Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ckv_nat
#919954

Download miễn phí Chuyên đề Phân tích năng lực tài chính của công ty cổ phần Sông Đà 2

 

PHẦN I: MỞ ĐẦU 1

PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÂN TÍCH NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2 4

2.1. Vai trò của vốn đối với hoạt động của công ty: 4

2.1.1. Hoạt động của công ty trong nền kinh tế thị trường: 4

2.1.2. Vai trò của vốn đối với hoạt động của công ty: 4

2.2. Nguồn tài trợ của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường: 7

2.2.1. Nguồn tài trợ ngắn hạn: 7

2.2.2. Nguồn tài trợ dài hạn: 8

2.3. Khái quát về năng lực tài chính và phân tích năng lực tài chính của doanh nghiệp: 10

2.4. ý nghĩa của phân tích năng lực tài chính của doanh nghiệp: 12

2.5. Nội dung phân tích năng lực tài chính của doanh nghiệp: 13

2.5.1. Phân tích tình hình tài chính hiện tại: 13

2.5.1.1. Phân tích tình hình vốn của doanh nghiệp: 14

2.5.1.2. Phân tích tình hình nguồn vốn của doanh nghiệp: 14

2.5.2. Phân tích khả năng huy động vốn trên thị trường: 15

2.5.2.1. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: 15

2.5.2.2. Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp: 16

2.5.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp: 19

2.5.2.4. Phân tích khả năng sinh lời vốn của doanh nghiệp: 21

2.5.2.5. Phân tích khả năng độc lập tài chính của doanh nghiệp: 23

PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 24

3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu: 24

3.1.1. Vài nét về quá trình hình thành và phát triển của công ty: 24

3.1.2. Tình hình tổ chức của công ty: 26

3.1.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất: 26

3.1.2.2. Tổ chức bộ máy kế toán: 1

3.1.3. Cơ sở vật chất của công ty: 1

3.1.4. Tình hình lao động của công ty: 2

3.1.5. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty: 4

3.2. Phương pháp nghiên cứu: 5

3.2.1. Phương pháp chung: 5

3.2.2. Phương pháp cụ thể: 6

PHẦN IV : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 8

4.1. Phân tích tình hình tài chính hiện tại 8

4.1.1. Phân tích tình hình vốn và cơ cấu vốn của công ty: 8

4.1.1.1. Phân tích tình hình vốn của công ty: 8

4.1.1.2. Phân tích cơ cấu tài sản của công ty: 11

4.1.2. Phân tích tình hình nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn của công ty: 14

4.1.2.1. Phân tích tình hình nguồn vốn của công ty: 14

4.1.2.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn của công ty: 15

4.2. Phân tích khả năng huy động vốn trên thị trường của công ty: 18

4.2.1. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty: 19

4.2.1.1. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm qua: 19

4.2.1.2. Phân tích một số chỉ tiêu về hiệu quả kinh doanh: 22

4.2.2. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán của công ty: 23

4.2.2.1. Phân tích tình hình than toán của công ty: 24

4.2.2.2. Phân tích khả năng thanh toán của công ty: 28

4.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty: 31

4.2.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty: 32

4.2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động: 33

4.2.3.3. Phân tích khả năng sinh lời vốn của công ty: 36

4.2.3.4. Phân tích chỉ tiêu độc lập tài chính của côngt y: 38

4.3. Đánh giá chung về năng lực tài chính của công ty: 39

4.4. Một số đề xuất về biện pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của công ty: 42

PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 45

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


trang thiết bị hiện đại, phần lớn là tự mua sắm và một phần là được đầu tư. Thể hiện trong bảng 1:
Bảng 1: Một số trang thiết bị của công ty năm 2007
STT
Tên thiết bị
ĐVT
Số lượng
1
Máy đào Komatsu
Máy
07
2
Máy đào Kobeco
Máy
02
3
Ô tô vận tải Huyndai
Máy
10
4
Trạm trộn bê tông Asphalt
Máy
01
5
Trạm trộn 75%
Máy
01
6
Dây chuyền sản xuất đá dăm và cát nghiền
Máy
02
Nguồn: Phòng tài chính kế toán
3.1.4. Tình hình lao động của công ty:
Lao động là một trong 3 yếu tố cơ bản của một quá trình sản xuất, có thể coi nó là yếu tố căn bản nhất, là điều kiện cần thiết hàng đầu của một quá trình sản xuất. Đối với doanh nghiệp thì đây lại chính là nguồn lực lớn thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Với đặc thù riêng của công ty cổ phần Sông Đà 2 là xây dựng thì yêu cầu đặt ra đối với lực lượng lao động là rất đa dạng, nó đòi hỏi cả về lao động chuyên nghiệp và lao động không chuyên nghiệp, việc tổ chức lao động cho sản xuất là cả một vấn đề lớn phải theo dõi nghiên cứu và đánh giá. Tình hình lao động của công ty được thể hiện qua bảng 2:
Bảng 2: Tình hình lao động của công ty qua 3 năm(2005-2007)
Chỉ tiêu
Năm 2005
Năm 2006
Năm 2007
So sánh(%)
SL(Ngời)
CC(%)
SL(Ngời)
CC(%)
SL(Ngời)
CC(%)
2006/2005
2007/2006
Tổng số lao động
523
100
594
100
689
100
113,58
116
-Phân theo trình độ
+ Đại học và cao đẳng
136
26
151
25
191
27,72
111,03
126,5
+ Trung cấp
19
3,63
15
3
14
2,03
78,95
93,33
+ Công nhân kỹ thuật
368
70,37
428
72
484
70,25
116,3
113,1
- Phân theo tính chất lao động
+ Trực tiếp
445
85
501
84,34
578
83,9
125,58
115,37
+ Gián tiếp
78
15
93
15,66
111
16,1
119,23
119,35
Thu nhập BQ 1 lao động
1991012
2085000
2174000
104,72
104,27
Qua bảng 2 ta thấy: lao động của công ty qua 3 năm đều tăng, cả về chất lượng và số lượng. Cụ thể:
Tổng số lao động tăng, năm 2005 là 523 người, đến năm 2007 là 689 người, tăng 168 người.
Xét theo trình độ lao động thì nói chung lao động có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp của công ty chiếm tỷ trọng không cao (gần 30%) do những người này thường làm ở bộ phận quản lý nhưng công ty có chức năng chính là sản xuất nên tỷ lệ công nhân kỹ thuật chiếm phần lớn(hơn 70%). Qua 3 năm thì trình độ của lao động được nâng lên trông thấy, lao động có trình độ đại học, cao đẳng tăng lên, từ 136 người( chiếm 26% so tổng số) năm 2005 tăng lên 191 người(chiếm 27,72%) năm 2007. Còn lao động có trình độ trung cấp thì lại giảm đi, từ 19 người(chiếm 3,36%) năm 2005 xuống còn 14 người(chiếm 2,03%) năm 2007. Có sự thay đổi này là do công ty thường xuyên cử cán bộ đi học để nâng cao trình độ tay nghề và chú trọng hơn trong công tác tuyển chọn, đòi hỏi cao hơn về trình độ. Điều này chứng tỏ sự quan tâm của lãnh đạo công ty đối với nguồn nhân lực.
Xét theo tính chất lao động: Lao động trực tiếp nhiều hơn lao động gián tiếp nhiều lần cả về số lượng và cơ cấu, điều này là phù hợp vì công ty chủ yếu là xây dựng, lao động ở công trường nhiều. Qua 3 năm, số lượng lao động trực tiếp và gián tiếp của công ty đều tăng lên, năm 2005 có 445 lao động trực tiếp (chiếm 85%) và 78 lao động gián tiếp (chiếm 15%), năm 2007 có 578 lao động trực tiếp (chiếm 83,9%) và 111 lao động gián tiếp (chiếm 16,1%).
Còn về thu nhập bình quân của 1 lao động cũng tăng lên qua từng năm, năm 2004 là 1991012 đồng/người, năm 2006 là 2085000 đồng/người và năm 2007 là 2174000 đồng/ người. Qua đó cho thấy công ty ngày càng làm ăn có hiệu quả, làm cho thu nhập của lao động trong công ty ngày càng cao, góp phần cải thiện đời sống của người lao động.
3.1.5. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty:
Công ty cổ phần Sông Đà 2 là một công ty có quy mô lớn, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực khác nhau…Mục tiêu đặt ra là công ty phải làm ăn có hiệu quả, sử dụng đồng vốn sao cho có hiệu quả nhằm thu hút được sư đầu tư từ bên ngoài, công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường đa dạng hoá sản phẩm và được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng công ty, sự giúp đỡ của các phòng ban chức năng Tổng công ty nên công ty đã đạt được những kết quả nhất định, thể hiện qua bảng 3:
Bảng 3: Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty
Chỉ tiêu
Năm
So sánh
2005
2006
2007
2006/2005
2007/2006
1. DTT
262,208,710,043
248,602,368,194
271,061,017,038
94.81
109.03
2.LN sau thuế
3,256,452,587
5,598,723,471
27,795,927,697
171.93
496.47
Nguồn: Phòng tài chính kế toán
Qua bảng ta thấy doanh thu thuần của công ty năm 2006 giảm đi 5.19% so với năm 2005 nhưng đến năm 2007 lại tăng 9.03% so với năm 2006 và tỷ lệ tăng nhanh hơn tỷ lệ giảm doanh thu. Còn về lợi nhuận sau thuế thì đều tăng qua các năm, năm 2006 tăng 71.93% so với năm 2005 , năm 2007 tăng tới 396.47% so với năm 2006. Như vậy, có thể xem là doanh thu và lợi nhuận của công ty ngày càng tăng thể hiện quy mô hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng phát triển.
3.2. Phương pháp nghiên cứu:
3.2.1. Phương pháp chung:
Để thực hiện nội dung của đề tài, chúng tui đã vận dụng phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để xem xét và phân tích các hiện tượng kinh tế một cách khoa học và khách quan. Đây là phương pháp cơ bản làm nền tảng, xuyên suốt quá trình nghiên cứu nội dung đề tài.
3.2.2. Phương pháp cụ thể:
* Phương pháp thu thập và xử lý số liệu:
Thu thập tài liệu từ nguồn số liệu sơ cấp và thứ cấp, từ sổ sách kế toán và từ các văn bản có liên quan. Từ đó phải xử lý phù hợp nhằm phục vụ đề tài của mình bằng máy tính cá nhân hay bằng Excel.
* Phương pháp phân tích số liệu:
- Phương pháp thống kê:
+ Thống kê mô tả:
+ Thống kê so sánh: Các chỉ tiêu đem ra so sánh phải thống nhất về không gian, thời gian, đơn vị …Nội dung so sánh gồm:
So sánh giữa thực hiện kỳ này với thực hiện kỳ trước để thấy được khuynh hướng biến động qua thời gian, tốc độ phát triển…qua đó thấy được xu hướng thay đổi về tài chính của doanh nghiệp.
So sánh giữa số liệu giữa các doanh nghiệp với số liệu trung bình của ngành, của các doanh nghiệp khác nhằm đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp như thế nào, tương quan so với các doanh nghiệp khác...
So sánh theo chiều dọc để xem xét tỷ trọng của từng chỉ tiêu so với tổng thể, so sánh theo chiều ngang của nhiều kỳ để thấy được sự thay đổi cả về số lượng tương đối và tuyệt đối của một chỉ tiêu nào đó qua niên độ kế toán liên tiếp.
Phương pháp tỷ số:
Phương pháp xây dựng trên ý nghĩa chuẩn mực của tỷ lệ đại lượng tài chính, trong các quan hệ tài chính. Về nguyên tắc, phương pháp tỷ lệ yêu cầu xác định được các ngưỡng, các định mức đánh giá năng lực tài chính doanh nghiệp trên cơ sở so sánh các tỷ lệ của doanh nghiệp với giá trị các tỷ lệ tham chiếu.
Trong phân tích tài chính doanh nghiệp, các tỷ lệ tài chính được phân tích thành các nhóm tỷ lệ đặc trưng, phản ánh nội dung cơ bản theo các mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp. Đó là các nhóm tỷ lệ về khả năng sinh lời của vốn, nhóm tỷ lệ về cơ cấu và nguồn vốn. Mỗi nhóm tỷ lệ lại bao gồm nhiều tỷ lệ phản ánh riêng lẻ, từng bộ phận hoạt động tài chính trong mỗi tr
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement