Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By keo_ngoc
#922028

Download miễn phí Luận văn Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Thanh Hoá

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH 3

1.1. KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH 3

1.1.1. Khái niệm về dịch vụ 3

1.1.2. Dịch vụ Bưu chính 3

1.1.3. Đặc điểm dịch vụ bưu chính 4

1.1.3.1. Tin tức trong thông tin bưu chính được truyền đưa nguyên vẹn trong suốt quá trình sản xuất 4

1.1.3.2. Tính vô hình của sản phẩm dịch vụ bưu chính 5

1.1.3.3. Tính dây chuyền 5

1.1.3.4. Quá trình sản xuất gắn liền với quá trình tiêu thụ sản phẩm 5

1.1.3.5. Tải trọng không đồng đều 6

1.2. CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH 7

1.2.1. Khái niệm chất lượng và vai trò của chất lượng 7

1.2.1.1. Chất lượng sản phẩm 7

1.2.1.2. Vai trò của chất lượng sản phẩm trong sản xuất kinh doanh 8

1.2.2. Khái niệm chất lượng dịch vụ bưu chính 8

1.2.2.1. Chất lượng dịch vụ 8

1.2.2.2. Chất lượng phục vụ 8

1.2.3. Các chỉ tiêu để đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính 9

1.2.3.1. Nhóm chỉ tiêu về chất lượng sản phẩm 9

1.2.3.2 Nhóm chỉ tiêu về chất lượng phục vụ 10

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ bưu chính 12

1.2.4.1. Nhóm nhân tố chủ quan 12

1.2.4.2. Nhóm các nhân tố khách quan 14

1.3. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH 15

1.3.1 Khái niệm về quản lý chất lượng 16

1.3.2. Các phương pháp quản lý chất lượng 16

1.3.2.1. Phương pháp kiểm tra chất lượng 16

1.3.2.2. Kiểm soát chất lượng và kiểm soát chất lượng toàn diện 16

1.3.2.3. Đảm bảo chất lượng 17

1.3.3. Quản lý chất lượng bưu chính 17

1.3.3.1. Khái niệm quản lý chất lượng bưu chính 17

1.3.3.2. Quy trình quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính 18

1.3.3.3. Các phương pháp điều tra chất lượng bưu chính 19

1.3.3.4. Các biện pháp nâng cao chất lượng bưu chính 20

1.3.3.5. Sự tác động của Nhà nước đến công tác quản lý chất lượng dịch vụ 21

CHƯƠNG II 24

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH THANH HOÁ 24

2.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH THANH HOÁ 24

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 24

2.1.2. Phát triển kinh tế -xã hội 25

2.2. TỔNG QUAN VỀ BƯU ĐIỆN THANH HOÁ 26

2.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Bưu điện tỉnh Thanh Hoá 26

2.2.1.1. Đặc điểm của Bưu điện Thanh Hoá 26

2.2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Bưu điện tỉnh Thanh Hoá 27

2.2.2. Cơ cấu tổ chức Bưu điện tỉnh Thanh Hoá 28

2.2.2.1. Cơ cấu tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh 28

2.2.2.2. Cơ cấu lao động Bưu điện tỉnh Thanh Hoá 35

2.2.2.3. Mạng lưới Bưu chính Bưu điện tỉnh Thanh Hoá 36

2.2.3. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh Bưu điện tỉnh Thanh Hoá 40

2.3 QUY TRÌNH KHAI THÁC DỊCH VỤ BƯU PHẨM, BƯU KIỆN, EMS TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH THANH HÓA 45

2.3.1. Khai thác bưu phẩm, bưu kiện, EMS chiều đi 45

2.3.2. Khai thác dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện, EMS chiều đến tại Bưu điện tỉnh Thanh Hóa 46

2.3.3. Chuyển hoàn bưu phẩm, bưu kiện, EMS 47

2.3.4. Giải quyết khiếu nại 47

2.3.5. Giải quyết bồi thường 48

2.3.6. Thời hạn giải quyết khiếu nại 49

2.4. TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH THANH HÓA 49

2.4.1. Các dịch vụ chủ yếu tại Bưu điện tỉnh Thanh Hóa 49

2.4.1.1. Nhóm dịch vụ bưu chính truyền thống: 50

2.4.1.2. Nhóm dịch vụ chuyển phát nhanh: 50

2.4.1.3. Nhóm dịch vụ tài chính: 50

2.4.1.4. Dịch vụ mới: 50

2.4.2. Tổ chức quản lý chất lượng dịch vụ Bưu chính 50

2.4.2.1. Quy chế đánh giá chất lượng tập thể và cá nhân hàng tháng của Bưu điện tỉnh Thanh Hóa 51

2.4.2.2. Bộ chỉ tiêu chất lượng từng khâu đối với các dịch vụ bưu chính, Phát hành báo chí 55

2.4.3. Tình hình thực hiện chỉ tiêu chất lượng 57

2.4.3.1 Chỉ tiêu chất lượng phục vụ tính từ năm 2002 - 2007 57

2.4.3.2. Tình hình thực hiện chỉ tiêu thời gian, an toàn, chính xác đối với các dịch vụ bưu chính 61

2.5. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH 63

2.5.1. Đánh giá chất lượng dịch vụ 63

2.5.2. Đánh giá công tác quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính 64

2.5.3. Những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ 65

CHƯƠNG III 68

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH THANH HOÁ 68

3.1. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH 68

3.1.1. Xu hướng phát triển dịch vụ Bưu chính Việt Nam 68

3.1.2. Chiến lược Bưu chính Việt Nam đến năm 2010 69

3.2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH THANH HOÁ 70

3.2.1. Quan điểm phát triển 70

3.2.2. Mục tiêu 71

3.3. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CỦA BƯU ĐIỆN TỈNH THANH HÓA 72

3.3.1. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên chức 73

3.3.2. Giải pháp về thị trường và dịch vụ khách hàng 78

3.3.3. Giải pháp về khoa học - công nghệ 78

3.3.4. Giải pháp về phát triển dịch vụ 79

3.3.5. Giải pháp về tăng cường chất lượng phục vụ 81

3.3.6. Giải pháp nâng cao hiệu quả về công tác quản lý chất lượng 82

3.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH 86

3.4.1. Kiến nghị đối với Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan quản lý Nhà nước 86

3.4.2. Đối với Tổng công ty Bưu chính Việt Nam 86

3.4.3. Đối với Bưu điện tỉnh Thanh Hóa 87

KẾT LUẬN 88

TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


u cục như: Hiền kiệt, Quan Hoá, lượt về qua các điểm BĐVH xã Nam Xuân,
Nam tiến, Nam Đông, Thiên Phủ, Hiền Chung, Trung Lý, Phù Nhi, Hiền Kiệt.
Đường thư cấp III:
Bưu điện tỉnh Thanh Hóa hiện có 129 đường thư cấp III. Trong đó 2 đường thư xe máy, 127 đường thư xe đạp với tổng chiều dài 6673 km và 593 tuyến phát xã.
Với sự bố trí hệ thống đường thư và phương tiện vận chuyển đường thư cấp II, 100% sử dụng ôtô chuyên ngành Bưu điện tỉnh Thanh Hóa luôn đảm bảo lưu thoát hết bưu gửi trong ngày giúp cho các dịch vụ bưu phẩm bưu kiện liên tỉnh cũng như nội tỉnh đảm bảo về chất lượng và thời gian toàn trình của bưu gửi. Với vị trí địa lý của tỉnh, các đường thư vận chuyển bằng phương tiện ô tô thường phải tận dụng hết thời gian mới đảm bảo hành trình, vì vầy việc bố trí công việc cho đội ngũ này như thế nào để phù hợp với định mức lao động là một vấn đề mà đơn vị phải khảo sát và bố trí hợp lý nhất. Vậy Bưu điện tỉnh Thanh Hóa cần chú ý đến việc bố trí hệ thống đường thư của các đơn vị trực thuộc một cách hợp lý hơn vừa nâng cao được chỉ tiêu chất lượng của các dịch vụ vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.
Nhìn chung, mạng lưới tổ chức các Bưu cục, các đại lý của Bưu điện tỉnh đã đảm bảo phục vụ được phần lớn nhu cầu của người dân trên địa bàn của tỉnh. Các Bưu cục, nhất là các Bưu cục trung tâm đều được bố trí ở những điểm đông dân cư, có nhu cầu sử dụng dịch vụ lớn. Tuy nhiên với mong muốn phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, nhanh nhất, Bưu điện tỉnh trong những năm qua đã phát triển các điểm BĐVH xã nhiều đảm bảo 100% số xã có điểm phục vụ, có xã đã có 02 điểm phục vụ, đã giảm bán kính và số dân bình quân trên một Bưu cục xuống, trong tương lai chắc chắn mạng lưới của Bưu điện tỉnh sẽ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách hàng ngày một hiệu quả hơn.
2.2.3. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh Bưu điện tỉnh Thanh Hoá
Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh Bưu điện tỉnh Thanh Hoá từ năm 2005 đến 2007 được thể hiện trong bảng 2.2 dưới đây:
Bảng 2.2: Kết quả thực hiện xuất kinh doanh Bưu điện tỉnh Thanh Hoá
STT
Chỉ tiêu
Thực hiện 2005
Thực hiện 2006
Thực hiện 2007
I
Tổng doanh thu phát sinh
374.542
399.525
453.725
1
Doanh thu kinh doanh
374.158
398.402
452.086
1.1
DT kinh doanh DV BCVT
373.105
397.793
451.386
a
Bưu chính
11.109
12.403
11.702
b
PHBC
5.487
6.144
7.850
c
Viễn thông
329.957
327.969
375.886
Viễn thông (không bao gồm thẻ TT)
255.946
308.254
352.786
Bán thẻ TT
74.011
19.715
23.100
d
Hoà mạng, DC thuê bao
21.500
36.412
35.884
e
Doanh thu kết nối
3.281
11.830
16.806
VMS trả
2.679
3.754
5.261
Nhà khai thác khác trả
602
8.076
11.545
f
Doanh thu khác
1.769
3.035
3.258
1.2
Doanh thu KD khác
1.3
DT hoạt động tài chính
1.052
609
700
2
Thu nhập khác
384
1.123
1.639
II
DT kinh doanh BCVT Phân chia
-103.882
-66.029
-75.169
III
Doanh thu thuần
268.012
232.420
378.556
(Nguồn Phòng Kế toán Bưu điện tỉnh) Đơn vị tính: Triệu đồng
Nhìn vào số liệu trong bảng 2.2 cho thấy tốc độ tăng trưởng hàng năm của Bưu điện tỉnh Thanh Hoá năm sau đều cao hơn năm trước. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng không đồng đều. Năm 2006 tăng 6,7% so với năm 2005, năm 2007 tăng 13,6% so với năm 2006, doanh thu các dịch vụ Bưu chính vẫn tăng nhưng mức độ tăng không nhiều, tỷ trọng tăng trưởng của Viễn thông vẫn là cơ bản. nguyên nhân một phần do thu nhập của nhân dân trên địa bàn còn thấp, mặt khác bị chia sẽ thị phần bởi các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát khác tham gia kinh doanh ngày một tăng trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 01/01/2008, Bưu điện tỉnh được tổ chức SXKD theo mô hình mới, tuy có nhiều khó khăn nhưng Bưu điện tỉnh đã tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tương đối tốt. Kết quả 5 tháng đầu năm 2008 Bưu điện tỉnh đã thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:
Tổng doanh thu đạt 26,061 tỷ đồng; đạt 38,3% kế hoạch tạm giao của Tổng công ty năm 2008, tăng trưởng 110,1% so với cùng kỳ.
+ Doanh thu bưu chính – tài chính đạt 8,634 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 33,1%, bằng 129% so với cùng kỳ; trong đó doanh thu dịch vụ EMS đạt 1.327 tỷ
đồng, bằng 112,2% so với cùng kỳ.
+ Doanh thu PHBC đạt 2,76 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10,8%, bằng 101% so với cùng kỳ.
+ Doanh thu viễn thông tại giao dịch đạt 1.068 tỷ đổng, chiếm tỷ trọng 3,9%
+ Doanh thu từ dịch vụ thu cước viễn thông 12,306 tỷ đồng, tỷ trọng 47,25%, bằng 108% so với cùng kỳ.
Bảng 2.3: Kết qủa hoạt động kinh doanh Bưu chính-PHBC các năm
Năm
Doanh thu
Bưu điện tỉnh (Triệu đồng)
Dịch vụ Bưu chính - PHBC
Doanh thu
(Triệu đồng)
Tỷ trọng%
2002
169.040
9.068
5.36
2003
228.800
11.456
5.00
2004
315.000
14.112
4.48
2005
374.542
16.596
4,43
2006
399.525
18.547
4,64
2007
453.725
19.552
4,30
(Nguồn Phòng Kế toán Bưu điện tỉnh)
Qua số liệu trong bảng 2.3 cho thấy doanh thu dịch vụ Bưu chính, Viễn thông của Bưu điện tỉnh tăng trưởng ở mức trung bình từ 13% trở lên, song dịch vụ bưu chính – PHBC chỉ chiếm tỷ lệ từ 4,30 đến 5,36 trong tổng doanh thu của Bưu điện tỉnh, điều này chứng tỏ tỷ trọng tăng trưởng của Viễn thông vẫn là cơ bản. Tốc độ tăng trưởng doanh thu của Bưu điện tỉnh Thanh Hóa được thể hiện
trong biểu đồ 2.2 sau:
Biểu đồ 2.2: Tốc độ tăng trưởng doanh thu qua các năm 2003-2007
Ghi chú:
Năm
Doanh thu
Tốc độ tăng trưởng doanh thu qua các năm
Bảng 2.4: Sản lượng, doanh thu Bưu phẩm(ghi số) các năm từ 2003-2007
Năm
Sản lượng đi
Sản lượng đến
Doanh thu (đồng )
SL
Tỷ lệ tăng (%)
SL
Tỷ lệ tăng (%)
Tiền
Tỷ lệ tăng (%)
2003
301.871
-
307.878
-
1.297.384.150
-
2004
318.319
105
315.107
103
1.472.435.560
113
2005
335.895
106
301522
102
1.689.275.863
115
2006
363.871
108
332.360
110
2.031.290.518
120
2007
372.282
102
337182
101
2.235.692.852
110
(Nguồn Phòng kinh doanh BCVT-CNTT)
Biểu đồ 2.3: Tốc độ phát triển dịch vụ Bưu phẩm qua các năm
Năm
Ghi chú:
Sản
lượng
Sản lượng Bưu phẩm qua các năm
Căn cứ số liệu trong bảng 2.4 và biểu đồ 2.3 cho thấy sản lượng bưu phẩm đi tăng từ 2% - 8%, đến tăng từ 1% - 10%. tỷ lệ sản lượng tăng không cao. Doanh thu tăng từ 13% - 20%, mức độ tăng trưởng tương đối ổn định. Tuy nhiên sản lượng chiều đến nhiều hơn sản lượng chiều đi (lý do một phần Thanh Hóa có nhiều ngưòi dân phải đi làm ăn xa )
Bảng 2.5: Sản lượng, doanh thu Buu kiện qua các năm
Năm
Sản lượng đi
Sản lượng đến
Doanh thu (đồng )
SL
Tỷ lệ tăng (%)
SL
Tỷ lệ
tăng (%)
Tiền
Tỷ lệ tăng (%)
2003
17.022
-
34.160
-
336.476.613
-
2004
19.051
112
47.639
139
381.622.510
113
2005
22.674
119
58.091
122
416.898.803
109
2006
26.537
117
61.395
106
437.664.748
105
2007
26.917
101
61.847
101
535.620.005
122
(Nguồn Phòng kinh doanh BCVT-CNTT)
Biểu đồ 2.4: Tốc độ phát triển dịch vụ Bưu kiện các năm từ 2003-2007
Năm
Ghi chú:
Sản lượng Bưu kiện qua các năm
Sản lượng
Với số liệu trong bảng 2.5 và biểu đồ số 2.4 cho thấy sản lượng bưu kiện đi tăng bình quân 12%, bưu kiện đến tăng đến 17%. Doanh thu tăng bình quân 7,25%. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng không đồng đều và đang có chiều hướng giảm, nguyên nhân do bị cạnh tranh giữa các dịch vụ bưu chính với nhau và với các đối thủ ngoài ng
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online