Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#920893 Chia sẻ cho anh em luận văn Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam Vietcombank
MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các bảng số liệu, biểu đồ minh hoạ
Lời mở đầu
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHO VAY TIÊU
DÙNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG…………... 1
1.1 Những vấn đề chung về cho vay tiêu dùng của NHTM….... 1
1.1.1 Khái niệm, đặc trưng tín dụng ngân hàng và cho vay tiêu dùng 1
1.1.2 Nguyên tắc của cho vay tiêu dùng …………………………….. 3
1.1.3 Vai trò của cho vay tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường ….... 4
1.2 Đối tượng và đặc điểm riêng của cho vay tiêu dùng………. 6
1.2.1 Đối tượng của cho vay tiêu dùng …………………………….... 6
1.2.2 Đặc điểm của cho vay tiêu dùng …………………………….… 6
1.3 Một số hình thức cho vay tiêu dùng……………………..…. 8
1.3.1 Căn cứ vào mục đích khỏan vay ………………………………. 8
1.3.2 Căn cứ vào hình thức đảm bảo tiền vay …………………..…… 8
1.3.3 Căn cứ vào nguồn gốc của khỏan nợ ………………………….. 9
1.3.4 Căn cứ vào cách hòan trả nợ …….……………………. 11
1.4 Kinh nghiệp phát triển bán lẻ của một số ngân hàng nước
ngoài và bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam………. 16
1.4.1 Kinh nghiệm của Ngân hàng Bangkok – Thái Lan ……………. 16
1.4.2 Kinh nghiệm của Ngân hàng Union – Phi-lip-pin …..…………. 17
1.4.3 Kinh nghiệm của Ngân hàng Standard Chartered – Sing-ga-po.. 18
1.4.4 Kinh nghiệm của Ngân hàng CitiBank – Nhật Bản ………….... 19
1.4.5 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại Việt Nam….... 21
TÓM TẮT CHƯƠNG 1 23
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY
TIÊU DÙNG CỦA VIETCOMBANK ……………………... 24
2.1 Vài nét khái quát về Vietcombank………………………...… 24
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Vietcombank ………………
2.1.2 Điểm một số mặt hoạt động kinh doanh của Vietcombank…..... 27
2.2 Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Vietcombank.... 34
2.2.1 Khái quát tình hình cho vay tiêu dùng tại Vietcombank …….… 34
2.2.2 Các sản phẩm cho vay tiêu dùng của Vietcombank……………. 37
2.2.3 Quy trình cho vay tiêu dùng tại Vietcombank………………… 39
2.2.4 Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng của
Vietcombank…………………………………………………… 44
2.2.4.1 Chưa nhận thức và quan tâm đúng mức về phát triển cho vay
tiêu dùng....................................................................................... 44
2.2.4.2 Công tác tiếp thị marketing, xây dựng và củng cố thương hiệu
chưa tốt…………………………………………………………. 45
2.2.4.3 Quy chế cho vay tiêu dùng chưa phù hợp với khách hàng…….. 47
2.2.4.4 Sản phẩm chưa đa dạng, rời rạc khó hình thành những sản
phẩm trọn gói để đáp ứng nhu cầu khách hàng………………… 48
2.3 Tiềm năng thị trường cho vay tiêu dùng……………………. 50
TÓM TẮT CHƯƠNG II ………………………………………. 54
CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỌAT ĐỘNG
TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA VIETCOMBANK ………… 55
3.1 Định hướng, mục tiêu phát triển của Vietcombank ………... 55
3.1.1 Tầm nhìn và chiến lược kinh doanh……………………………. 55
3.1.2 Kế hoạch mục tiêu trung hạn…………………………………… 56
3.1.3 Quan điểm của Vietcombank về hoạt động cho vay bán lẻ……. 57
3.2 Một số giải pháp phát triển hoạt động tín dụng tiêu dùng
tại Vietcombank………………………………………………. 62
3.2.1 Nhóm giải pháp về quy trình quy định đối với cho vay tiêu
dùng ……….………………………………………….………... 62
3.2.1.1 Cải thiện hệ thống các quy trình, quy chế, sản phẩm cho vay
tiêu dùng phù hợp với đối tượng khách hàng cá nhân…………. 62
3.2.1.2 Xây dựng hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng đối với cá
nhân…………………………………………………………….. 66
3.2.1.3 Điều chỉnh một số quy chế các sản phẩm cho vay tiêu dùng
hiện hành của Vietcombank……………………………………. 67
3.2.2 Nhóm giải pháp về công nghệ và sản phẩm ngân hàng …......… 69
3.2.2.1 Nâng cấp và phát triển công nghệ ngân hàng…………………... 69
3.2.2.2 Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm phi tín dụng tạo ra những bộ
sản phẩm trọn gói......................................................................... 72
3.2.3 Nhóm giải pháp về công tác quảng cáo tiếp thị, nâng cao
thương hiệu Vietcombank …………………………………...… 73
3.2.3.1 Cần quan tâm đầu tư đúng mức công tác nghiên cứu thị trường. 73
3.2.3.2 Thực hiện tiếp thị quảng bá sản phẩm hiệu quả đi đôi với quảng
cáo thương hiệu Vietcombank..................................................... 75
3.2.3.3 Xây dựng văn hoá tác phong phục vụ khách hàng mang dấu ấn
riêng của Vietcombank…………………………………………. 78
3.2.3.4 Tạo ra sự thống nhất nhất quán hình ảnh của Vietcombank tại
mọi địa điểm giao dịch................................................................. 79
3.2.3.5 Thực hiện tốt chính sách chăm sóc khách hàng như là một quá
trình hậu mãi tốt........................................................................... 81
3.2.4 Con người, nhân tố quyết định thành công ……………….…… 81
3.2.4.1 Công tác tuyển dụng……………………………………………. 81
3.2.4.2 Công tác đào tạo………………………………………………... 82
3.2.4.3 Chế độ lương thưởng và thăng tiến…………………………….. 84
3.3 Một số giải pháp hỗ trợ…………………………………….… 85
3.3.1 Bình ổn kinh tế vĩ mô …………………………………………. 85
3.3.2 Hệ thống quản lý hành chính và thông tin tín dụng ………..…. 86
3.3.3 Hệ thống luật hỗ trợ ngân hàng thương mại ………………...…. 86
TÓM TẮT CHƯƠNG III………………………………………. 88
Kết luận
Danh mục tài liệu tham khảo
Phụ Lục luận văn
MỞ ĐẦU
1/ Tính cấp thiết của đề tài:
Thực tiễn phát triển Ngân hàng trên thế giới, tỷ trọng thu nhập từ tín
dụng ngày càng giảm, thu nhập từ dịch vụ khác như thanh toán quốc tế, thẻ,
chuyển tiền ,v.v. ngày càng chiếm tỷ trọng cao. Điều này là tất yếu bởi nhu
cầu vay vốn ngân hàng để bổ sung vốn lưu động hay đầu tư TSCĐ của các tổ
chức kinh tế sẽ ngày càng gỉam đi do đã có một kênh huy động khác thay thế
hiệu quả hơn đó là thị trường chứng khoán, đến một tầm phát triển nào đó đa
số các công ty đều sẽ cổ phần hoá và niêm yết trên thị trường chứng khoán,
lúc này thông qua kênh chứng khoán các tổ chức kinh tế sẽ huy động trực
tiếp nguồn vốn trong dân không cần thông qua NH nữa. Trong một số trường
hợp đầu tư tài sản cố định thì doanh nghiệp có thể lựa chọn thực hiện thông
qua các các công ty thuê mua tài chính, sử dụng hình thức Leasing, Factoring
.v.v. sẽ ưu việt hơn là vay vốn trung dài hạn của NH để đầu tư. Cho nên, sẽ
đến lúc chỉ còn các dự án đầu tư lớn cần huy động lượng vốn khổng lồ thì
mới cần đến ngân hàng và thường các dự án này sẽ có sự chỉ đạo trực tiếp
của Chính phủ. Lúc này, nhu cầu tín dụng ngân hàng sẽ chỉ còn là nhu cầu tín
dụng của các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân tiêu dùng (cho vay
bán lẻ) và thị phần tín dụng mà các ngân hàng cần quan tâm lúc này chính là
nhu cầu tín dụng bán lẻ đặc biệt là mảng tín dụng tiêu dùng, một thị phần tín
dụng đầy tiềm năng, ngày một phát triển hơn theo mức độ phát triển nền kinh
tế và đời sống của người dân.
Việt nam sau một quá trình chuyển mình theo kinh tế thị trường, mở
cửa hội nhập cùng kinh tế quốc tế đã có những bước phát triển nhanh, thị
trường chứng khóan đã hình thành và không ngừng hòan thiện, đời sống của
người dân ngày càng được nâng cao. Cho nên các NHTM cần triển khai
mô hình ngân hàng bán lẻ là cần thiết, và là một xu hướng hợp thời đại. Bên
cạnh đó việc cho vay bán lẻ cũng đồng nghĩa với việc phân tán rủi ro qua đó
giảm thiểu rủi ro trong cho vay của NH.
Thực trạng hiện nay, các NHTM quốc doanh nói chung và VCB nói
riêng lâu nay hầu như là tín dụng bán buôn (cho vay món lơn đối với các
doanh nghiệp lơn) là chủ yếu cho nên việc cho vay bán lẻ, cho vay tiêu dùng
chỉ là mới bắt đầu, do vậy kinh nghiệm về lĩnh vực này chưa nhiều, bên cạnh
đó cơ chế quản lý của NHTM quốc doanh vẫn còn nặng nề quan liêu chưa có
sự linh hoạt. Trong khi đó hàng loạt các NHTM CP ngoài quốc doanh trong
nước ra đời đã sớm xác định thị trường tín dụng mục tiêu là thị trường tín
dụng tiêu dùng, tạo nên đối trọng cạnh tranh khá quyết liệt, ngòai ra, nước ta
bước vào hội nhập, tự do hoá Ngân hàng và như thế tính cạnh tranh sẽ càng
trở nên khốc liệt hơn khi có các “đại gia” ngân hàng nước ngoài mạnh hơn
NHTM trong nước về mọi mặt cả về vốn liếng cũng như kinh nghiệm vào
cuộc. NHTM trong nước nếu không còn những chính sách bảo hộ của Chính
phủ thì sẽ chỉ còn một lợi thế so với NH nước ngoài đó là có mặt lâu hơn trên
thị trường trong nước, thị phần đã chiếm giữ được cơ bản. Cho nên mấu chốt
vấn đề sẽ là chiếm lĩnh tối đa thị trường tiềm năng trong nước trước khi quá
nhiều ngân hàng nước ngòai tham gia vào thị trường.
Từ những phân tích trên, tác giả chọn đề tài nghiên cứu “Phát triển
cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Vietcombank”.
2. Mục đích nghiên cứu:
Việc nghiên cứu của đề tài nhằm đề xuất các giải pháp giúp
Vietcombank mở rộng và phát triển mảng dịch vụ cho vay tiêu dùng vốn còn
khá mới mẻ nhằm góp phần nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh của
Vietcombank trong giai đoạn hội nhập.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Xem thêm
Mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement