Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#922009

Download miễn phí Đồ án Phân tích tình hình thực hiện giá thành kế hoạch và đề xuất một số giải pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm GT250 tại công ty TNHH một thành viên cơ khí Duyên Hải

MỤC LỤC

 Trang

PHẦN MỞ ĐẦU 1

Phần nội dung 3

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI 3

Phần I: Cơ sở lý luận về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3

I. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp 3

II. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh 4

Phần II: Giá thành sản phẩm và phương pháp tính giá thành sản phẩm 10

I. Khái niệm về giá thành 10

II. Phân loại giá thành 11

III. Phương pháp tính giá thành 12

IV. Các phương pháp phân tích 15

V. Phân tích biến động chi phí sản xuất và giá thành` 17

VI. Một số phương hướng làm giảm giá thành 21

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁ THÀNH Ở CÔNG TY 22

Phần I: Giới thiệu đặc điểm cơ bản của Công ty 22

I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 22

II. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 24

III. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 25

Phần II: Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm 31

I. Đánh giá chung về tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm 31

II. Phân tích tình hình thực hiện KH hạ giá thành sản phẩm 34

III. Phân tích các khoản mục chi phí chủ yếu ảnh hưởng đến thực hiện giá thành 37

3.1. Phân tích khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 39

3.2. Phân tích khoản mục chi phí nhân công trực tiếp 41

3.3. Phân tích khoản mục chi phí sản xuất chung 45

3.4. Phân tích khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp 46

3.5. Phân tích khoản mục chi phí bán hàng 47

Phần III. Nhận xét đánh giá chung 49

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP LÀM HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM GT250 50

I. Phương hướng 50

II. Một số giải pháp và đề án giải quyết hạ giá thành sản phẩm GT250 51

Giải pháp thứ nhất 51

Giải pháp thứ hai 54

PHẦN KẾT LUẬN 57

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


của tình hình thực hiện giá thành đơn vị của từng loại sản phẩm.
5.3 Phân tích chung sự biến động tổng giá thành
Xem xét sự biến động tổng giá thành sản phẩm nhằm thấy khái quát sự biến động về giá thành.
Phương pháp phân tích: áp dụng phương pháp so sánh đối với giá thành toàn bộ các loại sản phẩm. So sánh tổng giá thành thực tế với tổng giá thành kế hoạch tính theo sản lượng thực tế.
Mục tiêu phân tích tình hình biến động tổng giá thành là đánh giá chhung tình hình biến động giá thành của toàn bộ các sản phẩm, theo từng loại sản phẩm để ta nhận thức được một cánh tổng quát về khả năng tăng giảm lợi tức của doanh nghiệp do tác động ảnh hưởng cảu giá thành của từng loại sản phẩm. Đây còn là cơ sở để định hướng và đặt vấn đề cần đi sâu nghiên cứu giá thành của sản phẩm nào.
5.4 Phân tích tình hình biến động các khoản mục giá thành
Các khoản mục giá thành là các loại chi phí có liên quan đến quá trình chế tạo san phẩm, được gọi là chi phí thành phẩm. Khi sản xuất hoàn thành chúng là giá trị thành phẩm và khi thành phẩm đựơc tiêu thụ chúng trở thành chi phí thời kỳ và là giá vốn hàng bán trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán.
Mục đích phân tích tình hình biến động các khoản mục giá thành nhăm đánh giá chung mức chênh lệch và tỷ lệ chênh lệch của từng khoản mục giữa các kỳ phân tích là để làm rõ mức tiết kiêm hay vượt chi của từng khoản mục đến giá thành sản phẩm. Quá trình phân tích ở đây chỉ tập chung vào nhưng sản phẩm có khối lượng lớn, đặc biệt là những sản phẩm có giá thành thực tế cao hơn định mức hay kế hoạch.
5.5 Phân tích các ảnh hưởng của các nhân tố đến khoản mục giá thành
Sau khi phân tích tình hình biến động các khoản mục chi phí cần đi sâu phân tích những nguyên nhân ảnh hưởng đến khoản mục chi phí trong giá thành đơn vị để thấy rõ hơn tình hình thực hiện giá thành đơn vị sản phẩm.
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của các khoản mục giá thành gồm hai nhân tố: nhân tố phản ánh về lượng và nhân tố phản ánh về giá.
Nhân tố phẩn ánh về lượng: là số lượng nguyên vật liệu để sản xuất một đơn vị sản phẩm, đơn vị đo có thể là kg, m, l v.v.. Số lượng thời gian để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm có đơn vị đo thường là giờ công của một công nhân trực tiếp sản xuất.
Nhân tố phản ánh về giá: như là giá của một mét, của 1kg vật liệu, của một giờ công v.v..
5.5.1 Phân tích khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Phân tích này giúp cho doanh nghiệp thấy rõ ưu nhược điểm trong công tác quản lý và sử dụng nguyên vật liêu để sản xuất sản phẩm.
Sự biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phụ thuộc mức tiêu hao nguyên vật liệu và đơn giá của chúng.
Phương pháp phân tích: áp dụng phương pháp thay thế liên hoàn để xác định mức độ ảnh hưởng của mức tiêu hao và đơn giá nguyên vật liệu đến các khoản mục chi phí.
Biến động giá = (Giá thực tế – Giá định mức) x Lượng thực tế
Biến động lượng = (Lượng thực tế – Lượng định mức) x Giá định mức
Tổng biến động = Biến động giá + Biến động lượng
Biến động giá NVL mà âm thì thể hiện sự tiết kiệm chi phí, vốn thu mua, kiểm soát được giá NVL.
Biến động lượng NVL là chênh lệch âm thì thể hiện sự tiết kiệm chi phí, kiểm soát được lượng NVL trong sản xuất hay những nguyên nhân tác động đến lượng NVL sử dụng trong sản xuất chuyển biến thuận lợi và ngược lại.
5.5.2 Phân tích khoản mục chi phí nhân công trực tiếp
Tuy theo tình hình trả lương, khoản mục chi phí tiền lương công nhân sản xuất được xác định băng công thức khác nhau và do đó các nhân tố ảnh hưởng đến khoản mục chi phí nhân công trực tiếp cũng khác nhau.Trong giá thành sản phẩm khoản mục này cũng chiếm một tỷ lệ quan trọng. Phấn đấu giảm khoản mục chi phí này cũng góp phần đáng kể trong việc phấn đấu hạ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.
Phương pháp phân tích: áp dụng phương pháp so sánh hay thay thế liên hoàn xác định mức độ ảnh hưởng của mức hao phí 1 giờ công cho 1 đơn vị sản phẩm và đơn giá tiền lương cho một giờ công.
Tổng biến động = Biến động giá + Biến động năng suất
Nếu biến động giá âm thì là biến động tốt, thể hiện sự tiết kiệm chi phí, kiểm soát được giá nhân công hay những nguyên nhân tác động đến giá nhân công trong tuyển dụng và sản xuất theo chiều hướng thuận lợi. Nếu là dương thì ngược lại
Nếu biến động năng suất của chi phí NCTT là âm thì tốt, nó thể hiện sự tiết kiệm và kiểm soát được giờ công để sản xuất sản phẩm theo chiều hướng thuận lợi. Nếu là dương thì ngược lại.
5.5.3 Phân tích khoản mục chi phí sản xuất chung
Khác với chi phí NVLTT và NCTT, khoản mục chi phí sản xuất chung có đặc điểm:
Gián tiếp đối với từng đơn vị sản phẩm do đó phải qua phân bổ.
Gồm nhiều nội dung kinh tế do nhiều bộ phận quản lý khác.
Gồm cả biến phí lẫn định phí.
Do đó nó là loại chi phí rất khó kiểm soát trong việc ứng sử khi có biến động của khối lượng sản phẩm được sản xuất. Để kiểm soát được cũng như đoán cách ứng sử của chi phí sản xuất chung, ta phải dùng các phương pháp phân tích chi phí hỗn hợp để phân tích chi phí sản xuất chung thành các yếu tố biến phí và định phí.
Biến phí sản xuất chung thường bao gồm những chi phí gián tiếp liên quan đến phục vụ, quản lý hoạt động sản xuất nhưng biến thiên theo mức dộ hoạt động sản xuất như chi phí NVLTT, lương quản lý, chi phi năng lượng v.v..
Định phí sản xuất chung thường bao gồm những khoản mục chi phí sản xuất liên quan đến phục vụ, quản lý sản xuất ít hay không thay đổi theo mức độ hoặt động sản xuất như: lương quản lý, khấu hao tài sản cố định, chi phí hành chính ở phân xưởng.
Một số phương hướng làm giảm giá thành
Giảm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Tìm nguồn nguyên liệu khác có giá thành thấp hơn. Tiết kiệm hao phí NVL trong quá trình sản xuất.
Giảm chi phí nhân công trực tiếp: Tăng định mức ngày công lao động trên cơ sở cải tiến máy móc thiết bị, nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ sản xuất mới.
Giảm chi phí sản xuất chung: Tiết kiệm tối đa các nội dung chi phí cho nhóm khoản mục này ở mức thấp nhất có thể.
Chương II : Phân tích tình hình thực hiện giá thành ở công ty
Phần 1: Giới thiệu đặc điểm cơ bản của công ty
Giới thiệu khái quát chung về công ty TNHH một thành viên cơ khí Duyên Hải.
Tên công ty: Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Duyên Hải
Tên viết tắt: DMC CO., LTD
Địa điểm: Số 14 - Trần Quang Khải - Hồng Bàng - Hải Phòng.
Số điện thoại: 031 823212
Số Fax : (84) 31 745730
Chủ sở hữu công ty là Tổng Công ty máy và thiết bị công nghiệp
Vốn điều lệ: 66.600.000.000 VNĐ
Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH một thành viên Cơ khí Duyên Hải
Tiền thân của công ty là nhà máy cơ khí Duyên Hải, được thành lập vào ngày 05/10/1955 theo quyết định của uỷ ban kháng chiến Hải Phòng. Từ một cơ sở nhỏ của Pháp để lại với cơ sở kỹ thuật thô sơ lạc hậu, lúc đó nhà máy chỉ là một khu nhỏ nằm trong khu xưởng A1, hiện nay là ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement