Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#920128 Chia sẻ cho các bạn luận án tiến sĩ kinh tế
MỤC LỤC

Mở đầu……………………………………………………………………
Chương 1: Tổng quan về hoạt động kiểm toán độc lập và
chuẩn mực kiểm toán
1.1 Hoạt động kiểm toán độc lập và chuẩn mực kiểm toán ………
1.1.1 Hoạt động kiểm toán độc lập………………………………………
1.1.2 Chuẩn mực kiểm toán ……………………………………………...
1.2 Thực tiễn xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán tại các quốc gia
trên thế giới ………………………………………………………………
1.2.1 Thực tiễn xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc gia tại
các nước có nền kinh tế thị trường phát triển……………………
1.2.2 Chuẩn mực kiểm toán quốc tế và sự lựa chọn cách hòa
hợp của các quốc gia………………………………………………
1.3 Những bài học kinh nghiệm cho Việt nam……………………….……..
Chương 2: Hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam và quá
trình xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt nam
2.1 Hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt nam và những đặc điểm của Việt
nam liên quan đến việc xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán ….
2.1.1 Hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt nam……………………....
2.1.2 Những đặc điểm của Việt nam liên quan đến việc xây dựng hệ
thống chuẩn mực kiểm toán ……………………………………...
2.2 Quá trình xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt nam - Những
thành quả và tồn tại ……………………………………………………..
2.2.1 Quá trình xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt nam……
2.2.2 Những thành quả đạt được và những tồn tại còn phải giải quyết
của quá trình xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt nam
hiện nay……………………………………………………………..
Chương 3: Phương hướng và giải pháp xây dựng hệ thống
chuẩn mực kiểm toán Việt nam
3.1 Phương hướng xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt nam…
3.2 Các giải pháp xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt nam …
3.2.1 Các giải pháp trước mắt……………………………………………
3.2.2 Các giải pháp dài hạn………………………………………………
3.3 Kiến nghị cụ thể về các chuẩn mực kiểm toán cần được soạn thảo
và ban hành trong giai đoạn trước mắt ………………………………...
3.3.1 Kiến nghị về thứ tự ưu tiên soạn thảo và ban hành các chuẩn
mực
3.3.2 Kiến nghị về nội dung các chuẩn mực cần soạn thảo và ban hành
ngay ………………………………………………………………...

Kế t luận …………………………………………………………………
Danh mục công trình của tác giả
Danh mục tài liệu tham khảo
Phụ lục

MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài
Một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu của nền kinh tế thị trường là bảo
đảm thông tin đáng tin cậy cho việc đưa ra các quyết định kinh tế. Hoạt động
kiểm toán độc lập được hình thành để đáp ứng nhu cầu kiểm tra và xác nhận về
tính đáng tin cậy của các thông tin này, nhất là các thông tin tài chính. Để khẳng
định và nâng cao chất lượng của công tác kiểm toán, các chuẩn mực kiểm toán
của các nước đã ra đời và phát triển trong nhiều năm qua.
Hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam còn mới mẻ nhưng phát triển khá
nhanh chóng. Trong mười năm qua, các công ty kiểm toán Việt Nam đã đi vào
hoạt động và đạt được một sự phát triển nhất định. Việc xây dựng các chuẩn mực
kiểm toán Việt nam được tiến hành từ năm 1997 đã đạt được những thành quả ban
đầu nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của việc quản lý và phát triển hoạt
động kiểm toán độc lập tại Việt nam.
Do đó, việc nghiên cứu đẩy mạnh tiến trình xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm
toán Việt Nam là một vấn đề rất quan trọng và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay,
nhằm:
- Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập, thúc đẩy hoạt
động này trở thành công cụ phục vụ đắc lực cho quá trình chuyển đổi sang
nền kinh tế thị trường của Việt nam hiện nay và trong những năm sắp tới.
- Phục vụ cho quá trình hội nhập của Việt nam với nền kinh tế thế giới thông
qua việc tiêu chuẩn hóa thông tin tài chính, đáp ứng yêu cầu quản lý của Việt
nam và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của luận án là nhằm đề xuất phương hướng và giải pháp xây
dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt nam trong những năm tới, dựa trên phân
tích các cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng chuẩn mực kiểm toán trên thế giới
cũng như đánh giá quá trình xây dựng chuẩn mực kiểm toán Việt nam trong
những năm qua.
Đối tượng nghiên cứu
Các loại hình kiểm toán khác nhau có những yêu cầu khác nhau về chuẩn mực
của mình. Để đáp ứng mục đích đã nêu trên, luận án chỉ giới hạn trong khuôn
khổ xây dựng chuẩn mực kiểm toán cho hoạt động kiểm toán độc lập.
Thuật ngữ chuẩn mực kiểm toán thường được dùng để nói về các chuẩn mực
nghiệp vụ. Tuy nhiên, một số trường hợp chúng còn được mở rộng ra bao hàm cả
khái niệm về chuẩn mực đạo đức. Để bảo đảm tính tập trung, luận án chỉ đề cập
đến các chuẩn mực về nghiệp vụ.
Luận án tập trung nghiên cứu và giải quyết những vấn đề chủ yếu sau đây:
- Các luận điểm cơ bản về sự cần thiết khách quan của hoạt động kiểm toán độc
lập và các chuẩn mực kiểm toán; thực tiễn hình thành hệ thống chuẩn mực
kiểm toán tại một số quốc gia điển hình và vấn đề hòa hợp với các thông lệ
quốc tế để rút ra những bài học cần thiết cho việc xây dựng hệ thống chuẩn
mực kiểm toán Việt nam.
- Quá trình phát triển của hoạt động kiểm toán độc lập và sự hình thành chuẩn
mực kiểm toán tại Việt Nam để đánh giá những thành tựu đã đạt được và
những tồn tại còn phải giải quyết, hệ quả và nguyên nhân của chúng.
- Phương hướng và giải pháp xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt nam
trong giai đoạn mới.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement