Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#924910

Download miễn phí Khóa luận Một số giải pháp về mở và sử dụng tài khoản tiền gửi của khách hàng nhằm đẩy mạnh huy động vốn phục vụ kinh doanh tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về mở và sử dụng tài khoản tiền gửi trong hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng Thương Mại.

1.1 Hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường.

1.1.1 Hoạt động của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế.

1.1.2 Vai trò hoạt động của Ngân Hàng Thương mại trong nền kinh tế thị trường.

1.1.3 Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại.

1.2 Tài khoản tiền gửi với việc tạo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại.

1.2.1 Các loại tài khoản tiền gửi sử dụng trong nghiệp vụ huy động vốn.

1.2.2 Các loại tài khoản tiền gửi của Ngân hàng thương mại hiện nay.

1.2.3 Ý nghĩa của việc mở rộng các loại tài khoản tiền gửi trong việc huy động vốn của Ngân Hàng thương mại.

Chương 2 : Thực trạng mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại NHNo &PTNT huyện yên khánh.

2.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Yên Khánh.

2.1.1 Khái quát tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Yên khánh.

2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT huyện Yên Khánh.

2.2 Thực trạng mở và sử dụng các loại tài khoản tiền gửi của khách hàng ở NHNo & PTNT huyện Yên Khánh.

2.2.1 Tình hình chung công tác huy động vốn của NHNo&PTNT huyện Yên Khánh

2.2.2 Thực trạng mở và sử dụng các loại tài khoản tiền gửi của khách hàng ở NHNo&PTNT huyện Yên Khánh

2.3.3 Đánh giá:

Chương 3 : Một số giải pháp về mở và sử dụng tài khoản khách hàng nhằm đẩy mạnh huy động vốn phục vụ kinh doanh tại Ngân Hàng No & PTNT huyện Yên Khánh

3.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Yên khánh.

3.2 Giải pháp chủ yếu về mở và sử dụng tài khoản tiền gửi nhằm đẩy mạnh huy động vốn phục vụ kinh doanh tại NHNo&PTNT huyện Yên Khánh.

3.2.1 Giải pháp về tài khoản tiền gửi thanh toán của tổ chức kinh tế.

3.2.2 Giải pháp về tài khoản tiết kiệm.

3.2.3 Giải pháp về tài khoản tiền gửi cá nhân.

3.2.4 Đa dạng hoá tài khoản tiền gửi huy động.

3.3 Kiến nghị.

3.3.1 Đối với nhà nước vàNgân hàng nông nghiệp

3.3.2 Đối với NHNo Việt Nam.

3.3.3 Đối với NHNo&PTNT huyện Yên Khánh – tỉnh Ninh Bình

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ngân hàng được đổi mới, từng bước phát triển, hoạt động bình đẳng theo luật và theo cơ chế thị trường. Góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế và xoá đói giảm cùng kiệt ở địa phương.
b) Phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện Yên Khánh đến năm 2010.
Thực hiện kế hoạch 6 năm (2004 – 2010), chúng ta đang đứng trước những bối cảnh vừa có thời cơ thuận lợi, vừa có nguy cơ thách thức. Thời cơ và thuận lợi của công cuộc chấn hưng đất nước là đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước đúng đắn về mặt khoa học, phù hợp về mặt thực tiễn và sáng tạo mang tính Cạch Mạng. Huyện Yên Khánh có nguồn tài nguyên, nhân lực dồi dào, tiềm năng khai thác còn rất lớn. Đảng bộ và nhân dân trong huyện có truyền thống đoàn kết, thống nhất quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp.
Bên cạnh những thuận lợi cơ bản còn có những khó khăn thách thức nhất là nền kinh tế trong huyện vẫn là nền kinh tế thuần nông, lao động thiếu việc làm ngày càng lớn. Sản xuất hàng hoá còn nhỏ bé, manh mún,
sức cạnh tranh thấp, khó khăn về vốn, thị trường và đội ngũ cán bộ. Nguy cơ tụt hậu kinh tế là thách thức to lớn nhất đối với cả nước nói chung và huyện Yên Khánh nói riêng.
Phương hướng chung từ năm 2004 đến năm 2010 của huyện Yên Khánh là: Phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đảm bảo kinh tế phát triển bền vững, chú trọng xây dựng quan hệ sản xuất mới – tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và tiếp thu tiến bộ khoa học công nghệ, tạo bước chuyển biến tích cực về giải quyết việc làm, phát huy nhân tố con người, xoá hộ đói và cơ bản không còn còn hộ nghèo. Thực hiện mục tiêu: Dân giàu – nước mạnh-xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
Những chỉ tiêu chủ yếu:
1.Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân (2004- 2010) là: 8.5%.
Bình quân hàng năm giá trị sản xuất Nông nghiệp tăng 5.5%, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 16%, Dịch vụ tăng 25%
Cơ cấu kinh tế đến năm 2010: Nông nghiệp 75%, Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 16%, dịch vụ 25%
Sản lượng lương thực quy thóc đến năm 2010 đạt 200 ngàn tấn.
Xoá hộ đói, và giảm hộ cùng kiệt xuốn dưới 2%
6. Mức giảm sinh bình quân 0.2%/năm.
7. Thu ngân sách đến năm 2010 đạt 30 tỷ đồng, giảm dần mất cân đối thu- chi
vv….
Muốn thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trên đòi hỏi sự phấn đấu của chính quyền và nhân dân, của tất cả các ngành, các cấp, trong đó có ngành tài chính – ngân hàng nói chung và NHNo & PTNT huyện Yên Khánh nói riêng.
2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Khánh – tỉnh Ninh Bình.
Cùng với việc tái lập huyện Yên Khánh ngân hàng No & PTNT huyện Yên Khánh cũng được thành lập từ tháng 09 năm 1994, là tiền thân từ một phần của ngân hàng No & PTNT huyện Kim Sơn và một phần của ngân hàng No & PTNT huyện Tam Điệp hợp lại. Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ, tín dụng – dịch vụ thanh toán đáp ứng vốn cho phát triển kinh tế và xoá đói giảm cùng kiệt ở địa phương. Mới được ra đời và hoạt động trong điều kiện nền kinh tế của một huyện mới được tái lập, hoạt động của NHNo & PTNT huyện Yên Khánh còn gặp không ít khó khă: Địa bàn kinh doanh không được thuận lợi, môi trường kinh doanh còn hạn chế, kimh tế hàng hoá chưa phát triển. Nhận thức rõ những khó khăn đó, Ban lãnh đạo NHNo & PTNT huyện Yên Khánh đã có nhiều biện pháp để chỉ đạo toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên ngân hàng thực hiện nhiệm vụ, đoàn kết một lòng đã đạt được những kết quả ban đầu và từng bước phát triển đi lên.
về mô hình tổ chức.
Ngân hàng No & PTNT huyện Yên Khánh là một ngân hàng loại III có trụ sở tài chính đóng tại thị trấn Yên Ninh huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình. Mạng lưới hoạt động của Ngân hàng No & PTNT huyện Yên Khánh gồm 01 hội sở ngân hàng huyện và 04 chi nhánh loại 4 đang được duy trì hoạt động có hiệu quả, hoạt động trên địa bàn 19 xã và 01 thị trấn với đội ngũ 61 cán bộ công nhân viên.
Mô hình tổ chức của NHNo & PTNT huyện yên khánh
Phòng kinh doanh
Phòng kinh doanh
Phòng kinh doanh
Phòng kinh doanh
Phó giám đốc
phụ trách tín dụng
Phó giám đốc thường trực kiêm Giám Đốc NHNg
Giám đốc
Phògn
Ghi chú: Điều hành trực tiếp
Quan hệ tác nghiệp
Qua sơ đồ trên thể hiện đầy đủ cơ cấu tổ chức của Ngân hàng No & PTNT huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình.
Ban giám đốc bao gồm 03 người: 01 giám đốc và 02 phó giám đốc.
Giám đốc chịu trách nhiệm chính và chỉ đạo chung.
Còn hai phó giám đốc mỗi người phụ trách một mảng nghiệp vụ.
Trong đó:
Một phó giám đốc phụ trách tín dụng: Chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành hoạt động tín dụng theo sự uỷ quyền của giám đốc.
Một phó giám đốc thường trực phụ trách kế toán - kho quỹ: Chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành về kế toán kho quỹ
Các phòng ban và Ngân hàng loại 4 đều có chức năng nhiệm vụ riêng trong đó:
Phòng kế toán – ngân quỹ có 25 cán bộ nhân viên gồm 02 bộ phận là bộ phận kế toán và bộ phận kho quỹ.
Bộ phận kế toán thực hiện chức năng và nhiệm vụ: Nhận tiền gửi và thanh toán tiền gửi bằng VNĐ đối với các tổ chức, cá nhân, thực hiện các nghiệp vụ thanh toán trong cùng hệ thống, thanh toán nội bộ, kiểm soát và bảo quản chứng từ.
Bộ phận kho quỹ thực hiện các nghiệp thu – chi, kiểm đếm tiền tệ trong hoạt động giao dịch với khách hàng cũng như hoạt động trong nội bộ ngân hàng, đảm bảo an toàn tài sản theo quy định
Mô hình tổ chức phòng kế toán – ngân quỹ
Quỹ thu
Quỹ chi
Bộ phận giao dich nội bộ
BP Giao dịch với khách hàng
Bộ phận
kho quỹ
Bộ phận
Kế toán
Lãnh
đạo phòng
Bộ phận kiểm soát
Ghi chú:
Quan hệ điều hành
Quan hệ tác nghiệp
Qua mô hình trên thấy
Bộ phận kế toán gồm 03 bộ phận nhỏ
Bộ phận giao dịch với khách hàng bao gồm một số thanh toán viên phụ trách một hay một số khách hàng gồm tài khoản tiền gửi và các tài khoản tiền vay của khách hàng đó, kế toán tài khoản tiền gửi tiết kiệm và kế toán cho vay hộ sản xuất và hộ nghèo. Giúp cho các thanh toán viên quản lý khép kín tình hình hoạt động của từng khách hàng, từng xã phường do thanh toán viên đó phụ trách.
Bộ phận giao dịch nội bộ, đảm nhiệm các nghiệp vụ kế toán nội bộ ngân hàng như: nhật ký chứng từ, kế toán thu, chi nghiệp vụ, báo biểu vv….
Bộ phận kiểm soát gồm một số nhân viên kiểm soát toàn bộ nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày và kiểm soát số liệu trên các báo cáo kế toán từng định kỳ.
nguồn vốn
Hiểu rõ chức năng lớn nhất của ngành là trung gian tài chính “Đi vay để cho vay”. Do đó ngay từ những năm mới tái lập Ngân hàng No&PTNT huyện Yên Khánh đã đề ra định hướng là: Tăng cường huy động vốn tại chỗ để mở rộng tín dụng trên cơ sở đảm bảo chất lượng. Vì thế công tác huy động vốn được coi là trọng tâm và là nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi cán bộ công nhân viên ngân hàng. Ngân hàng No&PTNT huyện Yên Khánh đã thực hiện nhiều hình thức huy đ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement