b¨ng.
2. MiÔn gi¶m l·i
Nî kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi
2. Xo¸ nî
Kh«ng thu ®ñ l·i
Kh«ng thu ®­îc vèn ®óng h¹n
Lo¹i rñi ro nµy chiÕm tû träng lín trong c¸c lo¹i rñi ro cña ng©n hµng. Bëi v× cho vay vµ ®Çu t­ th­êng chiÕm tû träng lín (kho¶ng 80%) trªn tæng cho vay vµ ®Çu t­ cña mét ng©n hµng. Ng©n hµng cho vay d­íi h×nh thøc lµ cho vay ng¾n h¹n, trung ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement