Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By xitrum910
#919593

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Đầu Tư và Phát Triển Nông Nghiệp Hà Nôị

Từ đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty là: có quy mô lớn, hoạt động trên địa bàn vừa tập trung vừa phân tán, bao gồm cả các đơn vị có quy mô lớn ở gần văn phòng công ty. Do vậy, để phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lí, công ty giống cây trồng Hà Nội áp dụng hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán.

- Các đơn vị thành viên trực thuộc có quy mô lớn, vị trí ở xa văn phòng công ty hạch toán phụ thuộc thực hiện hạch toán mang tính chất phân tán. bộ máy kế toán tại các đơn vị này có từ 3-4 người, trong đó có 1 người làm phụ trách kế toán. kế toán đơn vị có nhiệm vụ hạch toán nghiệp vụ phát sinh tại đơn vị mình, định kì lập báo cáo gửi về phòng kế toán của công ty.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:Đối tượng tính giá thành ở những doanh nghiệp này là thành phẩm cũng có thể bán thành phẩm ở từng giai đoạn công nghệ do vậy phương pháp tính giá thành phân bước cũng có 2 loại.
1.7.2.1 Phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm:
Do đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất là từng gian đoạn công nghệ nên cần căn cứ vào chi phí sản xuất tập hợp được mới chỉ có chi phí sản xuất của bản thân từng giai đoạn công nghệ. Song để sản xuất sản phẩm từ giai đoạn 2 trở đi phải nhận chi phí sản xuất của các gian đoạn khác chuyển sang ( chi phí về nủa thành phẩm. Vì vậy để tính được giá thành sản phẩm theo các đối tượng đã xác định thì:
Trước hết, kế toán phải căn cứ vào chi phí sản xuất của từng giai đoạn đầu tiên để tính giá thành nửa thành phẩm của giai đoạn 1.
Sau đó, xác định chi phí sản xuất giai đoạn 1 chuyển sang cho giai đoạn sau, cũng với chi phí sản xuất của bản thân giai đoạn đó tổ chức tính giá thành nửa thành phẩm của giai đoạn này, cứ kế tiếp liên tục như vậy cho đến giai đoạn cuối cùng sẽ tính được giá thành của thành phẩm.
Việc kết chuyển chi phí từ giai đoạn trước sang giai đoạn sau có thể được thực hiện tuần tự từng khoản mục chi phí hay thực hiện tuần tự tổng hợp chung cho tất cả các khoản mục chi phí.
Quy trình tính giá thành có thể khái quát sơ đồ sau
chi phí NVL trực tiếp
chi phí NTP 1 chuyển sang
chi phí khác giai đoạn 1
Giá thành
NTP 1
chi phí khác giai đoạn 2
chi phí NTP n-1chuyển sang
chi phí khác giai đoạn n
Giá thành
NTP 2
Giá thành
thành phẩm
Ưu điểm: Giúp kế toán tính được giá thành nửa thành phẩm tự chế ở mỗi giai đoạn công nghệ sản xuất, điều này thuận tiện cho việc tính toán kinh tế có hiệu quả ở từng giai đoạn phân xưởng, tổ đội sản xuất. Mặt khác khi có bán thành phẩm bán ra ngoài, doanh nghiệp có cơ sở để tính giá vốn hàng bán, quyết định giá bán và xác định kết quả kinh doanh.
Điều kiện áp dụng:
áp dụng với những doanh nghiệp có yêu cầu hạch toán cao, có quy trình công nghệ phức tạp, nửa thành phẩm tự chế cũng là hành hoá. Phương pháp này cũng được áp dụng với những doanh nghiệp mà nửa thành phẩm tự chế có ý nghĩa lớn đối với nền kinh tế quốc dân.
1.7.2.2 Phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm:
Theo phương pháp này chi phí sản xuất ở các giai đoank được tập riêng theo từng khoản mục, sau đó tính toán kết chuyển để tính giá thành.
Đối tượng tính giá thành chỉ xác định là thành phẩm, không cần tính giá thnàh nửa thành phẩm từng giai đoạn. song, để sản xuất sản phẩm ở giai đoạn cuối cùng thì vẫn phải có nửa thành phẩm của các giai đoạn chuyển kế tiếp đến giai đoạn cuối cùng. Trong giá thành của thành phẩm sẽ chứa đựng chi phí sản xuất của tất cả các giai đoạn trong doanh nghiệp. Vì vậy, trong trường hợp này kế toán phảI căn cứ vào chi phí sản xuất của giai đoạn đã tập hợp để xác định phần chi phí của từng giai đoạn có giá thành của thành phẩm, sau đó tổng hợp lại và tính được giá thành thành phẩm.
Sơ đồ tính giá thành của thành phẩm có thể khái quát sơ đồ sau
CPSX
giai đoạn n
CPSX GIAI đoạn 2
CPSX GIAI đoạn 1
CPSX GIAI đoạn 2
Trong thành phẩm
CPSX GIAI đoạn 1
Trong thành phẩm
Giá thành thành phẩm
CPSX
giai đoạn 2
CPSX
giai đoạn 1
CPSX GIAI đoạn n
Trong thành phẩm
Công thức:
+Xác định chi phí sản xuất phát sinh ở từng giai đoạn nằm trong Ztp:
Citp
=
D đki +Ci
x
Qitp
Qi
Trong đó:
Nếu trường hợp các phân xưởng không có sản phẩm làm dở Đk:
Qi
=
Qntp
+
Qdi(Q’di)
Nếu trường hợp có sản phẩm làm dở đầu kì:
Qi
=
Qtpi
+
Qd(i+gđ sau i)
+ Tổng giá thành thành phẩm:
Ztp = SCitp
* Ưu điểm: phương pháp này tính toán giá thành nhanh, chính xác.
* Nhược điểm: do không tính giá thành nửa thành phẩm ở từng giai đoạn công nghệ nên không phân tích được hiệu quả sản xuất kinh doanh, không có số liệu để kế toán nửa thành phẩm trong trường hợp có sản phẩm nhập kho.
* Điều kiện áp dụng: sử dụng cho các doanh nghiệp chế biến phức tạp, liên tục và đối tượng tính giá thnàh là sản phẩm ở bước công nghệ cuối cùng.
1.7.3 Phương pháp tính giá thành loại trừ chi phí sản xuất sản phẩm phụ.
áp dụng trong trường hợp doanh nghịêp sản xuất trên cùng một quy trình công nghệ, kết quả sản xuất thu được là sản phẩm chính và phụ có giá trị.
Trường hợp này, đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất được xác định là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm liên quan đến cả sản phẩm chính lẫn sản phẩm phụ. Do vậy. để tính được giá thành sản phẩm chính( sản phẩm chính là đối tượng tính giá thành), kế toán phải căn cứ vào tổng số chi phí đã tập hợp toàn bộ quy trình công nghệ trừ đi phần chi phí tính cho sản phẩm phụ. Phần chi phí sản xuất tính cho sản phẩm phụ thường tính theo giá kế hoạch.
Sau khi tính được chi phí sản xuất cho sản phẩm phụ, tổng giá thành của sản phẩm chính như sau:
Tổng Z sản phẩm chính
=
Giá trị sản phẩm dở dang Đk
+
Chi phí sản xuất trong kì
-
Giá trị sản phẩm dở dang CK
-
Chi phí sản xuất sản phẩm phụ
Để đơn giản và giảm bớt khối lượng tính toán,chi phí sản xuất sản phẩm phụ có thể được tính trừ vào khoản mục CPNVLTT.
1.8 Hệ thống kế toán sử dụng trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
tuỳ từng trường hợp vào hình thức kế toán mà doanh nghiệp áp dụng mà các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được phản ánh trên sổ kế toán tổng hợp.
+ Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức “ Nhật kí chứng từ” thì các nghiệp vụ kế toán liên quan đến tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được phản ánh trên các phân bổ ( như bảng phân bổ NL,VL; Bảng phân bổ tiền lương và BHXH, Bảng tính và phân bổ khấu hao,Bảng kê số 4, Nhật kí chứng từ số 7, sổ cái TK 621,622, 627, 154, 631)
+ Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức kế toán “Nhật kí chung” thì các nghiệp vụ kế toán trên được phản ánh vào sổ caí các TK 621, 622, 627,154 hay 631, số liệu chi tiết về chi phí sản xuất có thể được phản ánh trên sổ chi tiết.
+ Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức kế toán “Nhật kí sổ cái” thì các nghiệp vụ trên phản ánh vào nhật kí sổ cái, phần sổ cái được thể hiện trên các TK 621, 622, 627,154 hay 631.
+ Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức kế toán “Chứng từ gs”thì các nghiệp vụ phản ánh vào sổ cái các TK 621, 622, 627,154 các sổ chi tiết chi phí.
Toàn bộ những vấn đề trình bày trên đây chỉ là lí luận chung theo quy định. Trong thực tế mỗi doanh nghiệp cần xem xét điều kiện cụ thể của mình mà lựa chọn các hình thức, phương pháp kế toán thích hợp để đảm bảo cho tàI sản, tiền vốn được phản ánh trung thực nhất trên cơ sở đó để phát huy được vai trò của mình trong sản xuất kinh doanh.
1.9 Đặc điểm ngành Nông Nghiệp ảnh hưởng đến công tác tập hợp chi phí và tính giá thành ở các doanh nghiệp:
Hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp nông nghiệp rất đa dạng, bên cạnh các hoạt động chính như trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, còn có các hoạt động sản xu
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement