Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Berwynne
#922850

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 3

THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG - CDTC 3

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng 3

1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của CDTC 3

1.3. Đặc điểm về thị trường của CDTC 5

1.4. Đặc điểm tổ chức quản lý của CDTC 7

1.5. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu: 9

1.6. Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty CP Tư vấn thiết kế Công nghệ Xây dựng 11

1.6.1. Tổ chức bộ máy kế toán 11

1.6.2. Đặc điểm vận dụng chế độ, chính sách kế toán 12

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GTSPXL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ 14

CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG 14

2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và quản lý chi phí sản xuất tại CDTC 14

2.2. Đối tượng và phương pháp kế toán CPSX tại CDTC 15

2.3. Kế toán các khoản mục CPSX tại CDTC 16

2.3.1. Kế toán chi phí NVL trực tiếp 16

2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 22

2.3.3. Kế toán chi phí máy thi công. 26

2.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung. 30

2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá SPDD tại CDTC 33

2.4.1. Tổng hợp chi phí sản xuất. 33

2.4.2. Xác định giá trị sản phẩm dở dang. 35

2.5. Tính giá thành sản phẩm tại CDTC 36

2.5.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành tại CDTC 36

2.5.2. Công tác tính giá thành sản phẩm tại CDTC 37

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GTSPXL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 39

THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG. 39

3.1. Đánh giá thực trạng kế toán CPSX và tính GTSPXL tại Công ty CP Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng 39

3.1.1 Những ưu điểm 39

3.1.2. Những tồn tại và nguyên nhân chủ yếu. 41

3.1.2.1. Về công tác luân chuyển chứng từ. 41

3.1.2.2. Về biểu mẫu chứng từ dùng trong kế toán chi phí sản xuất. 41

3.1.2.3. Việc áp dụng phương pháp kế toán chi phí sản xuất chung theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán số 02. 43

3.1.2.4. Về chi phí thiệt hại trong sản xuất. 43

3.2. Sự cần thiết hoàn thiện kế toán CPSX và tính GTSPXL tại CDTC 44

3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán CPSX và tính GTSPXL tại CDTC. 45

3.3.1. Hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ. 45

3.3.2. Hoàn thiện các biểu mẫu chứng từ dùng trong kế toán chi phí sản xuất. 45

3.3.3.Hoàn thiện việc áp dụng phương pháp kế toán chi phí sản xuất chung theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán số 02. 49

3.3.4.Hoàn thiện kế toán chi phí thiệt hại trong sản xuất. 51

3.3.5. Thực hiện các giải pháp toàn diện 52

3.3.5.1 Tiết kiệm chi phí NVL. 52

3.3.5.2 Nâng cao năng suất lao động. 52

3.3.5.3. Giảm chi phí sản xuất chung. 53

KẾT LUẬN 55

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


0002
Xuất thép hình U80
152
11,460,000
25/01
XVB0701/0002
Xuất thép fi 10-fi25
152
15,636,866
25/01
XVB0701/0002
Xuất cây chống
152
616,000
25/01
XVB0701/0002
Xuất dây điện 2x2.5
152
440,017
25/01
XVB0701/0002
Xuất đinh
152
960,000
30/01
XVB0701/0004
Xuất gạch chỉ
152
2,129,950
30/01
XVB0701/0004
Xuất đinh
152
256,000
31/01
PCK0701/0080
Kết chuyển chi phí NVLTT 621:0013à 154:0013
154
31,498,832
31/01
PCK0701/0080
Kết chuyển chi phí NVLTT 621:0013à 154:0013
154
7,757,417
…….
………….
……..
…….
……
……
Ngày 31 tháng 12 năm 2007
Giám đốc
Kế toán trưởng
Kế toán ghi sổ
Biểu số 2.5:
CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ
CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
P808 CT3-3 Khu Đ TM Mễ Trì Hạ- Từ Liêm - HN
Mẫu số: S38 - DN
Ban hành theo QĐ số : 167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ tài chính
SỔ CÁI
Từ ngày: 01/01/2007 đến ngày 31/12/2007 Dư nợ đầu kỳ: Tài khoản: 621 – Chi phí NVLTT Phát sinh nợ : 1,627,712,721
Phát sinh có : 1,627,712,721
Dư nợ cuối kỳ:
CHỨNG TỪ
DIỄN GIẢI
TK ĐƯ
PS NỢ
PS CÓ
NGÀY
SỐ
25/01/2007
XVB0701/001
Xuất NVL cho Ctrình
152
7,727,971
25/01/2007
XVB0701/0002
Xuất NVL cho Ctrình nhà Tiểu học TT Phố Mới
152
29,112,882
30/01/2007
XVB0701/0004
Xuất NVL cho Ctrình nhà Tiểu học TT Phố Mới
152
2,385,950
31/01/2007
PKC0701/0080
Kết chuyển NVL trực tiếp
154:0013
31,498,832
Kết chuyển NVL trực tiếp
154:0024
7,727,971
…..
……
………
……
……
………
Ngày 31 tháng 12 năm 2007
Giám đốc
Kế toán trưởng
Kế toán ghi sổ
2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.
Trong giá thành sản phẩm xây lắp, bên cạnh chi phí NVL trực tiếp thì chi phí nhân công trực tiếp cũng là một khoản mục chi phí quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất sản phẩm, thường xuyên chiếm 10% - 20%. Do vậy việc hạch toán đúng, đủ chi phí nhân công có ý nghĩa quan trọng trong khâu tính lương, thanh toán lương chính xác, kịp thời cho từng lao động. Nó còn thực hiện việc phân bổ quỹ lương đến các đối tượng lao động, đồng thời góp phần quản lý tốt thời gian lao động và quỹ tiền lương của Công ty
Chứng từ phản ánh chi phí lao động gồm: Bảng phân bổ tiền lương và BHXH, Bảng chấm công, Bảng tổng hợp lương…
Chi phí nhân công trực tiếp tháng nào được tập hợp vào tháng đó. Cuối tháng đội trưởng gửi các chứng từ liên quan lên phòng kế toán Công ty để làm thủ tục thanh toán. Nhận được các chứng từ đó, kế toán kiểm tra, định khoản và ghi vào Sổ Nhật ký chung, Sổ chi tiết và Sổ cái TK 622.
Bảng chấm công tổ trưởng, đội trưởng hay uỷ quyền cho 1 người trong tổ, đội căn cứ vào tình hình làm việc thực tế tại đơn vị để chấm công cho từng người trong ngày và ghi vào các ngày tương ứng. Cắn cứ vào số tiền lương 1 ngày công trong hợp đồng lao động, kế toán sẽ tính ra tiền lương của cả đội, từ đó tính ra tiền lương phải trả cho người lao động. Tiền lương của một công nhân sản xuất được tính theo công thức sau:
Tiền lương của một công nhân
=
Lương 1 ngày công
x
Số công của từng công nhân
Đội trưởng căn cứ vào Bảng chấm công và các chứng từ có liên quan để tiến hành chia lương cho từng thành viên trong tổ. Bảng thanh toán tiền lương có mẫu tại Biểu số 2.6
Biểu số 2.6
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG CÔNG TRÌNH
Tháng 01 năm 2007
Công trình: Trường tiểu học thị trấn Phố Mới – Quế Võ
Tổ: Nề (Đỗ Huy Bình)
TT
Họ và tên
Lương 1 ngày công
Lương sản phẩm
Trách nhiệm
Tổng cộng
Công
Tiền
1
Đỗ Huy Bình
90.000
30
2.700.000
300.000
3.000.000
2
Trần Thanh Tùng
90.000
30
2.700.000
2.700.000
3
Nguyễn Văn Quý
90.000
30
2.700.000
2.700.000
4
Nguyễn Văn Duy
90.000
29
Tổng cộng

13.960.000
300.000
14.260.000
Giám đốc
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Đội trưởng
(Ký, họ tên)
Cuối tháng, kế toán sẽ tập hợp các chứng từ về tiền lương bao gồm: Bảng chấm công, Bảng thanh toán tiền lương... tập hợp chi phí và ghi Sổ chi tiết TK 622. Mẫu sổ chi tiết TK 622 được trình bày tại biểu số 2.7
Biểu số 2.7
CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ
CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
P808 CT3-3 Khu Đ TM Mễ Trì Hạ- Từ Liêm - HN
Mẫu số: S38 - DN
Ban hành theo QĐ số : 167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ tài chính
SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
Từ ngày 01/01/2007 đến ngày 30/12/2007 Dư nợ đầu kỳ:
Tài khoản: 622 – Chi phí NCTT Phát sinh nợ :59,650,000 0013 - Trường tiển học TT Phố Mới Quế Võ Phát sinh có: 59,650,000
Dư nợ cuối kỳ:
Chứng từ
Diễn giải
TK Đ/Ư
PS Nợ
PS Có
Ngày
Số
31/01
PKT0701/0014
Tính lương NC nhà Tiểu học TT Phố Mới
3341
14,260,000
31/01
PKC0702/0073
Kết chuyển chi phí NCTT 622:0013à154:0013
154
14,260,000
28/02
PKT0702/0005
Tính lương NC nhà Tiểu học TT Phố Mới
3341
14,912,500
28/02
PKC0702/0073
Kết chuyển chi phí NCTT 622:0013à154:0013
154
14,912,500

…..
……

……
…….
Ngày 31 tháng 12 năm 2007
Giám đốc
Kế toán trưởng
Kế toán ghi sổ
Đồng thời kế toán ghi Sổ Nhật ký chung và Sổ cái TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp để theo dõi tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp cho tất cả các công trình. Mẫu Sổ cái TK 622 được trình bày tại biểu số 2.8 .
Biểu số 2.8
CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ
CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
P808 CT3-3 Khu Đ TM Mễ Trì Hạ- Từ Liêm - HN
Mẫu số: S38 - DN
Ban hành theo QĐ số : 167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ tài chính
SỔ CÁI
Từ ngày: 01/01/2007 đến ngày 31/12/2007 Dư nợ đầu kỳ:
Tài khoản: 622 – Chi phí NCTT Phát sinh nợ : 852,756,100
Phát sinh có: 852,756,100
Dư nợ cuối kỳ:
Chứng từ
Diễn giải
TK Đ/Ư
PS Nợ
PS Có
Ngày
Số
31/01/2007
PKC0701/0073
Kết chuyển CP NCTT
154:0013
14,260,000
31/01/2007
PKT0701/0015
Tính lương NC nhà Tiểu học TT Phố Mới
3341:0013
14,260,000
28/02/2007
PKC0702/0037
Kết chuyển CP NCTT
154:0013
14,912,500
28/02/2007
PKT0702/0005
Tính lương NC nhà Tiểu học TT Phố Mới
3341:0013
14,912,500
31/03/2007
PKC0703/0018
Kết chuyển CP NCTT
154:0013
15,310,000
….
…..
…..
….
…..
….
Ngày 31 tháng 12 năm 2007
Giám đốc
Kế toán trưởng
Kế toán ghi sổ
2.3.3. Kế toán chi phí máy thi công.
Trong sản xuất xây lắp thì việc sử dụng máy móc phục vụ cho quá trình sản xuất sản phẩm xây lắp là một yếu tố không thể thiếu, giúp tăng năng suất lao động, đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cao chất lượng công trình và hạ giá thành sản phẩm. Ngoài ra có những việc mà lao động thủ công không thể làm được và lúc đó chỉ có máy móc mới thực hiện được. Vì vậy, chi phí sử dụng máy thi công là loại chi phí đặc thù trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm xây lắp, bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc sử dụng các máy thi như: chi phí nhân công điều khiển máy, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài…
Hiện nay ở Công ty có 2 hình thức sử dụng máy thi công là sử dụng máy thi công của Công ty và thuê ngoài máy thi công.
Máy thi công của Công ty khá phong phú, đa dạng và đáp ứng khá tốt nhu cầu thi công, chủng loại máy của Công ty gồm có:
- Máy làm đất như: máy san, máy xúc, máy ủi...
- Máy xây dựng như: máy trộn bê tông, máy đầm bê tông, máy trộn vữa, máy đóng cọc...
- Các máy khác như cẩu tháp, cẩu trục... các phương tiện vận tải để vận chuyển vật tư, nhân công như xe Maz bệ, xe Maz tự đổ 5549, xe IFAW50...
Để tạo quyền chủ động cho các tổ, đội trong sản xuất và để nâng cao ý thức trong bảo quản và sử...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement