Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sailor_moon
#922843

Download miễn phí Chuyên đề Phân tích thống kê tình hình lao động- tiền lương ở Xí nghiệp Xây dựng số 7 Công ty Xây dựng Công nghiệp Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I- NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ LAO ĐỘNG- TIỀN LƯƠNG. 3

I- LÝ LUẬN CHUNG VỀ LAO ĐỘNG. 3

1- Khái niệm. 3

2- Phân loại và vai trò của lao động. 4

3- Ý nghĩa và nhiệm vụ của thống kê lao động. 6

II- TIỀN LƯƠNG. 7

1- Khái niệm tiền lương. 7

2- Thu nhập của người lao động. 9

3- Phân loại và vai trò của tiền lương. 10

4- Ý nghĩa và nhiệm vụ của thống kê tiền lương. 12

 

CHƯƠNG II- XÁC ĐỊNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG-

TIỀN LƯƠNG 14

I- NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG. 14

1. Nguyên tắc xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê: 14

2. Những yêu cầu đối với xây dựng hệ thống chỉ tiêu: 15

II- XÁC ĐỊNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ PHÂN TÍCH LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 15

1. Nhóm chỉ tiêu về lao động. 15

2. Nhóm chỉ tiêu về tình hình sử dụng thời gian lao động. 21

3. Nhóm chỉ tiêu về mức năng suất lao động. 23

4- Các chỉ tiêu về tiền lương. 25

CHƯƠNG III- VẬN DỤNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG- TIỀN LƯƠNG Ở XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 7 CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI. 30

I- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI. 30

1- Khái quát chung về Công ty xây dựng Công nghiệp Hà Nội. 30

2- Một số chỉ tiêu tài chính và hoạt động của Công ty. 31

3- Tổ chức sản xuất tại Công ty xây dựng công nghiệp Hà Nội. 32

4- Cơ cấu và tổ chức bộ máy. 34

II- CÁC HƯỚNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG- TIỀN LƯƠNG. 38

1- Phân tích tình hình sử dụng số lượng lao động tại xí nghiệp. 38

2- Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động của cán bộ công nhân viên 39

3- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới tổng số giờ người làm việc. 41

4- Phân tích năng suất lao động của xí nghiệp (W): 44

5- Phân tích biến động của kết quả sản xuất kinh doanh theo ảnh hưởng của các nhân tố sử dụng thời gian lao động. 47

6. Phân tích tiền lương bình quân của người lao động. 49

7. Phân tích mối quan hệ giữa tiền lương và năng suất lao động. 56

III- MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ. 57

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


àn thành công việc loại i
Hệ số đảm nhiệm (HĐN) công việc của công nhân được tính theo công thức:
HĐN
=
kcv
kcn
HĐN có thể nhận một trong ba trị số: (HĐN >1, HĐN<1, HĐN=1).
Nếu HĐN >1 thì trình độ tay nghề của công nhân cao hơn yêu cầu kỹ thuật sản xuất sản phẩm, như vậy nó phản ánh doanh nghiệp sử dụng lao động trong kỳ không hợp lý, lãng phí lao động, những lao động có trình độ kỹ thuật cao nhưng phải làm những công việc mà không đòi hỏi người lao động phải có trình độ như vậy.
Nếu HĐN< 1 thì trình độ kỹ thuật của người công nhân không đáp ứng được yêu cầu sản xuất sản phẩm. Việc này nó không chỉ dẫn đến năng suất lao động của doanh nghiệp thấp mà chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất ra cũng không đạt yêu cầu.
Như vậy hệ số đảm nhiệm HĐN càng gần 1 thì điều đó chứng tỏ trong kỳ doanh nghiệp đã có chính sách tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và phân bổ công việc cho người lao động hợp lý và hiệu quả.
Thông qua việc tính hệ số đảm nhiệm công việc của công nhân trong kỳ nghiên cứu ta mới có được những khuyến nghị về tình hình tuyển dụng, đào tạo và bố trí lao động trong doanh nghiệp cho các thời kỳ họat động sản xuất kinh doanh sau.
1.4- Các chỉ tiêu phản ánh biến động số lượng lao động của doanh nghiệp kỳ nghiên cứu
Thông qua việc tính các chỉ tiêu biến động số lượng lao động cho chúng ta thấy được quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mở rộng hay thu hẹp. Biến động số lượng lao động được tính theo phương pháp cân đối:
Số lao động có cuối kỳ
=
Số lao động có đầu kỳ
+
Số lao động tăng trong kỳ
-
Số lao động giảm trong kỳ
Từ đó ta tính được các chỉ tiêu sau:
Tỷ lệ tăng (giảm) lao động: chỉ tiêu này phản ánh tình hình tăng (giảm) số lượng lao động trong kỳ nghiên cứu theo các nguyên nhân.
Tỷ lệ tăng (giảm) lao động
=
Số lao động tăng (giảm) trong kỳ theo các nguyên nhân
Số lao động bình quân trong kỳ
Hệ số biến động tăng lao động trong kỳ là chỉ tiêu phản ánh tỷ lệ tăng lao động trong kỳ so với cuối kỳ theo các nguyên nhân.
Hệ số biến động tăng lao động
=
Số lao động tăng trong kỳ theo các nguyên nhân
Số lao động hiện có bình quân cuối kỳ
Hệ số biến động giảm lao động là chỉ tiêu phản ánh tình hình lao động giảm trong kỳ so với đầu kỳ nghiên cứu theo các nguyên nhân.
Hệ số biến động giảm lao động
=
Số lao động giảm trong kỳ theo các nguyên nhân
Số lao động bình quân hiện có đầu kỳ
2. Nhóm chỉ tiêu về tình hình sử dụng thời gian lao động
Quỹ thời gian lao động của số lao động làm việc tại doanh nghiệp được mô tả theo sơ đồ sau:
Thời gian theo lịch
Thời gian làm việc theo chế độ quy định
Thời gian nghỉ lễ, thứ 7, chủ nhật
Thời gian có mặt tại nơi làm việc
Thời gian vắng
Thực nghỉ
Làm thêm
Thời gian làm việc trong chế độ
Ngừng việc
Trong xây lắp
Ngoài xây lắp
Thời gian làm việc nói chung
=
Thời gian làm việc trong chế độ
+
Thời gian làm việc ngoài chế độ (làm thêm)
Để nghiên cứu tình hình sử dụng thời gian lao động của người lao động trong doanh nghiệp ta xét các chỉ tiêu sau:
2.1. Số ngày làm việc trong chế độ bình quân một lao động
Số ngày làm việc trong chế độ là số ngày nhà nước quy định mỗi người lao động phải làm trong kỳ nghiên cứu. Thông qua việc tính chỉ tiêu này chúng ta có thể đánh giá mức độ sử dụng thời gian lao động trong doanh nghiệp, nó được tính bằng số ngày theo lịch trừ đi ngày nghỉ lễ, thứ 7, chủ nhật.
Số ngày làm việc thực tế một lao động
=
Tổng số ngày người làm việc nói chung trong kỳ
Số công nhân hiện có bình quân
Tổng số ngày người làm việc nói chung trong kỳ là tổng số ngày người làm việc thực tế trong và ngoài chế độ quy định (làm thêm).
Số ngày làm việc thực tế bình quân một lao động phản ánh toàn bộ khối lượng thời gian lao động thực tế được sử dụng vào sản xuất kinh doanh trong kỳ nghiên cứu, là cơ sở tính các chỉ tiêu về sử dụng số lượng, thời gian lao động, năng suất lao động và tiền lương.
2.2 Hệ số làm thêm ngày của người lao động trong kỳ (Hn)
Hn
=
Tổng số ngày người làm việc thực tế nói chung trong kỳ
Tổng số ngày người làm việc trong chế độ
2.3 Các chỉ tiêu sử dụng giờ người làm việc của người lao động
Cũng giống như số ngày công lao động, giờ công theo chế độ là toàn bộ số giờ công trong kỳ nghiên cứu mà chế độ nhà nước quy định người công nhân phải làm việc (theo quy định số giờ làm việc theo chế độ của một ngày là 8 giờ), trong đó bao gồm cả số giờ công làm việc thực tế trong chế độ và số giờ công ngừng việc trong ca.
Số giờ công làm việc thực tế trong chế độ là toàn bộ số giờ mà người lao động làm việc trong những ngày làm việc thực tế trong chế độ.
Chỉ tiêu này có ý nghĩa quan trọng việc nghiên cứu tình hình sử dụng thời gian lao động của doanh nghiệp, phản ánh chính xác thời gian lao động trong chế độ được sử dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh, đồng thời nó là cơ sở để tính các chỉ tiêu như: độ dài ngày lao động, năng suất lao động giờ...
Số giờ làm việc nói chung là tổng số giờ mà người lao động làm việc cả trong và ngoài chế độ (làm thêm). Số giờ làm thêm là số giờ mà người lao động làm vào thời điểm nghỉ ca, vào những ngày nghỉ lễ, thứ 7, chủ nhật ....
Từ những khái niệm trên ta có các chỉ tiêu về giờ công của người lao động như sau:
Số giờ làm việc thực tế của công nhân trong kỳ.
Tổng số giờ làm việc thực tế của công nhân (G)
=
Tổng số giờ người làm việc nói chung trong kỳ
Số công nhân hiện có bình quân
Độ dài bình quân ngày làm việc thực tế (d).
Độ dài ngày làm việc thực tế (d)
=
Tổng số giờ người làm việc nói chung trong kỳ
Số ngày người làm việc nói chung trong kỳ
Hệ số làm thêm giờ (Hg).
Hg
=
Tổng số giờ người làm việc nói chung trong kỳ
Tổng số giờ người làm việc theo chế độ
3. Nhóm chỉ tiêu về mức năng suất lao động
Khi nói đến năng suất lao động của người lao động là nói đến hiệu quả lao động và khả năng của sức lao động người lao động. Với cùng một công việc, cùng một thời gian lao động, người lao động nào sản xuất ra nhiều sản phẩm sản phẩm hơn thì người ta nói năng suất lao động của người lao động đó cao hơn.
Theo Mác “Năng suất lao động là sức sản xuất của lao động cụ thể có ích”. Nó nói lên kết quả hoạt động sản xuất có mục đích của con người trong một đơn vị thời gian nhất định.
Có nhiều chỉ tiêu để chức năng suất lao động, tuỳ từng trường hợp vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp và mục đích nghiên cứu cụ thể mà ta chọn chỉ tiêu năng suất thích hợp. Hiện nay có ba chỉ tiêu năng suất lao động chủ yếu sau:
Nếu mức năng suất lao động được xác định bằng số lượng sản phẩm sản xuất ra trong một đơn vị thời gian lao động hao phí, thì nó được tính bằng công thức:
W =
Trong đó:W: mức năng suất lao động.
Q: số lượng sản phẩm sản xuất ra trong kỳ.
T: số lượng lao động hao phí để tạo ra số lượng sản phẩm Q.
Chỉ tiêu năng suất lao động bằng đơn vị hiện vật biểu hiện mức năng suất la...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online