Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By [email protected]
#923862

Download miễn phí Chuyên đề Nghiên cứu thống kê doanh thu ở khách sạn Dân Chủ giai đoạn 1992- 2001 và đoán vào năm 2002, 2003

Do đặc điểm hoạt động đặc biệt của ngành du lịch nên sự biến động của doanh thu du lịch nói chung và doanh thu khách sạn nói riêng thường có tính tức là có biến động được lặp đi lặp lại trong thời gian nhất định của năm.Nguyên nhân biến động có thể do ảnh hưởng điều kiện tự nhiênhay phong tục tập quán của dân cư .biến động thời vụ gây ra tình hình khẩn trương hay thu hẹp của hoạt dộng du lịch khách sạn theo mùa vụ

Nhiệm vụ thống kê là dựa vào nguồn số liệu của nhiều năm xác định và chỉ rõ tính chất và mức độ biến động thời vụ nhằm giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh được chủ động và có biện pháp kịp thời đáp ưng một cách thích hợp với yêu cầu do tính chất thời vụ đòi hỏi. Trong thống kê phương pháp thường được sử dụng là tính các chỉ số thời vụ.Tuỳ theo đặc điểm về sự biến động mà người ta có phương pháp tính sau:

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


n, được vận dụng nghiên cứu xu hướng phát triển tổng doanh thu. Là tỷ số giữa các mức độ kỳ nghiên cứu với mức độ kỳ trước được chọn làm gốc so sánh nếu
+ Gốc so sánh là mức độ kỳ liền trước: tốc độ phát triển liên hoàn
+ Gốc so sánh là mức độ được chọn là kỳ gốc cố định, tốc độ phát triển định gốc
Tốc độ phát triển là loại chr tiêu tương đối động thái nên trị số biểu hiện của nó là lần hay pần trăm biểu hiện theo sự thay đổi của hiện tượng theo thiời gian, được vận dụng nghiên cứu xu hướng tổng doanh thu. Tuỳ theo mục đích nghiên cứu và chách chọn kỳ gốc so sánh ta có tốc độ phảttiển liên hoàn hay định gốc.
Tốc độ phát triển liên hoàn(ti) :phản ánh sự phát triển của hiện tượng giữa hai thời gian liền nhau,với gốc so sánh là mức độ kỳ liền trước
yi
ti = i = (2,n )
yi - 1
Trong đó :yi- Doanh thu thời gian i
yi - 1- Doanh thu thời gian i-1
- Tốc độ phát triển định gốc (T1):
Là tỷ lệ so sánh giữa kỳ kỳ nghiên cứu (yi) với kỳ được chọn làm gốc cố định (thường là mức độ đầu tiên của dãy số)
yi
Ti = i =(2,n)
y1
Trong đó: Doanh thu tại thời gian i là yi
Doanh thu tại thời gian đầu là y1+--
Giữa tốc độ phát triển liên hoàn và tốc độ phát triển định gốc có mối quan hệ chặt chẽ với nhau:
Theo quan hệ tích
yn
= t2. t3 ... tn = Tn
y1
π ti = Ti (i = 2,3,4,...,n)
Tích tốc độ phát triển liên hoàn bằng tốc độ phát triển định gốc.
Ti
ti =
Ti - 1
Theo quan hệ thương
Thương của hai tốc độ phát triển định gốc liền nhau bằng tốc độ phát triển liên hoàn giữa hai thời kỳ đó
- Tốc độ phát triển bình quân: Đánh giá mức độ điển hình của tốc độ phát triển đối với sự biến động của một hiện tượng. Là số bình quân của tốc độ phát triển liên hoàn tính theo công thức:
t =n - 1√ t2.t3...tn = n- 1√∏ti
yi
Ti = = t2.t3...tn = ∏ti
y1
Nhưng vì:
Lưu ý chỉ nên sử dụng tốc độ phát triển bình quân khi doanh thu phát triển theo xu hướng nhất định và Tmin <T<Tmax
- Tốc độ tăng (giảm):
Qua thời gian mức độ của hiện tượng nghiên cứu (doanh thu) đã tăng hay giảm bao nhiêu lần(%).Đây là chỉ tiêu nói lên nhịp độ tăng hay giảm theo thời gian.Ta có thể tính tốc độ tăng (giảm) liên hoàn, định gốc, trung bình.
. Tốc độ tăng (giảm) liên hoàn (từng kỳ): Phản ánh tốc độ tăng (giảm) doanh thu giữa hai thời gian liền nhau, chính là thương số lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn giữa hai thời gian liền nhau so với mức độ kỳ gốc liên hoàn.
δi yi -yi - 1
ai = = = ti - 1 (i = 2,n)
yi - 1 yi - 1
Tốc độ tăng ( giảm) định gốc (Ai): Phản ánh tốc độ tăng giảm doanh thu giữa kỳ nghiên cứu với kỳ được chọn làm kỳ gốccố định (thường lấy mức độ đầu trong dãy số thời gian).Chính là thương số lượng tăng (giảm) tuyệt đối định gốc so với mức độ kỳ được chọn cố định.
∆i yi - y1
Ai = = = Ti - 1( lần)
yi y1
Trong đó:
yi: Doanh thu tại thời gian i
yi - 1 : Doanh thu tại thời gian i-1
y1: Doanh thu tại thời gian đầu
Tốc độ tăng (giảm) trung bình: Phản ánh nhịp điệu tăng (giảm) điển hình trong suốt thời gian ta nghiên cứu.
Công thức: a = t - 1 ( theo lần)
= t - 100 ( theo phần trăm)
Trong đó : t Là tốc độ phát triển bình quân
+ Giá trị tuyệt đối của 1% tăng (giảm) của tốc độ tăng (giảm)liên hoàn (từng kỳ)
Nói lên cứ 1% tăng (giảm) của tốc độ tăng (giảm) từng kỳ ứng với nó một khối lượng bao nhiêu. Là tỷ số so sánh giữa lượng tăng tuyệt đối với tốc độ tăng liên hoàn.
Công thức: δi δi
gi = = i = (2,n)
ai δi*100/(yi - 1)
Trong đó: δi - Lượng tăng giảm liên hoàn doanh thu
ai - Tốc độ tăng giảm liên hoàn doanh thu
Chỉ tiêu này chỉ tính cho tốc độ tăng (giảm) thời kỳ mà thôi, không tính cho tăng (giảm) thời kỳ gốc bởi vì nó luôn luôn không đổi qua các năm.
Chỉ tiêu này cũng thể hiện rõ ràng sự vận dụng kết hợp giữa số tuyệt đối và số tương đối
1.2.2 Các phương pháp phân tích xu thế thường được sử dụng:
Nội dung:
Dãy số biến động có ưu điểm là phản ánh mức độ cụ thể, thực tế của hiện tượng trong suốt quá trình biến động.
Tuy nhiên nhược điểm cơ bản của nó là bị tác động bởi nhiều nhân tố ngâũ nhiên khách quan nên thường dãy số không vạch rõ được xu hướng tính quy luật của bản thân hiện tượng cần nghiên cứu. Vì thế, để phản ánh rõ nét xu hướng phát triển cơ bản của hiện tượng cần điều chỉnh dãy số biến động sao cho có thể xoá bỏ đến mức cao nhất ảnh hưởng của các yếu tố ngẫu nhiên để xu hướng quy luật bộc rõ ràng. Có khá nhiều phương pháp để thực hiện được mục đích đó chẳng hạn như phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian, dãy số bình quân trượt, phương pháp hồi quy, phương pháp nghiên cứu biến động thời vụ.....
Tuy nhiên, trong phân tích biến động doanh thu du lịch thường chỉ sử dụng hai phương pháp đó là hồi quy theo thời gian và phương pháp biểu hiện biến động thời vụ. Bởi trong du lịch tính thời vụ thể hiện rất rõ, mỗi mức độ trong dãy số đều có một vai trò nhất định biểu hiện xu hướng biến động của hiện tượng vì vậy không thể mở rộng khoảng cách thời gian hay trung bình trượt để làm mất đi các mức độ.
- Việc xác định xu thế biến động cơ bản của doanh thu có nghĩa quan trọng trong nghiên cứu chiến lược kinh doanh vì vậy cần sử dụng một số phương pháp phân tích nhằm loại bỏ tác động ngẫu nhiên để nêu lên xu hướng và tính qui luật về sự biến động doanh thu.
+Phương pháp hồi quy trong dãy số thời gian:
Là phương pháp vận dụng thống kê biểu hiện xu hướng phát triển cơ bản của hiện tượng có nhiều giao động ngẫu nhiên, mức độ tăng giảm thất thường. Nội dung của phương pháp là: Tìm một phương pháp hồi quy trên cơ sở dãy số thời gian để phản ánh sự biến động của hiện tượng qua thời gian (Gọi là hàm xu thế). Hàm xu thế tổng quát có dạng như sau:
yt =f(t,a0,a1,a2, ...,an)
Trong đó: yt: mức độ lý thuyết - Doanh thu lý thuyết
t- thứ tự thời gian
a0,a1.....an các tham số của phương trình hồi quy và thường được xác định bằng phương pháp bình quân nhỏ nhất:ồ(yt - yt)2 = min
Để lựa chọn đúng đắn dạng của phương trình hồi quy đòi hởi phải dựa vào phân tíchđặc điểm biến động của doanh thu qua thời gian đồng thời kết hợp với một số phương pháp như dựa vào đồ thị, tốc độ tăng(giảm) tuyệt đối, tốc độ phát triển...
Có khá nhiều dạng hàm xu thế, nhưng có một số hàm thường gặp như sau:
+ Hàm xu thế tuyến tính có dạng như sau:
y =a0 + a1t
Dạng hàm này thường được sử dụng khi lượng tăng giảm tuyệt đối liên hoàn xấp xĩ bằng nhau (Sai phân bậc một xấp xỉ bằng nhau)
Các tham số a0,a1 thường được xác định thoả mãn hệ phương trình sau:
ồy = n a0 + a12t
ớồty = a0 + a12t2
- Hàm xu thế dạng parabol bậc hai:
Dạng hàm này được sử dụng khi các sai phân bậc hai (sai phân của sai phân bậc một) xấp xĩ bằng nhau. Các tham số a,b,c thoả mãn hệ sau
Các tham số a,b,c được xác định bởi công thức
*Phương trình hàm mũ
Phương trình hàm mũ được sử dụng khi các tốc độ phát triển liên hoàn xấp xỉ nhau.
Phương trình này được sử dụng khi các tốc độ phát triển liên hoàn xấp xĩ nhau. Các tham số a0.â1 thoả mãn hệ:
Các t...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement