Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By giangchau_vt2004
#922879 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
CHƯƠNG I. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 1
1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại 1
1.1.1.Ngân hàng thương mại và vai trò của nó trong nền kinh tế 1
1.1.1.1.Lịch sử hình thành và các chức năng của ngân hàng thương mại 1
1.1.1.2.Một số nghiệp vụ của NHTM 7
1.1.1.3.Vai trò của các NHTM đối với nền kinh tế 12
1.1.2.Vốn trong ngân hàng thương mại 14
1.1.2.1.Phân loại các nguồn vốn 14
1.1.2.2. cách huy động vốn 15
1.1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới các hình thức huy động vốn. 18
1.2. Sự cần thiết của công tác huy động vốn tại Việt Nam 20
1.2.1. Vai trò của vốn đối với ngân hàng thương mại 20
1.2.2. Quyết định khả năng cạnh tranh của NHTM 21
1.2.3.Đảm bảo khả năng thanh toán và uy tín của ngân hàng 21
1.2.4.Quyết định quy mô hoạt động kinh doanh của NHTM 21
1.4. Hiệu quả huy động vốn trong các NHTM 22
1.4.1. Quan niệm về hiệu quả huy động vốn đối với NHTM 22
1.4.2.Các chỉ tiêu biểu hiện hiệu quả huy động vốn của NHTM 23
1.4.2.1. Sự gia tăng ổn định của vốn huy động 23
1.4.2.2.Sự đa dạng của các hình thức huy động về thời hạn và các loại tiền 24
1.4.2.3.Một số chỉ tiêu định lượng phản ánh hiệu quả huy động vốn 24
1.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả huy động vốn 25
1.4.3.1. Nhân tố khách quan 25
1.4.3.1. Nhân tố thuộc về ngân hàng 27
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 28
2.1. Khái quát về NHNT Việt Nam 28
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 28
2.1.2. Bộ máy tổ chức 30
2.1.3.Các hoạt động chính của ngân hàng Ngoại thương 33
2.1.3.1. Các chỉ tiêu hoạt động của Ngân hàng 33
2.1.3.2. Huy động vốn và quản trị vốn 34
2.3.1.3. Các hoạt động khác 38
2.2.Thực trạng về hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng ngoại thương 40
2.2.1.Nguồn vốn của NHNT Việt Nam 40
2.2.2. Đánh giá hiệu quả huy động vốn tại NHNTVN 43
2.2.2.1. Huy động từ tiền gửi của các TCKT 43
2.2.2.2.Huy động từ tiền gửi tiết kiệm của dân cư 45
CHƯƠNG III. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNTVN 51
3.1. Công tác huy động vốn của ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước thách thức hội nhập 51
3.2. Định hướng phát triển của ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 52
3.2.1. Một số mục tiêu cụ thể cho năm 2007. 55
3.3. Các giải pháp nâng các hiệu quả huy động vốn. 57
3.3.1. Áp dụng các hình thức huy động mới. 57
3.3.2. Xây dựng chính sách lãi suất hợp lý 61
3.3.3.Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn. 64
3.3.4.Tăng cường nghiên cứu thị trường. 65
3.3.5.Mở rộng mạng lưới giao dịch, dịch vụ ngân hàng 65
3.3.6. Đầu tư đổi mới, hoàn thiện kỹ thuật công nghệ thông tin và trang bị tốt cơ sở vật chất của hoạt động ngân hàng 66
3.3.7.Đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ và đổi mới cách phục vụ khách hàng 67
3.3.8. Công tác tuyên truyền quảng cáo Marketing ngân hàng 68
3.4. Một số kiến nghị 68
3.4.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 68
3.4.2.Kiến nghị với Nhà nước 71

LỜI MỞ ĐẦU
1 - Tính cấp thiết của đề tài
Hội nhập quốc tế đã và đang trở thành một xu thế tất yếu, không thể
đảo ngƣợc đƣợc. Trong xu thế đó, hệ thống tài chính nói chung và hệ thống
Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nói riêng không chỉ là huyết mạch của nền
kinh tế quốc dân mà còn mang trong mình vận hội vƣơn rộng ra phạm vi khu
vực và thế giới. Khi tiến hành hội nhập, các Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam
phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng nƣớc ngoài mà không có sự
bảo hộ của nhà nƣớc trong khả năng cạnh tranh của các ngân hàng này còn
yếu. Vì vậy, nhiệm vụ trƣớc mắt của các ngân hàng là nâng cao năng lực tài
chính, cải tổ hoạt động và hiện đại hóa ngân hàng một cách toàn diện, triệt để
và mạnh mẽ để đáp ứng những đòi hỏi của nền kinh tế hội nhập.
Là một trong bốn Ngân hàng thƣơng mại quốc doanh, Ngân hàng
Ngoại thƣơng Việt Nam trong nhiều năm qua luôn giữ vững thế mạnh, đi đầu
trong hoạt động huy động vốn, thu hút các nguồn vốn nhàn rỗi, đáp ứng nhu
cầu vốn cho đầu tƣ phát triển nền kinh tế. Trong điều kiện cạnh tranh mạnh
mẽ từ các tổ chức tài chính phi ngân hàng, các ngân hàng cổ phần, các ngân
hàng liên doanh và các chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài, thị phần huy động
vốn của Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam đang có nguy cơ sụt giảm. Bên
cạnh đó, cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng Ngoại thƣơng thể hiện sự bất hợp
lý khi vốn ngoại tệ chiếm tỷ trọng lớn, vốn VND nhỏ, trong khi nhu cầu sử
dụng vốn ngoại tệ nhỏ, vốn VND đang cần để tài trợ trong nƣớc. Hơn nữa,
tiền gửi không kỳ hạn lớn ảnh hƣởng đến tính ổn định của nguồn, gây khó
khăn cho ngân hàng trong cho vay trung và dài hạn. Do đó, việc tăng cƣờng
huy động vốn để có cơ cấu vốn hợp lý trong điều kiện cạnh tranh hiện nay là
rất cần thiết đối với Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam.
Nhƣ vậy, có thể nói huy động vốn không phải là vấn đề mới nhƣng
luôn là vấn đề sống còn trong hoạt động ngân hàng và là vấn đề cấp thiết đối
với Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam. Xuất phát từ thực tế đó, ngƣời viết đã
lựa chọn đề tài “ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN
CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM ” để làm đề tài
nghiên cứu cho khoá luận của mình.
2 - Mục đích nghiên cứu
Khóa luận tập trung nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích thực trạng hoạt
động huy động vốn tại Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam trong thời gian
qua, tìm ra những ƣu điểm và những vƣớng mắc còn tồn tại trong hoạt động
huy động vốn, từ đó đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn
cho Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam trong thời gian tới.
3 - Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Khoá luận nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về hoạt
động huy động vốn tại Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam trong giai đoạn
2001 - 2005.
4 - Phƣơng pháp nghiên cứu
Khoá luận sử dụng tổng hợp nhiều phƣơng pháp nghiên cứu khác nhau
nhƣ phƣơng pháp tổng hợp và phân tích, phƣơng pháp thống kê, liệt kê, so
sánh và đối chiếu làm cơ sở phân tích và kết hợp những kết quả thống kê với
việc vận dụng lý thuyết để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu. Mặt khác, ngƣời
viết còn sử dụng các chính sách, đƣờng lối của Đảng và Nhà nƣớc nói chung
cũng nhƣ Ngân hàng Nhà nƣớc nói riêng để khái quát một cách hệ thống và
khẳng định kết quả mang lại.
5 - Bố cục của khoá luận
Ngoài lời mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, khoá luận đƣợc trình
bày trong 3 chƣơng:
Chƣơng I: Vài nét về vốn và huy động vốn tại Ngân hàng Ngoại
thƣơng Việt Nam
Chƣơng II: Thực trạng hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Ngoại
thƣơng Việt Nam
Chƣơng III: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng
Ngoại thƣơng Việt nam.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Nhƣ Tiến -
Giảng viên trƣờng Đại học Ngoại thƣơng, ngƣời đã cho em những kinh
nghiệm bổ ích trong phƣơng pháp nghiên cứu khoa học cũng nhƣ đã giành
thời gian quý báu chỉ bảo, giúp đỡ em tận tình trong quá trình hoàn thành
khoá luận tôt nghiệp. Em cũng xin gửi lời Thank đến các thầy cô giáo trong
nhà trƣờng, các anh chị công tác tại phòng vốn Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt
Nam, cùng những ngƣời bạn đã giúp đỡ em thực hiện đề tài.
Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng nhƣng do sự phức tạp của đề tài và sự
hạn chế về thời gian nghiên cứu nên chắc chắn em không thể tránh khỏi
những thiếu sót trong khoá luận của mình. Em rất mong nhận đƣợc sự đóng
góp ý kiến từ thầy cô và bạn bè để em có thể hoàn thiện tốt hơn khoá luận của
mình.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By ltsixs
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014145 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement