Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By luat_trau
#921556

Download miễn phí Báo cáo thực tập ở Công ty sản xuất xuất nhập khẩu dệt may

Công ty sản xuất xuất nhập khẩu dệt may là doanh nghiệp nhà nước. Là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam . Công ty được thành lập theo Quyết định số 87/QĐ-HĐQT ngày 21/2/2006 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt May Việt nam ( nay là Tập đoàn Dệt May Việt nam) trên sơ sở hợp nhất Công ty xuất nhập khẩu dệt may và Công ty Dịch vụ thương mại số I.

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:Dùng để phản ánh giá trị sản phẩm, hàng hoá đã gửi hay chuyển đến cho khách hàng, gửi bán đại lý, ký gửi trị giá lao vụ, dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng nhưng chưa được chấp nhận thanh toán.
Kết cấu:
Nợ

- Trị giá hàng hoá, thành phẩm đã gửi cho khách hàng hay gửi bán đại lý, ký gửi.
- Trị giá dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng nhưng chưa được thanh toán
- Kế chuyển cuối kỳ giá trị hàng hoá , thành phẩm đã gửi đi bán được khách hàng chấp nhận thanh toán,
Số dư: Trị giá hàng hoá , thành phẩm đã gửi đi, dịch vụ đã cung cấp chưa được khách hàng chấp nhận thanh toán.`
- trị giá hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ đã được chấp nhận thanh toán.
- Trị giá hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ đã gửi đi bán bị khách hàng trả lại.
- Kết chuyển đầu kỳ trị giá hàng hoá thành phẩm đã gửi đi bán chưa được khách hàng chấp nhận thanh toán đầu kỳ.
TK 632 – Giá vốn hàng bán
Dùng để phản ánh trị giá vốn thực tế của hàng hoá, thành phẩm, dịch vụ đã cung cấp, giá thanh sản xuấy của sản phẩm xây lắp đã bán trong kỳ. Ngoài ra, còn phản ánh chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí xây dựng cơ bản dở dang vượt trên mức bình thường, số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
Kết cấu:
Nợ

- Trị giá vốn sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thị trong thời kỳ
- Phản ánh chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung cố định vượt trên mức bình thường không đựoc tính vào giá trị hàng tốn kho mà phải tính vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán.
- Phản ánh khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ phần bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây ra
- Phản ánh chi phí tự xây dựng, tự chế TSCĐ vượt trên mức bình thường giá không được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng, tự chế hoàn thành.
- Phản ánh khoản chênh lệch giữa số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay lớn hơn khoản đã dự phòng năm trước
- Phản ánh khoản nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính.
- Kết chuyển giá vồn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh.
1.4.2. kế toán bán hàng theo các cách bán hàng chủ yếu
+ kế toán bán hàng theo cách bán hàng trực tiếp
Bán hàng trực tiếp là cách giao hàng cho người mua trực tiếp tại kho của Doanh nghiệp. Khi giao hàng hay cung cấp dịch vụ cho người mua Doanh nghiệp đã nhận được tiền hay có quyền thu tiền của người mua, giá trị của háng hoá đã được thực hiện, vì vậy quá trình đã bán hoàn hành doa nh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận.
Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu.
(1) – Giá gốc thành phẩm, hàng hoá, dịch vụ xuất bán trực tiếp
Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán
Có TK 155 - Xuất kho thành phẩm
Có TK 154 - Xuất trực tiếp tại phân xưởng
(2) – Ghi nhận Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Nợ TK 111, 112 - Số bán chịu cho khách hàng
Nợ TK 131 - Số bán chịu cho khách hàng
Có TK 33311 - Thuế GTGT đầu ra
Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
(3) Các khoản giảm trừ doanh thu phát sinh
+ Các khoản giảm giá bán hàng, chiết khấu thương mại chấp nhận cho khách hàng được hưởng (nếu có)
Nợ TK 521 - Chiết khấu thương mại
Nợ TK 532- Giảm giá hàng bán
Nợ TK 33311 - Thuế GTGT đầu ra
- Phản ánh giá gốc của hàng bán bị trả lại
Nợ TK 155 – Thành phẩm
Nợ Tk 157 – hàng gửi đi bán
Nợ TK 911 – Xác định kinh doanh (nếu hàng bị trả lại không thể bán được hay sửa chữa được)
Có TK 632 – Giá vốn hàng bán
(4) Cuồi kỳ kế toán kết chuyển toàn bộ các khoản giảm trừ doanh thu để xác định doanh thu thuần của hoạt dộng bán hàng và cung cấp dịch vụ.
Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng
Có TK 521 - Chiết khấu thương mại
Có TK 531 – Doanh thu hàng bán bị trả lại
Có TK 532 - Giảm giá hàng bán
(5) Cuối kỳ kế toán kết chuyển doanh thu thuần của hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ.
Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 632 – Giá vốn hàng bán
Sơ đồ kế toán bán hàng theo phương pháp trực tiếp
TK 155,154
TK 632
TK 911
TK 511, 512
TK 111, 112, 131
TK 521, 531, 532
(1)
(6)
(5)
(2)
(3)
TK 33311
Giải thích:
Giá gốc của sản phẩm hay dịch vụ bán
Ghi nhận doanh thu bán hàng
Các khoản giảm trừ
Kết chuyển toàn bộ các khoản trừ doanh thu
Kết chuyển doanh thu thuần
Kết chuyển giá vốn hàng bán
+ Kế toán bán hàng theo cách gửi đại lý, ký gửi bán đúng giá hưởng hoa hồng
cách bán hàng gửi đại lý, ký gửi bán đúng giá hưởng hoa hồng là cách bên giao đại lý (chủ hàng) xuất hàng giao cho bên nhận đại lý, ký gửi (bên đại lý) để bán hàng cho Doanh nghiệp.Bên nhận đại lý, ký gửi phải bán hàng theo đúng gá bán hàng đã quy định và được hưởng thù lao dưới hình thức hoa hồng.
Theo luật thuế GTGT nếu bên đại lý bán theo đúng giá quy định của bên giao đại lý thì toàn bộ thuế GTGT đầu ra do bên giao đại lý phải nộp cho NSNN, bên nhận dại lý không phải nộp thuế GTGT trên hoa hồng được hưởng .
Kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
Kế toán bên giao đại lý (chủ hàng)
(1) Giá gốc chuyển giao cho đại lý hay cơ sở nhận ký gửi kế toán căn cứ vào phiếu xuất kho hàng gửi đại lý để ghi sổ kế toán.
Nợ TK 157 – hàng gửi đi bán
Có TK 155, 154
(2) Căn cư vào bảng kê hoá đơn bán ra của hàng hoá đã bán do ác đại lý hưởng hoa hồng gửi.
(2.1) Chi nhận doanh thu bán hàng và thuế GTGT đầu ra của hàng đã bán.
Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 33311 - Thuế GTGT đầu ra
(2.2) Giá gốc của hàng gửi đại lý, ký gửi đã đi bán
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 157 – Hàng gửi đi bán
Có TK 111, 112, 131, 1388 - Tổng giá thanh toán
- Phản ánh giá gốc của hàng bán bị trả lại
Nợ TK 155 – Thành phẩm
Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán
Có TK 111, 112 - Số phải trả cho khách hàng
Có TK 131- Khoản trừ vào số tiền phải thu của khách hàng
Có TK 3388 - Số giảm giá chấp nhận nhưng chưa thông báo cho khách hàng.
+ Trường hợp hàng bán bị trả lai
- Phản ánh doanh thu và thuế GTGT của hàng bán bị trả lại
Nợ TK 531 – Doanh thu của hàng bị trả lại
Nợ TK 33311- Thuế GTGT đầu ra
1.5.3 Bán hàng:
Phương pháp bán hàng hàng gửi đại lý, ký gửi bán đúng giá hướng hoa hồng là phương pháp bên giao đại lý (chủ hàng) xuất hàng giao cho bên nhận đại lý, ký gửi (bên đại lý) để bán hàng cho doanh nghiệp. bên nhận đại lý, ký gửi phải bán hàng theo đúng giá bán đã quy định và được hưởng thù lao dưới hình thức hoa hồng.
Kế toán 1 số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu.
Kế toán bên giao đại lý ( chủ hàng)
Giá gốc hàn chuyển giao cho đại lý hay cơ sở nhận ký gửi kế toán căn cứ vào phiếu xuất kho hàng gửi đại lý để ghi sổ kế toán
Nợ 157: hàng gửi đi bán
Có TK155, 154.
Căn cứ vào bảng kê hoá đơn bán ra của hàng hoá đã bán cho các đại lý hưởng hoa hồng gứi.
(2.1) Ghi nhận doanh thu bán hàng và thuế GTGT đầu ra của hàng đã bán
Nợ 131
Có 511: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có 5311: thuế GTGT đầu ra.
(2.2) Giá gốc của hàng gửi đại lý, ký gửi đã đi bán
Nợ 632: giá vốn hàng bán
Có 157: hàng gửi đi bán
Khi thanh lý hợp đồng đại lý, xác định số hàng hoá phải ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement