Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sacdep1000can
#923410

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng số 1 Hà Nội - Sở Xây dựng Hà Nội

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Phần I. Thực trạng hạch toán chi phí và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại Công ty Xây dựng số 1 Hà Nội 3

I. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy quảnlý hoạt động sản xuất - kinh doanh tại Công ty Xây dựng số 1 Hà Nội có ảnh hưởng đến hạchtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3

1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Xây dựng số 1Hà Nội 3

2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Xây dựng số 1 Hà Nội 6

3. Đặc điểm qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm 9

II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty Xây dựng số 1 Hà Nội 10

1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 10

2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán 12

III. Hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty Xây dựng số 1 Hà Nội 13

1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 13

2. Nội dung và trình tự hạch toán chi phí sản xuất 16

IV. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 49

Phần III. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng số 1 Hà Nội - Sở Xây dựng

Hà Nội 58

I. Đánh giá khái quát tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng số 1 Hà Nội 58

1. Những thành tựu đạt được 59

2. Những tồn tại, hạn chế 63

II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng số 1 Hà Nội 66

1. Hoàn thiện tổ chức luân chuyển chứng từ 67

2. Hoàn thiện hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 67

3. Hoàn thiện hạch toán yếu tố tiền lương và các khoản trích theo lương 69

4. Hoàn thiện yếu tố khấu hao tài sản cố định 71

5. Hoàn thiện hạch toán yếu tố chi phí khác bằng tiền 72

6. Hoàn thiện sổ sách kế toán 73

7. Hạch toán thiệt hại trong sản xuất 74

8. Tăng cường công tác quản trị 75

III. Một số biện pháp quản lý nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành

sản phẩm 75

Kết luận 78

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


trên tiền lương của cán bộ công nhân viên trong biên chế của xí nghiệp nên khoản này thường chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng quỹ lương phải trả cho người lao động.
Cuối tháng, kế toán đơn vị tập hợp các bảng thanh toán lương tổ, bảng thanh toán lương cho cán bộ quản lý lập thành bảng thanh toán lương và phụ cấp toàn xí nghiệp.
Để hạch toán tiền lương công nhân sản xuất và vận hành máy thi công (trường hợp sử dụng máy của Công ty) kế toán sử dụng TK 622 “Chi phí nhân công trực tiếp ”. Lương tổ lái xe tải phản ánh vào TK 623 “chi phí sử dụng máy thi công ”, lương nhân viên quản lý xí nghiệp và các khoản trích theo lương của CBCNV toàn xí nghiệp được hạch toán vào TK 627 “chi phí sản xuất chung”. Việc thanh toán lương có thể được chia thành 2 kỳ, đầu tháng các tổ (đội) xin tạm ứng lương kỳ I để trả trước cho người lao động (kế toán hạch toán vào TK 1141- Tạm ứng lương kỳ I). Khi thanh toán lương, kế toán ghi giảm nợ và tính ra số tiền thực lĩnh kỳ II.
Cuối tháng, kế toán xí nghiệp tập hợp chứng từ phát sinh ở các tổ, đội: hợp đồng giao khoán, bảng chấm công, phiếu xác nhận khối lượng hay công việc hoàn thành, bảng thanh toán lương tổ, đội, bảng thanh toán tiền lương và phụ cấp, bảng phân bổ tiền lương và BHXH toàn xí nghiệp nộp lên phòng Tài vụ Công ty. Khi nhận được các chứng từ do xí nghiệp chuyển lên kế toán tiền lương kiểm tra, kiểm soát tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ, đồng thời kiểm tra việc ghi chép và tính toán trên các bảng thanh toán lương, phụ cấp bảng phân bổ tiền lương và BHXH rồi chuyển cho kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành ghi sổ chi tiết TK 622, 6231, 6271. Sau đó toàn bộ chứng từ này được chuyển cho kế toán tổng hợp ghi sổ Nhật ký chung và sổ Cái TK 622, 6231, 6271.
Biểu 1.13 Sổ chi tiết TK 622
Quý IV năm 2002
Tên tài khoản : chi phí nhân công trực tiếp
Tên công trình: Nhà chung cư N11A Dịch Vọng
Chứng từ
Diễn giải
TK
đối ứng
Số tiền
SH
NT
Nợ

52LT/11
52LT/11
64LT/11
64LT/11
30/11
30/11
31/12
31/12
SDĐK
...
Tiền lương CN tháng 11/02
K/C tiền lương CN tháng 11/02
....
Tiền lương CN tháng 12/02
K/C tiền lương CN tháng 12/02
...
...
334
15412
...
334
1542
0
124.654.400
205.501.000
124.654.400
205.501.000
Cộng phát sinh
SDCK
528 655 400
0
528 655 400
Người lập biểu kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
Biểu 1.14: Sổ chi tiết TK 6231
Quý IV năm 2002
Tên tài khoản: Chi phí CN vận hành máy thi công
Tên công trình : Nhà chung cư 6 tầng N11A D.Vọng C.Giấy
Chứng từ
Diễn giải
TK
đối ứng
Số tiền
SH
NT
Nợ

52LT/11
52LT/11
64LT/11
64LT/11
30/11
30/11
31/12
31/12
SDĐK
...
Tiền lương NV xe tải T11/02
KC tiền lương NV xe tải T11/02
....
Tiền lương NV xe tải T12/02
K/C tiền lương NVxe tảiT12/02
...
...
334
15413
...
334
1543
0
42 697 235
36 942 794
42 697 235
36 942 794
Cộng phát sinh
SDCK
104 868 932
0
104 868 932
Người lập biểu kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
Biểu 1.15 Sổ chi tiết TK 6271
Quý IV năm 2002
Tên tài khoản : chi phí nhân công trực tiếp
Tên công trình: Nhà chung cư N11A Dịch Vọng
Chứng từ
Diễn giải
TK
đối ứng
Số tiền
SH
NT
Nợ

64LT/11
64LT/11
64LT/11
64LT/11
64LT/11
64LT/11
31/12
31/12
31/12
31/12
31/12
31/12
SDĐK
Tiền lương CBQL tháng 12/02
K/C tiền lương CBQL tháng 12/02
Trích 15% BHXH trên lương CB
Trích 2% BHYT trên lương CB
Trích 2% KPCĐ
K/C BHXH, BHYT, KPCĐ
...
...
334
15414
3383
3384
3382
15414
0
18 216 988
8 329 860
1 665 972
6 217 134
18 216 988
16 212 966
Cộng phát sinh
SDCK
55 356 216
0
55 356 216
Biểu 1.16 Sổ Cái TK 622
Quý IV năm 2002
Tên tài khoản : chi phí nhân công trực tiếp
Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
Chứng từ
Diễn giải
TK
đối ứng
Số tiền
SH
NT
Nợ

64LT/11
64LT/11
31/12
31/12
SDĐK
Tiền lương CN tháng 12/02 C.T
Nhà N11A D.V
K/C tiền lương CN tháng 12/02 C.T Nhà N11A D.V
Tiền lương CN tháng 12/02 C.T
H.T UBND Q.CG
K/C tiền lương CN tháng 12/02 C.T H.T UBND Q.CG
....
334
15412
334
15412
0
205.501.000
39 896 700
205.501.000
39 896 700
Cộng phát sinh
SDCK
714 352 400
0
714 352 400
Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
Biểu 1.17: Sổ Cái TK 6231
Quý IV năm 2002
Tên tài khoản: Chi phí nhân viên máy thi công
Chứng từ
Diễn giải
TK
đối ứng
Số tiền
SH
NT
Nợ

64LT/11
64LT/11
31/12
31/12
SDĐK
.....
Tiền lương NV MTC tháng 12/02 C.T Nhà N11A D.V
K/C tiền lương NV MTC tháng 12/02 C.T Nhà N11A D.V
Tiền lương NV MTC tháng 12/02 C.T H.T UBND Q.CG
K/C tiền lương NV MTC tháng 12/02 C.T H.T UBND Q.CG
....
...
334
15413
334
15413
0
36 942 794
2 294 813
36 942 794
2 294 813
Cộng phát sinh
SDCK
189 520 760
0
189 520 760
Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Biểu 1.18: Sổ Cái TK 6271
Quý IV năm 2002
Tên tài khoản: Chi phí nhân viên quản lý
Chứng từ
Diễn giải
TK
đối ứng
Số tiền
SH
NT
Nợ

52LT/11
52LT/11
64LT/11
64LT/11
30/11
30/11
31/12
31/12
SDĐK
.....
Tiền lương NVQL tháng 11/02 C.T Nhà N11A D.V
K/C tiền lương NVQL tháng 11/02 C.T Nhà N11A D.V
....
Tiền lương NVQL tháng 12/02 C.T Nhà N11A D.V
K/C tiền lương NVQL tháng 12/02 C.T Nhà N11A D.V
Tiền lương NVQL tháng 12/02 C.T H.T UBND Q.CG
K/C tiền lương NVQL tháng 12/02 C.T H.T UBND Q.CG
Trích 15% BHXH trên lương CB
Trích 2% BHYT trên lương CB
Trích 2% KPCĐ
K/C BHXH, BHYT, KPCĐ
....
...
334
15412
334
15414
334
15414
3383
3384
3382
15414
0
9 718 098
18 216 988
3 536 712
8 329 860
1 665 972
6 217 134
9 718 098
18 216 988
3 536 712
16 212 966
Cộng phát sinh
SDCK
88 315 724
0
88 315 724
Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Biểu 1.19: Sổ Nhật ký chung
Quý IV năm 2002
(Trích số liệu liên quan đến công trình Nhà N11A Dịch Vọng) Trang: 58
Đơn vị :đồng
Chứng từ
Diễn giải
Đã ghi sổ Cái
Tài khoản
Số tiền
SH
NT
Nợ

49TL/12
64TL/12
64TL/12
64TL/12
64TL/12
64TL/12
57TL/12
57TL/1264TL/12
64TL/12
64TL/12
64TL/12
64TL/12
64TL/12
64TL/12
2/12
31/12
31/1231/12
31/1231/1231/1231/1231/1231/1231/1231/1231/12
31/1231/12
Số trang trước chuyển sang
.....
Tạm ứng lương kỳ I T.12/02
.....
Trích 5% BHXH trên lương CB
Trích 1%BHYT trên lương CB
Tiền lương CN T12/02
Tiền lương CN MTC T12/02
Tiền lương NVQL T12/02
Thu lương tạm ứng kỳ I T12/02
Trả lương kỳ II T12/02
K/C lương CN T12/02
K/C lương CN MTC T12/02
K/C lương NVQL T12/02
Trích 15% BHXH-lương CB
Trích 2% BHYT-lương CB
Trích 2% KPCĐ
K/C tiền BHXH,BHYT,KPCĐ
......
Cộng chuyển sang trang sau
1411
334
334
622
6231
6271
334
334
15412
15413
15414
6271
6271
6271
15414
1111
3383
3384
334
334
334
1411
1111
622
6231
6271
3383
3384
3382
6271
xxx
135 500 000
2 776 620
555 324
245 397 700
11 820 187
18 216 988
135 500 000
172 434 456
245 397 700
11 820 187
18 216 988
8 329 860
1 665 972
6 217 134
16 212 966
xxx
Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
TK 111, 112
TK 334,338
TK 622,623,627
TK 1541(2,3,4)
TK 1411
Thanh toán lương cho người lao động
Tạm ứng lương cho người lao động
Tiền lương phải trả
cho người lao động
K/C tiền lương
Sơ đồ 1.6 : Quy trình hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương phải trả cho người lao động
c) Hạch toán yếu tố khấu hao tài sản cố định (TSCĐ):
Công ty xây dựng số 1 Hà Nội là một doanh nghiệp sản xuất nên TSCĐ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản, bao gồm máy thi công, phương tiện vận tải và thiết bị ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement