Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhung_koj
#920413

Download miễn phí Luận văn Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Bắc Á

MỤC LỤC

 

Lời nói đầu 5

Chương 1:Những vấn đề cơ bản về công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất 7

1.1 Sự cần thiết tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất 7

1.2 Vai trò của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 7

1.2.1 Vai trò 7

1.2.2 Nhiệm vụ 8

1.3 Chi phí sản xuất và mối quan hệ liên hệ chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 8

1.3.1 Chi phí sản xuất 8

1.3.1.1 Khái niệm 9

1.3.1.2 Bản chất và nội dung của chi phí sản xuất 9

1.3.1.3 Nội dung của chi phí sản xuất 10

1.3.2 Giá thành sản phẩm 10

1.3.2.1 Khái niệm và bản chất của giá thành 10

1.3.2.2 Phân loại giá thành 11

1.3.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất và tính giá thành 11

1.4 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 12

1.4.1 Nguyên tắc hoạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 12

1.4.2 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 12

1.4.3 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 13

1.4.3.1 Phương pháp tập hợp trực tiếp 13

1.4.3.2 Phương pháp phân bổ gián tiếp 13

1.4.4 Chứng từ và tài khoản sử dụng 14

1.4.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 14

1.4.5.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 14

1.4.5.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 16

1.4.5.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 16

1.4.5.4 Kế toán chi phí trả trứơc và chi phí phải trả 18

1.4.5.5 Kế toán thiệt hại trong sản xuất 21

1.4.5.6 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 21

1.4.6 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp KKĐK 22

1.4.6.1 Hoạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 22

1.4.6.2 Hoạch toán chi phí nhân công trực tiếp 23

1.4.6.3 Hoạch toán chi phí sản xuất chung 23

1.5 Công tác tính giá thành sản phẩm 23

1.5.1 Đối tượng tính giá thành trong kỳ 23

1.5.2 Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 24

1.5.2.1 Kiểm kê sản phẩm dở dang 24

1.5.2.2 Đánh giá sản phẩm dở dang 24

1.5.3 Các phương pháp tính giá thành trong doanh nghiệp 25

1.5.3.1 Phương pháp tính giá thành giản đơn 25

1.5.3.2 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 26

1.5.3.3 Phương pháp tính giá thành phân bước 26

1.5.3.4 Phương pháp loại trừ chi phí sản xuất sản phẩm phụ 28

1.5.3.5 Phương pháp tính giá thành theo hệ số 28

1.5.3.6 Tính giá thành theo tỷ lệ 29

1.5.3.7 Phương pháp định mức 30

1.5.4 Kế toán giá thành sản phẩm 30

1.6 Sổ kế toán chi phí và tính giá thành 31

1.6.1 Hình thức nhật ký chứng từ 31

1.6.2 Hình thức nhật ký sổ cái 33

1.6.3 Hình thức nhật ký chung 34

1.6.4 Hình thức chứng từ ghi sổ 35

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty Bắc á 37

2.1 Đặc điểm tình hình chung tại công ty Bắc á 37

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Bắc á 37

2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại công ty Bắc á 38

2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 38

2.1.2.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây tại công ty Bắc á 38

2.1.2.3 Đặc điểm quy trình công sản xuất của công ty 39

2.1.2.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 40

2.1.2.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty Bắc á 41

2.2 Kế toán tập hợp chi phí tại công ty Bắc á 44

2.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất tại công ty 44

2.2.2 Phân loại chi phí sản xuất tại công ty 44

2.2.3 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại công ty 44

2.2.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty Bắc á 45

2.3 Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm 68

2.3.1 Công tác quản lý giá thành tại công ty Bắc á 68

2.3.2 Đối tượng tính giá thành tại công ty Bắc á 69

2.3.3 Đánh giá sản phẩm dở dang tại công ty Bắc á 69

2.3.4 Phương pháp tính giá thành tại công ty Bắc á 71

2.3.5 Kế toán giá thành tại công ty Bắc á 73

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Bắc á 74

3.1 Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Bắc á 74

3.2 Những ưu điểm và hạn chế 74

3.2.1 Ưu điểm 74

3.2.2 Những hạn chế của công ty 75

3.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Bắc á 76

3.3.1 Về công tác kế toán nguyên vật liệu 76

3.3.2 Về công tác hoạch toán công cụ công cụ 76

3.3.3 Về trích trước lương nghỉ phép cho công nhân 78

3.3.4 Về tính khấu hao TSCĐ 79

3.3.5 Hoạch toán bán thành phẩm hỏng 81

3.3.6 Ý kiến về hình thức sổ mà công ty áp dụng 82

Kết luận 83

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ợ TK 157 gửi bán
Nợ TK 632 tiêu thụ thẳng
Có TK 154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
- Trong trường hợp phục vụ cho các đối tượng
Nợ TK627 phục vụ phân xưởng
Nợ TK641, 642 phục vụ quản lý, bán hàng
Nợ 155 nhập kho
Nợ TK 632 tiêu thụ ngoài
Có TK 154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
1.6 Sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
1.6.1 Hình thức nhật ký chứng từ
Nguyên tắc cơ bản của hình thức Nhật ký chứng từ:
- Tập hợp và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo bên Có của các TK kết hợp với việc phân tích các nghiệp vụ kinh tế đó theo các TK đối ứng Nợ.
- Kết hợp chặt chẽ việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian với việc hệ thống hoá các nghiệp vụ theo nội dung kinh tế.
- Kết hợp rộng rãi việc hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết trên cùng một sổ kế toán và trong quá trình ghi chép.
- Sử dụng các mẫu sổ trong đó có các quan hệ đối ứng, TK chỉ tiêu quản lý kinh tế tài chính và lập báo cáo tài chính
Sơ đồ 1.8:
Trình tự ghi sổ theo sơ đồ nhật ký chứng từ
Chứng từ gốc và các bảng phân bổ
Bảng kê
Nhật ký chứng từ
Thẻ và sổ kế toán chi tiết
Sổ Cái
Bảng tổng hợp chi tiết
Báo cáo tài chính
Ghi hằng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu kiểm tra
1.6.2 Hình thức Nhật ký Sổ Cái
Đặc trưng cơ bản của hình thức Nhật ký Sổ Cái: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế (theo TK kế toán) trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là Nhật ký sổ Cái.
Căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký sổ Cái là các chứng từ gốc hay bảng tổng hợp chứng từ gốc
Sơ đồ 1.9
Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký- Sổ Cái
Sổ quỹ
Nhật Ký- Sổ Cái
Báo cáo tài chính
Chứng từ gốc
Bảng tổng hợp chứng từ gốc
Sổ, thẻ kế toán chi tiết
Bảng tổng hợp chi tiết
Ghi chú. Ghi hàng ngày.
Ghi cuối tháng.
Đối chiếu, kiểm tra.
1.6.3 Hình thức Nhật Ký chung
Đặc trưng cơ bản của hình thức Nhật ký chung: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự phát sinh và định khoản kế toán của nghiệp vụ đó sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi vào sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh.
Sơ đồ 1.10:
Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung
Chứng từ gốc
Sổ thẻ kế toán chi tiết
Sổ nhật ký chung
Sổ nhật ký đặc biệt
Sổ Cái
Bảng tổng hợp chi tiết
Bảng cân đối số phát sinh
Báo cáo tài chính
Ghi chú.
Ghi hàng này.
Ghi cuối tháng hay định kỳ.
Quan hệ đối chiếu.
1.6.4 Hình thức Chứng từ ghi Sổ
Đặc trưng cơ bản của hình thức Chứng từ ghi sổ: Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm:
- Ghi theo trình tự thời gian trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.
- Ghi theo nội dung kinh tế trên sổ Cái
Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ gốc hay bảng tổng hợp các chứng từ gốc cùng loại có cùng nội dung kinh tế.
Sơ đồ 1.11:
Trình tự ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ
Chứng từ ghi sổ
Sổ quỹ
Sổ, thẻ kế toán chi tiết
Bảng tổng hợp chứng từ gốc
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Bảng tổng hợp chi tiết
Sổ cái
Bảng cân đối số phát sinh
Báo cáo tài chính
Chứng từ gốc
Ghi chú.
Ghi hàng này.
Ghi cuối tháng hay định kỳ.
Quan hệ đối chiếu.
Chương 2
Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty bắc á
2.1 Đặc điểm tình hình chung tại công ty bắc á
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Bắc á
Công ty Bắc á là một doanh nghiệp tư nhân thuộc Bộ Thương Mại. Công ty thành lập theo quyết định 107 TM/ TCCB ngày 22/02/1995 của Bộ Thương Mại, giấy phép kinh doanh số 100691 ngày 04/03/1995 do uỷ ban kế hoạch thành phố Hà Nội cấp. Công ty có tên giao dịch quốc tế là NORTH ASIAN COMPANY. Công ty có con dấu riêng, có trụ sở chính tại P307_CC2_Bắc Linh Đàm_Hà Nội.
Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty là sản xuất, mua bán, kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp. Trong đó may mặc chiếm chủ yếu. Phạm vi kinh doanh thông thường của công ty bao gồm:
- Sản xuất ngành dệt may, da, giả da.
- Tiếp nhận chuyển giao công nghệ, giúp đỡ kỹ thuật các dự án đầu tư nước ngoài.
- Nguyên liệu vật tư, máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất vật liệu xây dựng.
- Khai thác bất động sản, xây dựng các nhà máy mới sản xuất hàng may mặc xuất khẩu phục vụ trong nước.
- Các dịch vụ khác.
Từ khi thành lập đến nay, công ty đã không ngừng phát triển, điều đó được thể hiện qua việc thành lập 5 chi nhánh sản xuất kinh doanh phân bố ở khắp nơi trên cả nước.
- Công ty nguyên liệu. Địa chỉ: 79 Lạc Trung- Hai Bà Trưng- Hà Nội.
- Công ty kinh doanh Giáp Bát. Địa chỉ Km 6 Đường Giải Phóng- Thanh Xuân- Hà Nội.
- Công ty Bắc Sơn. Đ/c: Số 01- Trần Hưng Đạo – Nam Định.
- Công ty Việt Bắc. Đ/c: 45- Trương Quốc Dũng- Quận Phú Nhuận – TP Hồ Chí Minh.
- Trạm kho Đức Giang. Đ/c: Thị trấn Đức Giang- Gia Lâm-Hà Nội
2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý ở công ty Bắc á
2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh
Công ty Bắc á là một doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực may mặc. Sản xuất và tiêu thụ chủ yếu là theo đơn đặt hàng, vì thế công ty luôn đặt nhiệm vụ hoàn thành các đơn hàng đảm bảo chất lượng mẫu mã .
Khi có đơn đặt hàng thì lệnh sản xuất được đưa ra từ cấp trên các phân xưởng thực hiện nhiệm vụ của mình để hoàn thành sản phẩm cho khách hàng.
2.1.2.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây tại công ty Bắc á
Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của nền kinh tế cả nước, công ty cũng có những tiến triển đáng kể:
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu, dịch vụ của công ty theo luật hiện hành của nhà nước và hướng dẫn của Bộ.
- Nắm bắt nhu cầu thị trường trong và ngoài nước công ty đã xây dựng và thực hiện những phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, sản xuất sản phẩm đảm bảo chất lượng, chủng loại phong phú đa dạng phù hợp thị hiếu người tiêu dùng.
Kết quả kinh doanh trong những năm gần đây:
Năm
Chỉ tiêu
2004
2005
Doanh thu
6.973.800.000
7.733.300.000
Nộp ngân sách
2.206.100.000
1.363.900.000
Lợi nhuận
368.000.000
499.000.000
Thu nhập bình quân
580.000
653.000
2.1.2.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất ở công ty
Sơ đồ 2.1:
Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất
Nguyên vật liệu
Phân xưởng cắt
Phân xưởng may
Phân xưởng là
Phân xưởng đóng gói
Phòng KCS
- Khi có đơn đặt hàng công ty bắt đầu sản xuất theo quy trình công nghệ sản xuất trên.
- Phân xưởng cắt: Có nhiệm vụ cắt các loại nguyên vật liệu do quản đốc phân xưởng giao cho, khi hoàn thành thi giao cho phân xưởng may.
- Phân xưởng may: Có nhiệm vụ may các loại quần áo từ nguyên vật liệu do phân xưởng cắt chuyển sang, sau đó chuyển sang phân xưởng là.
- Phân xưởng là: Có nhiệm vụ là các loại sản phẩm do phân xưởng may chuyển sang sau đó chuyển cho phân xưởng đóng gói.
- Phòng KCS: Có nhiệm vụ kiểm tra lần cuối cùng sản phẩ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement