Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By timbantriki_timbantriki2003
#921400

Download miễn phí Chuyên đề Những giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006-2010 của huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÝ LUẬN 3

CỦA KẾ HOẠCH 5 NĂM 3

I. KẾ HOẠCH HOÁ TRONG HỆ THỐNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI. 3

1. Khái niệm về kế hoạch hoá: 4

2. Đặc điểm. 5

II. VAI TRÒ CỦA KẾ HOẠCH 5 NĂM TRONG PHÁT TRI ỂN KINH TẾ XÃ HỘI. 6

III. NỘI DUNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 5 NĂM. 11

1. Nội dung kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội. 11

2. C ác phương pháp xây dựng Kế Hoạch 5 năm. 18

CHƯƠNG II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRONG GIAI ĐOẠN 2006 – 2007 20

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HUYỆN VĂN YÊN TỈNH YÊN BÁI. 20

1. Đặc điểm địa lý. 20

2. Tài nguyên thiên nhiên. 21

2.1. Tài nguyên đất. 21

2.2. Tài nguyên rừng 21

2.3. Tài nguyên khoáng sản 21

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 5 NĂM CỦA HUYỆN VĂN YÊN GIAI ĐOẠN 2001 – 2010 22

1. Về kinh tế. 22

2. Các lĩnh vực kinh tế chủ yếu. 22

2.1. Sản xuất nông – lâm nghiệp. 22

2.1.1. Về trồng trọt. 23

2.1.2. Về lâm nghiệp. 23

2.1.3. Chăn nuôi. 24

2.2. Công nghiệp – xây dựng. 24

2.2.1 Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. 24

2.2.2. Xây dựng cơ sở hạ tầng. 24

3. Lĩnh vực phát triển văn hoá xã hội. 25

3.1. Giáo dục. 25

3.2. Y tế. 25

3.3. Văn hoá – TDTT. 26

3.4. Thông tin liên lạc. 26

3.5. Lao động và giải quyết việc làm. 26

III. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA KẾ HOẠCH 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2006 – 2010. 26

1. Những nội dung cơ bản. 26

1.1. Mục tiêu tổng quát của kế hoạch 5 năm 2006 – 2010. 26

1.2. Những định hướng chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2006 – 2010. 27

1.2.1. Về kinh tế: 29

1.2.2. Các lĩnh vực kinh tế chủ yếu. 30

IV. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 5 NĂM 2006 – 2010 TRONG GIAI ĐOẠN 2006 – 2007. 36

1. Các về vấn đề kinh tế. 36

V. NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN MỘT SỐ MỤC TIÊU CÒN CHƯA ĐẠT ĐƯỢC TRONG HAI NĂM QUA. 49

1- Khuyết điểm 49

2- Nguyên nhân của khuyết điểm. 49

 

CHƯƠNG III. NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ 51

HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH 5 NĂM 2006 - 2010 51

I. ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ NGUỒN LỰC TRONG VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 5 NĂM THỜI KỲ 2008 - 2010. 51

1. Tài nguyên. 51

2. Vốn. 52

3. Lao động. 52

4. Kỹ thuật. 53

5. Những cơ hội và thách thức trong việc thực hiện kế hoạch. 53

5.1. Cơ hội và lợi thế. 53

5.2. Khó khăn và thách thức. 54

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN THỜI KỲ 2008 – 2010. 55

1. Định hướng. 55

1.1 Về phát triển nông, lâm nghiệp. 55

1.2. Về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 56

1.3. Về phát triển các lĩnh vực dịch vụ và du lịch. 57

1.4. Về Tài chính, ngân hàng. 57

1.5. Về lĩnh vực văn hoá – xã hội. 57

1.6. Về an ninh quốc phòng. 59

1.7. Công tác xây dựng chính quyền vững mạnh, cải cách thủ tục hành chính. 59

1.8. Công tác thi đua khen thưởng. 60

2. Mục tiêu. 61

III. NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 5 NĂM 2006 – 2010 THỜI KỲ 2008 – 2010. 61

1. Phát triển các ngành dịch vụ. 61

2. Phát triển công nghiệp. 62

3. Phát triển nông lâm ngư nghiệp và kinh tế nông thôn. 63

4. Huy động và quản lý vốn đầu tư, quản lý thu chi ngân sách. 64

5. Tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững. 66

6. Phát triển các lĩnh vực văn hoá - xã hội. 66

7. Bảo đảm quốc phòng an ninh. 68

8. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng. 69

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71

TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


0.855 tấn.
- Sắn: ổn định vững chắc diện tích sắn đến 2010 bằng 4000 ha trong đó sắn công nghiệp đạt 3000 ha; đảm bảo canh tác bền vững và phát huy hiệu quả phục vụ đủ sản lượng sắn củ tươi cung cấp cho nhà máy chế biến tinh bột sắn.
Cây công nghiệp – cây ăn quả:
+ Cây dứa: Thâm canh tốt diện tích dứa hiện có, phấn đấu đưa diện tích năm 2010 là 2.500 ha sản lượng 80.000 tấn đảm bảo nguyên liệu cho nhà máy dứa hộp xuất khẩu hoạt động.
+ Cây mía: Diện tích mía giảm để chuyển một số diện tích sang trồng dứa đến năm 2010, diện tích cây mía còn lại là 600 ha đủ nguyên liệu cho sản xuất đường phục vụ tiêu dùng trong huyện và các vùng lân cận.
+ Cây chè: Cung cấp đủ sản lượng chè búp tươi cho nhà máy chế biến, ổn định diện tích chè đến năm 2010 là 490 ha.
+ Cây ăn quả: Chủ yếu vẫn là nhãn, vải, cam, quýt. Đến năm 2010 đầu tư cải tạo giống, thâm canh sản lượng và chất lượng sản phẩm.
- Chăm nuôi: Phấn đấu chăn nuôi trở thành hàng hoá tiêu thụ trong và ngoài huyện. Đến năm 2010 đưa tổng đàn gia súc gia cầm lên 600.000 con. Cần cải tiến áp dụng phương pháp chăn nuôi bán công nghiệp và tập trung để tăng sản lượng đàn gia súc gia cầm.
- Lâm nghiệp: Tập trung bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có. Khai thác hợp lý diện tích rừng trồng “ Khai thác đến đâu trồng ngay đến đó” đến năm 2010 chủ yếu nâng cao độ đồng cho rừng. Phấn đấu giữ vững được độ che phủ từ 62% đến 65%.
Bảng 2: Kế hoạch về nông, lâm, ngư nghiệp.
chỉ tiêu
đơn vị
Giai đoạn 2006 – 2010
2006
2007
2008
2009
2010
I) Gi¸ trÞ SX n«ng, l©m, ng­ nghiÖp
Tr. ®ång
- Gi¸ cè ®Þnh n¨m 1994
Tr. ®ång
276.000
297.000
323.700
349.000
379.000
- Gi¸ thùc tÕ
Tr. ®ång
330.000
350.500
385.000
420.000
460.000
- C¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n xuÊt ( gi¸ TT)
%
52,6
51,2
49,7
48,2
47,0
- B×nh qu©n l­¬ng thùc ®Çu ng­êi
Kg
308,6
318,4
326,8
332,6
338,1
II) Gi¸ trÞ t¨ng thªm
- N«ng, l©m, ng­ nghiÖp
Tr. ®ång
224.480
236.300
259.550
283.150
310.130
+ Trång trät
Tr. ®ång
70.430
75.200
80.350
89.350
90.130
+ Ch¨n nu«i
Tr. ®ång
154.050
161.100
179.200
193.900
220
III) S¶n phÈm chñ yÕu
A) N«ng nghiÖp
1) C©y l­¬ng thùc: Tæng s¶n l­îng
TÊn
35.416
36.963
38.390
39.561
40.720
Trong ®ã: Thãc:
TÊn
27.666
27.873
28.240
28.501
28.870
Ng«:
TÊn
7.750
9.090
10.150
11.060
11.850
2) C©y cñ lÊy bét:
a) C©y s¾n: DiÖn tÝch tæng sè
ha
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
- N¨ng suÊt
TÊn/ha
20
20
20
20
20
- S¶n l­îng
TÊn
80.000
80.000
80..000
80.000
80.000
b) Khoai lang: DiÖn tÝch
ha
400
350
300
200
100
- N¨ng suÊt
T¹/ha
60
63
65
68
70
- S¶n l­îng

24.000
2050
19.500
13.600
7.000
3) C©y c«ng nghiÖp
a) C©y ng¾n ngµy: DiÖn tÝch:
ha
180
185
190
195
200
- N¨ng suÊt
T¹/ha
12,0
13,0
14,0
14,5
15,0
- S¶n l­îng
tÊn
216
241
266
283
300
b) C©y døa: DiÖn tÝch
ha
1.750
2.150
2.350
2.500
2.500
- N¨ng suÊt
TÊn/ha
50
50
50
50
50
- S¶n l­îng
TÊn
83.750
105.750
115.750
125.000
125.000
4) Ch¨n nu«i
- §µn tr©u
Con
20.229
21.038
21.880
22.755
24.892
- §µn bß
Con
2.987
3.112
3.268
3.431
3.671
- §µn lîn
Con
74.845
74.845
74.845
77.365
79.356
- Tæng ®µn gia cÇm
Con
520.550
520.567
530.576
530.870
540.000
B) L©m nghiÖp
1) Rõng trång
DiÖn tÝch tæng sè
ha
25.000
26.000
27.000
28.000
29.000
Trong ®ã trång míi
ha
2000
2000
2000
2000
2000
- Trång míi quÕ
ha
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
- C©y nguyªn liÖu
ha
600
600
600
600
600
- C©y l©m nghiÖp kh¸c
400
400
400
400
400
Nguồn : Kế hoạch PTKTXH 5 năm tỉnh YÊN BÁI 2006-2010
Công nghiệp – xây dựng:
- Công nghiệp: Tập trung vào sản xuất giấy để xuất khẩu và sản xuất tinh bột sắn đồng thời xây dựng nhà máy chế biến hoa quả xuất khẩu công suất 50.000 tấn nguyên liệu/ năm
+ Xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc vào năm 2008 – 2010.
+ Tiếp tục khai thác quặng sắt ở Đại Sơn.
- Tiểu thủ công nghiệp: Đẩy mạnh khai thác cát, đá, sỏi, sản xuất gạch, vôi phục vụ cho xây dựng và sản xuất nông nghiệp. Đồng thời phát triển một số ngành nghề như sửa chữa, xay sát, chế biến nông lâm sản đồng thời tạo thêm việc làm.
- Xây dựng cơ sở hạ tầng: Tập trung xây dựng các công trình trọng điểm, công trình cấp thiết phục vụ cho sản xuất phát triển như giao thông, thuỷ lợi trường học, trạm xá, điện cho sản xuất và tiêu ding. Mục tiêu đến năm 2010 giá trị sản xuất xây dựng là: 241 tỷ đồng.
Bảng 3: Kế hoạch về công nghiệp – xây dựng giai đoạn 2006 - 2010
chỉ tiêu
đơn vị
Giai đoạn 2006 – 2010
2006
2007
2008
2009
2010
1. Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt ( gi¸ 1994)
Tr. ®ång
23.250
24.450
25.650
26.550
28.000
- C«ng nghiÖp quèc doanh
Tr. ®ång
+ Trung ­¬ng
Tr. ®«ng
+ §Þa ph­¬ng
Tr. ®ång
- C«ng nghiÖp ngoµi quèc doanh
Tr. ®ång
23.250
24.450
25.650
26.550
28.000
- C«ng nghiÖp vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi
Tr. ®ång
2. Gi¸ trÞ t¨ng thªm ( so v¬i mèc thêi kú)
Tr. ®ång
1.200
2.400
3.600
4.500
5.590
- C«ng nghiÖp QD
Tr. ®ång
+ Trung ­¬ng
Tr. ®ång
+ §Þa ph­¬ng
Tr. ®ång
- C«ng nghiÖp ngoµi QD
Tr. ®ång
1.200
2.400
3.600
4.500
5.590
- C«ng nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi
Tr. ®ång
3. S¶n phÈm chñ yÕu
- G¹ch nung
1000 viªn
15.000
15.500
16.000
17.000
18.000
- Khai th¸c c¸t, sái
m3
20.000
22.000
23.000
25.000
30.000
- Xay s¸t l­¬ng thùc
TÊn
20.500
21.000
22.000
23.000
25.000
- §­êng mËt kh«
TÊn
1.800
1.800
1.850
1900
1950
- ChÌ kh« s¬ chÕ
TÊn
700
750
800
900
950
- Tinh bét s¾n kh«
TÊn
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
- QuÇn ¸o may mÆc
1000 bé
41
45
50
55
65
- §òa xuÊt khÈu
TÊn
300
300
300
300
300
- GiÊy ®Õ
TÊn
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
Nguồn : Kế hoạch PTKTXH 5 năm tỉnh YÊN BÁI 2006-2010
Thương mại – dịch vụ:
Từng bước củng cố hệ thống thương mại như công ty TNHH, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để điều tiết thị trường, đồng thời mua hết sản phẩm của người nông dân sản xuất ra, củng cố mạng lưới chợ nhất là các cụm vùng để tạo điều kiện cho người dân có thể trao đổi và lưu thông hàng hoá một cách thuận lợi.
Văn hoá - xã hội:
- Giáo dục:
+ Để giáo dục thật sự là quốc sách hàng đầu, chủ động đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng thế hệ trẻ để đáp ứng được công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.
+ Củng cố, phát triển mạng lưới trường lớp ở các cấp học từ mầm non đển PTTH. Phấn đấu đến năm 2007 phổ cập THCS 100%, số học sinh đi học đúng độ tuổi là 98% vào năm 2010.
-Y tế: Thực hiện tốt chương trình quốc gia về y tế, đến năm 2010 tổng số giường bệnh là 280, số giường bệnh/ vạn dân là 35, phấn đấu có 10 xã chuẩn về y tế. Giảm các tỷ lệ mắc bệnh xã hội như xoá căn bệnh sốt rét, giảm tỷ lệ mắc bệnh biếu cổ xuống còn 0,2%.
- Văn hoá - TDTT: Nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở như văn hoá văn nghệ, TDTT.
- Thông tin liên lạc: Củng cố hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo thông tin kịp thời đến người dân trong ngày.
- Lao động, giải quyết việc làm: Phấn đấu tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,25%. Giải quyết việc làm cho trên 3.000 lao động, giảm tỷ lệ hộ cùng kiệt xuống còn dưới 2% năm 2010 theo tiêu chí quy định tại quyết định số 1143/2000 ngày 01/01/2000 của bộ trưởng bộ lao động thương binh xã hội.
Tài chính – ngân hàng:
- Tài chính: Đẩy mạnh thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu năm 2010 tổng thu ngân sách là 43,7 tỷ đồng, tổng chi ngân sách là 141 tỷ đồng.
- Ngân hàng: Đẩy mạnh việc huy
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement