Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhi04x3d
#922021

Download miễn phí Chuyên đề Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty kinh doanh mỹ nghệ vàng bạc đá quý Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 3

1.1.Tổng quan về vốn trong doanh nghiệp 3

1.1.1.Khái niệm vốn 3

1.1.2.Phân loại vốn trong doanh nghiệp 5

1.1.2.1.Phân loại theo nguồn hình thành 6

1.1.2.2.Phân loại theo cách chu chuyển 8

1.1.2.3.Phân loại theo thời gian sử dụng vốn 12

1.1.3.Vai trò của vốn đối với hoạt động của doanh nghiệp 13

1.2.Hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp 14

1.2.1.Khái niệm và các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn 14

1.2.1.1.Khái niệm 14

1.2.1.2.Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn 16

1.2.2.Các chỉ tiêu xác định hiệu quả sử dụng vốn 16

1.2.2.1.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng vốn 16

1.2.2.2.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 17

1.2.2.3.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 18

1.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn 21

1.3.1.Các nhân tố khách quan 21

1.3.2.Các nhân tố chủ quan 22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY KINH DOANH MỸ NGHỆ VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NHNN&PTNT VIỆT NAM 25

2.1.Giới thiệu chung về Công ty 25

2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển 25

2.1.2. Cơ cấu tổ chức 27

2.1.2.1.Giám đốc Công ty: 29

2.1.2.2.Phó Giám đốc Công ty: 29

2.1.2.3.Phòng Kế toán ngân quỹ: 30

2.1.2.4.Phòng kinh doanh kỹ thuật: 30

2.1.2.5.Phòng kinh doanh đối ngoại: 31

2.1.2.6.Phòng kế hoạch tín dụng: 32

2.1.2.7.Phòng hành chính nhân sự: 32

2.1.2.8.Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ: 33

2.1.3.Những nội dung hoạt động chủ yếu 34

2.1.4.Đánh giá chung về hoạt động của Công ty kinh doanh mỹ nghệ vàng bạc đá quý NHNN&PTNT Việt Nam 35

2.1.4.1.Tình hình chung 35

2.1.4.2.Hoạt động huy động vốn 37

2.1.3.3.Hoạt động tín dụng 38

2.1.5.Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty có ảnh hưởng tới việc sử dụng vốn 38

2.1.5.1.Đặc điểm về nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm 38

2.1.4.2.Đặc điểm về công nghệ 38

2.1.4.3.Đặc điểm về sản phẩm 39

2.2.Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty kinh doanh mỹ nghệ vàng bạc đá quý NHNN&PTNT Việt Nam 39

2.2.1.Tình hình nguồn vốn của Công ty 39

2.2.2.Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Công ty 49

2.2.2.1.Hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn tại Công ty kinh doanh mỹ nghệ vàng bạc đá quý NHNN&PTNT Việt Nam 49

2.2.2.2.Hiệu quả sử dụng vốn cố định 51

2.2.2.3.Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 53

2.3.Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Công ty kinh doanh mỹ nghệ vàng bạc đá quý NHNN&PTNT Việt Nam 57

2.3.1.Những kết quả đạt được 57

2.3.1.1.Về hoạt động ngân hàng 57

2.3.1.2.Về hoạt động kinh doanh 58

2.3.2.Hạn chế và nguyên nhân 59

2.3.2.1.Hạn chế: 59

2.3.2.2.Nguyên nhân của những hạn chế trên 60

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY KINH DOANH MỸ NGHỆ VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NHNN&PTNT VIỆT NAM 61

3.1.Định hướng hoạt động của Công ty 61

3.1.1.Sự cần thiết chuyển đổi Công ty kinh doanh vàng bạc đá quý thành ngân hàng vàng 61

3.1.2.Các chỉ tiêu cơ bản 63

3.2.Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty kinh doanh mỹ nghệ vàng bạc đá quý NHNN&PTNT Việt Nam 64

3.2.1.Các giải pháp chung nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 64

3.2.2.Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 67

3.2.3.Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 68

3.3.Kiến nghị 69

3.3.1.Kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước 69

3.3.2.Kiến nghị đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 70

KẾT LUẬN 71

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 72

DANH MỤC BẢNG BIỂU SỬ DỤNG 73

TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ho Ban giám đốc công ty trong việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tài chính,quyết toán kế hoạch thu chi tài chính, quỹ tiền lương đối với các chi nhánh, đơn vị trực thuộc hàng năm.
+ Tham mưu cho Ban giám đốc trong việc quản lý, phân phối và sử dụng nguồn vốn kinh doanh nhằm đảm bảo sử dụng đồng vốn có hiệu quả nhất.
+ Thực hiện việc quản lý tài chính,quản lý kho tiền đảm bảo an toàn kho quỹ theo các chế độ hiện hành của Nhà nước và của ngành Ngân hàng.
+ Kiểm tra,tổng hợp các số liệu báo cáo quyết toán của văn phòng Công ty và của các Chi nhánh,Trung tâm,Phòng giao dịch,cửa hàng trên cơ sở đó lập báo cáo quyết toán chung cho toàn Công ty theo đúng quy định.
+ Hàng tháng phân tích tình hình tài chính của Công ty và của các Chi nhánh,trung tâm,Phòng giao dịch,cửa hàng báo cáo Ban giám đốc Công ty.
+ Trực tiếp hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán cho các Chi nhánh,Trung tâm,Phòng giao dịch.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty giao.
2.1.2.4.Phòng kinh doanh kỹ thuật:
- Phối hợp Phòng kinh doanh đối ngoại nghiên cứu,xây dựng chiến lược kinh doanh cho toàn Công ty, chiến lược kinh doanh dài hạn 5-10 năm, nhiệm vụ kinh doanh cụ thể từng năm, quý,tháng theo đúng với chức năng nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.
- Thường xuyên theo dõi giá vàng trong nước và quốc tế, tham mưu cho Ban giám đốc Công ty điều chỉnh giá vàng mua vào,bán ra hàng ngày cho phù hợp với thị trường và thông báo giá kịp thời cho các đơn vị trong Công ty khi được Giám đốc Công ty duyệt.
- Tham gia chỉ đạo và trực tiếp kiểm định chất lượng,trọng lượng và giá trị vàng,bạc,đá quý – hàng trang sức,thường xuyên phối hợp với Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ để kiểm tra chất lượng hàng hóa Vàng bạc đá quý – Hàng trang sức – Mỹ nghệ của toàn Công ty nhất là vàng miếng 3 chữ A.
- Tìm kiếm thị trường cung cấp nguồn nguyên liệu và hàng trang sức Vàng bạc đá quý để thường xuyên tham gia bổ sung Vàng bạc đá quý – Hàng trang sức – Mỹ nghệ cho toàn Công ty và các đơn vị.Phối hợp với Chi nhánh chế tác vàng trang sức Hà Nội tổ chức thiết kế mẫu mã hàng trang sức – mỹ nghệ, khảo sát thị trường vàng bạc đá quý trong và ngoài nước,thường xuyên thu nhận mẫu mã do nhân viên bán hàng và cán bộ kinh doanh sưu tập hàng tháng để cùng chi nhánh chế tác vàng trang sức Hà Nội lựa chọn đưa vào sản xuất.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.
2.1.2.5.Phòng kinh doanh đối ngoại:
- Theo dõi, nghiên cứu, phân tích và đánh giá kịp thời biến động giá vàng,ngoại tệ trong nước và quốc tế để tham mưu cho Ban giám đốc.Trực tiếp tham gia kinh doanh xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu, kinh doanh vàng trên tài khoản, kinh doanh ngoại tệ đạt hiệu quả cao và đảm bảo an toàn.
- Hàng năm xây dựng chiến lược quảng cáo,tiếp thị quảng bá thương hiệu AJC của Công ty và vàng miếng 3 chữ A, mở rộng thị trường, thị phần của Công ty.Làm đầu mối với các cơ quan tiếp thị, báo chí, truyền thông và triển khai phương án tiếp thị, thông tin tuyên truyền theo chỉ đạo của NHNN&PTNT Việt Nam và Giám đốc Công ty.Báo cáo chuyên đề tiếp thị, thông tin tuyên truyền của Công ty.
- Theo dõi việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu, kinh doanh vàng trên tài khoản và kinh doanh ngoại tệ của Công ty và tất cả các đơn vị trực thuộc.
-Thực hiện các công việc khác khi được Ban giám đốc Công ty giao.
2.1.2.6.Phòng kế hoạch tín dụng:
- Trên cơ sở chiến lược kinh doanh của Công ty, phối hợp với các phòng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm trình Giám đốc Công ty phê duyệt.
- Tổng hợp các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch công tác hàng năm của Công ty, phân bổ và theo dõi kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trên của tất cả các đơn vị;Hàng tháng quyết toán kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch công tác của tất cả các đơn vị trong toàn Công ty, dự thảo báo cáo sơ kết, tổng kết.
- Cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn và điều hòa vốn kinh doanh đối với các Chi nhánh, Trung tâm kinh doanh, Phòng giao dịch, Cửa hàng trên địa bàn.
- Thẩm định,đề xuất cho vay cầm cố,cầm đồ, cho vay vàng các cá nhân,tổ chức kinh tế theo phân cấp ủy quyền đảm bảo an toàn, tổ chức thu nợ đạt kết quả cao nhất.Quản lý và thường xuyên theo dõi các hoạt động ngân hàng của các đơn vị trực thuộc, hàng tháng báo cáo Ban giám đốc Công ty.
- Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ ủy thác, đại lý huy động vốn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty giao.
2.1.2.7.Phòng hành chính nhân sự:
- Trên cơ sở kế hoạch sản xuất, kinh doanh;kế hoạch công việc của tất cả các đơn vị trong Công ty đã được Giám đốc duyệt,Phòng hành chính có trách nhiệm thường xuyên theo dõi,đôn đốc các đơn vị thực hiện. Nếu đơn vị nào không thực hiện đúng, Phòng hành chính có trách nhiệm báo cáo kịp thời Ban giám đốc để nhắc nhở phê bình và xử lý.
- Xây dựng và triển khai chương trình giao ban nội bộ hàng tháng, quý của Công ty.Làm thư ký tổng hợp cho Giám đốc Công ty khi được phân công.
- Tư vấn pháp chế trong việc thực thi các nhiệm vụ cụ thể về hoạt động tố tụng,tranh chấp dân sự, hình sự, kinh tế, lao động, hành chính liên quan đến cán bộ, nhân viên và tài sản của Công ty.Chịu trách nhiệm về an ninh trật tự cơ quan,phòng chống cháy, nổ tại cơ quan,tổ chức công tác bảo vệ, quản lý đội ngũ bảo vệ.
- Xử lý công văn đến,đi kịp thời chính xác.Lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định của Nhà nước,Ngành ngân hàng.
- Trực tiếp quản lý con dấu của Công ty; thực hiện công tác hành chính,văn thư, lễ tân,bảo vệ, y tế,tham gia quản lý phương tiện giao thông của Công ty.
- Chấp hành công tác báo cáo thống kê và mọi chế độ báo cáo liên quan đến hoạt động của Phòng hành chính.
- Đề xuất định mức lao động,giao khoán quỹ tiền lương đến các chi nhánh,đơn vị trực thuộc trên địa bàn theo quy chế khoán tàichính của NHNN&PTNT Việt Nam và quy định của Công ty.
- Tham mưu công tác quy hoạch cán bộ, đề xuất cử cán bộ, nhân viên công tác,học tập trong và ngoài nước.Tổng hợp, theo dõi thường xuyên cán bộ, nhân viên được quy hoạch, đào tạo.
- Thực hiện công tác đào tạo, thi đua khen thưởng của Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty giao.
2.1.2.8.Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ:
- Xây dựng chương trình kiểm tra kiểm soát năm,quý của Công ty phù hợp với chương trình công tác kiểm tra, kiểm toán của NHNN&PTNT Việt Nam.
-Tuân thủ sự chỉ đạo nghiệp vụ kiểm tra,kiểm soát của NHNN&PTNT Việt Nam.Tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty, bảo toàn vốn và có lợi nhuận cao.
- Thường xuyên đánh giá mức độ an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, kiến nghị các biện pháp nâng cao khả năng đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh của Công ty với Ban giám đốc.
- Tổ chức kiểm tra, xác minh, tham mưu cho ban giám đốc giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền.Làm nhiệm vụ thường trực ban chống tham nhũng, tham mưu cho ban giám đốc trong hoạt động chống tham nhũng, tham ô, lãng phí và thực hành tiết kiệm tại Công ty.
- Cô...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement