Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By fullofdreamfullofhope
#920410

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH phát triển công nghệ thông tin Việt Hàn

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

NỘI DUNG 3

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT HÀN 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH phát triển công nghệ thông tin Việt Hàn: 3

Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: 3

1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất của Công ty: 6

1.2.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty: 6

1.3. Đặc điểm tổ chức công tác hạch toán kế toán tại công ty TNHH phát triển công nghệ thông tin Việt Hàn: 13

1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: 13

1.3.2. Tổ chức hình thức sổ sách của Công ty: 17

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG 19

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT HÀN 19

2.1. Đặc điểm của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH phát triển công nghệ thông tin Việt Hàn: 19

2.1.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại tại Công ty: 19

2.1.2.Đặc điểm của cách bán hàng tại Công ty: 19

2.1.3 Các cách thanh toán tiền hàng: 20

2.2. Hạch toán giá vốn hàng bán: 21

2.3. Hạch toán doanh thu và các khoản giảm trừ: 27

2.3.1. Hạch toán doanh thu: 27

2.3.2. Hạch toán các khoản giảm trừ: 30

2.4. Hạch toán các khoản thanh toán trong kỳ: 31

2.4.1. Hạch toán các khoản thanh toán với Ngân sách Nhà nước: 31

2.4.2. Hạch toán các khoản thanh toán với người mua: 32

2.4.3.Hạch toán các khoản thanh toán với người bán: 36

2.5. Hạch toán chi phí kinh doanh và xác định kết quả kinh doanh: 37

2.5.1. Hạch toán chi phí bán hàng: 37

2.5.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 40

2.5.3. Hạch toán kết quả kinh doanh: 44

Sơ đồ số 7 46

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT HÀN. 49

3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán: 49

3.1.1. Nhận xét chung: 49

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh: 51

3.2.1. Các khoản nợ khó đòi và biện pháp thu nợ: 51

3.2.2. cách bán hàng: 53

3.2.3. Về mở sổ chi tiết doanh thu bán hàng: 53

3.2.4. Về chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp: 54

3.3. Phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh: 54

KẾT LUẬN 57

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hời gian phát sinh và nghiệp vụ kinh tế đó, sau đó lấy số liệu trên sổ Nhật kí chung để ghi vào Sổ Cái theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Theo hình thức ghi sổ này, phòng kế toán đã sử dụng các loại sổ sau đây: Sổ Nhật kí chung, Sổ Cái, các sổ, thẻ kế toán chi tiết, Báo cáo tài chính gồm : Bảng cân đối kế toán, Báo cáo “ Kết quả hoạt động kinh doanh”, Thuyết minh báo cáo tài chính.
Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra để ghi vào Sổ Nhật kí chung theo trình tự thời gian. Đồng thời căn cứ vào các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh hay tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh cùng loại đã ghi vào Sổ Nhật kí chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Cuối tháng( cuối quý, cuối năm) khoá Sổ Cái và các Sổ, thẻ kế toán chi tiết. Từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết lập “ Bảng tổng hợp chi tiết” cho từng tài khoản. Số liệu trên Bảng tổng hợp chi tiết được đối chiếu với phát sinh Nợ, số phát sinh Có và số dư cuối tháng của từng tài khoản trên Sổ Cái. Sau khi kiểm tra, đối chiếu nếu đảm bảo khớp đúng thì số liệu khoá sổ trên Sổ Cái được sử dụng để lập “ Bảng cân đối phát sinh” và Báo cáo tài chính.
Về tổ chức hệ thống báo cáo: Hiện nay công ty đang sử dụng hai hệ thống báo cáo. Hệ thống báo cáo tài chính và hệ thống báo cáo quản trị. Hệ thống báo cáo tài chính được lập định kỳ vào cuối quý, bao gồm: Bảng CĐKT , Báo cáo KQKD, thuyết minh Báo cáo tài chính. Hệ thống báo cáo quản trị, được lập vào ngày cuối cùng của từng tháng, bao gồm: Báo cáo bán hàng, Báo cáo hàng tồn kho,… Phục vụ Kế toán trưởng trong việc xác định kết quả sản xuất kinh doanh một cách chính xác nhất và là căn cứ để ban lãnh đạo công ty ra các quyết định chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh.
Sơ đồ số 3
Trình tự ghi sổ theo hình thức NKC tại Công ty TNHH phát triển công nghệ thông tin Việt Hàn
Chứng từ gốc
Sổ, thẻ kế toán chi tiết
Nhật ký chung
Nhật ký chuyên dùng
Sổ cái
Bảng tổng hợp chi tiết
Báo cáo kế toán
Bảng cân đối phát sinh
Trong đó:
: Ghi hàng ngày
: Đối chiếu số liệu cuối tháng
: Ghi cuối kỳ
Về công tác quản lý hàng tồn kho, Công ty thực hiện theo phương pháp kiểm kê thường xuyên. Việc định giá theo đơn giá trung bình ( hàng luân chuyển trong tháng), nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, khấu hao tài sản cố định và áp dụng phương pháp khấu hao tuyến tính.
Chương II: Thực trạng công tác kế toán bán hàng
và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH phát triển công nghệ thông tin Việt Hàn
2.1. Đặc điểm của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH phát triển công nghệ thông tin Việt Hàn:
2.1.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại tại Công ty:
Hoạt động kinh doanh thương mại tại công ty TNHH phát triển công nghệ thông tin Việt Hàn bao gồm 2 giai đoạn: Mua hàng và bán hàng không qua khâu chế biến làm thay đổi hình thái vật chất của hàng hoá. Đối tượng kinh doanh của Công ty là trang thiết bị linh kiện điện tử tin học và các ứng dụng phần mềm phục vụ trong nghành công nghệ thông tin, đồng thời Công ty cũng cung cấp các dịch vụ phục vụ khách hàng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Quá trình cung cấp và lưu chuyển hàng hoá của Công ty được thực hiện theo 2 cách bán buôn và bán lẻ, thông qua các hình thức như : Bán thẳng, bán qua kho trực tiếp, bán thông qua trực tiếp các đại lý của Công ty.Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường hàng hoá có tiêu thụ được hay không là vấn đề sống còn của Công ty. Bên cạnh việc tạo dựng uy tín với khách hàng Công ty đã không ngừng cải tiến cách bán hàng và thể thức thanh toán nhằm nâng cao lợi nhuận. tuỳ từng trường hợp vào cách bán hàng và khách hàng mà công ty áp dụng thể thức thanh toán thích hợp.
2.1.2.Đặc điểm của cách bán hàng tại Công ty:
Tại công ty TNHH phát triển công nghệ thông tin Việt Hàn có 2 hình thức bán hàng chủ yếu là bán buôn trực tiếp và bán lẻ. Đối với trường hợp bán buôn là bán hàng với số lượng lớn, cho các tổ chức bán lẻ khác tổ chức kinh doanh, dịch vụ nhằm đưa hàng tới người tiêu dùng thông qua sự phân phối của các đối tác bán lẻ khác. Tại Công ty TNHH phát triển công nghệ thông tin Việt Hàn, khi khách hàng có yêu cầu mua hàng, phòng kế hoạch tiến hành xác định số hàng tồn kho tại thời điểm mua hàng và viết phiếu xuất kho. Phiếu này được lập làm 3 liên, phòng kinh doanh giữ 1 liên gốc làm căn cứ theo dõi số hàng xuất kho, còn hai liên làm căn cứ để phòng kế toán viết hoá đơn bán hàng. Thủ kho giữ 1 phiếu xuất kho làm chứng từ gốc để lên thẻ kho. Hoá đơn bán hàng được lập thành 3 liên trong đó 1 liên phòng kế toán lưu làm chứng từ gốc vào sổ chi tiết TK511, còn lại 2 liên giao cho khách hàng để thanh toán. Hoá đơn VAT được lập thành 3 liên tương ứng với hoá đơn bán hàng. Căn cứ vào hoá đơn VAT kế toán ghi vào sổ chi tiết TK 632 sau đó phản ánh trên NKC sổ 1 và sổ chi tiết TK 511.
Đối với trường hợp bán lẻ, khi khách hàng có yêu cầu mua hàng với số lượng nhỏ hay đơn chiếc thì nhân viên bán hàng sẽ ghi ‘hoá đơn bán hàng’ kế toán sẽ ghi mỗi chứng từ 1 dòng theo thứ tự vào bảng kê chi tiết bán hàng khi nhận kèm phiếu thu tiền (trường hợp khách hàng thanh toán ngay bằng tiền mặt) kế toán phản ánh doanh thu vào các sổ chi tiết bán hàng ghi có TK511, ghi nợ TK 111. Nếu không kèm phiếu thu tiền (Trường hợp khách hàng chưa thanh toán) thì kế toán ghi có TK511, ghi nợ TK131 đồng thời phản ánh trên Nhật ký chung số 1 các trường hợp sau tương tự như trường hợp bán buôn.
2.1.3 Các cách thanh toán tiền hàng:
Sau khi đã bán hàng bên mua chấp nhận thanh toán. Công ty nhận tiền hàng theo nhiều cách khác nhau theo sự thoả thuận giữa hai bên và lựa chọn cách thanh toán cho phù hợp và thuận tiện cho cả hai bên. Hiện nay Công ty đã áp dụng các cách thanh toán sau:
- Thanh toán bằng tiền mặt.
- Thanh toán không dùng tiền mặt:
- Thanh toán bằng séc, uỷ nhiệm chi, thanh toán bù trừ, L/C.
Hiện nay, hầu hết khách hàng đến Công ty mua hàng đều tự lo phương tiện vận chuyển. Việc giao hàng diễn ra ngay tại kho hàng. Tuy nhiên, nếu khách hàng có nhu cầu vận chuyển Công ty sẽ kịp thời đáp ứng và chi phí vận chuyển sẽ hạch toán vào chi phí bán hàng.
2.2. Hạch toán giá vốn hàng bán:
Hạch toán giá vốn hàng bán được thực hiện theo sơ đồ hạch toán sau:
Sơ đồ số 4
Trình tự kế toán giá vốn hàng bán (Theo phương pháp kê khai thường xuyên)
TK 156 TK 632 TK 911
TK 157 Kết chuyển giá vốn hàng
bán để xác định kết quả
Gửi bán hay Giá vốn hàng bán
giao đại lý gửi bán hay giao
đại lý đã tiêu thụ
Khi hàng hoá về nhập kho hay xuất kho cũng như kiểm kê thì thủ kho kiểm tra về số lượng, chủng loại và chất lượng của hàng hoá rồi ghi vào phiếu nhập kho, xuất kho hay biên bản kiểm kê tài sản:
Bảng số 3
Phiếu nhập kho Số……….
Ngày 13 tháng 04 năm 2005
Nợ TK 156
Có TK 111, 131,…
Họ và tên người giao hàng: Lê Huy Lân
Theo hợp đồng số 02 ngày 08 tháng 04 năm 2006
Nhập tại kho Cty TNHH phát triển công nghệ thông tin Việt Hàn
TT
Tên hàng
Mã số
Đơn vị tín...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement