Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By khanhkiet8x
#919984

Download miễn phí Chuyên đề Đánh giá và các kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC 2

1.Một số khái niệm cơ bản 2

1.1.Tổ chức 2

1.2. Cơ cấu tổ chức 2

1.2.1. Cơ cấu tổ chức quản lý 3

1.2.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất 7

1.3. Các cấp độ của cơ cấu tổ chức 7

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức 8

1.5. Các bước thiết kế cơ cấu tổ chức và những yếu tố cần quan tâm 9

1.5.1. Những yếu tố cần quan tâm khi thiết kế cơ cấu tổ chức 9

1.5. Các phương hướng hoàn thiện cơ cấu tổ chức 13

PHẦN II: THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ I HÀ NỘI 14

Chương I: Tổng quan về công ty 14

1.1.Giới thiệu chung về công ty 14

1.1.1. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 14

1.1.2. Quá trình hình thành phát triển cổ phần hóa công ty qua các thời kỳ 15

1.1.3. Ngành nghề kinh doanh của công ty 17

1.1.4. Khảo sát các yếu tố đầu vào và đầu ra 18

1.2.Kết cấu sản xuất và quy trình công nghệ 21

1.3.Đặc điểm lực lượng lao động 22

1.4.Môi trường kinh doanh của công ty 24

Chương 2: Thực trạng cơ cấu quản lý tại công ty 25

2.1. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty 25

2.1.1. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty trước cổ phần hóa 25

2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty hiện nay 28

2.2.Phân tích bộ máy quản lý của công ty hiện nay 30

2.2.1. Sự phân chia chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong công ty 30

2.2.1.1. Sự phân chia chức năng quản trị 30

2.2.1.2. Tình hình tổ chức các phòng ban chức năng 32

2.2.1.3.Sự phân chia quyền hạn 42

2.2.2. Ảnh hưởng của cơ cấu tổ chức tới các mặt công tác tổ chức quản lý SXKD trong công ty 46

2.2.2.1. Quản lý kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ SXKD, việc làm, sản phẩm 46

2.2.2.2. Quản lý kỹ thuật chất lượng 48

2.2.2.3.Quản lý vật tư, tiền vốn, tài chính 49

2.2.2.4. Quản lý nhân sự 50

PHẦN III: CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 52

PHẦN III: CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 52

SỐ 1 HÀ NỘI 52

1. Định hướng phát triển của công ty sau cổ phần hóa và nhiệm vụ SXKD năm 2008 52

1.1.Về hoạt động kinh doanh xây lắp đối với các công trình đấu thầu, nhận thấu và các công trình nằm trong dự án do công ty làm chủ đầu tư: 52

1.2. Về các dự án do công ty làm chủ đầu tư 53

1.3.Các hoạt động kinh doanh khác 55

2.Các giải pháp thưc hiện 55

2.1. Giải pháp tổ chức nhân sự: 55

2.2.Giải pháp quản lý và thực hiện 57

2.3.Giải pháp về tài chính 58

2.4.Giải pháp về đầu tư 58

3.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý 59

KẾT LUẬN 61

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ng công ty là 1.634 CBCNV và LĐ
Trong đó: Lao động trực tiếp: 1.362 người (LĐ thời vụ :1.110 người)
Lao động gián tiếp: 272 người
Biểu 1.1: Cơ cấu lao động của công ty HICC1
TT
Tổng số
CBCNVCLĐ
Giới tính
Trình độ chuyên môn
Nam
Nữ
ĐH

TC

1
Xí nghiệp xây lắp 1
8
5
5
1
3
3
2
Xí nghiệp xây lắp 2
11
4
3
1
7
4
3
Xí nghiệp xây lắp 3
8
4
2
3
2
5
4
Xí nghiệp xây lắp 6
10
5
1
4
2
8
5
Xí nghiệp xây lắp 8
8
3
2
3
6
Xí nghiệp xây lắp 15
6
6
4
3
5
7
Xí nghiệp xây lắp 17
14
3
3
8
6
8
Xí nghiệp xây lắp 18
7
4
4
3
4
9
Xí nghiệp xây lắp 20
12
5
11
6
10
Xí nghiệp xây lắp 25
33
18
22
2
9
18
11
Xí nghiệp xây lắp ĐN
14
4
5
3
10
12
Xí nghiệp máy cơ khí
27
2
4
3
1
21
13
Xí nghiệp TT nội thất
9
6
6
2
4
3
14
Xí nghiệp nòng cốt
8
3
1
4
15
Xí nghiệp kinh doanh vật tư
17
3
10
1
3
6
16
Đội xây dựng 9
9
3
3
4
5
17
Đội công trình Sơn La
6
3
3
18
Xí nghiệp quản lý nhà
22
12
11
23
19
Khách sạn Phương Nam
32
58
10
3
77
20
Lãnh đạo công ty
5
5
21
Phòng tài chính kế toán
3
8
9
2
22
Phòng KT-TT-ĐT-QLDA
19
10
26
1
2
23
Phòng hành chính nhân sự
9
6
7
2
6
24
Trợ lý tổng giám đốc
1
1
1
25
Văn phòng chủ tịch HĐQT
1
2
3
26
Trung tâm tư vấn ĐT&XD
5
2
5
2
27
Trung tâm xuất khẩu
3
3
28
Nghỉ lâu dài
10
3
4
2
7
29
Tổng
317
173
176
19
71
214
Nguồn: Phòng hành chính nhân sự
Qua đợt khám sức khoẻ và kiểm tra rà soát lại chất lượng lao động công ty nhận thấy:
LLLĐ của công ty: + 98 người sức khỏe loại 3
+ 15 người loại 4
+ 19 người bệnh mãn tính
Một số không đáp ứng do sức khỏe, tay nghề và trình độ nghề nghiệp chuyên môn. Có số năm công tác và tuổi đời khá cao trên dưới 20 năm, có khả năng suy giảm sức khỏe > 61%
Môi trường kinh doanh của công ty
a) M«i tr­êng vÜ m«:
- VÒ kinh tÕ: Do Nhµ n­íc chØ chó träng ­u ®·i cho viÖc ph¸t triÓn h¹ tÇng c¬ së (c¸c khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp, hÖ thèng giao th«ng, ...) nªn c¸c doanh nghiÖp XD d©n dông nãi chung vµ C«ng ty nãi riªng kh«ng ®­îc h­ëng c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i trong XDCB. Nhµ n­íc còng cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch riªng cho c¸c doanh nghiÖp cã dù ¸n lín (®Çu t­ vµ XD c¸c khu ®« thÞ, khu phè míi, c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, ...)
- VÒ c«ng nghÖ: §©y lµ mét vÊn ®Ò lín cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p, ®Æc biÖt lµ tr­íc xu thÕ héi nhËp. HiÖn nay hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp th­êng cã vèn nhá vµ võa, l¹i ch­a cã chÝnh s¸ch thÝch hîp cho viÖc ®Çu t­ chiÒu s©u nªn còng cã nhiÒu doanh nghiÖp muèn ®Çu t­ c«ng nghÖ th× kh«ng cã kh¶ n¨ng (c«ng nghÖ XD TOP&DOWN, dù øng lùc, c«ng nghÖ SX VL cao cÊp, trang trÝ, ...)
b) M«i tr­êng ngµnh:
HiÖn nay trong ngµnh XDCB xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu c¸c ®èi thñ canh tranh tõ nhá, võa ®Õn lín, trong n­íc vµ ngoµi n­íc.
C¸c c«ng tr×nh quy m« nhá th­êng c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n th©u tãm do cã bé m¸y qu¶n lý gän nhá, vèn ®Çu t­ thi c«ng lµ t­ nh©n nªn rÊt linh ho¹t. C¸c doanh nghiÖp lín h¬n th­êng kh«ng c¹nh tranh ®­îc, hoÆc kh«ng ®¸ng c¹nh tranh v× chi phÝ ph¶i bá ra lín h¬n.
C¸c dù ¸n, c«ng tr×nh cã quy m« lín th­êng lµ chØ ®Þnh thÇu hoÆc c¸c doanh nghiÖp liªn doanh, 100% vèn n­íc ngoµi thùc hiÖn do c¸c yªu cÇu vÒ tiÕn ®é, vèn ®Çu t­, kü mü thuËt vµ chÊt l­îng cao. C¸c doanh nghiÖp kh¸c khã cã thÓ c¹nh tranh ®­îc.
Bªn c¹nh ®ã do c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch trong XDCB cßn nhiÒu bÊt cËp t¹o nªn nhiÒu c¹nh tranh tiÒn Èn khã l­êng tõ c«ng t¸c thiÕt kÕ, ®Çu thÇu ®Õn thi c«ng vµ gi¸m s¸t thi c«ng xuÊt hiÖn nh­ mét tÖ n¹n trong ®Çu t­ XDCB: Th«ng thÇu, b¸n thÇu, ®Êu thÇu theo kiÓu dµn qu©n xanh qu©n ®á.
VÒ phÝa c¸c nhµ cung cÊp lu«n lu«n g©y ¸p lùc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thi c«ng: ®ßi t¨ng gi¸, øng tr­íc tiÒn, ®Æt sè l­îng lín míi cung cÊp, cÊu kÕt víi nhau ®Ó g©y ¸p lùc víi c¸c doanh nghiÖp thi c«ng.
VÒ phÝa kh¸ch hµng th­¬ng xuyªn ®ßi hái hoÆc yªu cÇu cao h¬n b×nh th­êng vÒ thiÕt kÕ, kü mü thuËt, chÊt l­îng vËt t­ thiÕt bÞ sö dông vµo c«ng tr×nh trong khi gi¸ c¶ ®ßi thÊp h¬n, th­êng tr× ho¶n t¹m øng, thanh to¸n kinh phÝ.
§Æc biÖt trong XDCB gÇn nh­ kh«ng cã c¸c s¶n phÈm thay thÕ, s¶n phÈm hoµn thµnh nÕu kh«ng ®¹t yªu cÇu tuú theo møc ®é ph¹t, gi¶m gi¸ hoÆc dì bá.
Víi rÊt nhiÒu nh÷ng lý do kÓ trªn mµ nghiÒu doanh nghiÖp x©y l¾p biÕt lµ lç nh÷ng vÉn ph¶i ®Êu thÇu, nhËn viÖc ®Ó t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng.
Chương 2: Thực trạng cơ cấu quản lý tại công ty
2.1. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty
2.1.1. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty trước cổ phần hóa
Sơ đồ 6: Sơ đồ cơ cấu tổ chức:
Giám đốc
Giám đốc
P.Giám đốc 1
P.Giám đốc 2
P.Giám đốc 3
Phòng KT-KH
Phòng KT-CL
Phòng
TCLĐ
Phòng
TÀI VỤ
Phòng HC
XN
XL 1
XN
XL 1
XN
XL 3
XN
XL 6
XN
XL 8
XN
XL 15
XN
XL 17
XN
XL 18
XN
XL 2
XN
XL 19
XN
ĐIỆN NƯỚC
XNXLTTNT
XNXLKDVT
XN
MÁY XD
ĐỘI XD CÔNG TRÌNH
TT TƯ VẤN ĐTXD
TT XUẤT KHẨU
CÁC BAN DA
KHÁCH SẠN PHƯƠNG NAM
Cơ cấu tổ chức công trước khi tiến hành cổ phần hoá như sau:
Ban giám đốc công ty gồm: TGĐ và PTGĐ
Công ty có 06 phòng ban chức năng: phòng kinh tế kế hoạch, phòng tài vụ, phòng kỹ thuật - chất lượng, phòng tổ chức lao động, phòng hành chính, Ban dự án
2 Trung tâm: trung tâm xuất khẩu lao động; trung tâm tư vấn đầu tư xây dựng
+01 đơn vị kinh doanh khách sạn: khách sạn Phương Nam
+ 16 xí nghiệp và đội xây dựng công trình
Cơ cấu và trình độ lao động của công ty:
Tổng số lao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên ở thời diểm có quyết định cổ phần hóa là: 871 người
+ Phân theo trình độ:
Lao động có trình độ ĐH và trên ĐH: 218 người, trong đó
kiến trúc sư : 11 người
kỹ sư xây dựng : 93 người
kỹ sư khác : 118 người
Lao động có trình độ trung cấp, cao đẳng: 89 người
Lao động có trình độ sơ cấp, CNKT : 233 người
Lao động phổ thông : 549 người
+ Phân theo giới tính:
Lao động nam : 564 người
Lao động nữ : 307 người
+ Phân theo tính chất hợp đồng:
HĐDH :505 người
HĐNH : 299 người
2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty hiện nay
BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Sơ đồ 7: Sơ đồ cơ cấu tổ chức:
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC
P.TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC
P.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÒNG
KỸ THUẬT THỊ TRƯỜNG ĐẦU TƯ QLDA
PHÒNG
HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
PHÒNG
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
PHÒNG
KIỂM SOÁT
NỘI BỘ
KHỐI DỊCH VỤ
KHÁCH SẠN-BQL NHÀ-TTXUẤT KHẨU
CÁC XN XD
(CÁC XN HIỆN CÓ VÀ TT TƯ VẤN)
XÍ NGHIỆP XD NỒNG CỐT
CÁC BAN ĐIỀU HÀNH DA
Sơ đồ cơ cấu tổ chức được thiết kế và xây dựng đúng theo luật doanh nghiệp Nhà nước ban hành; có ĐHĐCĐ, Ban kiểm soát, HĐQT…
Nhân sự trong hội đồng quản trị và ban kiểm soát công ty do HĐĐCĐ quyết định.
Cơ cấu tổ chức, TGĐ điều hành, các phó TGĐ và kế toán trưởng do HĐQT quyết định
Các chức danh quản lý: phòng ban, các đơn vị trực thuộc do TGĐ điều hành quyết định
Năm 2007 là năm công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội đi vào hạot động.Theo chủ trương của Đảng và Nhà nước trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế, công ty đã tiến hành cơ cấu lại tổ chức bộ máy quản lý cho phù hợp với tình hình mới nhằm ổn định tiếp tục khai thác các DASXKD và đầu tư, XD, dịch vụ nâng cao khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường các nước.
Sơ đồ cơ cấu tổ chức trớc đây đã không còn phù hợp với tình hình SXKD mới, mối quan hệ giữa các nhân viên trong tổ chức rất phức tạp, phải chịu sự lãnh đạo của nhiều CBQL, sự p...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement