Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ngoc_anh_111
#919985

Download miễn phí Đề tài Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xây lắp tại Công ty cổ phần thương mại - xây dựng Vietracimex Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XÂY LẮP VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XÂY LẮP 4

I. ĐẶC ĐIỂM, NỘI DUNG, VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XÂY LẮP 4

1. Đặc điểm và nội dung của ngành xây lắp 4

2. Hiệu quả kinh doanh xây lắp và nâng cao hiệu quả kinh doanh xây lắp 6

2.1. Bản chất của hiệu quả kinh doanh 7

2.2. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. 8

2.3. Các nhân tố tác động đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp 12

2.3.1. Nhóm các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài 13

2.3.1.1. Các nhân tố thuộc môi trường kinh doanh 13

2.3.1.2. Nhân tố môi trường tự nhiên 15

2.3.1.3. Môi trường chính trị - pháp luật 15

2.3.1.4. Các yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng 16

2.3.2. Các nhân tố bên trong 17

2.3.2.1. Nhân tố vốn 17

2.3.2.2. Nhân tố con người 17

2.3.2.3. Nhân tố trình độ kỹ thuật công nghệ 18

2.3.2.4. Nhân tố quản trị doanh nghiệp 18

2.3.2.5. Hệ thống trao đổi và xử lý thông tin 19

2.4. Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh 19

2.4.1. Các quan điểm cơ bản trong đánh giá hiệu quả kinh doanh 19

2.4.1.1. Về mặt thời gian 20

2.4.1.2. Về mặt không gian 20

2.4.1.3. Về mặt định lượng 21

2.4.1.4. Về mặt định tính 21

2.5. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá các hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp 23

2.5.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động của doanh nghiệp 23

2.5.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 24

2.5.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 24

2.5.4. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tổng hợp 25

2.6. Nhóm chỉ tiêu xét về mặt hiệu quả kinh tế - xã hội 27

2.6.1. Tăng thu ngân sách 27

2.6.2. Tạo thêm việc làm cho người lao động 27

2.6.3. Nâng cao đời sống người lao động 27

2.6.4. Tái phân bố lợi tức xã hội 28

3. Hiệu quả kinh doanh xây lắp ở hồng kông 28

3.1. Tình hình chung của ngành công nghiệp xây dựng ở HongKong 28

3.2. Tình hình xuất nhập khẩu trong xây dựng 32

3.3. Các phương pháp đánh giá hiệu quả của ngành xây dựng: 34

3.4. Những hướng phát triển trong tương lai 39

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG VIETRACIMEX HÀ NỘI 40

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG VIETRACIMEX HÀ NỘI 40

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 40

1.2. Tổ chức hoạt động kinh doanh của bộ máy quản lý. 44

1.2.1. Cơ cấu tổ chức tại thời điểm trước khi cổ phần 44

1.3. Các lĩnh vực hoạt động chính. 55

1.3.1. Về xây dựng và sản xuất: 55

1.3.1.1. Xây dựng đường bộ 55

1.3.1.2. Xây dựng các công trình cầu và công trình giao thông khác: 56

1.3.1.3. Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng 56

1.3.1.4. Xây dựng các công trình thủy lợi 56

1.3.1.5. Các lĩnh vực sản xuất 56

1.3.2. Về thương mại: 56

1.4. Vốn và tài sản doanh nghiệp. 57

2. Đánh giá tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp của công ty qua 3 năm 2006→2008. 61

3. Phân tích thực trạng về chi phí sản xuất xây lắp của công ty cp thương mại – xây dựng vietracimex hà nội. 65

3.1. Tình hình thực hiện kế hoạch chi phí của Công ty CP Thương mại – Xây dựng Vietracimex Hà Nội. 65

3.2. Phân tích tình hình chi phí xây lắp thực tế của Công ty 68

CHƯƠNG III. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XẤY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN THƯƠNG MẠI – XÂY DỰNG VIETRACIMEX HÀ NỘI 72

1. Quan điểm, định hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần thương mại – xây dựng VIETRACIMEX HÀ NỘI 72

2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần thương mại – xây dựng VIETRACIMEX HÀ NỘI: 75

2.1.Tăng doanh thu bán hàng 75

2.1.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm xây lắp 75

2.1.2. Tổ chức khoa học quá trình thi công và đảm bảo hoàn thành tiến độ thi công xây lắp đúng kế hoạch 77

2.2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả quản trị chi phí 81

2.2.1. Đối với chi phí nguyên, vật liệu: 81

2.2.2 Đối với chi phí nhân công: 83

2.2.3. Đối với chi phí quản lý: 85

2.2.4. Tổ chức quản lý tốt công tác tài chính công ty: 86

2.3. Tổ chức tốt quá trình thi công công trình: 88

2.4. Sử dụng các trang thiết bị và công nghệ hiện đại 90

2.5. Giảm chi phí máy móc và thiết bị: 99

2.6. Giảm chi phí thầu phụ, chi phí chung: 100

2.7. Quản lý tốt các khoản phải thu. 100

2.8. Áp dụng các công cụ quản lý hiện đại 101

2.9. Tăng cường quản lý chất lượng quản lý theo Iso 9001-2000. 101

3. Kiến nghị nhằm tạo điều kiện môi trường kinh doanh thuận lợi cho VIETRACIMEX HÀ NỘI 104

3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ: 104

3.2. Kiến nghị cho một triển vọng phát triển bền vững của lĩnh vực sản xuất kinh doanh xây lắp 107

LỜI KẾT 110

TÀI LIỆU THAM KHẢO.111

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


n theo qui định của pháp luật.
* Quản lý tài sản, tiền vốn, hàng hóa, kinh phí và các quỹ, tổng kết thu – chi tài chính, báo cáo quyết toán, kiểm tra thường xuyên hoạt động kế toán của các bộ phận, nắm bắt tình hình kinh doanh của Công ty từ đó lập kế hoạch tài chính và cung cấp thông tin cho các bộ phận trong và ngoài Công ty.
* Tổ chức thanh toán mua bán hàng hóa nhanh chóng và thu hồi công nợ, tăng nhanh vòng quay vốn, tránh tình trạng vốn bị chiếm dụng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, bảo mật các số liệu.
* Chịu trách nhiệm chung về hiệu suất làm việc của Phòng và liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về hệ thống tài chính – kế toán tại Công ty.
+ Phòng dự án – đầu tư:
* Thẩm định các dự án đầu tư của các phòng ban và đơn vị trực thuộc trước khi trình Ban Giám Đốc thông qua.
* Xây dựng phương án huy động vốn. Sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi của Công ty để đầu tư ra ngoài Công ty nhằm khai thác tối đa hiệu quả đồng vốn và góp phần tăng lợi nhuận cho Công ty.
* Tham mưu cho Ban Giám Đốc Công ty trong việc lựa chọn dự án đầu tư có hiệu quả.
* Triển khai và thực hiện các dự án được giao theo đúng tiến độ, và đúng quy định về xây dựng cơ bản.
+ Phòng kinh doanh – xuất nhập khẩu:
* Định hướng chiến lược hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty.
* Tổ chức và quản lý công tác thị trường, tìm thị trường xuất nhập khẩu cho công ty và các đơn vị thành viên.
* Xây dựng chính sách thương nhân.
* Chỉ đạo, theo dõi, quản lý công tác xuất nhập khẩu và thực hiện công tác nghiệp vụ ngoại thương và chỉ đạo các chương trình sản xuất theo hợp đồng lớn của công ty với các đối tác.
* Thực hiện các công việc do Lãnh đạo công ty giao phó.
+ Phòng Vật tư - Thiết bị:
* Đảm bảo cung ứng vật tư, thiết bị và nhân công theo đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu của công trường, kể cả việc cung ứng vật tư mẫu để khách hàng chọn và phê duyệt.
* Theo dõi việc tạm ứng, thanh quyết toán của công trình và kiểm soát chi phí trong quá trình thi công của các hợp đồng.
* Kiểm soát việc sử dụng vật tư trong quá trình thi công.
* Tham mưu cho Giám Đốc về các vấn đề liên quan đến thương thảo và ký kết Hợp đồng.
Giải quyết các tranh chấp liên quan đến hợp đồng với khách hàng.
+ Phòng kinh doanh - thiết bị
* Quản lý tình hình kinh doanh thiết bị và dịch vụ truyền thông của toàn công ty (dự toán, thống kê, báo cáo, triển khai, giám sát tình hình hoạt động hệ thống bán lẻ, sỉ, dự án).
* Quản lý danh sách khách hàng, lên kế hoạch tìm kiếm thị trường khách hàng mới.
* Đề xuất, cập nhật kiến thức sản phẩm mới cho công ty.
+ Phòng thiết kế - quản lý kỹ thuật
* Chủ trì tham mưu cho ban Giám Đốc các công tác đấu thầu lựa chon nhà thầu thiết kế, thi công các công trình trong dự án.
* Tham mưu, trợ giúp cho lãnh đạo công ty về các vấn đề liên quan đến kỹ thuật trong việc thực hiện các dự án, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật.
* Quản lý, giám sát, các nội dung liên quan đến sự tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn về chất lượng và khối lượng, tiến độ và sự phù hợp của thiết kế, thi công tại hiện trường.
* Thẩm định biện pháp kỹ thuật thi công, biện pháp an toàn lao động công trình. Phối hợp với các bộ phận, đối tác để khắc phục, giải quyết những vấn đề kỹ thuật tồn tại, phát sinh trong quá trình triển khai Dự án.
* Thay mặt Công ty làm việc với các đối tác về: Khảo sát, thiết kế kỹ thuật, thiết kế quy hoạch, thiết kế các công trình tại dự án mà công ty làm chủ đầu tư …
* Lập các báo cáo đánh giá chất lượng, tiến độ, khối lượng triển khai, thực hiện hợp đồng của các đối tác; các báo cáo, đề xuất, yêu cầu các nhà thầu thực hiện theo đúng cam kết cũng như có quyền tạm dừng thi công nếu nhà thầu không tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật; kiến nghị Giám Đốc thay thế đơn vị khác.
* Đề xuất và áp dụng các giải pháp kỹ thuật mới khả thi vào quá trình triển khai thực hiện các dự án.
* Làm đầu mối lưu trữ; quản lý hồ sơ thiết kế; hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và các tài liệu thanh quyết toán khác
+ Phòng quản lý kinh tế thị trường – marketing
* Nhận và triển khai kế hoạch kinh doanh từ Công ty
* Tổ chức các hoạt động kinh doanh.
* Thu hút, tuyển chọn và đào tạo nhân viên kinh doanh.
* Quản lý - Giám sát đội ngũ nhân viên kinh doanh.
* Định hướng, hoạch định chiến lược, phát triển mở rộng thị trường.
* Lập và triển khai thực hiện kế hoạch marketing tổng thể theo định kỳ hàng năm/ quí/ tháng theo chỉ đạo của Ban Giám Đốc.
* Xây dựng ngân sách Marketing và kiểm soát việc sử dụng.
* Xây dựng kế hoạch và thực hiện Marketing truyền thông cho công ty
* Lập kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch Marketing theo đúng lộ trình đã được duyệt
* Lập kế hoạch chi tiết cho các chương trình liên kết với đối tác nhằm hỗ trợ và thúc đẩy kinh doanh
* Chịu trách nhiệm về tổ chức và chất lượng hoạt động tiếp thị, quảng bá hình ảnh và sản phẩm - dịch vụ của công ty ra công chúng nhằm thúc đẩy và đạt được mục tiêu của Công ty
* Chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các hoạt động Trade & Brand marketing
* Tổ chức và giám sát việc thực hiện công tác của các nhân viên marketing trực thuộc để đạt mục tiêu công tác được giao.
* Tổ chức khảo sát và đánh giá các nhu cầu, tâm lý khách hàng mục tiêu và khách hàng tiềm năng.
* Xây dựng và điều hành bộ phận Marketing.
* Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc, kiểm soát việc xây dựng các chiến lược truyền thông, tiếp thị cho thương hiệu
* Hướng dẫn, đào tạo và quản lý các nhân viên marketing do mình phụ trách. Xây dựng đội ngũ nhân viên trực thuộc, xây dựng đội ngũ kế thừa
* Hỗ trợ phòng kinh doanh trong hoạt động chinh phục khách hàng, chăm sóc khách hàng
* Hỗ trợ các phòng ban khác trong việc huấn luyện và đào tạo nhân viên mới, nâng cấp nhân viên.
* Các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc Marketing, Ban Gíam Đốc Công ty.
+ Phòng Kế hoạch Kỹ thuật:
Có chức năng tham gia tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty trong việc hoạch định các kế hoạch kinh doanh, đầu tư, và thực hiện các dự án hạ tầng, cụ thể:
* Thực hiện phân tích và đề xuất tính khả thi của các dự án; tham gia các hoạt động quản lý kinh doanh của các dự án do Công ty đầu tư.
* Tổ chức thực hiện, giám sát kỹ thuật trong quá trình triển khai các dự án, các chương trình, hoạt động kinh doanh theo kế hoạch Công ty đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước hiện hành.
* Xem xét các yêu cầu của khách hàng về thiết lập hồ sơ dự thầu, xem xét các điều kiện ký kết hợp đồng và thực hiện việc lập hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của khách hàng.
* Phối hợp với Chỉ huy Trưởng Công Trình để giải quyết các vấn đề kỹ thuật có liên quan đến hợp đồng trong quá trình thi công. Tìm hiểu và phổ biến thông tin về vật liệu mới, kỹ thuật và công nghệ mới cho các Chỉ huy Trưởng công trình, bộ phận vật tư, các bộ phận liên quan khác.
* Quản lý và giám sát trực tiếp mọi hoạt động và c...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement