Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Wegland
#923422

Download miễn phí Chuyên đề Hạch toán tiền lương và bảo hiểm tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD 1

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I - NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM 3

I - KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG 3

II - CÁC HÌNH THỨC TRẢ TIỀN LƯƠNG 4

1. Tiền lương trả theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế 7

2. Tiền lương trả theo sản phẩm luỹ tiến 8

3. Tiền lương trả theo sản phẩm gián tiếp 8

4. Tiền lương trả theo sản phẩm có thưởng, phạt 9

III - LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN. 11

1. Bảo hiểm xã hội (BHXH): 11

2. Bảo hiểm y tế (BHYT): 13

3. Kinh phí công đoàn (KPCĐ) 13

IV - NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH, BHYT, KPCĐ. 14

V - CHỨNG TỪ BAN ĐẦU ĐỂ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG, BHXH, BHYT, KPCĐ. 14

VI - HẠCH TOÁN TỔNG HỢP VỀ TIỀN LƯƠNG 18

VII - HẠCH TOÁN TỔNG HỢP VỀ BHXH, BHYT, KPCĐ. 20

VIII - HÌNH THỨC TỔ CHỨC SỔ TIỀN LƯƠNG 24

CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TL & BH TẠI CÔNG TY C Ổ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD 1 I 25

I. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 25

II - BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 29

III - BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY. 31

IV. ĐẶC ĐIỂM VỀ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY 32

V - QUÁ TRÌNH HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY. 39

1. Hình thức trả lương và quỹ tiền lương của Công ty 39

A - Hình thức trả lương thời gian theo sản phẩm 39

B - Hình thức trả lương khoán 40

C - Quỹ tiền lương của Công ty 41

2. Quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ của Công ty. 41

3. Hạch toán số lượng lao động ở Công ty 43

4. Hạch toán sử dụng thời gian lao động tại Công ty: 47

5. Hạch toán kết quả lao động 51

6. Hạch toán tiền lương và thanh toán với người lao động. 54

I. SỔ CHI TIẾT TK 3314 VÀ SỔ CHI TIẾT TK 1411 67

II - SỔ NHẬT KÝ CHUNG CỦA CÔNG TY. 69

CHƯƠNG III - NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN

 THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM

 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD I. 72

I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD I. 72

II. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD I. 73

KẾT LUẬN 82

MỤC LỤC 83

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:- bảng chấm công
- danh sách xét thi đua
- bảng thanh toán lương
chứng từ gốc:
nhật ký chung
sổ cái
tk 334,338
bảng cân đối số phát sinh
báo cáo kế toán
sổ kế toán chi tiết
bảng tổng hợp chi tiết
Ghi chú:
ghi hàng ngày
ghi cuối tháng
quan hệ đối chiếu
IV - Đ
IV. Đặc điểm về lao động tiền lương ở Công ty
Quyết định của giám đốc Công ty
(về việc: Phê duyệt quy chế trả lương)
Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hud I
- Căn cứ quyết định số 86/TCT - HĐQT ngày 18 tháng 09 năm 1996 của Bộ Xây Dựng phê chuyển điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD I.
- Căn cứ quyết định số: 65/TCT - TCLĐ, ngày 10 tháng 4 năm 1997 của Bộ Xây Dựng về phân cấp quản lý tổ chức, quản lý cán bộ công nhân viên và tiền lương cho các đơn vị trực thuộc.
- Căn cứ quyết nghị số 161/TCT - HĐQT ngày 29/8/1998 của Bộ Xây Dựng phê duyệt quy chế trả lương cho cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD 1.
- Xét tờ trình của Hội đồng lương Công ty.
quyết định
Điều 1: Phê duyệt quy chế trả lương cho cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD I ban hành kèm theo quyết định này (có quy chế chi tiết kèm theo).
Điều 2: Quy chế này được áp dụng từ 1/10/1998. Những quy định trước đây trái với quy chế này đều không có hiệu lực.
Điều 3: Các ông: Giám đốc các đơn vị thành viên; Trưởng các phòng Công ty và cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này theo đúng những quy định của Tổng Công ty, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và pháp luật Nhà nước.
Quy chế trả lương cho cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD I
(Kèm theo quyết định 136/CT - TCHC, ngày 28/10/1998)
Để cụ thể hoá quy chế trả lương cho cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty. Nay Công ty ban hành quy chế trả lương cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty theo tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.
A. Nguyên tắc trả lương:
1. Cán bộ công nhân viên thuộc bộ máy quản lý của Công ty và các đơn vị thành viên được trả lương theo đúng trình độ về chuyên môn nghiệp vụ đã được Công ty và Tổng Công ty xếp hệ số bậc lương, nhiệm vụ được giao và mức độ hoàn thành.
2. Việc trả lương phải phù hợp với sức lao động bỏ ra của người lao động, đảm bảo tính công bằng.
3. Để đảm bảo việc trả lương chính xác, các đồng chí giám đốc các đơn vị thành viên và trưởng các phòng Công ty phải căn cứ vào khả năng của từng người và hệ số lương của cán bộ nhân viên đang hưởng để phân công công việc cho phù hợp với trình độ của cấp bậc tiền lương đó.
4. Việc trả lương hàng tháng phải căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng của Công ty và các đơn vị thành viên trong Công ty và quỹ lương đã được giao trong dự toán chi phí quản lý.
5. Căn cứ vào nhiệm vụ của từng đơn vị và các phòng Công ty để các đồng chí giám đốc đơn vị thành viên và trưởng các phòng Công ty phân công nhiệm vụ cụ thể từng cán bộ nhân viên hàng tuần, tháng làm căn cứ xếp loại để trả lương.
B. Những quy định cụ thể:
I. Lao động trực tiếp.
* Đối với nhân viên trực tiếp làm các công việc như: Trực điện nước, phục vụ nước uống, nấu ăn, làm tạp vụ, vệ sinh trong cơ quan Công ty và các đơn vị thành viên được trả lương theo hệ số điều chỉnh là 1,5 lần LCB. Đồng thời được tính thêm các khoản phụ cấp: Phụ cấp lưu động 20% LTT; Phụ cấp không ổn định sản xuất: 10% LCB.
* Đối với công nhân lái xe con phục vụ được trả lương theo hệ số điều chỉnh là 1,8 lần LCB. Phụ cấp trách nhiệm lái xe cho Giám đốc Công ty là 20%/LTT có hệ số điều chỉnh. Đối với lái xe phục vụ còn lại phụ cấp trách nhiệm là 15%/LTT có hệ số điều chỉnh. Lái xe làm thêm các ngày chủ nhật, ngày lễ vẫn được thanh toán tăng ca.
II. Lao động gián tiếp
* Xếp loại trả lương: Căn cứ vào cấp bậc tiền lương đang hưởng để các đồng chí giám đốc các đơn vị thành viên trưởng các phòng Công ty bố trí việc làm cho phù hợp với cấp bậc tiền lương đó. Nhưng để khuyến khích những người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và đem lại hiệu quả kinh tế cao và ngược lại thì việc trả lương theo hình thức xếp loại là công bằng và hợp lý. Việc xếp loại hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu được thực hiện như sau:
Loại 1: Hệ số 2,3 lần lương cơ bản (LCB) những không vượt quá 50% số người trong phòng, ban.
Loại 2: Hệ số 2,0 lần LCB nhưng không vượt quá 30% số người trong phòng ban.
Loại 3: Hệ số 1,8 lần LCB số người còn lại.
(Kèm theo phụ lục I quy định về tiêu chuẩn xếp loại cán bộ nhân viên của bộ máy quản lý Công ty và các đơn vị thành viên).
* Phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh lãnh đạo và phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ kiêm nhiệm công tác Đảng, Công đoàn (phụ lục II kèm theo).
* Các loại phụ cấp (Phụ lục III kèm theo)
* Đối với các trường hợp dưới đây:
- Cán bộ nhân viên thuyên chuyển từ các cơ quan khác đến công tác tại bộ máy quản lý Công ty được hưởng mức lương bằng 85% trong thời gian 3 tháng.
- Đối với cán bộ do Công ty xin từ đơn vị ngoài về làm việc tại bộ máy Công ty việc trả lương sẽ có quyết định riêng.
- Đối với sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp được hưởng mức lương bằng 85% trong vòng 12 tháng.
- Đối với cán bộ được Tổng Công ty và Công ty cử đi học các lớp quản lý kinh tế, tập huấn nâng cao nghiệp vụ, học các lớp chính trị được hưởng 100% và các khoản phụ cấp (nếu có) và các quyền lợi khác.
- Đối với cán bộ nhân viên được Công ty cử đi học Đại học tại chức được hưởng nguyên lương chính trong thời gian đi học (tiền học phí cá nhân tự đóng, Công ty không thanh toán)
c. Tổ chức thực hiện
1. Quy chế này áp dụng để tính và trả lương cho cán bộ công nhân viên thuộc lao động trực tiếp và lao động gián tiếp của toàn Công ty trong những ngày làm việc.
2. Những ngày lễ, tết, nghỉ phép và hưởng theo lương BHXH tính theo mức lương tối thiểu là 144.000 đồng (không có hệ số điều chỉnh).
3. Các khoản phụ cấp trách nhiệm cho các chức vụ của bộ máy quản lý Công ty, bộ máy quản lý các đơn vị thành viên và các đoàn thể (phụ lục II kèm theo) được tính theo mức lương tối thiểu với hệ số điều chỉnh được xếp loại.
4. Đối với cán bộ nhân viên làm thêm giờ thì các phòng bố trí nghỉ bù vào ngày thích hợp, trường hợp đặc biệt phải có kế hoạch và được Giám đốc Công ty duyệt trước khi thanh toán.
5. Việc trả lương hàng tháng phải căn cứ vào tỷ lệ % thực hiện kế hoạch.
6. Căn cứ vào việc thực hiện nhiệm vụ hàng tháng các đơn vị thành viên và các phòng Công ty phải xét duyệt theo tỷ lệ để trả lương một cách công bằng và hợp lý.
7. Thời gian áp dụng quy chế này từ ngày 1 tháng 10 năm 1998. Những quy định trước đây trái với quy chế này đều không có hiệu lực.
8. Giao cho các Giám đốc đơn vị thành viên và trưởng các phòng Công ty phổ biến đến từng cán bộ nhân viên và tổ chức thực hiện quy chế này. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đơn vị phản ánh về Công ty qua phòng tổ chức hà...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement