Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Makis
#921338

Download miễn phí Báo cáo thực tập tại Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CHUNG VỀ CHI NHÁNH NHNo&PT LÁNG HẠ 2

I. Sự hình thành chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ 2

II. Cơ cấu tổ chức chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ 3

2.1. Về bộ máy tổ chức trong giai đoạn đầu hình thành 3

2.2. Bộ máy tổ chức của chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ hiện nay 4

III. Chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ 6

1. Nhiệm vụ cơ bản của chi nhánh: 6

1.1. Chức năng của chi nhánh NHNo&PTNT 6

1.2. Nhiệm vụ của chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ 6

2. Nhiệm vụ cơ bản của các phòng, tổ thuộc chi nhánh. 8

2.1. Phòng nguồn vốn và kế hoạch tổng hợp. 8

2.2. Phòng Tín dụng. 8

2.3. Phòng Thẩm định 9

2.4. Phòng Kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế 9

2.5. Phòng Kế toán -Ngân quỹ 10

2.6. Phòng Vi tính 10

2.7. Phòng Hành chính 11

2.8. Phòng tổ chức cán bộ và đào tạo 11

2.9. Tổ Kiểm tra, kiểm toán nội bộ. 12

2.10. Tổ Tiếp Thị 13

2.11. Tổ nghiệp vụ thẻ 14

CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NHNo&PTNT LÁNG HẠ TRONG NHỮNG NĂM QUA 15

I. Tình hình hoạt động của Chi nhánh trong những năm qua 15

1. Tình hình ktxh trong năm qua ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng 15

1. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây 16

2.1. Về công tác nguồn vốn 16

2.2. Về công tác tín dụng 19

2.3. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế 22

2.4. Công tác Kế toán, Ngân quỹ và Phát triển dịch vụ thanh toán 25

2.5. Dịch vụ làm Ngân hàng phục vụ đự án: 26

2.7. Kết quả kinh doanh của các đơn vị trực thuộc năm 2006 27

2.8. Một số hoạt đông khác của chi nhánh 28

3. Những mặt còn tồn tại trong năm qua 30

4. Bài học kinh nghiệm 31

II. Phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ KHKD năm 2007 32

1. Mục tiêu phấn đấu năm 2007: 32

2. Các giải pháp chính 33

2.1. Công tác nguồn vốn: 33

2.2. Công tác tín dụng 33

2.3. Về công tác thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ 34

2.4. Về nghiệp vụ kế toán ngân quỹ 34

2.5. Về công tác tổ chức cán bộ và đào tạo: 35

2.6. Về công tác kiểm tra kiểm soát: 35

2.7. Về công tác tiếp thị thông tin tuyên truyền 36

2.8. Về công tác xây dựng, củng cố mạng lưới nâng cao vị thế cạnh tranh 36

2.9. Các công tác khác: 37

3. Kiến nghị: 37

KẾT LUẬN 38

TÀI LIỆU THAM KHẢO 39

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


tập trong và ngoài nước. Tổng hợp theo dõi thường xuyên cán bộ, nhân viên được quy hoạch, đào tạo.
Đề xuất, hoàn thiện và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định của Nhà nước, Đảng, NHNN trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, nhân viên trong phạm vi phân cấp ủy quyền của Tổng giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam.
Trực tiếp quản lý hồ sơ cán bộ thuộc chi nhánh quản lý và hoàn tất hồ sơ, chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu, nghỉ theo chế độ quy định của Nhà nước, của ngánh NH.
Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của chi nhánh.
Chấp hành công tác báo cáo thống kê, kiểm tra chuyên đề.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc giao.
2.9. Tổ Kiểm tra, kiểm toán nội bộ.
Xây dựng, chương trình công tác năm, quý phù hợp với chương trình công tác kiểm tra, kiểm toán của NHNo&PTNT Việt Nam và đặc điểm cụ thể của NH mình.
Tuân thủ tuyệt đối sự chỉ đạo nghiệp vụ kiểm tra, kiểm toán. Tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm toán theo đề cương, chương trình công tác kiểm tra, kiểm toán của NHNo&PTNT Việt Nam và kế hoạch của đơn vị, kiểm toán nhằm đảm bảo an toàn kinh doanh ngay tại hội sở và các chi nhánh phụ thuộc.
Thực hiện sơ kết, tổng kết chuyên đề theo định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm. Tổ chức giao ban hàng tháng đối với các kiểm tra viên chi nhánh NH cấp 2. Tổng hợp và báo cáo kịp thời các kết quả kiểm tra, kiểm toán, việc chỉnh sửa các tồn tại thếu sớt của chi nhánh, đơn vị mình theo định kỳ gửi tổ kiểm tra, kiểm toán văn phòng thay mặt và ban kiểm tra, kiểm toán nội bộ. Hàng tháng có báo cáo nhanh về các công tác chỉ đạo điều hành hoạt động kiểm tra, kiểm toán của mình gửi về Ban kiểm tra, kiểm toán nội bộ.
Tổ chức kiểm tra, xác minh, tham mưu cho giám đốc giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền, làm nhiệm vụ thường trực ban chống tham nhũng, tham mưu cho lãnh đạo trong hoạt động chống tham nhũng, tham ô lãng phí và thực hành tiết kiệm tại đơn vị mình.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc, trưởng ban kiểm tra, kiểm toán nội bộ hay Giám đốc giao.
2.10. Tổ Tiếp Thị
Đề xuất kế hoạch tiếp thị, thông tin, tuyên truyền, quảng bá đặc biệt là các hoạt động của chi nhánh các dịch vụ, sản phẩm cung ứng trên thị trường.
Triển khai các phương án tiếp thị, thông tin tuyên truyền theo chỉ đạo của NHNo&PTNT Việt Nam và giám đốc chi nhánh.
Xây dựng kế hoạch quảng bá thương hiệu, thực hiện văn hóa doanh nghiệp, lập chương trình phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông, quảng bá hoạt động của chi nhánh và của N HNo&PTNT Việt Nam.
Đầu mối trình Giám đốc chỉ đạo hoạt động tiếp thị, thông tin, tuyên truyền đối với các đơn vị phụ thuộc.
Trực tiếp tổ chức tiếp thị thông tin tuyên truyền bằng các hình thức thích hợp như các ấn phẩm catalog, sách, lịch, thiếp, tờ gấp, apphích… theo quy định.
Thực hiện lưu trữ, khai thác, sử dụng các ấn phẩm, sản phẩm, vật phẩm, như phim tư liệu, hình ảnh, băng đĩa ghi âm, ghi hình… phản ánh các sự kiện và hoạt động quan trọng có ý nghĩa lịch sử đối với đơn vị.
Đầu mối tiếp cận với các cơ quan tiếp thị, báo chí, truyền thông thuwcjh iện các hoạt động tiếp thị, thông tin, tuyên truyền theo quy định của NHNo&PTNT Việt Nam.
Phục vụ các hoạt động có liên quan đến công tác tiếp thị, thông tin tuyên truyền của tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên và các đoàn thể quần chúng của đơn vị.
Sợn thảo báo cáo chuyên đề tiếp thị, thông tin tuyên truyền của đơn vị.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc giao.
2.11. Tổ nghiệp vụ thẻ
Trực tiếp tổ chức triển khai nghiệp vụ thẻ trên địa bàn theo quy định của NHNo&PTNT Việt Nam.
Thực hiện quản lý, giám sát nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ theo quy định của NHNo&PTNT Việt Nam.
Tham mưu cho các giám đốc chi nhánh phát triển mạng lưới đại lý và thẻ.
Quản lý, giám sát hệ thống thiết bị đầu cuối.
Giải đáp thắc mắc của khách hàng; xủ lý các tranh chấp, khiếu nại phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh thẻ thuộc địa bàn phạm vi quản lý.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.
CHƯƠNG 2
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NHNo&PTNT LÁNG HẠ TRONG NHỮNG NĂM QUA
I. Tình hình hoạt động của Chi nhánh trong những năm qua
1. Tình hình ktxh trong năm qua ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng
Kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2006 đạt 8,17%.. Năm 2006 cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện kinh tế chính trị quan trọng như Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, tổ chứ thành công hội nghị các nhà kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương (APEC)
Tuy nhiên nền kinh tế cũng gặp phải rất nhiều khó khăn thách thức do thiên tai lụt lội tại các tỉnh miền Trung, Tây nam bộ, dịch cúm gia cầm H5N1, dịch lở mồm long móng và sự biến động giá cả trong nước đặc biệt là giá vàng, đô la, xăng dầu, phân bón, giá than.. đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân, áp lực của hội nhập kinhn tế quốc tế khiến cho môi trường kinh doanh có nhiều sự cạnh tranh gay gắt.
Bên cạnh những thuận lợi là những khó khăn do diễn biến kinh tế trong nước,tình hình tài chính, biến động tăng lãi suất của cục dự trữ liên bang Mỹ (FED). Trong công tác huy động vốn của các TCTD , các kênh huy động vốn ngày càng phát triển cũng làm thu hẹp thị phần của các Ngân hàng, một khối lượng vốn không nhỏ chuyển sang đầu tư vàng và chứng khoán khi giá vàng biến động mạnh và thị trường chứng kháon bùng nổ, đầu tư vào Trái phiếu với lãi suất cao nhiều ưu đãi của một số tập đoàn kinh tế, một số Ngân hàng thương mại quy mô lớn. Trong hoạt động cho vay, tiến trình cổ phần cổ phần hoá còn chậm khiến việc lợa chọn các doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, hiệu quả gặp khó khăn. việc mở rộng quy chế về hoạt động của các TCTD nước ngoài tại Việt Nam đồng thời nhiều tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính với thế mạnh về vốn và dịch vụ chất lượng cao được thành lập mới và mở rộng thêm mạng lưới hoạt động là thách thức không nhỏ đối với các NHTM quốc doanh. Việc Việt Nam ra nhập tổ cức thưng mại thé giới WTO mặc dù tạo nhiều cơ hội song cũng gây không ít thách thức đối với hệ thống Ngân hàng mà đặc biệt là hệ thống Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam khi bề dày hoạt động trên đô thị lớn còn nhỏ.
Nhận thức được những thuận lợi khó khăn trên, tập thể cán bộ viên chức Chi nhánh Láng Hạ đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết nhất trí cao nhằm thực hiện có kết quả KHKD.
1. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây
Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước và toàn hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam sau 19 năm đổi mới. Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ qua 10 năm hoạt động và trưởng thành, đặc biệt là trong những năm gần đây, đã gặp không ít khó khăn nhưng những thành tựu mà Chi nhánh đã đạt được cũng không phải là nhỏ. Có thể đánh giá một cách khái quát như sau:
Biểu đồ 1.1. Sự tăng trưởng nguồn vốn qua các năm
2.1. Về công tác nguồn vốn
Đơn vị: Tỷ đồng
Qua biểu đồ thấy rõ được sự thay đổi của tổng nguồn trong những năm kể từ khi NH được thành l...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement