Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoangthuyljnh
#920431

Download miễn phí Chuyên đề Cải tiến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần xây dựng, dịch vụ và hơp tác lao động( OLECO)

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TRONG MỘT TỔ CHỨC 3

1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM 3

1.1.1.Cơ cấu 3

1.1.2 Tổ chức 3

1.1.3 Cơ cấu tổ chức 3

1.1.4 Bộ máy quản lý 4

1.1.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 4

1.2. Nội dung của cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 5

1.2.1. Các yếu tố hình thành nên cơ cấu tổ chức 5

1.2.1.1 Chuyên môn hoá công việc 5

1.2.1.2 Bộ phận hoá 5

1.2.1.3 Phạm vi quản lý 6

1.2.1.4 Tập quyền và phân quyền 6

1.2.1.5 Chính sách hoá. 7

1.2.1.6 Hệ thống điều hành 7

1.2.2 Yêu cầu khi xây dựng một cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 7

1.2.3 Các kiểu cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 8

1.4.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 12

1.2.4 Sự cần thiết phải tiến hành cải tiến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 14

1.2.4.1 Vai trò của cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 14

1.2.4.2 Tính tất yếu phải tiến hành cải tiến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty Xây dựng, dịch vụ và hợp tác lao động( OLECO) 15

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, DỊCH VỤ VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG (OLECO) 17

2.1 Khái quát về công ty 17

2.1.1Quá trình hình thành và phát triển của công ty 17

2.1.2 Đặc điểm kinh doanh của công ty 18

2.1.3 Mục tiêu, chiến lược của công ty 19

2.1.4 Cơ cấu và đặc điểm của đội ngũ lao động của công ty 20

2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 21

2.2 Phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 23

2.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 23

2.2.2 Chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các phòng ban 26

2.2.3 Bố trí lao động ở các phòng ban 32

2.2.4 Đánh giá các yếu tố hình thành nên cơ cấu tổ chưc bộ máy quản lý 42

2.2.4.1 Đánh giá mức độ chuyên môn hoá công việc 42

2.2.4.2 Đánh giá mức độ bộ phận hoá 42

2.2.4.3 Đánh giá phạm vi quản lý 43

2.2.4.4 Hệ thống điều hành 43

2.2.4.5 Mức độ tập quyền 44

2.2.4.6 Chính thức hoá 44

2.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức 45

2.2.5.1 Các yếu tố khách quan 45

2.2.5.2 Các yếu tố chủ quan 46

2.2.6 Đánh giá chung về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty cổ phần xây dựng, dịch vụ và hợp tác lao động( OLECO) 46

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI TIẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, DỊCH VỤ VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG (OLECO) 50

1. Mục đích và phương hướng. 50

3.1. Mục đích. 50

3.2. Phương hướng. 50

2. Một số giải pháp hoàn thiện 51

3. Nhóm giải pháp hoàn thiện các yếu tố hình thành tổ chức. 54

3.1. Mở rộng sự phân cấp, phân quyền trong tổ chức. 54

3.2. Phối hợp hoạt động giữa các bộ phận chức năng. 55

4. Nhóm giải pháp về công tác nhân sự. 55

4.1. Sắp xếp bố trí lại lao động cho hợp lý. 56

4.2. Định hướng đào tạo và phát triển 56

4.2.1. Hoàn thiện kỹ năng quản lý cho người lãnh đạo gồm giám đốc, phó giám đốc xí nghiệp, các trưởng phó phòng của công ty. 56

4.2.2. Hoàn thiện công tác đào tạo với nhân viên. 57

4.3. Cần có chính sách tuyển dụng lao động mới. 58

4.4. Xây dựng các quy chế liên quan đến người lao động. 59

4.5. Tạo động lực về vật chất và tinh thần. 59

5. Xây dựng văn hoá công ty. 60

6. Giải pháp về cơ sở vật chất. 61

KẾT LUẬN 63

Danh mục tài liệu tham khảo 64

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:Xí nghiệp XLI
Xí nghiệp XD4
- Phòng XKLĐ I, Phòng XKLĐ II
Trung tâm ĐT&BD LĐXK
Trung tâm du lịch TM
Sau khi tiến hành cổ phần hoá, cơ cấu tổ chức bộ máy công ty đã có nhiều cải tiến so với mô hình cũ. Đó là sự có mặt của các phòng ban mới: hội đồng quản trị, ban kiểm soát , ngoài ra là sự sát nhập hai phòng là phòng tổ chức cán bộ và phòng hành chính quản trị thành phòng tổ chức hành chính
Công ty cổ phần xây dựng, dịch vụ và hợp tác lao động ( OLECO) là một công ty cổ phần có quy mô vừa, với số lao động hiện tại là 260 lao động. Cơ cấu tổ chức của công ty bao gồm hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban giám đốc, các phòng ban chức năng như: phòng kỹ thuật, phòng tài chính kế toán, phòng tổ chức hành chính. Mô hình cơ cấu tổ chức hiện nay của công ty là mô hình trực tuyến chức năng.
Sơ đồ 6: Mô hình bộ máy tổ chức công ty cổ phần Xây dựng dịch vị và hợp tác lao động hiện nay.
(Nguồn: hồ sơ thông tin năng lực pháp lý công ty)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC
BAN KIỂM SOÁT
Phó tổng giám đốc phụ trách XDCB
Phó tổng giám đốc phụ trách XKLĐ
Phòng kế hoạch kỹ thuật
Phòng tài chính kế toán
Phòng tổ chức hành chính
các đơn vị thi công
xí nghiệp xây lắp I
Xí nghiệp XD4
XNTM, dịch vụ, đầu tư
phòng XKLĐ1
Phòng XKLD222ii
Trung tâm ĐT& BD LĐXK
Trung tâm du lịch và Tmại
Theo mô hình này tổng giám đốc là người có toàn quyền điều hành mọi hoạt động của công ty , chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị và pháp luật. Tổng giám đốc có quyền hạn trực tuyến.
Các phòng tổ chức hành chính, kỹ thuật, tài chính kế toán là các phòng chức năng của công ty, đây là các phòng ban vừa có nhiệm vụ tư vấn giúp tổng giám đốc ra các quyết định nghiệp vụ đồng thời cũng trực tiếp quản lý các đơn vị, xí nghiệp trực thuộc công ty về các vấn đề liên quan đến chức năng của phòng mình được tổng giám đốc uỷ quyền. Hai phó tổng giám đốc được tổng giám đốc uỷ quyền trực tiếp quản lý các đơn vị xí nghiệp. Một phó tổng giám đốc phụ trách mảng Xuất khẩu lao động, một phó tổng giám đốc phụ trách mảng xây dựng.
2.2.2 Chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các phòng ban
1. Hội đồng quản trị
*Là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định và thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của công ty không thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông
*Hội đồng cổ đông có quyền và nhiệm vụ như sau:
- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty
- Kiến nghị loại cổ phần, tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại
- Quyết định chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty
- Quyết định phương án đầu tư và các dự án trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của luật doanh nghiệp
- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, thông qua hợp đồng mua bán, vay cho vay và hợp đồng khác có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty
- Bổ nhiệm hay miễn nhiệm , cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng của công ty, giám đốc các xí nghiệp, trung tâm và các trưởng phòng ban. Quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó
- Giám sát Tổng giám đốc và người quản lý khác điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty
2. Ban kiểm soát
* Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm soát
Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty, chịu trách nhiệm trước đại hội cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao
Kiểm tra tính pháp lý , hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn thận trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính
Thẩm định báo cáo tài chính kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của hội đồng quản trị
Kiến nghị hội đồng quản trị họp Đại hội cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung , cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý , điều hành hoạt động kinh doanh của công ty
3. Ban giám đốc điều hành
* Tổng giám đốc
Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty và chịu sự giám sát của hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao
Có quyền và nghĩa vụ:
- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của công ty mà không cần có quyết định của hội đồng quản trị
- Tổ chức thực hiện các quyết định của hội đồng quản trị
- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty
- Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế nôi bộ doanh nghiệp
- Tuyển dụng lao động...
*Các phó tổng giám đốc : là người giúp việc cho tổng giám đốc, được phân công uỷ quyền giải quyết một số công việc của tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc về những lĩnh vực được giao
Trong qúa trình điều hành phần việc được giao, nếu phát sinh các vấn đề liên quan đến chủ trương chính sách, tổ chức, nhân sự phải báo cáo cho tổng giám đốc và chỉ thực hiện sau khi có chủ trương của tổng giám đốc
4. Các phòng ban chức năng
Các phòng ban chức năng làm nhiệm vụ tham mưu nghiệp vụ giúp việc cho tổng giám đốc, có nhiệm vụ nghiên cứu, tuân thủ chế độ chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện đúng điều lệ của tổ chức và hoạt động của công ty được hội đồng quản trị phê chuẩn
Trưởng phòng: là người điều hành mọi hoạt động của phòng mình theo chế độ thủ trưởng và chịu trách nhiệm mọi mặt trước tổng giám đốc
Phó phòng: là người giúp việc, chịu trách nhiệm những phần việc được trưởng phòng giao
Mọi cán bộ nhân viên trong phòng, theo trách nhiệm chuyên môn, nghề nghiệp được giao, chịu trách nhiệm trực tiếp về tính chính xác trung thực của số liệu , thông tin mà mình tổng hợp báo cáo. Khi được lãnh đạo công ty trực tiếp giao nhiệm vụ vẫn nghiêm chỉnh châp hành.
4.1 Mối quan hệ giữa các phòng ban
Các phòng ban xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, tổ chức hệ thống quản lý có hiệu quả, cung cấp thông tin kinh tế nội bộ theo định kỳ quý, 6 tháng, năm tạo điều kiện để các phòng chức năng thực hiện tốt chức năng tham mưu cho tổng giám đốc
4.2 Chức năng của phòng kỹ thuật
Đây là phòng nghiệp vụ của công ty, giúp Tổng giám đốc thực hiện chức năng quản lý trên các lĩnh vực công tác sản xuất kinh doanh, tiếp thị đấu thầu.Tổ chức quản lý và giám sát kỹ thuật, sử lý kỹ thuật, tiến độ thi công và xác định chi phí sản xuất, giá thành xây dựng công trình, các dự án; quản lý xe máy thiết bị thi công
Nhiệm vụ của phòng:
+ Tham mưu cho tổng giám đốc Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài hạn theo định hướng phát triển của ngành và của nhà nước
+ Lập kế hoạch SX -KD chi tiết trên các mặt, lập báo cáo thống kê định kỳ để tổng giám đốc có đủ lượng thông tin cần thiết điều hành quản lý hiệu quả trong SX K...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement