Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By arc_ngothanhhai
#922863

Download miễn phí Chuyên đề Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng công thương Thanh hóa

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Chương I: Những vấn đề cơ bản về hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. 2

I. Khái niệm và vai trò của ngân hàng thương mại. 2

I.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại. 2

I.1.2 Các hoạt động của Ngân hàngThương Mại trong nền kinh tế thị trường. 3

I.1.3.Vai trò của ngân hàng thương mại. 6

II. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. 8

II.1.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động kinh doanh. 8

II.1.2.Cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương Mại. 9

II.1.3.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. 12

3.1. Chỉ tiêu tổng dư nợ. 13

3.2. Chỉ tiêu về nợ quá hạn. 13

3.3. Chỉ tiêu lợi nhuận thu được từ hoạt động tín dụng. 15

III. các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại 15

1. Các nhân tố về phía khách hàng. 15

2.Các nhân tố về phía ngân hàng. 17

3. Các nhân tố khách quan. 20

Chương II: thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng công thương thanh hóa 22

2.1/ Vài nét về chi nhánh ngân hàng công thương thanh hóa 22

2.1.1/ Lịch sử hình thành phát triển và cơ cấu tổ chức. 22

A. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển. 22

B. Cơ cấu tổ chức 23

2.1.2/ Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong những năm gần đây. 25

2.2/ Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng công thương thanh hóa. 31

2.2.1/ Các hoạt động cơ bản: 31

2.2.1.1/ Kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế. 31

2.2.1.2/ Hoạt động kinh doanh tín dụng. 33

2.2.1.3/ Công tác ké toán và lợi nhuận. 35

2.3/ thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng công thương thanh hóa 37

2.3.1/ Hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng công thương thanh hóa. 37

2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân chủ yếu. 54

Chương 3: Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ở chi nhánh Ngân hàng công thương Thanh Hóa 58

3.1/ định hướng hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng công thương thanh hóa 58

3.2/ Một số giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng công thương thanh hóa. 59

3.2.1/ Phát triển các trung tâm dịch vụ và tư vấn đầu tư. 60

3.2.1.2/ Mở rộng cho vay thành phần kinh tế ngoài quốc doanh 60

3.2.1.3/Thực hiện tốt chiến lược khách hàng, khai thác khách hàng để mở rộng tín dụng. 62

3.2.1.4/ Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn 63

3.2.1.5. Phát triển các trung tâm dịch vụ và tư vấn đầu tư. 65

3.2.2. Những giải pháp cần thực hiện 66

3.2.3. Kiến nghị. 68

3.2.3.1. Kiến nghị với Nhà nước. 68

3.2.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước. 69

3.2.3.3. Kiến nghị về phía ngân hàng công thương Thanh Hóa 69

Kết luận 70

Tài liệu tham khảo 71

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ền gửi của các đơn vị, mua từ kiều hối. Bán ngoại tệ chủ yếu cho khách hàng vay vốn, mở thư tín dụng tại NHCT Thanh Hóa. Một phần bán lại cho NHCT Việt Nam. Tính đến 31/12/2000 lãi thu được từ việc mua bán ngoại tệ quy VNĐ là 160,6 triệu đồng và hưởng chênh lệch giá quy VNĐ là 105,6 triệu đồng.
Đầu tư khác.
Được NHCT Việt Nam cho phép, NHCT Thanh Hóa đầu tư mua 8 tỷ đồng trái phiếu kho bạc; Đã mua lại công trái của khách hàng hơn 3 tỷ đồng. Việc mua công trái đến cuối năm 2000 đánh giá là có hiệu quả.
Kết quả kinh doanh.
Tính đến 31/12/2000 tổng thu nhập của Ngân hàng công thương Thanh Hóa đạt 41.584 triệu đồng, tổng chi phí 38.454 triệu đồng, lợi nhuận là 3.130 triệu đồng bằng 2,6 lần năm 1999.
B.Năm 2001.
Công tác huy động vốn
Tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2001 là 699.450 triệu đồng, tăng 147.823 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước và đạt tốc độ tăng trưởng 26,8% so với đầu năm. Nguồn vốn bình quân 646.191 triệu đồng và bằng 108% kế hoạch năm.
Cơ câú nguồn vốn cũng có sự thay đổi: Nguồn vốn tiết kiệm không kỳ hạn và tiền gửi các tổ chức kinh tế là 80.704 triệu đồng và chiếm tỷ lệ 11.5% tổng nguồn vốn; tiết kiệm có kỳ hạn từ 1-3 tháng là 88.704 triệu đồng và chiếm tỷ lệ 12,75% trong tổng nguồn vốn; tiết kiệm có kỳ hạn từ 6-9 tháng là 198.532 triệu đồng và chiếm 2,4% trong tổng nguồn vốn; tiết kiệm có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 331.793 triệu đồng và chiếm tỷ lệ 47,4% trong tổng nguồn vốn. Lãi suất huy động vốn bình quân VNĐ trong năm 2001 là 0,49% tháng, tăng 0,03% tháng so với năm 2000; lãi suất huy động bình quân vốn ngoại tệ trong năm 2001 là 0,47% tháng, tăng 0,15 so với lãi suất bình quân ngoại tệ trong năm 2000; Lãi suất bình quân chung cả đồng nội tệ và đồng ngoại tệ năm 2001 là 0,48% tăng 0,072% so với năm 2000.
Công tác kinh doanh tín dụng.
Tổng dư nơ và đầu tư tín dụng đến 31/12/2001 của ngân hàng công thương Thanh Hóa là 637.454 triệu đồng, tăng 194.793 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước và đạt tốc độ tăng trưởng 44% so với đầu năm. Dư nợ bình quân trong năm là 537.129 triệu đồng và bằng 107,5% so với kế hoạch năm.
Hoat động kinh doanh ngoại hối.
Tính đến 31/12/2001 nguồn vốn ngoại tệ quy VNĐ là 260.160 triệu đồng, tăng 48,857 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước và đạt tốc độ tăng trưởng 23% so với đầu năm. Nguồn vốn bình quân là 238.332 triệu đồng và bằng 106% kế hoạch năm.
Hoạt động chi trả kiều hối:Trong năm trả 1.300 món với số tiền trị giá 11.700.000 USD.
Hoạt động mua bán ngoại tệ: Doanh số mua 6.400.000 USD, doanh số bán 6.380.000 USD.
Hoạt động thanh toán quốc tế: Trong năm chuyển đi 15 món trị giá 233.720 USD; chuyển đến 108 món trị giá 3.658.0
Doanh số thanh toán séc du lịch, thanh toán thẻ trị giá 471.000.000 đ
C. Năm 2002.
Công tác huy động vốn.
Nguồn vốn huy động bình quân toàn chi nhánh năm 2002 là 792.854 triệu đồng, nguồn vốn đến 31/12/2002 là 895.426 triệu đồng và đạt 100% kế hoạch NHCT Việt Nam giao. So với đầu năm, nguồn vốn tăng 196.012 triệu đồng và đạt tốc độ tăng trưởng 17%. Thị phần nguồn vốn của chi nhánh NHCT Thanh Hóa trên địa bàn tỉnh chiếm
Trongđó:
+Nguồn vốn VNĐ là 552.500 triệu đồng, tăng 59.936 triệu đồng so với đầu năm và đạt tốc độ tăng trưởng 13%, chiếm tỷ lệ 61,7% so tổng nguồn.
+Nguồn vốn ngoại tệ quy VNĐ là 342.962 triệu đồng, tăng 61.675 triệu đồng so với đầu năm và đạt tốc độ tăng trưởng 24%, chiếm tỷ lệ 38.3 so tổng nguồn.
Cơ cấu huy động:
+Tiền gửi tiết kiệm, kỳ phiếu và trái phiếu VNĐ là 378.919 triệu đồng, tăng 36.788 triệu đồng so với đầu năm và đạt tốc độ tăng trưởng 10,7%.
+Tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ quy VNĐ là 318.316 triệu đồng tăng 61.198 triệu đồng và đạt tốc độ tăng trưởng 23.8% so với đầu năm.
+Tiền gửi các tổ chức kinh tế và các tổ chức tín dụng tại NHCT Thanh Hóa là 143.765 triệu đồng, tăng 23.148 triệu đồng và đạt tốc độ tăng trưởng 19,7% so với đầu năm
Công tác kinh doanh tín dụng.
Dư nợ cho vay và đầu tư bình quân toàn chi nhánh năm 2002 là 778.873 triệu đồng, thời điểm 31/12/2002 là 846.185 triệu đồng và đạt 102% kế hoạch NHCT Việt Nam giao. So với đầu năm tăng 208.731 triệu đồng và đạt tốc độ tăng trưởng 32.7%. Thị phần tín dụng của chi nhánh NHCT Thanh Hóa trên địa bàn tỉnh chiếm 19,2
Cơ cấu dư nợ:
- Dư nợ cho vay VNĐ là 657.485 triệu đồng và chiếm 77,7% trong tổng dư nợ.
- Dư nợ cho vay bằng ngoại tệ quy VNĐ là 188.699 triệu đồng chiếm 22,3% trong tổng dư nợ.
- Dư nợ cho vay ngắn hạn là 482.000 triệu đồng chiếm 57% trong tổng dư nợ.
- Dư nợ cho vay trung và dài hạn là 364.185 triệu đồng chiếm 43% trong tổng dư nợ.
Hoạt động kinh doanh đối ngoại và thanh toán quốc tế.
+ Chi trả kiều hối:
Tổng số món kiều hối chuyển về là 1.378 với trị giá 1.784.000 USD, tăng 84.000 USD so với năm tr
+Hoạt động mua bán ngoại tệ:
Doanh số bán ra 10.441.000 USD, tăng 3.563.000 USD so với năm trước.
Doanh số mua vào 10.376.000 USD, tăng 3.905.000 USD so với năm trước.
+ Hoạt động thanh toán quốc tế:
L/c nhập khẩu 78 món trị giá 4.626.113 USD, giảm 280.865 USD so với năm trước.
L/c xuất khẩu 14 món trị giá 159.447 USD, giảm 22.553 USD so với năm trước.
Chuyển tiền đi 32 món trị giá 4.279.506 USD, tăng 4.037.506 USD so với năm trước.
Chuyển tiền đến 141 món trị giá 6.339.901 USD, tăng 2.681.833 USD so với năm trước
Nhờ thu đi 20 món trị giá 291.209 USD, tăng 217.273 USD so với năm trước.
Nhờ thu đến 8 món trị giá 112.675 USD, tăng56.815 USD so với năm trước.
+ Các hoạt động khác: Doanh số các hoạt động dịch vụ thanh toán mua bán séc du lịch, dịch vụ ứng trước tiền mặt bằng thẻ Visa, Marster trị giá 13.878 USD, tăng 9.178 USD so với năm trước.
Thu dịch vụ kinh doanh đối ngoại và thanh toán quốc tế năm 2002 là 425 triệu đồng đạt 115.8% kế hoạch năm, lãi kinh doanh mua bán ngoại tệ 236,7 triệu đồng đạt 169% kế hoạch nă
Kết quả kinh doanh.
Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2002:
-Tổng thu:67.026 triệu đồng.
-Tổng chi:55.518 triệu đồng.
-Lợi nhuận là 11.508 triệu đồng vượt 15% kế hoạch NHCT Việt Nam giao
2.2/ Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng công thương thanh hóa.
2.2.1/ Các hoạt động cơ bản:
Trong những năm vừa qua, tình hình kinh tế trong nước và nhiều khu vực gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt kinh doanh của nghành ngân hàng nói chung và chi nhánh Ngân hàng Công thương Thanh Hóa nói riêng. Nhân thức rõ vấn đề này, Ngân hàng Công thương Thanh Hóa đã tập trung vào cải thiện hoạt động nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Nguồn vốn hoạt động này càng tăng, quy mô hoạt động tín dụng không ngừng được mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng giao dịch đem lại lợi nhuận cao cho hoạt động Ngân hàng, góp phần xứng đáng hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn hệ thống Ngân hàng, đồng thời khẳng định vị thế của Ngân hàng Công thương Thanh Hóa trên địa bàn
2.2.1.1/ Kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế.
Năm 2000 đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc trong hoạt động kinh doanh đối ngoại của chi nhánh. Thật vậy, với tinh thần cố gắng làm việc phấn đấu vươn lên, với nghiệp vụ vững vàng và phong cách giao dịch được hoàn thiện...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement