Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#920407 Miễn phí tải luận văn cho anh em ketnooi
phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của lao động trực tiếp tại công ty cổ phần chế biến gỗ huwoco thừa thiên huế
MỤC LỤC
Lời Cảm Ơn i
Mục lục i
Danh mục chữ viết tắt và ký hiệu vi
Danh mục hình vii
Danh mục các bảng viii
Danh mục các biểu đồ ix
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1
1. Lí do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 2
3. Câu hỏi nghiên cứu 2
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4
Chương 1. TỔNG QUAN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4
1.1. Cơ sở lý luận 4
1.1.1. Khái niệm về lòng trung thành 4
1.1.2. Lợi ích của việc xây dựng và duy trì lòng trung thành của nhân viên 4
1.1.3. Vai trò của công tác động viên trong việc tạo lòng trung thành của lao động trực tiếp 5
1.1.3.1. Thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow về kỹ năng động viên nhân viên 5
1.1.3.2. Thuyết hai nhân tố của F. Herzberg 7
1.1.3.3. Thuyết mong đợi của Victor H. Vroom 8
1.1.3.4. Thuyết về sự công bằng của Adams 9
1.2. Cơ sở thực tiễn 10
1.3. Một số nghiên cứu trước đây về lòng trung thành của nhân viên 12
1.4. Mô hình nghiên cứu đề xuất 20
1.5. Phương pháp nghiên cứu 21
1.5.1. Quy trình tiến hành nghiên cứu cụ thể 21
1.5.2. Phương pháp thu thập dữ liệu 21
1.5.3. Phương pháp điều tra và phỏng vấn 21
1.5.3.1. Các giai đoạn nghiên cứu 21
1.5.3.2. Phương pháp thiết kế chọn mẫu 22
1.5.3.3. Phương pháp xử lí số liệu 22
Chương 2. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ HUWOCO THỪA THIÊN HUẾ 23
2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiên Huế 23
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 23
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của công ty và cơ cấu tổ chức của công ty 24
2.1.3. Tình hình nguồn vốn của công ty 26
2.1.4. Thực trạng nhân lực tại Công ty cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiên Huế 31
2.1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 33
2.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của lao động trực tiếp 36
2.2.1. Thông tin tổng thể điều tra 36
2.2.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA 41
2.2.2.1. Diễn đạt và mã hóa thang đo 41
2.2.2.2. Rút trích nhân tố chính các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của lao động trực tiếp tại công ty Cổ Phần chế biến gỗ Thừa Thiên Huế 44
2.2.2.3. Đánh giá độ tin cậy của thang đo 49
2.2.3. Phân tích tương quan 50
2.2.4. Phân tích hồi quy 51
2.2.5. Đánh giá độ phù hợp của mô hình 53
2.2.6. Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh 53
2.2.7. Đánh giá từng khía cạnh các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của lao động trực tiếp đối với Công ty cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiên Huế 54
2.2.7.1. Kết quả đánh giá sự hài lòng của lao động trực tiếp đối với yếu tố lương tại Công ty cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiên Huế 54
2.2.7.2. Kết quả đánh giá sự hài lòng của lao động trực tiếp đối với yếu tố điều kiện làm việc tại Công ty cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiên Huế 56
2.2.7.3. Kết quả đánh giá sự hài lòng của lao động trực tiếp đối với yếu tố đồng nghiệp tại Công ty cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiên Huế 57
2.2.7.4. Kết quả đánh giá sự hài lòng của lao động trực tiếp đối với yếu tố cấp trên tại Công ty cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiên Huế 59
2.2.7.5. Kết quả đánh giá sự hài lòng của lao động trực tiếp đối với yếu tố khen thưởng tại Công ty cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiên Huế 61
2.2.7.6. Kết quả đánh giá sự hài lòng của lao động trực tiếp đối với yếu tố phúc lợi tại Công ty cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiên Huế 62
2.2.7.7. Kết quả đánh giá sự hài lòng của lao động trực tiếp đối với yếu tố cơ hội đào tạo thăng tiến tại Công ty cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiên Huế 63
2.2.7.8. Kết quả đánh giá lòng trung thành của lao động trực tiếp đối với yếu tố sự tự hào tại Công ty cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiên Huế 65
2.2.7.9. Kết quả đánh giá sự gắn kết của lao động trực tiếp tại Công ty cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiên Huế 66
2.2.7.10. Đánh giá chung của lao động trực tiếp về các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành tại công ty cổ phần chế biến gỗ Thừa Thiên Huế 67
2.2.8. Đánh giá của lao động trực tiếp về các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành theo cơ cấu tổng thể 68
2.2.8.1. Theo giới tính 68
2.2.8.2. Theo độ tuổi 69
2.2.8.3. Theo trình độ học vấn 70
2.2.8.4. Theo thâm niên làm việc 71
2.2.8.5. Theo mức thu nhập hàng tháng 72
Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO LÒNG TRUNG THÀNH CỦA LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THỪA THIÊN HUẾ 73
3.1. Định hướng 73
3.2. Một số giải pháp nâng cao lòng trung thành của lao động trực tiếp đối với doanh nghiệp 74
3.2.1. Giải pháp về hài lòng 75
3.2.1.1. Giải pháp nâng cao hoạt động đào tạo thăng tiến 75
3.2.1.2. Giải pháp nâng cao lợi ích của các khoản phúc lợi 76
3.2.1.3. Giải pháp nâng cao hoạt động khen thưởng 76
3.2.1.4. Giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp trên 77
3.2.1.5. Giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của yếu tố lương 78
3.2.1.6. Giải pháp cải thiện điều kiện làm việc 78
3.2.1.7. Giải pháp nâng cao mối quan hệ đồng nghiệp 78
3.2.2. Giải pháp nâng cao sự tự hào với công ty 79
3.2.3. Giải pháp tăng cường sự gắn kết của lao động trực tiếp với công ty 79
3.2.4. Giải pháp nâng cao lòng trung thành của lao động trực tiếp với công ty 80
PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81
1. Kết luận 81
2. Kiến nghị 82
2.1. Đối với cơ quan nhà nước 82
2.2. Đối với chính quyền địa phương 82
2.3. Đối với công ty 83
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lí do chọn đề tài
Nguồn nhân lực là vấn đề đặc biệt quan trọng và sống còn của mọi thời đại. Văn hóa của EVN đã khẳng định “nguồn lao động là tài sản quý giá nhất”, đóng vai trò quan trọng, quyết định hiệu quả sản xuất kinh doanh hay là sự thành, bại của doanh nghiệp. Khoa học công nghệ có phát triển ở trình độ nào đi nữa thì cũng không thể thay thế hoàn toàn con người.
Bên cạnh đó, trong xu thế hội nhập và phát triển của thời đại, kinh tế Việt Nam đang từng bước hòa nhập vào nền kinh tế chung, từ đó đa dạng hóa các loại hình kinh doanh,sản xuất...Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức lớn cho Việt Nam. Để tồn tại trên thị trường như hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam phải biết tạo cho mình những sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đẹp,giá cả phải chăng...Để làm được điều này,một nguồn lực không thể thiếu đó là nguồn nhân lực có kiến thức,hiểu biết,nhiệt huyết và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.Trong đó,nguồn lao động trực tiếp và lao động gián tiếp có vai trò quan trọng.Không thể xem trọng nguồn lao động trực tiếp mà bỏ qua lao động gián tiếp và ngược lại,mỗi nguồn lao động có vai trò riêng,nhưng nguồn lao động trực tiếp đóng vai trò thứ yếu và trực tiếp trong hoạt động sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, một vấn đề mà hầu như các doanh nghiệp nói riêng và toàn xã hội nói chung đang phải đối mặt là hiện tượng nguồn nhân lực hạn chế về kĩ năng chuyên môn, những người có kĩ năng thì di chuyển sang làm những lĩnh vực,những doanh nghiệp có chế độ lương thưởng,ưu đãi tốt...hay ra nước ngoài làm việc, hiện tượng này gọi là “chảy máu chất xám”.
Chính từ vấn đề nhức nhối đó, phải làm sao để giữ chân được những người có tài, làm sao để đào tạo nguồn nhân lực có hiệu quả,làm sao để có được đội ngũ nhân lực làm việc lâu dài...đang là trăn trở lớn của các doanh nghiệp nói riêng và của toàn xã hội nói chung. Nói như vậy có nghĩa là công ty cổ phần Huwoco cũng không nằm ngoại lệ.

Xuất phát từ vấn đề này tui chọn đề tài “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của lao động trực tiếp tại Công ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Huwoco Thừa Thiên Huế” với mong muốn góp phần nhỏ trong việc củng cố, hoàn thiện và duy trì chính sách đãi ngộ lao động trực tiếp của Công ty nhằm duy trì và phát huy nguồn nhân lực sẵn có.
2. Mục tiêu nghiên cứu
a. Mục tiêu chung
Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của lao động trực tiếp của Công ty,từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm duy trì và nâng cao lòng trung thành của lao động trực tiếp đối với Công ty.
b. Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hóa các vấn đề lí luận và thực tiễn về lòng trung thành của lao động trực tiếp.
- Nghiên cứu về lòng trung thành của lao động trực tiếp của công ty.
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của lao động trực tiếp.
- Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến lòng trung thành , đến từng cá nhân.
- Giải pháp nhằm nâng cao lòng trung thành của lao động trực tiếp.
3. Câu hỏi nghiên cứu
 Những vấn đề lý luận và thực tiễn nào ảnh hưởng đến lòng trung thành của lao động trực tiếp?
 Các yếu tố ảnh hưởng như thế nào đến sự hài lòng của lao động trực tiếp?
 Các yếu tố ảnh hưởng như thế nào đến lòng trung thành của lao động trực tiếp?
 Có sự khác nhau về mức độ trung thành của lao động trực tiếp đối với công ty theo các đặc điểm cá nhân không?
 Những giải pháp nào nhằm nâng cao lòng trung thành của lao động trực tiếp với công ty?


4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
a. Đối tượng nghiên cứu
Các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của lao động trực tiếp tại công ty cổ phần chế biến gỗ Huwoco Thừa Thiên Huế.
b. Đối tượng điều tra
Lao động trực tiếp của Công Ty Cổ Phần Gỗ Huwoco Thừa Thiên Huế.
c. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu được thực hiện tại các phòng ban, phân xưởng của Công Ty Huwoco.
- Phạm vi thời gian: Thời gian thực hiện nghiên cứu đề tài từ 10/2/214- 5/5/2014.
 Dữ liệu thứ cấp: Thu thập các dữ liệu,tài lệu trong giai đoạn 2011-2013 từ các phòng ban,từ báo chí,internet và các khóa luận từ các trường đại học.
 Dữ liệu sơ cấp:Được thu thập thông qua phỏng vấn bằng bảng hỏi lao động trực tiếp của Công ty trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2014.
- Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của Công nhân tại công ty Huwoco Huế.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement