Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By miss_hitle
#918778

Download miễn phí Luận văn Lợi nhuận và một số biện phát nhằm tăng lợi nhuận tại công ty xi măng Bỉm Sơn

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I 2

LỢI NHUẬN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHẤN ĐẤU NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP 2

1.1. KHÁI NIỆM LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP. 2

1.2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LỢI NHUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ LỢI NHUẬN. 5

1.2.1. PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP: 5

1.2.2. PHƯƠNG PHÁP TRUNG GIAN: 7

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN VÀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP 10

1.3.1. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN. 10

1.3.2. CÁC BIỆN PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP. 10

CHƯƠNG II 13

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY XI MĂNG BỈM SƠN 13

2.1.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY XI MĂNG BỈM SƠN 13

2.1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY XI MĂNG BỈM SƠN. 13

2.1.2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 14

2.1.3. ĐẶC ĐIỂM QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY 14

2.1.4. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 15

2.1.5. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 17

2.2. TÌNH HÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 18

2.2.1. TÌNH HÌNH TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY. 18

2.2.2. PHÂN TÍCH CHI PHÍ BÁN HÀNG, CHI PHÍ QUẢN LÝ VÀ CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ CỦA DOANH NGHIỆP 22

2.2.3. KHẢO SÁT VỀ CHI PHÍ 26

CHƯƠNG III 27

NHUẬN CỦA CÔNG TY XI MĂNG BỈM SƠN. 27

3.1. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY 27

3.1.1. NHỮNG THUẬN LỢI : 27

3.1.2. NHỮNG KHÓ KHĂN. 27

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY. 28

3.3. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NHỮNG NĂM TỚI. 29

KẾT LUẬN 30

TÀI LIỆU THAM KHẢO 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:tài chính
Doanh thu hoạt động khác
Chi
phí
hoạt động khác
Giá vốn
hàng bán
Lợi nhuận gộp
hoạt động
kinh doanh
Lợi nhuận hoạt
động tài chính
- Chi phí BH
- Chi phí QLDN
Lợi nhuận hoạt động
kinh doanh
Lợi nhuận hoạt động khác
Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp
Thuế thu nhập
doanh nghiệp
Lợi nhuận
sau thuế
Tỷ xuất lợi nhuận: Có nhiều cách xác dịnh tỷ xuất lợi nhuận, mỗi cách có ý nghĩa và nội dung kinh tế khác nhau. Sau đây là một số cách thường được sử dụng:
- Tỷ xuất lợi nhuận trên tổng tài sản: Là chỉ tiêu tổng hợp nhất đo lường mức độ sinh lời của vốn đầu tư. Chỉ tiêu này phản ánh vốn dầu tư vào sản xuất kinh doanh tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận, tuỳ từng trường hợp vào tình hình cụ thể của doanh nghiệp và mục đích phân tích mà người ta lựa chọn lợi nhuận trước thuế - lãi vay lợi nhuận sau thuế để so sánh với tổng tài sản.
Muốn đánh giá khả năng sinh lời cả vốn đầu tư khi doanh nghiệp sử dụng nợ hay một số lợi nhuận trước thuế và lãi vay doanh nghiệp thu được trên tổng vốn đầu tư người ta thường tính chỉ tiêu lợi nhuận tổng tài sản bằng cách chia lợi nhuận trước thuế và lãi vay cho tổng tài sản theo công thức:
Tỷ suất lợi nhuận
=
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay
* 100
Trên tổng tài sản
Tổng tài sản
Muốn biết số lợi nhuận sau thuế thu được trên 100 đồng vốn đầu tủ chỉ tiêu lợi nhuận tổng tài sản được tính theo công thức:
Tỷ suất lợi nhuận
=
Lợi nhuận sau thuế
* 100
Trên tổng tài sản
Tổng tài sản
- Tỷ xuất lợi nhuận trên doanh thu: Tỷ xuất lợi nhuận doanh thu thể hiện trong doanh thu thuần mà doanh nghiệp thực hiện trong kỳ có bao nhiêu đồng lợi
nhuận sau thuế. Đây là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. công thức xác định như sau:
Tỷ suất lợi nhuận
=
Lợi nhuận sau thuế
* 100
Trên doanh thu
Doanh thu thuần
Để đánh giá chỉ tiêu này tốt hay xấu phải đặc nó trong một ngành cụ thể và so sánh chỉ tiêu năm nay với các năm trước và các doanh nghiệp cùng ngành. Nếu chỉ tiêu này cao hơn chỉ tiêu chung của toàn ngành chứng tỏ doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn các doanh nghiệp khác trong ngành.
- Tỷ xuất lợi nhuận trên vốn kinh doanh: chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn kinh doanh cho thấy hiệu quả sử dụng một đồng vốn kinh doanh tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận cho thấy hiệu quả sử dụng một đồng vốn kinh doanh tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau khi đã mang trả lãi vay. Việc sử dụng tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh nói lên trình độ sử dụng tài sản. vật tư, tiền vốn của doanh nghiệp, thông qua đó khuyến khích các doanh nhgiệp quản lý chặt chẽ sao cho sử dụng vốn có hiệu quả nhất để tối đa hoá lợi nhuận. Công thức xác địng như sau:
Tỷ suất lợi nhuận
=
Lợi nhuận trước thuế
* 100
Vốn kinh doanh
Vốn kinh doanh
Muốn biết số lợi nhuận sau thuế thu được trên 100 đồng vốn đầu tư chỉ tiêu lợi nhuận vốn kinh doanh được tính bằng cách láy lợi nhuận sau thuế chia vốn kinh doanh:
Tỷ suất lợi nhuận
=
Lợi nhuận sau thuế
* 100
Vốn kinh doanh
Vốn kinh doanh
- Tỷ suất lợi nhuận trên giá thành: Tỷ suất lợi nhuận trên giá thành cho biết trong giá thành tạo ra bao nhiêu tổng lợi nhuận sau thuế. thông qua tỷ suất doanh lợi giá thành có thể thấy rõ hiệu quả của chi phí bỏ vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong kỳ.
Tỷ suất lợi nhuận
=
Lợi nhuận sau thuế
* 100
Trên giá thành
Giá thành sản phẩm
Giá thành sản phẩm bao gồm: Gía vốn hàng bán và chi phí bán hàng,quản lý doanh nghiệp, chỉ tiêu này có thể tính rieng cho từng loại sản phẩm, từng hạng mục công trình như có thể tính chung cho toàn bộ sản phẩm, tăng lợi nhuận.
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: Mục tiêu hoạt động cua doanh nghiệp là tạo ra hoạt động ròng cho người chủ của doanh nghiệp. Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu là chỉ tiêu đáng giá mức độ thực hiện của mục tiêu này. ta có công thức :
Tỷ suất lợi nhuận
=
Lợi nhuận sau thuế
* 100
Vốn chủ sở hữu
Vốn chủ sở hữu
Chỉ tiêu này cho biết số lợi nhuận sau thuế thu được từ vốn chủ sở hữu hay nói cách khác nó phản ánh khả năng sinh lời của đồng vốn chủ sở hữu. Doanh nghiệp tính chỉ tiêu này để thấy được lợi nhuận ròng do vốn chủ sở hữu mang lại ta thấy được hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp và phục vụ cho việc phân tích tài chính. Đây cũng là chỉ tiêu được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm khi họ quyết định bỏ vốn đầu tư vào doanh nghiệp
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận và các biện pháp tăng lợi nhuận của doanh nghiệp
1.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận.
Lợi nhuận
từ hoạt dộng = DT thuần - Gía vốn - Chi phí - Chi phí
SXKD hàng bán SXKD QLDN
Từ công thức trên ta thấy lợi nhuận từ hoạt động SXKD chụi ảnh hưởng trực tiếp từ hai nhóm: Doanh thu thuần và khoản chi phí.
Nhóm nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu thuần.
Khối lượng sản phẩm tiêu thụ.
Chất kượng sản phẩm hàng hoá tiêu thụ.
Gía cả sản phẩm hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ
Thị trường tiêu thụ, cách tiêu thụ và thanh toán tiền hàng
Nhóm nhân tố ảnh hưởng đến chi phí.
Kỹ thuật công nghệ sản xuất
Tổ chức quản lý sản xuất, quản lý tài chính doanh nghiệp
Điều kiện tự nhiên và môi trường kinh doanh
1.3.2. Các biện pháp tăng lợi nhuận của doanh nghiệp.
Làm thế nào để tăng lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh luụn là vấn đề quan tõm của người quản lý. người sản xuất, kinh doanh luụn phải nhạy bộn, tỡm được những biện phỏp đỳng đắn thiết thực để thực hiện trong quỏ trỡnh hoạt động của doanh nghiệp.
Các biện pháp tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm.
Nâng cao chi phí lao động để tăng số lượng sản phẩm làm ra
Trong một đơn vị thời gian hay giảm thời gian sản xuất một đơn vị sản phẩm từ đó giảm chi phí cố định, chi phí kháu hao tài sản cố định, chi phí trả lương cho nhân viên quan lý. Các doanh nghiệp cần thường xuyên đổi mới kỹ thuật ứng dụng kịp thời các tiến bộ của khoa học kỹ thuật và phải không ngừng hoàn thiện năng cao trình độ tổ chức sản xuất, lao động trong doanh nghiệp.
Công tác đào tạo bồi dưỡng cho người lao động nâng cao tay nghề để nâng cao hơn nữa năng suất lao động. Tuy nhiên doanh nghiệp phải thường xuyờn quan tõm đến đời sống tinh thần của cỏn bộ cụng nhõn viờn để họ hăng say và gắn bú với cụng việc của mỡnh.
Sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu là cần thiết để góp phần hạ giá thành sản phẩm. phải xây dựng mức tiêu hao nguyên vật liệu phù hợp với đặc điểm kinh doanh. Doanh nghiệp cũng phải quan tõm đến nguyờn vật liệu rẻ hơn và nguyờn vật liệu trong nước, tiết kiệm được chi phớ mà chất lượng vẫn đảm bảo.
Phát huy vai trò của tài chính trong việc kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Nâng cao trình độ tay nghề và ý thức trách nhiệm của người công nhân.
- Các biện pháp phấn đấu tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm.
Nâng cao chất lượng và tăng số lượng sản phẩm. Nâng cao chất lượng sản phẩm làm giảm các khoản giảm trừ và tăng số lượng sản phẩm sẽ làm tăng d...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement