Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyn.minhkhue
#923413

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí ở xí nghiệp may Minh Hà

MỤC LỤC

 Trang

Lơì Mở đầu.1

PHẦN I :NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH . 2

1.1 : Những vấn đề cơ bản về hạch toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiêp sản xuất.2

1.1.1: Chi phí sản xuất –ý nghĩa – đặc điểm - phân loại.2

.1.1.1: Chi phí sản xuất . 2

1.1.1.3: Mối quan hệ giữa chi phí và tính gía thành .4.

1.1.1.4:Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất .4

1.2:Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất .5

1.2.1 : Đối tượng tập hợpchi phí sản xuất .5

1.2.2: Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất.5

1.2.3: Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất .6

1.2.3.1: Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVLTT).6

1.2.3.2:Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp .(CPNCTT).7

1.2.3.3: Hạch toán chi phí sản xuất chung .8

1.2.3.4: Hạch toán chi phí sản xuất chung .12

1.2.3.5: Kế toán chi phí phải trả.13

PHẦN II: THỰC TRẠNG TRONG HẠCH TOÁN GIÁ THÀNH VÀ BIỆN PHÁP HẠ GIÁ THÀNH TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ.13

2.1:Đặc điểm của xí nghiệp may minh hà .13

2.1.1:lịch sử hình thành và phát triển của xí nghiệp .14

2.1.2:Vị trí địa lý và kinh tế dân sinh trong vùng . 14

2.1.2.1: vị trí địa lý . .14

2.1.2.2:Dân sinh kinh tế. 14

2.1.3: Nhiệm vụ và chức năng của xí nghiêp . 14 .

2.1.3.1:nhiệm vụ.14

2.1.3.2: chức năng.14

 

2.1.4: Cơ sở vật chất kỹ thuật của xí nghiệp . 15

2.1.5: Tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức lao động của xí nghiệp . 15

2.1.5.1: Tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp . 15.

2.1.5.2 : Chức năng , nhiệm vụ , quyền hạn . 16

2.1.5.3: Tổ chức lao động của xí nghiệp . 17

2.1.5.4:Đặc điểm sản xuất kinh doanh của xí nghiệp . 18

2.1.5.5:Khái quát sơ đồ tài khoản. 18

2.2:Đặc điểm kinh tế kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tai xí nghiệp . 19

2.2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại xí nghiệp . 19

2.2.2:Sơ đồ bộ máy kế toán của xí nghiệp . 19

2.2.3:Nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán . 20

2.2.4:Mối quan hệ với các phòng kế toán khác . 21

2.2.5:Đặc điểm tổ chức sổ sách kê toán tại xí nghiệp . 22

2.2.6 Trình tự ghi sổ kế toán tại xí nghiệp.22

2.3 Tổ chức công tác hạch toán chi phí .25

2.3.1: Đối tượng hạch toán chi phí .25

2.3.2:Phương pjáp hạch toán chi phí .25

2.3.2.1:hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . .25

2.3.2.2: hạch toán chi phí NCTT.33

2.3.2.3:Hạch toán chi phí sản xuất chung .40

2.3.2.4:Hạch toán tổng hợp chi phi sản xuất của đơn đặt hàng công ty see young korea . .47

2.3.2.3:Chế độ tài chính áp dụng.50

PHẦN BA

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SAN XUẤT Ở XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ.50

3.1 Thực trạng thong góc quản lý và tổ chức hạch toán chi phí sản xuất ở xí nghiệp may Minh Hà .50

3.1.2: nhược điểm của việc tổ chứchạch toán .51

3.2Đối với công tác quản lý trong việc tập chi phí .52

3.2.1:Công tác hạch toán chi phí NVL.52

3.2.2:Công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp .52

3.2.3:hạch toán chi phí sản xuất chung .52 3.3:Phương pháp và các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí.52

3.3.1: Đối với phương pháp tính khấu hao tài sản cố định .54

3.3.2:Hoàn thiện xây dựng các định mức tiêu hao .54

 3.3.3 Đôi với công tác tổ chức kế toán và quản lý chi phí sản xuất gía thành sản phẩm.54

3.3.4:Hoàn thiện phương pháp hạch toán chi phí .54

3.3.4.1: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .54

3.3.4.2: Chi phí nhân công trực tiếp .55

3.3.4.3:Chi phí sản xúât chung . .55

 KẾT LUẬN 56

 

 

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


quản lý và chịu trách nhiệm toàn bộ về khâu hành chính quản trị tại xí nghiệp như quản lý và mua sắm các thiết bị văn phòng phương tiện vận tải lập kế hoạch xây dựng cơ bản và sửa chữa nhà cửa ,tổ chức chỉ đạo công tác bảo vệ an toàn công tác văn thư bảo mât ,phục vụ khi khách đến làm việc .
Phòng kế toán tài vụ (KTTV).
Làm tham mưu cho lanh đạo tong công tác quản lý tài chính của xí nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao ,thực hiện chế dộ hạch toán kế toán theo đúng nguyên tắc chế độ hiện hành của nhà nước . Quản lý và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước ,các nguồn thu ,chi quĩ của xã hội hạch toán chính xác kết quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp .
Phòng kế hoạch ( KH).
Làm tham mưu cho lãnh đạo trong việc lập các kế hoạch sản xuất kinh doanh của xí nghiệp đưaa ra các biện pháp quản lý và sử dụng vật tư có hiệu quả ,kinh doanh đôn đốc thực hiện kế haọch đảm bảo cho qui trình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp.
Phòng kinh doanh (KD).
có nhiệm vụ tiếp cận thị trường thu thâpj thông tin xây dựng phương án kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm .
Phòng kỹ thuật chuẩn bị sản xuất ( phòng KT chuẩn bị SX)
Chịu trách nhiệm về công tác kỹ thuật của toàn xí nghiệp xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật cho từng mặt hàng, thiết kế mẫu mã mới phù hợp với thị hiếu cuaar người tiêu dùng. Chịu trách nhiệm về công tác chất lướngản phẩm của xí nghiệp .
2.1.5.3: Tổ chức lao động của xí nghiệp .
Xí nghiệp may minh hà có đội ngũ cán bộ công nhân viên kha lớn tính đến ngày 31/12/2002 tổng số cán bộ công nhân viên toàn cí nghiệp là 365người trong đó
Nam 45người chiếm 12.33%
Nữ 320 người chiếm 87.67%.
Lao động gián tiếp là 28 người chiếm 7.67%.
Lao động trực tiếp là 337 người chiếm 92.33%.
Số người có trình độ đại học là 10 người chiếm 2.74%.
Công nhân kỹ thuật là 88người chiếm 24.11%.
Lao động phổ thông 249người chiếm 68.22%.
Qua đây ta thây slao động cúa xí nghiệp chủ yêu slà lao động nữ điề này cũng dễ hiểu bởi nghề may mặc là một nghề rất phù hợp với nữ giới.Trongkhi bộ phận lao động trực tiếp của xí nghiệp hầu hết được đào tạo qua các trường chuyên nghiệp thì trình độ tay nghề của bộ phận lao động trực tiếp lại còn nhiều hạn chế phần lớn là lao động phổ thông phần nào đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doang của xí nghiệp .
2.1.5.4:Đặc điểm sản xuất kinh doanh của xí nghiệp .
Qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm .
Công doạn in thêu
Vải
Cắt
May
Đóng
gói
ủi th
Sp
k.tra CLSP
NK
TP
.
Qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm là một qui trinh liên tục được tổ chức trên dây chuyền tự động khép kín từ khâu nguyên liệu đưa vào là vải được đưaa đến bộ phận cắt sau đó đưa đến bộ phận may (nếu sản phẩm nào phải in thêu thì phải qua công đoạn in thêu rồi mới được đưa đến bộ phận kiểm tra chất lượng tiếp đến là giai đoạn ủi đóng gói và nhập kho thành phảm ,mỗi công đoạn của qui trinh công nghệ đều có một mức độ quạn trọng nhất định song công đoạn quan trọng nhất là công đoạn cắt bởi vì néu cắt sai kích thước qui diịnh thì sẽ dẫn đến thiết hụt hỏng sản phẩm chính vì vậy đòi hỏi công nhân phải có tay nghề cao ,đặc biệt là ở công đoạn cắt .
2.1.5.5: Khái quát sơ đồ tài khoản .
Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm
(theo phương pháp KKTX)
TK621 TK154 TK152
Chi phí NVL trựctiếp các khoản ghi giảm
chi phí sản phẩm
TK155
TK622 NKvật tư sản phẩm
CP nhân công trực tiếp
TK157
Gửi bán
TK627
. TK632
chi phí sản xuất chung
tiêu thụ thẳng
2.2:Đặc điểm kinh tế kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tai xí nghiệp .
2.2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại xí nghiệp .
Để phù hợp với cơ chế thị trường ,xí nghiệp đã ngày một hoàn thiện cơ cấủan phẩm và tổ chức sản xuất ,mở rộng phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh áp dụng hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung dựa trên khả năng của từng người ,mỗi kế toán đảm nhiệm một công việc khác nhau nhưng cũng hỗ trợ cho nhau .
2.2.2:Sơ đồ bộ máy kế toán của xí nghiệp .
Kế toán trưởng
KT tập hợp chi phí &tính GT
KT vật tư
tài sản
KT thanh toán tiền lương
2.2.3:Nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán .
+Kế toán trưởng phụ trách chung chịu trách nhiệm trước giám đốc mọi hoạt động của phòng cũng như các hoạt động khác của xí nghiệp có liên quan tới tài chính và theo dõi các hoạt động tài chính của xí nghiệp
- Tổ chức công tác kế toán thống kê trong xí nghiệp phù hợp với chế độ tài
chính của nhà nước .
Thực hiện các chính sách chế độ công tác tài chính kế toán .
Kiểm tra tính pháp lý của các loại hợp đồng kế toán tổng hợp vốn kinh doanh các quĩ của xí nghiệp trực tiếp kiểm tra chỉ đạo giám sát đối với các nhân viên kế toán trong phòng .
+Kế toán thanh toán tiền lương và bảo hiểm cho công nhân trực tiếp sản xuất và cán bộ văn phòng ,thanh toán lương cákhoản phụ cấp cho toàn bộ công nhân viên trong xí nghiệp định kỳ theo tháng .
+Kêtoán vạt tư tài sản chịu trách nhiệm theo dõi số lượng giá cả các loại vải khoá mác cúc ... Thông qua các hợp đồng .
Theo dõi và kiểm tra tính hợp pháp của các chứng từ ,các khoản công nợ trước khi thanh toán với người bán nguyên vật liệu và kiểm kê theo qui định .Theo dõi tình hình tăng tài sản cố định qua từng năm.
+ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành .
để thực hiện tốt kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm kế toán càn thực hiện các nhiệm vụ sau
căn cứ vào đặc điểm cụ thể của xí nghiệp để xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành cho phù hợp .
Tổ chức tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho (KKTXhay KKĐK)mà xí nghiệp đã lựa chọn .
Tổ chức tập hợp kết chuyển hay phân bổ chi phi sản xuất theo đúng đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất đã xác định theo các yếu tố chi phí và khoản mục giá thành
Định kỳ lập báo cáo chi phí sản xýât kinh doanh tổ chức phân tích chi phỉan xuất và giá thành sản phẩm tại xí nghiệp
Tổ chức kiểm kê ,đánh giá sản phẩm đở dang để tính giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ một cách đầy đủ và chính xác.
2.2.4:Mối quan hệ với các phòng kế toán khác .
Mỗi bộ phận kế toán đều có nhiệm vụ và chức năng riêng .Tại các phân xưởng có nhiệm vụ lập và luân chuyển chứng từ theo đúng qui cách đúng qui định của bộ tài chính và tổng cụcthống kê bảo đảm một cách chính xác đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tai phân xưởng ,đảm bảo việc ghi chép các tài khoản ,sổ sách kế toán một cách thường xuyên theo đúng qui định hàng tháng ,quí lập báo cáo lên xí nghiệp theo dõi đúng thời hạn
Tại phòng kế toán của xí nghiệp ngoài các nhiệm vụ trên kế toán có nhiệm vụ tổng hợp các báo cáo ,kế toán phản ánh hoạt động của toàn xí nghiệp .Hưỡng dẫn các phân xưởng hạch toán theo đúng qui định thống nhất trong xí nghiệp .
Xí nghiệp may minh hà vốn là một xí nghiệp nhỏ với tổng số vốn sản xuất kinh doanh tính đên năm 2003 l...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement