Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sorrylove2902
#920437

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần sông Đà 11

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC. 3

I. Một số khái niệm liên quan: 3

1. Nguồn nhân lực trong tổ chức : 3

2. Đào tạo nguồn nhân lực. 3

II. Tiến trình đào tạo nguồn nhân lực. 4

1. Xác định nhu cầu đào tạo. 4

1.1. Khái niệm: 4

1.2. Cơ sở xác định nhu cầu đào tạo. 4

1.3. Phương pháp xác định nhu cầu đào tạo. 5

2. Xác định mục tiêu đào tạo. 8

3. Lựa chọn đối tượng đào tạo. 8

4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo. 9

5. Lựa chọn đào tạo giáo viên. 13

6. Dự tính chi phí đào tạo. 14

7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo. 14

III. Nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nhân lực. 16

1. Nhân tố chủ quan 16

2. Nhân tố khách quan. 17

IV. Sự cần thiết phải tiến hành hoạt động đào tạo trong các doanh nghiệp. 18

PHẦN II. PHÂN THÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11. 20

I. Tổng quan về Công ty. 20

1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty. 20

2. Các đặc điểm của Công ty. 20

2.1. Đặc điểm về hoạt động sản xuất, thị trường kinh doanh. 20

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của công ty: 20

2.2.Tình hình doanh thu, lợi nhuận của công ty . 21

2.3. Đặc điểm về nguồn nhân lực trong Công ty. 22

a. Quy mô nguồn nhân lực của Công ty. 22

b. Quy mô nguồn nhân lực theo trình độ. 23

c. Phân theo cơ cầu tuổi, giới tính. 262.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của công ty. 27

II. Đánh giá thực trạng thực hiện công tác đào tạo . 30

1. Kết quả đào tạo tại Công ty cổ phần sông Đà 11 trong thời gian qua. 30

1.1.Kết quả đào tạo đạt được về số lượng đào tạo. 30

a. Quy mô đào tạo phân theo nội dung đào tạo. 30

b. Quy mô đào tạo phân theo phương pháp đào tạo. 32

c.Quy mô đào tạo phân theo đối tượng đào tạo. 33

1.2. Đánh giá về kết quả đạt được chất lượng đào tạo. 34

2. Thực trạng tổ chức công tác đào tạo tại CT Cổ phần sông Đà 11. 36

2.1.Bộ phận phụ trách công tác đào tạo tại Công ty. 36

2.2. Xác định nhu cầu đào tạo. 37

2.2. Thực trạng xác định mục tiêu đào tạo. 41

2.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo. 42

2.4. Thực trạng lựa chọn phương pháp đào tạo 44

2.5. Xây dựng chương trình đào tạo và đội ngũ giáo viên. 46

a. Xây dựng chương trình đào tạo. 46

b. Đội ngũ giáo viên giảng dạy. 48

2.6. Kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo. 51

a. Nguồn kinh phí đào tạo. 51

b. Cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo: 54

2.7. Thực trạng đánh giá chương trình đào tạo tại công ty. 55

3. Một số nhân tố khác ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty. 56

3.1. Nhân tố chủ quan. 56

3.2. Nhân tố khách quan. 57

4. Sự cần thiết phải tiến hành hoạt động đào tạo tại Công ty sông Đà 11. 58

PHẦN III. GIẢP PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY CỐ PHẦN SÔNG ĐÀ 11. 60

I.Phương hướng phát triển Công ty trong thời gian tới. 60

1. Các chỉ tiêu kinh tế tài chính. 60

2. Công tác nhân lực, kế hoạch đào tạo nhân lực năm 2008. 62

II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực. 62

1.Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đào tạo. 62

a. Dựa theo mục tiêu sản xuất kinh doanh của công ty. 63

b.Tiến hành hoạt động phân tích công việc cụ thể, khoa học. 63

c.Tiến hành công tác đánh giá thực hiện công việc khoa học, chính xác. 67

d.Xây dựng phiếu xác định nhu cầu đào tạo hợp lý. 70

2. Xác định mục tiêu đào tạo cụ thể, rõ ràng. 70

3. Lựa chọn đối tượng đào tạo chính xác. 72

4. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo. 73

5. Hoàn thiện kế hoạch và nội dung chương trình ĐT. 75

6. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. 76

7. Xây dựng toàn diện và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí đào tạo. 77

8. Hoàn thiện chương trình đánh giá hoạt động đào tạo. 78

9.Một số giải pháp khác. 80

a. Hoàn thiện hệ thống thông tin về nhân lực và đào tạo. 80

b .Hình thành đội ngũ chuyên trách về hoạt động đào tạo. 81

c. Đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động đào tạo. 82

d.Đào tạo gắn với khuyến khích người lao động. 82

KẾT LUẬN 84

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


xác định nhu cầu đào tạo cho các đơn vị toàn công ty. Sau đó thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào
- Nhưu cầu đào tạo đối với CBCNV của đơn vị mình: căn cứ vào tình hình thực hiện công việc, mức độ hoàn thành công việc đơn vị xem còn yếu ở mảng nào mà cần đào tạo.
- Định hướng của công ty năm sau và tình hình thực tế của đơn vị mình.
- Ngoài ra căn cứ vào nhu cầu tự đào tạo của cá nhân người lao động
như học tại chức thì cá nhân làm đơn cụ thể để được xét duyệt.
Các thủ trưởng đơn vị sẽ xác định nhu cầu đào tạo của đơn vị mình, điền vào phiếu đào tạo đã nhận rồi chuyển cho phòng tổ chức hành chính. Sau đó cán bộ phòng tố chức hành chính căn cứ vào các phiếu đó và tình hình của công ty để tổng hợp, xác định nhu cầu đào tạo cụ thể để đưa vào kế hoạch
đào tạo trình Tổng giám đốc phê duyệt.
* Để xác định nhu cầu đào tạo, trước mỗi khóa đào tạo của năm, toàn bộ lao động trong công ty được đánh giá năng lực dựa trên các mặt trình độ học vấn, đào tạo, kết quả hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kĩ năng, kinh nghiệm, các trưởng đơn vị đánh giá
- TGĐ đánh giá trưởng đơn vị, phó TGĐ, thay mặt lãnh đạo.
- Trưởng đơn vị đánh giá cán bộ quản lý nghiệp vụ do mình quản lý.
Với công nhân làm việc trực tiếp, tần suất đánh giá được thực hiện theo quy định nâng bậc của Nhà nước, thời gian giữu bậc tối thiểu là 2 năm.
Sau khi trưởng đơn vị đưa ra kết luận chung, phiếu đánh giá được gửi về phòng tổ chức hành chính, trình lên Tổng giám đốc ra quyết định cuối cùng. Nếu CBCNV không đủ năng lực đào tạo theo yêu cầu thì sẽ đưa vào kế hoạch đào tạo năm sau.
Phiếu đánh giá năng lực
Họ và tên :
Vị trí công tác hiện tại:
Ngày sinh:
Kết quả đánh giá
1.Tự đánh giá
1.1.Về đào tạo
……..
1.2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao
………..
1.3. Về kĩ năng, kinh nghiệm công tác
………..
2. Đánh giá của trưởng đơn vị
………….
Ngày…tháng…năm Người đánh giá
Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính
Công ty Cổ phần sông Đà 11.
Phương pháp xác định nhưu cầu đào tạo của Công ty thực hiện theo đúng các bước căn bản, nhằm xác định được đối tượng cần đào tạo, số lượng bao nhiêu, làm việc ở phòng ban, đơn vị nào. Trong thực tế, xác định nhưu cầu đào tạo thông qua đánh giá chủ quan của người thủ trưởng là chính nên không đánh giá thật chính xác trình độ mà người lao động cần được đào tạo nên dẫn đến tình trạng rất nhiều cán bộ công nhân viên trong công ty không được đào tạo đúng với chuyên môn mình cần có.
Bảng 12. Bảng so sánh phù hợp của yêu công việc với đào tạo.
Họ và tên
Chức danh
Yêu cầu công việc
Đào tạo
Trình độ sau đào tạo
Đặng Xuân Thành
Trưởng phòng tổ chức
Quản trị nhân lực
ĐH tại chức kinh tế đối ngoại
ĐH tại chức kinh tế đối ngoại
Phạm Thị Thanh
Nhân viên nhân sự
ĐH ngành
Nhân lực
Lưu trữ quản trị văn phòng
Lưu trữ quản trị văn phòng
Nguyễn Thị Hiền
Phó phòng kế hoạch
Kinh tế kế hoạch
Quản trị kinh doanh
Quản trị kinh doanh
Hoàng Thị Mai
Nhân viên kế toán
Chuyên ngành Kế toán
ĐH tại chức Thống kê
ĐH tại chức Thống kê
Nguồn: Báo cáo nhân lực phòng Tổ chức – hành chính.
Công ty cổ phần sông Đà 11.
Trong bảng trên, các cán bộ công nhân viên đều được đào tạo không đúng yêu cầu công việc như nhân viên nhân lực lại được đào tạo về quản trị lưu trữ văn phòng, là ngành hành chính, nhân viên kế toán học về thống kê, với các chức vụ lãnh đạo đều học tại chức về quản trị doanh nghiệp, thiếu đào tạo kĩ năng quản lý kết hợp với chuyên môn cần thiết.
Việc xác định nhu cầu đào tạo của công ty chỉ tập trung nhiều vào đào tạo kĩ năng chuyên môn, chưa chý ý đào tạo các kĩ năng, nhất là ngoại ngữ, tin học, giao tiếp,… là những kĩ năng rất cần trong thời kì hội nhập hiện nay cho người lao động.
Nguyên nhân còn nhiều hạn chế trong tiến hành công tác xác định nhưu cầu đào tạo.
- Đội ngũ cán bộ chuyên trách hay thậm chí cán bộ phụ trách còn chưa được đào tạo một cách thực sự chuyên nghiệp mà làm việc kiêm nhiệm, dựa trên tự học hỏi và kinh nghiệm làm việc là chính.
- Hoạt động phân tích công việc tiến hành chưa hoàn thiện, không chi tiết cụ thể, chỉ có bảng yêu cầu chức năng nhiệm vụ của công việc một cách chung nhất với từng vị trí ( bản mô tả công việc), chưa có bản tiêu chuẩn thực hiện công việc và bản yêu cầu công việc cụ thể ra sao.
Ví dụ Bản yêu cầu công việc với một nhân viên nhân sự:
* Chức năng: - Thực hiện nhiệm vụ được phân công về quản lý nhân sự.
- Thực hiện nhiệm vụ được giao về quản lý chất lượng.
* Nhiệm vụ : - Làm các thủ tục về nhân sự, ghi số theo dõi nhân lực, viết hợp đồng lao động, nắm vững nhân lực cả Công ty, các đơn vị trực thuộc.
- Làm báo cáo thống kê nhân lực hàng tháng, quý, năm.
- Lập kế hoạch theo dõi việc đào tạo, thi nâng bậc, thi thợ giỏi hàng năm.
- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ được giao với Trưởng phòng.
Chính vì không có bất kì yêu cầu cụ thể nào với từng vị trí như trình độ, chuyên ngành bắt buộc hay trình độ tin học, vi tính,…nên việc xác định nhu cầu đào tạo về chuyên ngành cần được đào tạo không chính xác ngay cả thủ trưởng đơn vị xác định nhu cầu đào tạo cho cá nhân hay cá nhân tự xác định nhu cầu đào tạo cho bản thân.
- Việc đánh giá năng lực cá nhân người lao động mang tính chủ quan của cả người lao động và cả người quản lý trực tiếp là chính, không có quy trình đánh giá năng lực cá nhân hay mức cụ thể đạt được, nhất là với công nhân sản xuất thì việc đánh giá chỉ do người giám sát trực tiếp đánh giá.
Thông thường, việc xếp loại công nhân viên trong công ty chỉ xếp loại công nhân theo 4 bậc: bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4,…
VD Nhân viên bậc 4 (tốt nhất):
- Có trình độ chuyên môn đại học, trên đại học, có năng lực, chuyên môn, kinh nghiệm, có tư duy giải quyết công việc phức tạp, nhanh chóng, hiệu quả.
- Là chuyên viên được phân công đảm nhận các vị trí chính.
- Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra nghiệp vụ, đề xuất biện pháp khắc phục, thành thạo các phương án, đề án quản lý nghiệp vụ.
- Chấp hành tốt các quy định và quy chế làm việc của công ty.
Cách đánh giá chưa chuyên nghiệp, chưa khoa học, thậm chí trong công tác đánh giá, tiêu chuẩn để xếp loại công nhân có lẫn cả phần của công tác phân tích công việc như các chức năng, nhiệm vụ cần làm, cách đánh giá như thế bên cạnh việc công nhân chỉ cần đạt được chỉ tiêu đề ra, căn cứ vào doanh thu lợi nhuận thường là căn cứ để chia lương cho cán bộ công nhân viên cuối tháng nên thực tế CBCNV không được đánh giá chính xác xem yếu kĩ năng gì, cần đào tạo gỉ để nâng cao năng suất lao động, giảm lãng phí cho công ty.
Cá nhân cần đào tạo có bằng cấp đại học, phần lớn là đại học tại chức mục tiêu chính là nâng bậc khi xếp loại công nhân, tính lương với hệ số cao hơn..
2.2. Thực trạng xác định mục tiêu đào tạo.
Mục tiêu đào tạo của công ty chỉ đưa ra chung chung, không có mục tiêu c
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online