Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By congnghe
#922839

Download miễn phí Chuyên đề Hiệu quả hoạt động hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp và xuất nhập khẩu Việt Nam - VICIMEX

 

MỤC LỤC

 Trang

Lời nói đầu 1

Phần I:

 Cơ sở lí luận của vấn đề nâng cao hiệu quả

hoạt động của công ty CPXL và XNK VN 2

Phần II:

 Thực trạng tình hình 8

Phần III:

 Những ý kiến đề xuất 16

 Kết luận 23

 Tài liệu tham khảo 24

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ịnh khác;
Chủ tịch hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau:
Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ toạ cuộc họp Hội đồng quản trị;
Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị dưới hình thức khác;
Theo dõi quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;
Các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Luật này và Điều lệ công ty;
Trường hợp chủ tịch hội đồng quản trị vắng mặt hay mất khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao, thì thành viên được Hội đồng quản trị uỷ quyền sẽ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch hội đồng quản trị. Trong trường hợp không có người được uỷ quyền thì các thành viên còn lại chọn một người trong số họ tạm thời giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị.
..........
Điều 85. Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty
Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hay người khác làm giám đốc (Tổng giám đốc). Chủ tịch hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định Chủ tịch hội đồng quản trị là người thay mặt theo pháp luật, thì Giám đốc (Tổng giám đốc) là người thay mặt theo pháp luật của công ty.
Giám đốc (Tổng giám đốc) là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao;
Giám đốc (Tổng giám đốc) có các quyền và nhiệm vụ sau:
Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty;
Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;
Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý nội bộ công ty;
Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức;
Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty, kể cả cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty;
Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.
Điều 86. Nghĩa vụ của người quản lý công ty
Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và cán bộ quản lý khác của công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình có các nghĩa vụ sau đâu:
Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích của công ty và cổ đông của công ty;
Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được đem tài sản của công ty đem cho người khác, không được tiết lộ bí mật của công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;
Khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hẹn phải trả, thì:
Phải thông báo tình hình tài chính của công ty cho tất cả các chủ nợ biết;
Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của công ty, kể cả cho người quản lý;
Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với các chủ nợ do không thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a và b khoản này;
Kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của công ty;
Các nghĩa vụ khác do pháp luật và Điều lệ công ty quy định;
Điều 88. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát
Công ty cổ phần có trên mười một cổ đông phải có Ban kiểm soát từ ba đến năm thành viên, trong đó phải có ít nhất một thành viên có chuyên môn về kế toán. Ban kiểm soát bầu một thành viên làm trưởng ban; trưởng Ban kiểm soát phải là cổ đông. Quyền và nhiệm vụ của trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.
Ban kiểm soát có các quyền và nhiệm vụ sau đây:
Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, trong điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính;
Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của công ty; kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty khi xét thấy cần thiết hay theo quyết định của Đại hoọi đồng cổ đông, theo yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 53 của Luật này;
Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động; tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trình các báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông;
Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác của công ty, tính trung thực hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty;
Kiến nghị biện pháp bổ xung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty;
Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và của Điều lệ công ty.
Việc kiểm tra quy định tại các điểm a và b khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn trong điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty;
Điều 90. Những người không được làm thành viên Ban kiểm soát
Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc); người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), kế toán trưởng của công ty đó;
Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay người đang chấp hành hình phát tù hay bị Toà án tước quuyền hành nghề vì phạm các tội buôn lậu, làm hàng giả, buôn bán hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và các tội khác theo quy định của pháp luật.
Điều 93. Công khai thông tin về công ty cổ phần
Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, công ty cổ phần phải gửi báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua lên cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh.
Tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hàng năm phải được thông báo đến tất cả cổ đông.
Mọi tổ chức, cá nhân có quyền xem hay sao chép báo cáo tài chính hàng năm của công ty cổ phần tại cơ quan đăng ký kinh doanh và phải trả phí.
Phần thứ hai
Thực trạng hoạt động cửa công ty cổ phần xây lắp và xuất nhập khẩu Việt nam
- Vicimex -
Thực trạng hiện nay hơn 5800 doanh nghiệp Nhà nước hoạt động là nền tảng của nền kinh tế quốc gia. Thế nhưng đa phần các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động là kém hiệu quả. Các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động có hiệu quả hầu hết đều thuộc các lĩnh vực mũi nhọn, lĩnh vực mới như dầu khí, Xăng dầu, Bảo hiểm, Bưu chính viễn thông.... phần còn lại hoạt động rất kém hiệu quả. Theo kết quả của 1 cuộc điều tra để đánh giá : 40% Doanh nghiệp Nhà nước làm ăn thua lỗ , 30 % hoạt động èo ọt cần giải thể , phá sản . Một số Doanh nghiệp hoạt động trên tình trạng danh nghĩa không là Doanh nghiệp Nhà nước nhưng nôị dụng hoạt động là của một số cá nhân. Trong Doanh nghiệp Nhà nước đa...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement