Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By girl_l0v3_00
#921421

Download miễn phí Chuyên đề Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nghề nghiệp tại khách sạn quốc tế Bảo Sơn

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC BẢNG BIỂU HèNH VẼ 1

LỜI NÓI ĐẦU 2

CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KINH DOANH KHÁCH SẠN VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN 4

1.1Khái niệm, đặc điểm kinh doanh khách sạn, sản phẩm khách sạn 4

1.1.1Một số khái niệm cơ bản 4

1.1.1.1Khái niệm khách sạn 4

1.1.1.2Khái niệm kinh doanh khách sạn 5

1.1.1.3 Sản phẩm khách sạn và các yếu tố cấu thành sản phẩm khách sạn 6

1.1.2 Đặc điểm kinh doanh khách sạn 8

1.1.3 Đặc điểm sản phẩm khách sạn 10

1.2 Đặc điểm lao động của khách sạn 11

1.2.1 Đặc điểm lao động trong khách sạn 11

1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng làm việc của lao động 13

1.3 Công tác đào tạo nghề nghiệp trong khách sạn 15

1.3.1 Bản chất, nội dung , vai trò của đào tạo tại chỗ trong doanh nghiệp. 15

1.3.1.1 Bản chất của đào tạo nghề nghiệp: 15

1.3.1.2 Vai trũ của đào tạo tại chỗ trong doanh nghiệp 16

1.3.1.3 Lợi ích của đào tạo đối với doanh nghiệp được nhỡn nhận trờn cả gúc độ tổ chức và cá nhân người lao động. 16

 1.3.1.4 Nội dung của đào tạo 17

1.3.2 Các cách đào tạo 20

1.3.2.1 Đào tạo trong công việc 20

1.3.2.2. Đào tạo ngoài công việc 21

1.3.3 Đánh giá chất lượng lao động trong khách sạn 22

1.3.4 Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo nghề nghiệp 23

1.3.4.1 Các vấn đề về mặt chiến lược 23

1.3.3.2 Quy trình đào tạo nghề nghiệp trong doanh nghiệp kinh doanh khách sạn 25

1.3.5 Đào tạo lao động trong kinh doanh khách sạn 26

1.3.5.1 Sự cần thiết khách quan 26

1.3.5.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo lao động trong kinh doanh khách sạn. 27

CHƯƠNG 2.TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG TẠI KHÁCH SẠN QUỐC TẾ BẢO SƠN 28

2.1 Khái quát chung về khách sạn 28

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn 28

2.1.2 Ngành nghề kinh doanh 29

2.1.2.1 Kinh doanh lưu trú 29

2.1.2.2 Kinh doanh ăn uống 29

2.1.2.3 Kinh doanh dịch vụ bổ sung 30

2.1.3 Đặc điểm về nguồn khách 30

2.1.4 Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật 33

2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn quốc tế Bảo Sơn 38

2.2 Cơ cấu tổ chức lao động và đặc điểm lao động tại khách sạn quốc tế Bảo Sơn 40

2.2.1 Cơ cấu lao động 40

2.2.1.1 Cơ cấu lao động 40

2.2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận 42

2.2.2 Đặc điểm lao động tại khách sạn quốc tế Bảo Sơn 46

2.3 Tỡnh hỡnh đào tạo lao động tại khách sạn quốc tế Bảo Sơn 49

2.4 Đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo nghề nghiệp cho lao động tại khách sạn quốc tế Bảo Sơn 52

2.4.1 Đánh giá dựa trên các chỉ số về lao động 52

2.4.2 Đánh giá dựa trên kết quả kinh doanh 54

CHƯƠNG 3. KIẾN NGHỊ 56

3.1 Mục tiêu và phương hướng của khách sạn trong tương lai 56

2. Vấn đề còn tồn tại trong công tác đào tạo lao động tại khách sạn quốc tế Bảo Sơn 56

3.3 Kiến nghị nhằm nâng cao công tác đào tạo nghề nghiệp tại khách sạn quốc tế Bảo Sơn. 57

KẾT LUẬN 59

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


µnh nh÷ng g× mµ tá chøc tr«ng mong ë hä sau khi qu¸ tr×nh ®µo t¹o kÕt thóc. §µo t¹o trong c«ng viÖc t¹o ®iÒu kiÖn cho häc viªn ®­îc lµm viÖc cïng víi nh÷ng ®ång nghiÖp trong t­¬ng lai cña hä vµ b¾t ch­íc nh÷ng hµnh vi lao ®éng cña ®ång nghiÖp
Tuy vậy, phương pháp này cũng có những nhược điểm là lý thuyÕt ®­îc trang bÞ kh«ng cã hÖ thèng. Häc viªn cã thÓ b¾t ch­íc nh÷ng kinh nghiÖm, thao t¸c kh«ng tiªn tiÕn cña ng­êi d¹y.
§iÒu này cho thất để đào tạo trong công việc đạt hiệu quả thì c¸c gi¸o viªn d¹y nghÒ ph¶i ®­îc chän lùa cÈn thËn vµ ph¶i ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, møc thµnh th¹o c«ng viÖc vµ kh¶ n¨ng truyÒn thô. Qu¸ tr×nh( ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ph¶I ®­îc tæ chøc chÆt chÏ vµ cã kÕ ho¹ch.
1.3.2.2. §µo t¹o ngoµi c«ng viÖc
Đào tạo ngoài công việc là phương pháp đào tạo trong đó người học được tách khỏi sự thực hiện các công việc thực tế. Một số hình thức truyền thống của đào tạo ngoài công việc là
- Cö ®i häc ë c¸c tr­êng chÝnh quy: C¸c doanh nghiÖp cã thÓ cö ng­êi lao ®éng ®Õn häc tËp ë c¸c tr­êng d¹y nghÒ hoÆc qu¶n lý do c¸c bé, ngµnh hoÆc do trung ­¬ng tæ chøc. Trong ph­¬ng ph¸p nµy, häc viªn sÏ ®­îc trang bÞ t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ c¸c kiÕn thøc lÉn kü n¨ng thùc hµnh. Nh­ng ®Æc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ tèn thêi gian vµ chi phÝ.
- C¸c bµi gi¶ng, héi nghÞ, héi th¶o: Ph­¬ng ph¸p nµy th­êng ¸p dông cho ng­êi qu¶n lý. C¸c bµi gi¶ng, héi nghÞ, héi th¶o cã thÓ ®­îc tæ chøc t¹i doanh nghiÖp hoÆc mét héi nghÞ bªn ngoµi kh¸ch s¹n, cã thÓ ®­îc tæ chøc riªng hoÆc kÕt hîp víi mét ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o kh¸c. Môc ®Ých cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ gióp häc viªn n©ng cao kh¶ n¨ng l·nh ®¹o, kh¶ n¨ng giao tiÕp, kh¶ n¨ng xÕp ®Æt môc tiªu, kh¶ n¨ng kÝch thÝchm ®éng viªn, kh¶ n¨ng ra quyÕt ®Þnh. ë ph­¬ng ph¸p nµy häc viªn sÏ tham luËn, ph¸t biÒu, tranh luËn theo tõng chñ ®Ò nhÊt ®Þnh trong lÜnh vùc qu¶n trÞ víi sù h­íng dÉn cña ng­êi l·nh ®¹o vµ qua ®ã hä häc ®­îc kiÕn thøc, kinh nghiÖm cÇn thiÕt.
Tãm l¹i, cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o lao ®éng, tuú thuéc vµo môc tiªu kinh doanh cña doanh nghiÖp, lo¹i h×nh kinh doanh, môc tiªu ®µo t¹o, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc mµ doanh nghiÖp ph¶i lùa chän ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o lao ®éng cho phï hîp.
Ưu điểm của phương pháp đào tạo ngoài công việc là trong thời gian đào tạo không can thiệp tới thực hiện công việc của các bộ phận khác. Học viên được trang bị đầy đủ có hệ thống các kiến thức lý thuyết cũng như thực hành. Đơn giản, dễ tổ chức.
Tuy nhiên, phương pháp này cũng có nhược điểm là tốn kém về thời gian với ngưòi lao động và tốn kém về chi phí đối với tổ chức . Phương pháp đào tạo ngoài công việc chỉ áp dụng cho phạm vi hẹp.
1.3.3 §¸nh gi¸ chÊt l­îng lao ®éng trong kh¸ch s¹n
Khi cần đánh giá chất lượng lao động chúng ta thường đánh giá hiệu quả thực hiện lao động của nhân viên. Việc đánh giá thông qua tình hình thực hiện công việc của người lao động trong quan hệ so sánh với các tiêu chuẩn đã được xây dựng và thảo luận về sự đánh giá đó với người lao động.
Có rất nhiều phương pháp đánh giá sự thực hiện công việc của nhân viên, chúng ta tìm hiểu một số phương pháp sau :
- Phương pháp danh mục kiểm tra: Trong phương pháp này, chúng ta cần thiết kế một danh mục các câu mô tả về hành vi và thái độ có thể xảy ra khi thực hiện công việc của người lao động. những người đánh giá được nhận các bản chụp của mẫu phiếu và sẽ đánh dấu vào những câu mà họ cảm giác phù hợp với đối tượng đánh giá.
Phương pháp này tránh được lỗi quân bình hay dễ dãi nhưng trong phương pháp này mỗi loại công việc cần được thiết kế với những bản mô tả riêng nhằm thể hiện được đặc trưng của công việc.
- Phương pháp ghi chép lại các sự kiện quan trọng: Phương pháp này đòi hỏi người đánh giá ghi chép lại theo cách mô tả những hành vi có hiệu quả và hành vi không có hiệu quả trong thực hiện công việc của người lao động.
Phương pháp này thuận lợi cho người đánh giá thảo luận với lao động về ưu điểm và nhược điểm của người lao động trong thực hiện công việc tuy nhiên phương pháp này tốn nhiều thời gian và dễ khiến người lao động cảm giác không thoải mái khi người quản lý ghi chép lại kém của mình.
phương pháp đánh giá bằng thang đo dựa trên hành vi: là phương pháp kết hợp phương pháp đánh giá đồ hoạ và phương pháp ghi chép các sự kiện quan trọng. Các thang đo đánh giá được mô tả cụ thể bằng những hành vi cụ thể.
Ưu điểm của phương pháp này là chúng ít thiên vị hơn các thang đo khác, các đặc trưng được lựa chọn cẩn thận hơn và chúng tạo ra sự nhất trí giữa những người đánh giá vì chúng đánh giá dựa trên hành vi cụ thể quan sát được.
Tuy nhiên phương pháp này cũng có nhược điểm là thiết kế thang đo tốn thời gian và chi phí, việc sử dụng các thang đo để cho điểm cũng tốn nhiều thời gian, kết quả đánh giá cũng bị ảnh hưởng nếu các đặc trung và các hành vi không được lựa chọn và mô tả cẩn thận. Và người đánh giá cũng gặp khó khăn khi phải xác định sự tương tự giữa hành vi thực hiện công việc và hành vi được mô tả trong thang đo đánh giá.
Ngoài ra, còn nhiều phương pháp chủ quan khác như: Như việc đánh giá thông qua kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhận xét của người làm cùng bộ phận và đánh giá của người tiêu dùng là một thang đo chính xác khi sản phẩm khách sạn là dịch vụ thì người tiêu dùng cảm nhận rõ nhất chất lượng của sản phẩm.
1.3.4 Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo nghề nghiệp
1.3.4.1 Các vấn đề về mặt chiến lược
§Ó cã thÓ x©y dùng vµ thùc hiÖn mét chiÕn l­îc tæng thÓ vÒ ®µo t¹o, doanh nghiÖp ph¶i xem xÐt c¸c vÊn ®Ò sau:
T¹i sao tæ chøc cÇn ®Çu t­ cho ®µo t¹o? Các lý do của đào tạo lao động xuất phát từ bản thân nội tại doanh nghiệp và lý do xuất phát từ tác động của hoạt động bên ngoài. Lý do xuất phát từ bên trong doanh nghiệp là các ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o nµy lµ mét phÇn cña chiÕn l­îc cña c«ng ty hay gãp phÇn gióp tæ chøc ®¹t ®­îc môc tiªu cña tæ chøc, ®¸p øng nhu cÇu thiÕt yÕu cña tæ chøc. Xuất phát từ lý do bên ngoài phải kể đến những yêu cầu cấp thiết của nhà nước và chính phủ về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
Sau khi xác định được mục đích, tổ chức cần xác định được loại hình đào tạo để tiến hành đào tạo. Với từng mục tiêu trong những giai đoạn khác nhau của doanh nghiệp khách sạn và đối với từng loại lao động thì doanh nghiệp cần lựa chọn loại hình đào tạo phù hợp. Đối với nhân viên mới thì loại hình đào tạo định hướng lao động là rất phù hợp. Tuy nhiên loại hình này cũng phù hợp lao động hiện tại khi doanh nghiệp thay đổi chiến lược kinh doanh, thay đổi máy móc trang thiết bị… Phát triển kỹ năng là loại hình đào tạo vô cùng quan trọng đối với mọi loại đối tượng. Đào tạo an toàn cũng là một mảng quan trọng nhằm ngăn chặn và giảm bớt tai nạn lao độngvà đáp ứng được yêu cầu của luật pháp.
- Khi xác định được các loại hình đào tạo phù hợp thì chúng ta phải xác định đối tượng để đào tạo. Trong các chương trình đào tạo khi loại hình đào tạo không phù hợp với đối tượng học viên thì các loại hình đào tạo ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement