Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By langtu_quay2002
#919978

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH phát triển công nghệ và cơ nhiệt thực phẩm

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

- Lí do chọn đề tài. 1

- Mục đích và phạm vi nghiên cứu của đề tài. 2

- Tên và kết cấu của đề tài. 2

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CƠ NHIỆT VÀ THỰC PHẨM 4

1.1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và Cơ nhiệt Thực phẩm. 4

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 4

1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty. 6

1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất của Công ty. 10

1.2.1.Tổ chức bộ máy quản lý và chức năng các phòng ban trong Công ty. 10

1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty. 12

1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH phát triển công nghệ cơ nhiệt và thực phẩm. 15

1.3.1.Tổ chức bộ máy kế toán trong Công ty 15

1.3.2. Hình thức ghi sổ kế toán áp dụng tại Công ty. 17

1.3.3.Chính sách kế toán áp dụng tại Doanh nghiệp. 21

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI 24

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 24

CƠ NHIỆT VÀ THỰC PHẨM 24

2.1. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH phát triển công nghệ cơ nhiệt và thực phẩm. 24

2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuẩt tại Công ty TNHH phát triển công nghệ cơ nhiệt và thực phẩm 24

2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất tại Công ty TNHH phát triển công nghệ cơ nhiệt và thực phẩm 24

2.1.3. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH phát triển công nghệ cơ nhiệt và thực phẩm. 26

2.2. Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH phát triển công nghệ cơ nhiệt và thực phẩm. 27

2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 27

2.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp. 34

2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung tại Công ty. 37

2.2.3 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại Công ty TNHH phát triển công nghệ cơ nhiệt và thực phẩm. 43

2.2.4.Tổng hợp chi phí sản xuất 43

2.3. Thực trạng tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH phát triển công nghệ cơ nhiệt và thực phẩm. 46

2.3.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành. 46

2.3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm. 47

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CƠ NHIỆT VÀ THỰC PHẨM 51

3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH phát triển công nghệ cơ nhiệt và thực phẩm. 51

3.1.1. Những ưu điểm trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH phát triển công nghệ cơ nhiệt và thực phẩm. 51

3.1.2. Những tồn tại trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH phát triển công nghệ cơ nhiệt và thực phẩm. 53

3.2. Các nguyên tắc nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH phát triển công nghệ cơ nhiệt và thực phẩm. 54

3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH phát triển công nghệ cơ nhiệt và thực phẩm. 55

KẾT LUẬN 60

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


2-DN
16
Thẻ Tài sản cố định
S23-DN
17
Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)
S31-DN
18
Sổ chi tiết tiền vay
S34-DN
19
Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh
S36-DN
20
Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ
S37-DN
21
Sổ chi tiết các tài khoản
S38-DN
22
Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh
S51-DN
23
Sổ theo dõi thuế GTGT
S61-DN
24
Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại
S62-DN
DANH MỤC HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ CƠ NHIỆT THỰC PHẨM ĐANG SỬ DỤNG
Bảng 6:
Danh mục hệ thống báo cáo tài chính
Số TT
Tên báo cáo
Ký hiệu
1
Bảng cân đối kế toán
Mẫu số B 01 – DN
2
Báo cáo kết quả kinh doanh
Mẫu số B 02 – DN
3
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Mẫu số B 03 – DN
4
Thuyết minh báo cáo tài chính
Mẫu số B 09 – DN
Danh mục hệ thống báo cáo kế toán khác
Ngoài các báo cáo tài chính bắt buộc công ty còn lập thêm các báo cáo kế toán khác như :
Báo cáo quyết toán thuế
Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính
Báo cáo tổng hợp giá trị sản xuất kinh doanh dở dang
Bảng cân đối tài khoản
Báo cáo kết quả kinh doanh cho từng công trình
1.3.3.Chính sách kế toán áp dụng tại Doanh nghiệp.
Công ty TNHH phát triển công nghệ cơ nhiệt và thực phẩm là một đơn vị kinh doanh hoạt động theo các quy định của luật Doanh nghiệp. Công ty sử dụng bảng hệ thống tài khoản được ban hành kèm theo quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20-3-2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Theo đó bảng hệ thống tài khoản mà Công ty đang sử dụng là bảng hệ thống tài khoản áp dụng cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Các quy định về kỳ kế toán áp dụng trong Công ty TNHH phát triển công nghệ cơ nhiệt và thực phẩm. Trong Công ty TNHH phát triển công nghệ cơ nhiệt và thực phẩm phẩm kỳ kế toán áp dụng theo năm. Theo năm kế toán tiến hành khóa sổ kế toán, lập các báo cáo tài chinh, các báo cáo thuế cho các cơ quan thuế. Đồng thời, sau mỗi năm hết kỳ kế toán, kế toán tiến hành xác định lợi nhuận và chia lợi tức cho các thành viên góp vốn.
Công ty sử dụng đồng Việt Nam (vnđ) làm đơn vị tiền tệ trong hạch toán. Đối với hợp đồng có sử dụng ngoại tệ thì Công ty đều có quy đổi ra VNĐ theo đúng quy định chế độ kế toán hiện hành.
Các quy định về hạch toán hàng tồn kho tại Công ty TNHH phát triển công nghệ cơ nhiệt và thực phẩm
Theo Chuẩn mực kế toán số 02- Hàng tồn kho, thì hàng tồn kho của Công ty được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì Công ty phải tính theo gía trị thuần có thể thực hiện được.
Giá gốc của hàng tồn kho bao gồm chi phí thu mua, chi phí chế biến và các khoản chi phí liên quan trực tiếp khác để có được giá vốn của hàng tồn kho ở thời điểm và trạng thái hiện tai…
NVL xuất dùng sản xuất tại Công ty được tính theo phương pháp thực tế đích danh. Do chủng loại NVL sản xuất tại Công ty là ít do đó Công ty có điều kiện bảo quản riêng lẻ từng lô NVL, khi xuất NVL ở lô nào thì tính giá thực tế NVL ở lô đó. Phương pháp này có ưu điểm giúp Công ty có thể nhanh chóng tính giá NVL xuất kho qua đó dễ dàng tính được giá của NVL sản xuất.
Phương pháp khấu hao TSCĐ: TSCĐ trong Công ty TNHH phát triển công nghệ cơ nhiệt và thực phẩm được theo dõi và tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng. Đây là phương pháp tính khấu hao đơn giản nhưng đáp ứng được nhu cầu theo dõi và tính khấu hao tài sản của Công ty. Định kỳ hay theo các đơn hàng, kế toán tiến hành tính và phân bổ khấu hao TSCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh. Qua đó, kết chuyển vào giá thành sản phẩm sản xuất. Theo phương pháp này thì nguyên giá của TSCĐ trong Công ty được tính khấu hao đều theo từng năm. Giá trị này được chuyển dần vào giá trị sản phẩm sản xuất.
Hệ thống báo cáo kế toán trong Doanh ngiệp: Đối với báo cáo bắt buộc phải lập đối với các Doanh nghiệp. Cuối năm, Công ty tiến hành lập đầy đủ và lập cho các cơ quan quản lý theo đúng luật định.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
CƠ NHIỆT VÀ THỰC PHẨM
2.1. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất tại Công ty TNHH phát triển công nghệ cơ nhiệt và thực phẩm.
2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuẩt tại Công ty TNHH phát triển công nghệ cơ nhiệt và thực phẩm
Là một doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng công nghiệp, nên chi phí sản xuất chiếm một tỷ trọng lớn trong toàn bộ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Do đó, Công ty hết sức chú trọng tới việc theo dõi các khoản mục trong chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm hạ thấp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
Chi phí sản xuất tại Công ty chủ yếu bao gồm các khoản mục:
2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất tại Công ty TNHH phát triển công nghệ cơ nhiệt và thực phẩm
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
Như chúng ta đã biết chi phí nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng rất lớn trong tổng số chi phí sản xuất, đặc biệt là đối với doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng công nghiệp như Công ty TNHH phát triển công nghệ cơ nhiệt và thực phẩm. Vì vậy kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là một khâu quan trọng trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Hiện nay nguyên vật liệu của Công ty bao gồm:
+ Nguyên vật liệu chính: Bao gồm Nhôm tấm, dây đồng các loại, một số loại động cơ… Đây là các nguyên vật liệu mà giá trị của nó chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí nguyên vật liệu, đồng thời nó đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra sản phẩm.
+ Nguyên vật liệu phụ: Bao gồm các loại như: Van chịu nhiệt, van cao áp, một số loại đồng hồ đo nhiệt độ của nồi hơi, các loại ốc vít que hàn…. Đây là các nguyên vật liệu mà giá trị của chúng chiểm một tỷ lệ nhỏ trong các khoản mục chi phí nguyên vật liệu của doanh nghiệp.
+ Nhiên liệu: Nhiên liệu chủ yếu mà công ty sử dụng là điện phục vụ cho việc sản xuất. Khác với một số nguyên liệu sản xuất khác, tại Công ty TNHH phát triển công nghệ cơ nhiệt và thực phẩm hầu hết tất cả nguồn nhiên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất được cung cấp từ nguồn điện. Do đó điện năng là nguồn nhiên liệu chủ yếu phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty
- Chi phí nhân công trực tiếp.
Lao động là yếu tố cơ bản để cho quá trình sản xuất kinh doanh được diễn ra liên tục và hiệu quả, do đó chi phí nhân công trực tiếp là một khoản mục chi phí chiếm một tỷ trọng khá lớn trong các khoản mục chi phí của doanh nghiệp. Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm: Tiền lương, các khoản trích theo lương, các khoản phụ cấp cho công nhân sản xuất trực tiếp.
- Chi phí sản xuất chung.
Đây là chi phí phát sinh trong phạm vi các phân xưởng, các bộ phận sản xuất của doanh nghiệp. Bao gồm các khoản mục:
+ Chi phí nhân viên phân xưởng. Đây là chi phí về tiền lương chính, lương phụ, các khoản phụ cấp theo lương phải trả cho nhân viên phân xưởng (Giám đốc, phó giám đốc phân xưởng…), các khoản đóng góp cho các quỹ xã hội trích theo lương.
+ Chi phí vật liệu. Bao gồm: các khoản chi phí như sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị, nhà cửa kho tàng….
+ Chi phí công cụ sản xuất là những chi phí về công cụ, ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement