Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By satthu_anhsang2000
#919959

Download miễn phí Báo cáo thực tập tổng hợp tại Trung tâm thông tin sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội

MỤC LỤC

 

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

I. Giới thiệu chung về Trung tâm thông tin Sở tài nguyên và môi trường. 2

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm thông tin Sở tài nguyên và Môi trường. 3

1. Vị trí và chức năng : 3

2. Nhiệm vụ và quyền hạn: 4

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy. 6

3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức : 6

3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy: 6

3.2.1. Lãnh đạo trung tâm: 6

3.2.2. Bộ máy hoạt động của trung tâm: 6

3.2.3. Trưởng các phòng của trung tâm do Giám đốc Sở tài nguyên và môi trường quyết định bổ nhiệm hay miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc trung tâm. 8

3.2.4. Giao Giám đốc trung tâm căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành của nhà nước và của thành phố: 8

3.2.5. Biên chế của trung tâm . 8

III. Chế độ làm việc, mối quan hệ công tác, chế độ quản lý tài chính và tài sản, tổ chức thực hiện của Trung tâm thông tin Sở tài nguyên và Môi trường. 8

1. Chế độ làm việc. 9

1.1. Chế độ làm việc của giám đốc trung tâm: 9

1.2. Chế độ làm việc của phó giám đốc trung tâm: 9

1.3. Chế độ làm việc của cán bộ nhân viên trung tâm: 9

1.4. Hoạt động khai thác dịch vụ của trung tâm: 10

1.5. Chế độ thông tin báo cáo: 10

2. Mối quan hệ công tác: 10

3. Chế độ quản lý tài chính, tài sản: 11

4. Tổ chức thực hiện: 11

IV. Những ưu điểm và nhược điểm của trung tâm thông tin Sở tài nguyên và môi trường trong thời gian qua. 12

1.Ưu điểm 12

2. Nhược điểm 12

VI. Đánh giá và kiếm nghị 14

1. Một số đánh giá: 14

2. Đề xuất kiến nghị: 15

KẾT LUẬN 16

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


đã có nhiều hoạt động và kết quả góp phần thực hiện nhiệm vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường; đã và đang triển khai nhiều dự án mang lại hiệu quả thiết thực như xây dựng: Các phần mềm chuyên ngành tài nguyên và môi trường, thư viện điện tử, định mức kinh tế kỹ thuật, cơ sở dữ liệu ngành, đầu tư trang thiết bị và đào tạo về công nghệ thông tin cho các đơn vị trong ngành…
Tuy nhiên, với yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới cũng như đòi hỏi của công tác cải cách hành chính, thì nhiệm vụ rất quan trọng là phải tăng cường công tác quản lý và đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong toàn ngành nhằm phục vụ kịp thời và có hiệu quả công tác quản lý nhà nước 7 lĩnh vực chuyên ngànhcủa Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin trong ngành Tài nguyên và Môi trường và thông qua trang thông tin điện tử www.ciren.gov.vn và www.ciren.vn.Trung tâm Công nghệ thông tin giới thiệu đến đồng nghiệp và cộng đồng những nội dung, kết quả hoạt động về công nghệ thông tin của Trung Tâm và các đơn vị trong ngành, các văn bản quản lý, các phần mềm ứng dụng…; mở rộng việc trao đổi thông tin với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hay cộng đồng quan tâm đến hoạt động công nghệ thông tin của ngành tài nguyên và môi trường. Trung tâm Công nghệ thông tin mong muốn nhận được sự cộng tác của các đồng nghiệp, cộng đồng góp ý kiến giúp đỡ, gửi bài viết giới thiệu về kinh nghiệm tổ chức, quản lý, kết quả hoạt động về lĩnh vực công nghệ thông tin của các tổ chức, cá nhân để bổ sung thêm nguồn thông tin, nhằm mục đích tuyên truyền nêu gương học tập và nhân rộng các mô hình, cách làm hay, các điển hình tiên tiến, góp phần đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước và ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường. Trung tâm công nghệ thông tin trân trọng gửi tới các đồng ngiệp và cộng đồng lời Thank chân thành, lời chúc sức khỏe và thành công.
Lĩnh vực quản lý của Trung tâm thông tin là quản lý các văn kiện và tài liệu có liên quan đến Tài nguyên và Môi trường nhằm xử lý, điều chỉnh các cá nhân và tổ chức thực hiện các hoạt động Tài nguyên và Môi trường đúng theo quy định của nhà nước.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm thông tin Sở tài nguyên và Môi trường.
Vị trí và chức năng :
Vị trí : Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên, môi trường Hà Nội (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí trực thuộc Sở tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội ; có tư cách pháp nhân ;có con dấu riêng ; được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật .
Chức năng : Trung tâm công nghệ thông tin Tài nguyên ,Môi trường Hà Nội có chức năng thu thật, cung cấp thông tin về tài nguyên và môi trường phục vụ công tác quản lý và nhu cầu khai thác của các cá nhân và tổ chức theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và của thành phố.
Nhiệm vụ và quyền hạn:
Tham mưu cho lãnh đạo Sở triển khai chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện theo quyết định số 179/2004/QĐ- TTG ngày 06/10/2004 của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.
Xây dựng chiến lược quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thuộc phạm vi quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở thành phố Hà Nội.
Tổ chức thu thập, xây dựng, tích hợp, xử lý, quản lý, khai thác và dịch vụ cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường theo quy định tại điều 3 nghị định số 102/2008/NĐ-CP ban hành ngày 15/09/2008 của chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường.
Quản lý, thu thập, biên tập, chỉnh lý, tu bổ, phục chế các loại hồ sơ, tài liệu liên quan đến hồ sơ lưu trữ bằng giấy của ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm: các loại hồ sơ, tài liệu về quản lý đất đai, tài nguyên nước, địa chất khoáng sản, môi trường, khí tưởng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ; Kết quả giải quyết tranh chất, khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về tài nguyên và môi trường; kết quả các dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về tài nguyên và môi trường.
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về quản lý và cung cấp thông tin tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội; quy chế quản lý, khai thác và bảo trì cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường, thực hiện các dịch vụ cung cấp thông tin tư liệu về tài nguyên và môi trường, phối hợp với phòng đăng ký đất đai Hà Nội thực hiện dịch vụ sao trích lục bản đồ, bản đồ nền, các loại bản đồ chuyên đề cho các đối tượng có nhu cầu.
Chịu trách nhiệm quản lý, cập nhật thông tin lên cổng thông tin điện tử của Sở tài nguyên và Môi trường ; xây dựng, quản lý khai thác dịch vụ thư viện điện tử về thông tin tài nguyên và môi trường; thực hiện dịch vụ tư vấn, chuyển giao liên quan đến công nghệ tin học, xử lý thông tin, thiết kế, xây dựng phần mềm tin học, đào tạo bồi dưỡng kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin tài nguyên và môi trường cho các đối tượng có nhu cầu.
Hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, quản lý và chủ trì nghiệm thu các dự án công nghệ thông tin thuộc phạm vi quản lý của Sở; tham gia thẩm định, kiểm tra, giám sát, các đề án, dự án đầu tư công nghệ thông tin liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường; chủ trì thực hiện các dự án công nghệ thông tin được giao; tư vấn thiết kế, triển khai lắp đặt hệ thống trang thiết bị thuộc cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin.
Quản lý, bảo trì mạng thông tin của sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội; chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin tài nguyên và môi trường; thực hiện các đề án, dự án phục vụ công tác cải cách hành chính và các hoạt động quản lý, điều hành của Sở; chủ trì các chương trình, đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, các dự án hợp tác trong nước và quốc tế.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.
Cơ cấu tổ chức bộ máy.
3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức :
Giám đốc trung tâm
Phó giám đốc
Phòng hành chính Phòng kỹ thuật Phòng thông tin Phòng khai
Tổng hợp công nghệ Lưu trữ thác dịch vụ
3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy:
3.2.1. Lãnh đạo trung tâm:
Gồm giám đốc và phó giám đốc:
Giám đốc trung tâm chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của trung tâm trước giám đốc Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội v...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement