Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By oanhoanh91_2009
#919948 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

PHẦN I: CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VỀ BCTC 2
1. Vai trò của BCTC 2
2. Chuẩn mực kế toán quốc tế về BCTC 2
PHẦN II: CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VỀ BCTC 3
1. Khái quát về chuẩn mực kế toán Việt Nam về BCTC 3
2. So sánh chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam về BCTC 4
2.1. Điểm tương đồng 4
2.2. Điểm khác biệt 4
PHẦN III: ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀO VIỆT NAM 8
1. Đánh giá chung : 8
1.1. Vấn đề trình bày “Cổ tức được chia” trên BCLCTT ( đối với đơn vị hoạt động kinh doanh ) 8
1.2. Vấn đề định giá tài sản trên BCTC: 8
1.3. Báo cáo vốn chủ sở hữu 10
2. Giải pháp hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kế toán VN về BCTC 11
2.1 Vấn đề trình bày “Cổ tức được chia” trên BCLCTT 11
2.2 Định giá tài sản theo nhu cầu thông tin 11
2. 3 Một số đề xuất : 12
KẾT LUẬN 13
TÀI LIỆU THAM KHẢO 14


LỜI MỞ ĐẦU
Báo cáo tài chính (BCTC) là một công cụ trình bày và thể hiện về tình hình thực trạng tài chính của doanh nghiệp, nó cung cấp những thông tin tổng quát nhất về tình hình tài chính của doanh nghiệp cho những người quan tâm, phục vụ cho quản lý, đầu tư và ra quyết định cũng như quản lý vỹ mô nền kinh tế của nhà nước. Chính vì thế, việc lập và trình bày các thông tin trên BCTC cần được quy định cụ thể và thống nhất trên các văn bản pháp quy của lĩnh vực quản lý tài chính nói chung và kế toán nói riêng.Trong xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới, việc hoàn thiện các chuẩn mực kế toán Việt Nam sao cho phù hợp với các chuẩn mực được công nhận rộng rãi trên thế giới về BCTC được đặt ra ngày càng cấp thiết.
Trong quá trình học tập và nghiên cứu, nhận thức được những bất cập của BCTC, chúng em đã mạnh dạn lựa chọn đề tài: “ Bàn về vấn đề áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về BCTC vào Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu khoa học của mình.
Chúng em mong muốn làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về chuẩn mực kế toán quốc tế về BCTC. Trên cơ sở đó, nghiên cứu rõ thêm những vấn đề có liên quan đến chế độ kế toán Việt Nam hiện nay. Từ đó, đưa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện chuẩn mực kế toán về BCTC ở Việt Nam.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 phần:
Phần I: Chuẩn mực kế toán quốc tế về BCTC
Phần II: Chuẩn mực kế toán Việt Nam về BCTC
Phần III: Thực trạng và một số đề xuất nhằm hoàn thiện vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về BCTC vào Việt Nam.
PHẦN I: CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VỀ BCTC
1. Vai trò của BCTC
BCTC là hệ thống báo cáo được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu của đơn vị. Theo đó BCTC chứa đựng những thông tin tổng hợp nhất về tình hình tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu và công nợ cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Nói cách khác, BCTC là phương tiện trình bày thực trạng tài chính và khả năng sinh lời của doanh nghiệp cho những người quan tâm.
“Mục đích của BCTC là việc đưa ra các thông tin về tình trạng tài chính, kết quả hoạt động và những thay đổi trong tình trạng tài chính của doanh nghiệp để đưa ra các quyết định kinh tế ”.
Thông thường, BCTC được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Người cho vay muốn biết liệu doanh nghiệp đang tìm ngân quỹ có khả năng hoàn vốn lại không. Các nhà đầu tư quan tâm đến khả năng ổn định tài chính và phát sinh lợi nhuận cũng như thu nhập của doanh nghiệp có thể tăng hay giảm như thế nào trong tương lai. Những nhân viên có năng lực sử dụng BCTC để đánh giá tình hình tài chính hay hoạt động kinh doanh hiện tại của một công ty trước khi họ ký kết hợp đồng lao động với công ty đó. Các cơ quan ban hành định chế cần các BCTC để đánh giá hoạt động và tình hình tài chính của doanh nghiệp hay ngành công nghiệp đó.
Như vậy, BCTC đóng góp một vai trò to lớn trong việc thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp đến với những người quan tâm.
2. Chuẩn mực kế toán quốc tế về BCTC
Chuẩn mực kế toán quốc tế là hệ thống các nguyên tắc hạch toán kế toán, trình bày BCTC, các quy định về kế toán được chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới do Hội đồng Chuẩn mực kế toán Quốc tế (IASB) ban hành và thường xuyên nghiên cứu cập nhật sửa đổi, bổ sung. Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) chỉ mang tính chất hướng dẫn tham khảo và các quốc gia có thể tự đưa ra quyết định về việc áp dụng. Mặt khác, IAS là kinh nghiệm thực tế đúc kết của các hệ thống kế toán phát triển trên thế giới (Mỹ và Châu Âu). Vì vậy, việc áp dụng máy móc có thể dẫn đến những kết quả xấu đối với hệ thống kế toán quốc gia. Nguyên tắc chung khi chuyển sang chuẩn mực kế toán quốc tế trước hết là cần khẳng định những Nguyên tắc chung về việc tạo lập các BCTC ( Famework for the Preparation and Presentation Statements). Nguyên tắc này được ghi rõ trong một văn bản cụ thể, nó không phải là chuẩn mực và không có yêu cầu hay hướng dẫn cụ thể. Nếu như có chuẩn mực nào đó trái với Nguyên tắc thì sẽ áp dụng theo Chuẩn mực.
Trong đó, hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế có quy định về việc lập các BCTC trong các chuẩn mực:
Chuẩn mực chung cho việc lập và trình bày BCTC:
IAS 1: Trình bày BCTC
IAS 3: BCTC hợp nhất (Ban hành lần đầu năm 1976, thay thế bởi IAS 27 và IAS 28 vào năm 1989)
IAS 5: Thông tin trình bày trên BCTC (Ban hành năm 1976, thay thế bởi IAS 1 năm 1997)
IAS 7: Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
IAS 13: Trình bày các khoản Tài sản lưu động và Nợ ngắn hạn
IAS 27: BCTC riêng và BCTC hợp nhất
IAS 30: Trình bày bổ sung BCTC của các ngân hàng và các tổ chức tài chính tương tự
IAS 34: BCTC giữa niên độ.
Theo IAS 1, hệ thống đầy đủ các BCTC bao gồm:
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo thu nhập
Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Chế độ kế toán và thuyết minh
PHẦN II: CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VỀ BCTC
1. Khái quát về chuẩn mực kế toán Việt Nam về BCTC
Mục tiêu của chuẩn mực kế toán là các BCTC phải phản ánh đúng thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp và phải so sánh được với nhau, nhưng không chỉ là so sánh giữa các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam với nhau mà cả doanh nghiệp Việt Nam so với doanh nghiệp nước ngoài, hay là doanh nghiệp nước ngoài so với doanh nghiệp Việt Nam. Vì thế, mục tiêu của chuẩn mực kế toán rất cao và khác hẳn với cơ chế chính sách kinh tế Việt Nam đã có từ những năm trước.
Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam được xây dựng dựa trên hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) hay chuẩn mực quốc tế về BCTC (IFRS) có chỉnh sửa, lược bớt những nội dung chưa phù hợp với Việt Nam, bổ sung những nội dung mang tính đặc thù.
Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam đã quy định về việc lập BCTC trong các chuẩn mực:
VAS 01: Chuẩn mực chung
VAS 21: Trình bày BCTC
VAS 22: Trình bày bổ sung BCTC của các ngân hàng và các tổ chức tài chính tương tự
VAS 24: Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
VAS 25: BCTC hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con (một phần tương ứng)
VAS 27: BCTC giữa niên độ
2. So sánh chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam về BCTC
2.1. Điểm tương đồng
Tại Việt Nam, hệ thống chuẩn mực kế toán hiện hành về BCTC do bộ Tài chính ban hành được Hiệp hội kế toán và kiểm toán Việ Nam đánh giá là đã tuânt hủ khoảng 95% chuẩn mực kế toán quốc tế. Tuy nhiên, hệ thống kế toán áp dụng đối với các tổ chức tín dụng Việt Nam mới chỉ tuân thủ khoảng 50% chuẩn mực kế toán quốc tế do Bộ Tài chính vẫn chưa ban hành các chuẩn mực kế toán về trình bày, ghi nhận và đo lường công cụ tài chính. Do hệ thống kế toán áp dụng đối với các tổ chức tín dụng Việt Nam mới chỉ tuân thủ khoảng 50% chuẩn mực kế toán quốc tế nên công tác hạch toán theo chuẩn mực kế toán Việt nam (VAS) và chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) có sự khác biệt về một số chỉ tiêu.
Điểm khác biệt
So sánh IAS 1 và VAS 1 : Chuẩn mực chung về BCTC
Tiêu thức
IAS 1
VAS 1
Mục đích của BCTC

Nhằm cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, kết quả ho...

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1044802 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement