Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By conginuakhongem
#920461

Download miễn phí Chuyên đề Thực trạng và giải pháp quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn ở bảo hiểm xã hội Việt Nam (2005 – 2007)

Trong thời gian 3 năm (2005 – 2007) BHXH Việt Nam đã áp dụng 2 văn bản pháp quy quy định về quản lý, chi trả các chế độ BHXH dài hạn là:

+ Quyết định số 1184/QĐ-BHXH-BC ngày 26/9/2003 của Tổng giám đốc BHXH Việt nam, có hiệu lực thi hành từ 2004-2006.

+ Quyết định số 845/QĐ-BHXH ngày 18/6/2007 của BHXH Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ năm 2007 đến nay.

Theo Nghị định số 43/CP của Chính phủ ngày 22/6/1993 và Điều lệ BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 12/CP ngày 26/01/1995, trong các văn bản này quy định quỹ BHXH được hình thành từ các nguồn sau:

- Người sử dụng lao động đóng bằng 15% so với tổng quỹ tiền lương của những người tham gia BHXH trong đơn vị. Trong đó, 10% để chi trả cho chế độ hưu trí, tử tuất và 5% để chi các chế độ ốm đau, thai sản, TNLĐ - BNN

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


có cơ sở xem xét một cách có hệ thống và đánh giá khách quan về chính sách pháp luật BHXH. Từ đó có điều kiện thuận lợi để nghiên cứu chính sách pháp luật BHXH của các nước trên thế giới.
1.2. Cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam:
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam:
Ban Thu
HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ
Phòng QHQT
Ban Tuyên truyền
Báo BHXH
Ban KH - TC
Phó Tổng giám đốc
Phó Tổng giám đốc
Ban BHXH Tự nguyện
Ban GĐ Y Tế
Ban Chi
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
TỔNG GIÁM ĐỐC
Văn phòng
Ban Chế độ
Ban Tổ chức
Ban Kiểm tra
GIÁM ĐỐC BHXH TỈNH
Phó Giám đốc
Phó Giám đốc
Phòng TC - HC
Phòng CĐ - CS
Phòng KH - TC
Phòng thu BHXH
Phòng CNTT
Phòng BH Tự nguyện
Phòng GĐ - Chi
Phòng Kiểm tra
BHXH HUYỆN
Đại lý chi trả
Trung tâm lưu trữ
Tạp chí BHXH
Trung tâm đào tạo
Trung tâm NCKH
Trung tâm CNTT
1.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của BHXH Việt Nam:
Theo Nghị định số 100/2002/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/02/2002 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam thì nhiệm vụ và quyền hạn cơ bản của BHXH Việt Nam là:
- Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:
+ Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam và kế hoạch dài hạn, năm năm về thực hiện chính sách, chế độ BHXH;
+ Đề án bảo tồn giá trị và tăng trưởng quỹ BHXH;
- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách, chế độ BHXH; thu các khoản đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện; chi các khoản trợ cấp về BHXH cho đối tượng tham gia BHXH đầy đủ, thuận tiện, đúng thời hạn theo quy định của Pháp luật;
- Cấp các loại sổ, thẻ BHXH;
- Quản lý quỹ BHXH theo nguyên tắc tập trung thống nhất theo chế độ tài chính của Nhà nước, hạch toán độc lập và được Nhà nước bảo hộ;
- Kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Nhà nước có liên quan về việc sửa đổi, bổ sung chính sách, chế độ về BHXH; cơ chế quản lý quỹ, cơ chế quản lý tài chính (kể cả chi phí quản lý bộ máy của BHXH Việt Nam) và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyêt;
- Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện việc giải quyết các chế độ BHXH và nghiệp vụ thu, chi BHXH theo thẩm quyền; quản lý nội bộ ngành BHXH Việt Nam;
- Tổ chức hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh hợp pháp để phục vụ người có sổ, thẻ bảo hiểm theo quy định của Pháp luật;
- Kiểm tra việc ký hợp đồng và việc thu, chi BHXH đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, cá nhân, cơ sở khám chữa bệnh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và cơ quan cấp trên của đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về BHXH;
- Từ chối việc chi các chế độ BHXH khi đối tượng tham gia bảo hiểm không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm theo quy định của pháp luật hay khi có căn cứ pháp lý về các hành vi giả mạo, khai man hồ sơ để hưởng bảo hiểm;
- Bồi thường mọi khoản thu, chi sai quy định của pháp luật về chế độ BHXH cho đối tượng tham gia BHXH;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân về việc thực hiện chính sách, chế độ BHXH theo quy định của pháp luật;
- Lưu trữ hồ sơ của đối tượng tham gia và hưởng chế độ BHXH theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động BHXH;
- Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ BHXH;
- Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, chế độ BHXH;
- Thực hiện hợp tác quốc tế về BHXH theo quy định của pháp luật;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở Trung ương và địa phương, với các bên tham gia BHXH để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện chính sách, chế độ BHXH theo quy định của pháp luật;
- Quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; tài chính và tài sản của BHXH Việt Nam theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện chế độ báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
1.4. Ban Chi Bảo hiểm xã hội Việt Nam:
1.4.1. Vị trí và chức năng của Ban Chi BHXH Việt Nam:
Ban Chi BHXH là đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc BHXH Việt Nam quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện chi trả các chế độ BHXH bắt buộc (trừ chế độ khám chữa bệnh) theo quy định của pháp luật.
Ban Chi BHXH chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc.
Ban Chi BHXH không có tư cách pháp nhân đầy đủ, không có dấu và tài khoản riêng.
1.4.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chi BHXH Việt Nam:
- Xây dựng, trình Tổng giám đốc ban hành các văn bản về quản lý chi các chế độ BHXH bắt buộc; tổ chức thực hiện các văn bản ban hành;
- Chỉ đạo, hướng dẫn BHXH các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH lực lượng vũ trang thực hiện quy định quản lý chi các chế độ BHXH theo quy định;
- Hàng năm phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, xét duyệt điều chỉnh kế hoạch chi các chế độ BHXH của BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH lực lượng vũ trang; chuyển Ban Kế hoạch Tài chính hợp trình Tổng giám đốc phê duyệt;
- Hàng tháng căn cứ vào đối tượng tăng giảm do Ban Chế độ, chính sách BHXH chuyển đến và những biến động chi ngoài kế hoạch, tổng hợp chuyển Ban Kế hoạch – Tài chính làm căn cứ cấp bổ sung kinh phí cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và BHXH lực lượng vũ trang;
- Thẩm định quyết toán chi các chế độ BHXH đối với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, BHXH lực lượng vũ trang theo quy định;
- Tổ chức, kiểm tra việc thực hiện chi trả các chế độ BHXH thuộc hệ thống BHXH Việt Nam, BHXH lực lượng vũ trang, các đơn vị chi trả, đơn vị sử dụng lao động đối với các đối tượng hưởng BHXH;
- Hàng năm phối hợp với Ban Kế hoạch – Tài chính bảo vệ quyết toán cho các chế độ BHXH trước Bộ tài chính và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan để giải quyết các trường hợp vướng mắc của tổ chức, cá nhân liên quan đến BHXH trong phạm vi quyền hạn được giao;
- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và tuyên truyền về lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH;
- Hàng quý, năm tổng hợp, phân tích, đánh giá việc thực hiện chi BHXH của toàn ngành và thực hiện chế độ thống kê, tổng hợp, báo cáo quy định;
- Quản lý công chức, viên chức theo phân cấp và tài sản được giao.
2. Các chế độ BHXH dài hạn ở Việt Nam:
Ở Việt Nam, theo Điều 4 Chương I Nghị Định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính Phủ quy định các chế độ BHXH bao gồm: Chế độ trợ cấp ốm đau, chế độ trợ cấp thai sản, chế độ trợ cấp TNLĐ - BNN, chế độ hưu trí và chế độ tử tuất.
Là một cơ quan BHXH cấp Trung ương, BHXH Việt Nam có nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách, chế độ BHXH nói chung, chi các khoản trợ cấp dài hạn về BHXH nói riêng cho đối tượng tham gia BHXH một cách đầy đủ, thuận tiện, đúng thời hạn theo quy định của Pháp luật, các chế độ BHXH dài hạn bao gồm các nội dung sau:
a. Chi trả từ nguồn NSNN bao gồm:
- Chi thường xuyên hàng tháng c...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement