Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lucky_happy
#922887

Download miễn phí Báo cáo Thực tập tại công ty Nông sản Thực phẩm Hà Tây

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I - ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN

 XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 3

I-/ SỰ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM - HÀ TÂY. 3

1-/ SỰ HÌNH THÀNH CỦA CÔNG TY “NÔNG SẢN THỰC PHẨM - HÀ TÂY” 3

2-/ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ TÂY. 3

3-/ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 4

4-/ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ TÂY. 6

II-/ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 7

1-/ HÌNH THỨC TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN Ở CÔNG TY 7

2-/ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY KẾ TOÁN Ở CÔNG TY 7

3-/ HÌNH THỨC ÁP DỤNG KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY. 9

4-/ CÁC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÔNG TY ĐANG ÁP DỤNG. 11

5-/ CHỨNG TỪ SỔ SÁCH KẾ TOÁN CÔNG TY ÁP DỤNG. 12

PHẦN II - TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN

 TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM

 HÀ TÂY 14

I-/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ TÂY 14

1-/ VAI TRÒ CỦA LAO ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY. 14

2-/ PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY. 14

3-/ PHƯƠNG PHÁP TÍNH LƯƠNG - CHIA LƯƠNG VÀ HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG Ở CÔNG TY ĐANG ÁP DỤNG. 15

4-/ CHẾ ĐỘ THANH TOÁN BHXH TRẢ THAY LƯƠNG. 17

5-/ PHƯƠNG PHÁP TRÍCH BHXH, BHYT, KPCĐ. 18

II-/ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 18

1-/ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG. 18

2-/ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 30

3-/ KẾ TOÁN BHXH TRẢ THAY LƯƠNG. 33

4-/ SỔ KẾ TOÁN TỔNG HỢP 38

PHẦN III - NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN 42

I-/ NHẬN XÉT CHUNG: 42

1-/ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ SẢN XUẤT. 42

2-/ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NÓI CHUNG CỦA CÔNG TY. 42

3-/ VỀ CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 42

II-/ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA BẢN THÂN. 43

III-/ KẾT LUẬN CHUNG. 43

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


àng”
- TK 133 “Thuế giá trị gia tăng trước khấu trừ”
- TK 136 “Phải thu nội bộ”
- TK 138 “Phải thu khác”
- TK 141 “Tạm ứng”
- TK 142 “Chi phí trả trước”
- TK 152 “Nguyên liệu, vật liệu”.
- TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang”
- TK 155 “Thành phẩm”
- TK 156 “Hàng hoá”
- TK 211 “Tài sản cố định hữu hình”
- TK 214 “Hao mòn tài sản cố định”
- TK 241 “Xây dựng cơ bản dở dang”
- TK 311 “Vay ngắn hạn”
- TK 315 “Nợ dài hạn đến hạn trả”
- TK 3331 “Thuế giá trị gia tăng”
- TK 3334 “Thuế thu nhập doanh nghiệp”.
- TK 3335 “Thuế trên vốn”
- TK 3337 “Thuế nhà đất, tiền thuê đất”
- TK 3338 “Các loại thuế”
- TK 335 “Chi phí phải trả”
- TK 334 “Phải trả công nhân viên”
- TK 336 “Phải trả nội bộ”
- TK 338 “Phải trả phải nộp khác”
- TK 411 “Nguồn vốn kinh doanh”
- TK 412 “Chênh lệch do đánh giá lại tài sản”
- TK 414 “Quỹ đầu tư phát triển”
- TK 421 “Lợi nhuận chưa phân phối”
- TK 431 “Quỹ khen thưởng phúc lợi”
- TK 441 “Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản”
- TK 511 “Doanh thu bán hàng”
- TK 521 “Chiết khấu bán hàng”
- TK 531 “Hàng bán bị trả lại”
- TK 632 “Giá vốn hàng bán”
- TK 641 “Chi phí bán hàng”
- TK 711 “Thu nhập hoạt động tài chính”
- TK 721 “Các khoản thu nhập bất thường”
- TK 811 “Chi phí hoạt động tài chính”
- TK 821 “Chi phí bất thường”
- TK 911 “Xác định kết quả”.
5-/ Chứng từ sổ sách kế toán công ty áp dụng.
* Công ty đang sử dụng một số chứng từ sau:
1 - Bảng chấm công (Mẫu 01 - LĐTL)
2 - Bảng thanh toán tiền lương (Mẫu 02 - LĐTL)
3 - Phiếu nghỉ hưởng BHXH (Mẫu 03 - LĐTL)
4 - Bảng thanh toán BHXH (Mẫu 04 - LĐTL)
5 - Bảng thanh toán tiền lương (Mẫu 05 - LĐTL)
6 - Xác nhận sản phẩm - công việc hoàn thành (Mẫu 06 - LĐTL)
7 - Phiếu báo làm thêm giờ (Mẫu 07 - LĐTL)
8 - Hợp đồng giao khoán (Mẫu 08 - LĐTL)
9 - Biên bản điều tra tai nạn giao thông (Mẫu 09 - LĐTL)
10 - Phiếu nhập kho (Mẫu 01 - VT)
11 - Phiếu xuất kho (Mẫu 02 - VT)
12 - Biên bản kiểm nghiệm (Mẫu 05 - VT)
13 - Thẻ kho (Mẫu 06 - VT)
14 - Hoá đơn bán hàng (Mẫu 01a-b - BH)
15 - Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho (Mẫu 02 - BH)
16 - Hoá đơn tiền điện (Mẫu 07 - BH)
17 - Hoá đơn tiền nước (Mẫu 08 - BH)
18 - Hoá đơn cho thuê nhà (Mẫu 12 - BH)
19 - Phiếu mua hàng (Mẫu 13 - BH)
20 - Phiếu thu (Mẫu 01 - TT)
21 - Phiếu chi (Mẫu 02 - TT)
22 - Giấy đề nghị tạm ứng (Mẫu 03 - TT)
23 - Giấy thanh toán tạm ứng (Mẫu 04 - TT)
24 - Biên lai thu tiền (Mẫu 05 - TT)
25 - Bảng kiểm kê quỹ (Mẫu 07a-b - TT)
26 - Biên bản giao nhận tài sản cố định (Mẫu 01 - TSCĐ)
27 - Biên bản thanh lý tài sản cố định (Mẫu 02 - TSCĐ)
28 - Biên bản đánh giá lại tài sản cố định (Mẫu 02 - TSCĐ)
* Các loại sổ công ty đang sử dụng.
- Sổ tổng hợp gồm: + Nhật ký chứng từ số 1 đến 10
+ Bảng kê số 1 đến 11
+ Sổ cái.
- Số thẻ kế toán chi tiết.
+ Sổ chi tiết dùng chung cho các TK: 521, 531, 632, 711, 721, 8111, 821, 911.
+ Sổ theo dõi thanh toán dùng cho các TK: 131, 136, 138, 141, 333, 336.
+ Sổ chi tiết tiêu thụ: 511
phần II
tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty nông sản thực phẩm hà tây
I-/ Những vấn đề chung về lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty nông sản thực phẩm hà tây
1-/ Vai trò của lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty.
Lao động là hoạt động tay chân và trí óc của con người nhằm tác động, biến đổi các vật tự nhiên thành những vật phẩm đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt của con người. Trong mọi chế độ xã hội việc sáng tạo ra của cải vật chất đều không tách rời lao động. Lao động là điều kiện đầu tiên cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh và là yếu tố mang tính quy định mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần có. Để cho quá trình tái sản xuất xã hội nói chung và quá trình sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp nói riêng được diễn ra thường xuyên liên tục thì một vấn đề thiết yếu là phải tái sản xuất sức lao động. Người lao động phải có vật phẩm tiêu dùng để tái sản xuất sức lao động, vì vậy khi họ tham gia lao động sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải trả thù lao lao động cho họ. Chi phí về lao động là một trong các yếu tố chi phí cơ bản cấu thành lên giá thành sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp. Việc sử dụng hợp lý lao động cũng chính là tiết kiệm về chi phí lao động sống dẫn đến hạ giá thành sản xuất sản phẩm tạo điều kiện tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên, cho người lao động.
2-/ Phân loại lao động và phương pháp quản lý lao động ở công ty.
a, Phân loại lao động tại công ty NSTP Hà Tây.
Lao động hiện nay tại công ty được phân ra làm 2 loại:
- Lao động gián tiếp: đây là bộ phận những người quản lý công ty.
- Lao động trực tiếp: đây là bộ phận công nhân trực tiếp sản xuất.
b, Công tác quản lý lao động và tiền lương hiện nay tại công ty.
- Quản lý lao động và tiền lương là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
* Về quản lý lao động hiện nay tại công ty NSTP Hà Tây đang quản lý theo hai loại đó là:
+ Lao động trong biên chế: gồm Giám đốc và ba nhân viên ở phòng kế toán công ty.
+ Lao động dài hạn gồm tất cả các nhân viên và công nhân còn lại trong công ty.
* Về công tác quản lý tiền lương công ty quản lý theo 2 loại sau:
+ Quỹ tiền lương chính: là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian làm nhiệm vụ chính đã quy định cho họ bao gồm tiền lương cấp bậc và các khoản phụ cấp thường xuyên và tiền lương trong sản xuất.
+ Quỹ tiền lương phụ: là tiền lương trả cho người lao động trong những thời gian không làm nhiệm vụ chính nhưng vẫn được hưởng theo chế độ quy định như tiền lương trong thời gian nghỉ phép, thời gian đi làm nghĩa vụ xã hội, hội họp, học tập, tiền lương trong thời gian ngừng sản xuất...
3-/ Phương pháp tính lương - chia lương và hình thức trả lương ở công ty đang áp dụng.
a, Phương pháp tính lương - chia lương.
Việc thực hiện hình thức tính lương - chia lương thích hợp theo lao động, kết hợp, chặt chẽ giữa lợi ích chung của xã hội với lợi ích của doanh nghiệp và người lao động. Lựa chọn hình thức tính lương - chia lương đúng đắn còn có tác dụng là đòn bẩy kinh tế, khuyến khích người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động, đảm bảo ngày công, giờ công và năng suất lao động.
* Hiện nay công ty chủ yếu áp dụng 2 hình thức tính lương đó là:
+ Hình thức tính lương theo thời gian được áp dụng tại văn phòng công ty.
+ Hình thức tính lương theo sản phẩm được áp dụng tại trạm sản xuất chế biến thực phẩm Hà Đông và cửa hàng NSTP Hà Đông, Trạm NSTP ứng Hoà.
* Tiền lương theo thời gian là hình thức mà việc xác định tiền lương phải trả căn cứ vào lương cấp bậc, số ngày làm việc định mức và số ngày làm việc thực tế của từng người được áp dụng theo công thức:
Ví dụ:
Tại phòng kế toán của văn phòng công ty trong tháng 1/2000 có cô Ngô Thị Trâm với mức lương cơ bản là 414.000đ/tháng. Căn cứ vào bảng chấm công tháng 1/2...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement