Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By botruongbongoaitinh_92
#918437

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện tiêu thụ và xác đinh kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phú Thái

Chi phí quản lý doanh nghiệp là những khoản chiphí có liên quan chung đến toàn bộ hoạt động của cả DN mà không tách riêng ra được cho bát kỳ một hoạt động nào. Chi phí quản lý DN bao gồm nhiều loại, như chi phí quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và chi phí chung khác

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ian và theo nội dung kinh tế theo tài khoản kế toán trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là sổ Nhật Ký - sổ Cái. Căn cứ để ghi sổ Nhật ký - Sổ cái là các chứng từ gốc hoậc các bảng tổng hợp chứng từ gôc
- Hình thức ghi sổ kế toán chứng từ ghi sổ: Đặc trưng củan hình thức kế toán chứng từ ghi sổ là căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là các” chứng từ ghi sổ”. Việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm: ghi theo trình tự thời gian trên sổ nđăng ký trình tự ghi sổ, ghi theo nội dung kinh tế trên sổ cái: Chứng từ ghi sổ do kế toán lập nên tren cơ sở chứng từ gốc hay bảng tổng hợp các chứng từ gôc cùng loại, có nội dung kinh tế Chứng từ ghi sổ dánh số hiệu liên tục từng tháng hay cả năm ( theo số ths tự trong sổ đăng ký chứng từ ghi sổ) và có chứng từ gốc đính kèm phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán
- Hình thức nhật ký chứng từ : gồm các loại sổ Nhật ký chứng tư, bảng kê, sổ cái sổ hay thẻ chi tiết.Trình tự ghi sổ Nhật ký chứng từ như sau: hằng ngày căn cứ vào các chứng từ gốc đã dược kiểm tra để ghi váo các nhật ký chứng từ mà căn cứ ghi sổ là các bảng kê, sổ chi tiết hằng ngày căn cứ vào chứng từ gốc kế toán vào bảng kê, sổ chi tiết có liên quan và cuôi tháng chuyển số liệu tổng cộng của bảng kê sổ chi tiêt vào Nhật ký chứng từ
Cuối tháng khoá sổ, cộng số liẹu tren các Nhật ký chứng từ, kiểm tra đối chiếu số liệu trên các nhật ký chứng từ với các sổ kế toán chi tiết có liên quan và lấy số liệu tổng cộng của các Nhật ký chứng từ vào sổ cái
a)Chứng từ kế toán
Công ty sử dụng những chứng từ kế toán sau:
+ Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho
+ Hợp đồng kinh té
+ Hoá đơn GTGT
+ Phiếu thu, phiếu chi
+ Giấy báo nợ , báo có của Ngân hàng
+ báo cáo của phòng kinh doanh
+ Giấy đề ghị tạm ứng, giấy thanh toán tiền tạm ứng
+ Bảng chấm công
+ Bảng thanh toán tiền lương
+ Hoá đơn bán hàng, hoá đơn mua hàng
+ Chứng từ khác liên quan
b)Tài khoản sử dụng tại Công ty
Hàng hoá là đối tượng kinh doanh của các doanh ngjiệp thương mại, quản lý hàng hoá là nội dung quản lý quan trọng hàng đầu trong các doanh nghiệp.
Để phục vụ cho việc quản lý hàng hoá, kế toán cấn phải tổ chức theo dõi và cung cấp thông tin chính xác kịp thời tình hình mua hàng,bán hàng trên các mặt số lượng, chất lượng và giá trị. Công ty thường sử dụng các tài khoản có liên quan sau:
Tk151” Hàng mua đang đi đường” Tài khảon này dùng để phản ánh trị giá hàng hoá mà doanh nghiệp đã mua nhưng dang đi trên đường TK 1561” giá mua hàng hoa” tài khoản này được sử dụng để phản ánh trị giá hàng hoá nhập kho, xuất kho và tồn kho
+ TK 1562” chi phí thumua hàng hoấ”
+ Tk 153 công cụ dung cụ
+ TK 133” thuế GTGT được khấu trừ”
+ TK 111 Tiền mặt
+Tk 112 , TGNH
+ TK 141 Tạm ứng
+ TK 211 TSCĐ hữu hình
+ TK 213 TSCĐ vô hình
+ TK 214 khấu hao TSCĐ
+ TK 3331 Thuế GTGT phải nộp
+ TK 334 phải trả công nhân viên
+ TK 338 Phải trả phải nộp khác
+ TK 341 vay dài hạn
+ TK 342 Nợ dài hạn
+ TK 411 Nguồn vốn kinh doanh
+ TK 431 Quỹ khen thưởng phúc lợi
+ TK 431 Lợi nhuận chưa phân phối
+ TK 511 Doanh thu bán hàng
+ Tk 641 chi phí bán hàng
+ TK 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp
+ Tk 911 Xác định kết quả kinh doanh
C) Sổ sách kế toán
+ Sổ chi thanh toán với người bán( dung cho TK 331)
+ Sổ kho
+ Sổ chi tiết bán hàng: phản ánh doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ DT
+ Bảng kê 11: Tổng hợp tình hình thanh toán của khách hàng từ sổ chi tiết thanh toán với khách hàng
+ Sổ chi tiết hàng hoá : theo dõi tình hình nhập- xuất - tồn của hàng hoá
+ Sỏ chi tiết giá vốn hàng bán; Phản ánh trị giá vốn hàng xuất bán trong tháng
+ Sổ chi tiết quản lý doanh nghiệp: Phản ánh các chiphí phát sinh trpong tháng
+ Nhật ký chứng từ số 8: Theo dõi tình hình tiêu thụ và xác định kêt quả tiêu thụ vào cuối tháng là căn cứ để lên sổ cái.
PHẦN II
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI
I Đặc điểm sản phẩm tiêu thụ và các cách tiêu thị ở công ty
1.1 Đặc điểm sản phẩm tiêu thụ
Sản phẩm tiêu thụ của công ty bao gồm nhiều mặt hàng trong đó mặt hàng mũi nhọn gồm có: dầu gội, camay,pamper, olay ......ngoài ra còn nhiều mặt hàng khác. Những mặt hàng này do hãng P$G cung cấp và đã có uy tín đứng vững trên thị trường được nhiều người tiêu dùng ưa dùng, biết đến tên tuổi sản phẩm
1.2 Các cách tiêu thụ hàng hoá của Công ty TNHH phú Thái
1.2.1 Hình thức bán buôn
- Bán buôn qua kho : Là hình thưc công ty trực tiếp xuất kho hàng hoá của mình để bán cho khách hàng, có hai trường hợp
+ Bán trực tiếp qua kho: Căn cứ vào hợp đồng đã ký kết, bên khách hàng(bên mua) uỷ quỳen cho cán bộ nghiệp vụ đến nhận hàng trực tiếp tại kho của doanh nghiệp bán. Sau khi nhận hàng, người nhận hàng ký xác nhận vào hoá đơn mua hàng( hoá đơn GTGT) của doanh nghiệp và hàng hoá xác nhận là được tiêu thụ( hàng hoá đã chuyển quyền sở hữu) đồng thời hạch toán vào doanh thu.
- Bán hàng theo hình thức gửi hàng: Theo cách này Công ty xuất hàng của mình cho khách hàng trên cơ sở thoả thuận của hợp đồng mua bán mà hai bên đã ký kết và giao hàng trong thời điểm đã quy ước trong hợp đồng , khi xuất hàng gửi đi hàng hoá vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nên hàng hoá chưa xác định là tiêu thụ và chưa được hạch toán vào doanh thu
Hàng hoá dược xác định tiêu thụ trong các trường hợp sau:
+ Doanh nghiệp nhận được tiền của khách hàng( tiền mặt , séc ...)
+ Khách hàng đã nhận đượchàng và chấp nhận thanh toán
+ Khách hàng đã ứng trước tiền về số lượng hàng gửi bán, số hàng gửi đi được áp dụng cách thanh toán theo kế hoạch của ngân hàng
- Bán buôn vận chuyển thẳng: là cách mà công ty mua hàng của nhà cung cấp sau đó gửi hàng bán cho khách hàng, nghiệp vụ mua bán xảy ra đồng thời nhưng hàng hoá chưa xác định là tiêu thụ vì chưa chuyển quyền sử hữu khi nhận được tiền hay giấy chấp nhận thanh toán của khách hàng thì mới hạch toán vào doanh thu,
1.2.2 Hình thức bán lẻ: ( bán theo cách thu tiền trực tiếp)
- Bán lẻ hàng hoá là cách bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng mua mang tính chất tiêu dùng, bán lẻ thường có giá ổn định và số lượng nhỏ
+ Hình thức bán lẻ thu tiền tập trung là hình thức bán hàngbtánh rời nghiệp vụ thu tiền và giao hàng, hết ngày nhân viên bán hàng lập báo cáo bán hàng căn cứ vào số lượng hàng bán trong ngaỳ, nhân viên thu tiền làm giấy nộp tiền cho thủ quỹ
+ Hình thưc bán lẻ trực tiếp thu tiền ngay : Là cách bán hàng mà nhân viên bán hàng trực tiếp thu tiền của khách hàng và giao hàng cho khách hàng, nhân viên bán hàng chịu trách nhiệm về vật chất, số lượng hàng hoá nhận trực tiếp từ thủ kho thông qua phiếu xuất kho. Nhân viên bán hàng chịu trách nhiệm đến từng cửa hàng lấy đơn hàng viết hoá đơn bán lẻ và thu tiền đơn hàng đã giao trong ngày, cuối ngày tập hợp hoá đơn bán hàng và lập báo cáo hằng ngày
II Quy trình kế toán tiêu thụ sản phẩm ở công ty TNHH PHú Thái
1 Kế toán doanh thu bán hàng
Chứng từ sử dụng
Hoá đơn GTGT hay hoá đơn bán hàng
Phiếu xuất kho hay hoá đơn bán hàng
Phiếu xu...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement