Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nibduong
#923433 Link tải luận văn miễn phí cho ae

LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN THỨ NHẤT - CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC 4
1-/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : 4
2-/ Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI : 5
3-/ MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI : 5
1-/ QUAN NIỆM VỀ LAO ĐỘNG 7
2-/ QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG 7
3-/ TỔ CHỨC LAO ĐỘNG: 8
4-/ TỔ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC: 8
5-/ MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC 9
5.1. Mục đích của tổ chức lao động khoa học: 9
5.2. ý nghĩ của tổ chưc lao động khoa học. 9
5.3. Nhiệm vụ của tổ chức lao động khoa học . 10
5.4.Các nguyên tắc của tổ chức lao động khoa học : 11
6-/ NỘI DUNG CỦA TỔ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC 13
6.1. Phân công và hiệp tác lao động : 13
6.2. Tổ chức và phục vụ nơi làm việc 15
6.3.Phương pháp và thao tác lao động : 16
6.4. Điều kiện lao động và chế độ làm việc nghỉ ngơi: 16
6.5.Định mức lao động : 17
6.6.Tổ chức tiền lương, tiền thưởng 17
6.7.Đào tạo và phát triển tay nghề cho người lao động : 17
6.8.Kỷ luật và công tác thi đua 18
PHẦN THỨ 2 - PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ
HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - QUẬN TÂY HỒ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 20
1-/ ĐẶC ĐIỂM CỦA QUẬN TÂY HỒ .
1.1 Điều kiện địa lý và dân số
1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội
2-/ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA PHÒNG. 20
1-/ CƠ CẤU CÁN BỘ CỦA PHÒNG. 23
2-/ PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG. 24
3-/ PHÂN TÍCH CÁC MỐI QUAN HỆ. 28
3.1 Mối quan hệ với cấp tỉnh. 28
3.2 Mối quan hệ với cấp uỷ và chính quyền quận Tây Hồ . 29
1-/ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG. 33
2-/ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÁN BỘ TRONG PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẬN TÂY HỒ , HÀ NỘI 36
2.1 Trưởng phòng. 36
2.2 Phó trưởng phòng. 37
2.3 Cán bộ tổ chức 38
2.4 Cán bộ phòng chống tệ nạn xã hội. 39
2.5 Cán bộ chính sách ưu đãi người có công. 39
2.6 Cán bộ kế toán 40
3-/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỦA PHÒNG. 40
3.1 Về công tác lao động 40
3.2 Việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công
3.3 Các vấn đề xã hội.
PHẦN THỨ 3 - CÁC GIẢI PHÁP VÀ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP ĐỐI VỚI CÔNG
TÁC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG TỔ CHỨC
LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẬN TÂY HỒ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 46
1-/ HOÀN THIỆN CƠ CẤU CÁN BỘ CỦA PHÒNG. 47
2-/ NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG. 48
2.1 Sắp xếp và bố trí cán bộ hợp lý. Để tiến hành công việc này đạt hiệu quả,
cần: 49
2.2 Quản lý cán bộ trong phòng. 50
2.3 Công tác đào tạo và tuyển dụng cán bộ. 50
3-/ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG. 51
KẾT LUẬN 56
TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

Lời nói đầu
Phòng tổ chức lao động thương binh và x• hội là cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân quận. Trong quá trình hình thành và phát triển từ năm 1995, trải qua 7 năm hoạt động phòng đ• giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu của uỷ ban nhân dân quận Tây Hồ. Thực hiện chức năng tham mưu đề xuất với câp ủy và chính quyền về công tác tổ chức cán bộ, sử dụng công, viên chức trong quận tổ chức và xây dựng chính quyền cấp cơ sở x• phường và tổ chức quản lý Nhà nước khác trên địa bàn đồng thời giúp cấp uỷ và chính quyền trong công tác lao động thương binh và x• hội và một số vấn đề x• hội khác.
Trong thời gian qua phòng đ• đảm nhiệm rất nhiều công việc và yêu cầu đòi hỏi của công việc ngày càng cao, việc thay đổi chính sách của Đảng và Nhà nước, phòng cũng có cách nghĩ, cách làm dần dần được hoàn thiện. Để thực hiện các nhiệm vụ và chức năng của phòng tốt thì công tác tổ chức và hoạt động của phòng phải được thực hiện tốt về mọi mặt. Phải có cách nhìn đúng đắn trong công tác hoạt động của phòng, từng bước hoàn thiện nhằm đạt hiệu quả cao trong công việc. Tuy nhiên, việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của phòng còn hạn chế nên việc phân tích đánh giá công tác tổ chức của phòng là cần thiết.
Xuất phát từ thực tế đó tui chọn vấn đề “Phân tích công tác tổ chức và hoạt động của Phòng tổ chức lao động thương binh và x• hội – quận Tây Hồ" làm đề tài chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
Nội dung của chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm:
Phần thứ nhất : Cơ sở lý luận của công tác tổ chức.
Phần thứ hai : Phân tích hiện trạng của công tác tổ chức và hoạt động của Phòng tổ chức lao động thương binh và x• hội quận Tây Hồ thành phố Hà Nội.
Phần thứ ba : Các giải pháp và kiến nghị đối với công tác tổ chức và hoạt động của Phòng tổ chức lao động thương binh và x• hội quận Tây Hồ.
tui xin chân thành Thank các thầy cô giáo trong khoa Lao động và Dân số đặc biệt là thầy Nguyễn Ngọc Quân cùng các cô chú trong phòng tổ chức lao động thương binh x• hội quận Tây Hồ, TP. Hà Nội đ• giúp đỡ và hướng dẫn tui trong quá trình thực tập và viết chuyên đề này.


phần thứ nhất
cơ sở lý luận của công tác tổ chức
I-/ Tính cấp thiết của đề tài:
1-/ Lý do chọn đề tài :
Trong mọi hoạt động, mọi công tác cần luôn luôn theo dõi giám sát nhằm điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện từng bước hoạt động đó. Để đạt được năng suất, hiệu quả và hoàn thành tốt yêu cầu công việc đòi hỏi, mỗi người cán bộ của từng bộ phận công việc hiểu biết quyền hạn và trách nhiệm của mình.
Trong thời gian thực tập tại phòng tổ chức-lao động-thương binh-x• hội quận Tây Hồ, Hà Nội ; một đơn vị trực thuộc sự quản lý của UBND quận Tây Hồ; qua tìm hiểu công tác tổ chức hoạt động của phòng, phòng tổ chức lao động thương binh x• hội quận Tây Hồ đ• đạt được những thành tích đáng kể trong công tác hoạt động quản lý lao động, chính sách đối với người có công, hoạt động chính sách x• hội ... trong những năm qua. Song để thực hiện có thành quả tốt hơn, hoàn thiện công tác nhiệm vụ đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, phòng tổ chức lao động- thương binh- x• hội quận Tây Hồ cần có sự quan tâm hơn nữa của các cấp đối với cán bộ và công tác tổ chức hoạt động của phòng.
Xuất phát từ những lý do trên, chuyên đề:” Hoàn thiện công tác tổ chức hoạt động của phòng tổ chức lao động- thương binh- x• hội quận Tây Hồ, Hà Nội.” sẽ phân tích kết quả, hiện trạng các hoạt động của phòng đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hoạt động tốt hơn, đạt hiệu quả cao hơn.
2-/ ý nghĩa của đề tài :
Từ những cơ sở lý luận khoa học được đưa ra, từ những hiện trạng được phân tích, chuyên đề sẽ góp phần làm sáng rõ và giúp nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của công tác áp dụng tổ chức hoạt động lao động khoa học hợp lý đối với mọi hoạt động nói chung và công tác tổ chức hoạt động của phòng tổ chức lao động- thương binh- x• hội quận Tây Hồ nói riêng.
Từ đó, chuyên đề cũng giúp các cán bộ của phòng có sự nhận thức đúng đắn trách nhiệm của mình và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.
Đây là bài chuyên đề mang tính thực tiễn, nó không chỉ góp phần hoàn thiện công tác tổ chức hoạt động của phòng tổ chức lao động- thương binh- x• hội quận Tây Hồ nói riêng mà còn là ý kiến bổ sung cho công hoạt động của các phòng ban khác tham khảo.
3-/ Mục tiêu của đề tài :
Chuyên đề sẽ phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động của công tác tổ chức hoạt động của phòng tổ chức lao động thương binh x• hội quận Tây Hồ trong thời gian qua.
Đồng thời bài viết cũng sẽ đưa ra một số kiến nghị nhằm tổ chức tốt hơn công tác tổ chức hoạt động lao động thương binh x• hội trên địa bàn.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005130 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement