Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By pretty_angel_9x
#918421 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỞ ĐẦU 1
Chương 1. Thực trang công tác quản lý đầu tư xây dựng trụ sở của BHXH Việt Nam
2
I. Một số nét về Bảo hiểm xã hội việt Nam 2
1. Vị trí và chức năng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 2
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của BHXH Việt Nam 2
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam 4
II. Thực trạng công tác quản lý đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của BHXH Việt Nam thời gian qua 6
1. Hoạt động quản lý đầu tư xây dựng trụ sở làm việc 6
2. Công tác quản lý đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của BHXH Việt nam 9
a. Quản lý đầu tư trụ sở làm việc theo giai đoạn 9
b. Một số kết quả đạt được 13
c. Đánh giá chung 15
Chương 2. Một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng trụ sở làm việc BHXH Việt Nam 22
I. Những vấn đề đặt ra cho công tác quản lý đầu tư xây dựng trụ sở BHXH Việt Nam 22
II. Định hướng chủ yếu về quản lý ĐTXD của BHXH Việt Nam 23
a. Quan điểm chung của Đảng, nhà nước hiện nay 23
b. Định hướng về quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở 24
c. Định hướng về quy hoạch đầu tư xây dựng 26
d. Định hướng về chất lượng các công trình 27
III. Một số giải pháp chủ yếu quản lý đầu tư xây dựng trụ sở 28
1. Nhũng giải pháp trong quá trình chuận bị đầu tư 28
2. Những giải pháp trong quá trình thực hiện đầu tư 35
3. Những giải pháp khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng 48
4. Giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy 51
III. Một số kiến nghị 54
1. Đối với Chính phủ 54
2. Đối với các Bộ , Ngành hữu quan 55
3. Đối với các cơ quan quản lý ĐTXD tại các địa phương 56
Kết luận 57


II. Định hướng chủ yếu về quản lý đầu tư xây dựng của bảo hiểm xã hội Việt Nam .
a. Quan điểm chung của Đảng, Nhà nước hiện nay về công tác đầu tư xây dựng nói chung và đầu tư xây dựng trụ sở làm việc nói riêng.
Công tác đầu tư xây dựng nói chung và đầu tư xây dựng trụ sở làm việc nói riêng phải đạt được yêu cầu là bảo đảm xây dựng theo quy hoạch xây dựng, kiến trúc, đáp ứng yêu cầu bền vững, mỹ quan, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong xây dựng, áp dụng công nghệ tiên tiến, bảo đảm chất lượng và thời hạn xây dựng với chi phí hợp lý. Ngoài ra việc đầu tư xây dựng các công trình phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, bảo đảm an ninh, an toàn xã hội và an toàn môi trường, phù hợp với các quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Bên cạnh đó công tác đầu tư xây dựng phải sử dụng các nguồn vốn đầu tư do Nhà nước quản lý, các nguồn vốn đầu tư trong xã hội đạt hiệu quả cao nhất, chống tham ô, tiêu cực và chống thất thoát, lãng phí.
Trong lộ trình cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước đề ra trong giai đoạn hiện nay có nhiệm vụ hiện đại hoá công sở. Ngoài những yếu tố khác góp phần hiện đại hoá công sở thì việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang bị cho các trụ sở làm việc của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp ở tất cả các cấp, các ngành là rất quan trọng. Yêu cầu đặt ra là phải:
Xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống công sở của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp; đồng thời định rõ kế hoạch đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp, xây dựng công sở; xây dựng tiêu chuẩn hoá chế độ về trang thiết bị, phương tiện làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức hành chính nhà nước; làm cơ sở xác định nguyên tắc đầu tư, thứ tự đầu tư và bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn có tính đến hoàn cảnh cụ thể của nước ta.
Về đất để xây dựng trụ sở, các địa phương ưu tiên bố trí mặt bằng xây dựng trụ sở cho các cơ quan thuộc hệ thống tư pháp, các cơ quan hành chính Nhà nước và cơ quan sự nghiệp hoạt động theo ngành dọc. Cho phép các đơn vị chủ động tìm phương án hoán đổi trụ sở báo cáo cơ quan có thẩm quyền để giải quyết nhằm có mặt bằng phù hợp và tạo nguồn vốn để đầu tư.
Khoản kinh phí mua sắm trang thiết bị cho trụ sở xây dựng mới được tính vào tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng trụ sở và thực hiện từ nguồn vốn đầu tư phát triển.
b. Định hướng về quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Thực hiện chủ trương “Mở rộng thị trường lao động trong nước có sự kiểm tra, giám sát của Nhà nước, bảo vệ lợi ích của người lao động và của người sử dụng lao động” [38, tr. 100] và “từng bước mở rộng vững chắc hệ thống bảo hiểm và an sinh xã hội. Tiến tới áp dụng chế độ bảo hiểm cho mọi người lao động, mọi tầng lớp nhân dân [38, tr. 217]; ‘Thực hiện công bằng xã hội trong chăm sóc sức khoẻ; đổi mới cơ chế và chính sách viện phí; có chính sách trợ cấp và BHYT cho người nghèo, tiến tới BHYT toàn dân” [38, tr. 107]. Mục tiêu chiến lược phát triển BHXH Việt Nam đến năm 2020 là:
Một là, thực hiện tốt các chế độ BHXH nhằm ổn định đời sống về vật chất và tinh thần của người tham gia BHXH, góp phần đảm bảo ổn định chính trị, an toàn xã hội và phát triển kinh tế của đất nước làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Hai là, đảm bảo quyền bình đẳng về cơ hội tham gia BHXH đối với các tầng lớp dân cư trong xã hội, tăng nhanh số lượng người tham gia BHXH dưới cả hai hình thức bắt buộc và tự nguyện. Bổ sung thêm chế độ trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp tàn tật. Đến năm 2020 có khoảng 17 triệu người lao động (chiếm khoảng 35 % lực lượng lao động xã hội) tham gia BHXH bắt buộc để hưởng các chế độ từ quỹ hưu trí & trợ cấp và 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế để hưởng chế độ KCB.
Ba là, quản lý chặt chẽ nguồn thu BHXH; thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời của các đối tượng tham gia bảo hiểm theo quy định để tăng nhanh nguồn thu. Kiểm soát chặt chẽ mọi nguồn chi ra từ quỹ, thực hiện chi đúng đối tượng, đúng chính sách, đủ số lượng và kịp thời cho đối tượng được thụ hưởng. Thực hiện hoạt động đầu tư tăng trưởng quỹ có hiệu quả cao, tránh rủi ro, thất thoát quỹ.
Bốn là, từng bước tăng mức đóng góp của người tham gia BHXH và chủ sử dụng lao động để giảm dần sự bao cấp của Nhà nước. Quỹ BHXH đảm bảo sự cân đối ổn định, vững chắc, luôn luôn có đủ nguồn lực tài chính để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu của quỹ.
Năm là, thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính Nhà nước trong hệ thống BHXH Việt Nam, nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển của sự nghiệp BHXH; phục vụ ngày càng tốt hơn các đối tượng tham gia và người được hưởng các chế độ BHXH.
c. Định hướng về quy hoạch đầu tư xây dựng trụ sở làm việc; mua sắm, trang bị các tài sản phục vụ công tác của ngành.
Trên cơ sở mục tiêu chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam và chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy đã được Chính phủ quy định, BHXH Việt Nam xác định tổ chức và biên chế đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 để có cơ sở xây dựng quy hoạch đầu tư xây dựng trụ sở. Bên cạnh đó căn cứ các yêu cầu hiện đại hoá trụ sở làm việc, BHXH Việt Nam cần rà soát quỹ nhà đất hiện có, xác định số lượng nhà đất không phù hợp với yêu cầu sử dụng để kiến nghị Bộ Tài chính, Chính phủ cho phép chuyển đổi để tạo nguồn vốn đầu tư và tiến hành đầu tư xây dựng các trụ sở cho phù hợp với yêu cầu sử dụng và quy hoạch đầu tư. Quy hoạch đầu tư xây dựng trụ sở của ngành BHXH theo chúng tui cần dựa vào các căn cứ khoa học và thực tiễn ; bám sát các quy định của Nhà nước ( quy định hiện hành và quy định sắp sửa đổi) và không thể tách rời với quy hoạch xây dựng tại các địa phương- nơi xây dựng trụ sở. Quy hoạch đầu tư xây dựng trụ sở của BHXH Việt Nam phải đảm bảo mục tiêu đến hết năm 2010 tất cả các đơn vị BHXH ở các cấp có trụ sở làm việc đáp ứng các yêu cầu sử dụng đến năm 2020 và có thể xa hơn nữa.
d. Định hướng về chất lượng các công trình trụ sở làm việc và chất lượng các thiết bị được mua sắm trang bị.
Chất lượng các công trình xây dựng, chất lượng các trang thiết bị được đầu tư mua sắm bằng nguồn vốn Ngân sách và có nguồn gốc Ngân sách là vấn đề nổi cộm trong quản lý đầu tư xây dựng hiện nay. Trụ sở làm việc của hệ thống BHXH Việt Nam và các trang thiết bị đi kèm là các công trình được sử dụng lâu dài và rất quan trọng đối với hoạt động của ngành cũng như đảm bảo an sinh xã hội, bởi thế chất lượng phải tốt, hình thức phải đẹp và phải sử dụng được lâu dài. Tuy nhiên do là các công trình dân dụng, là trụ sở của các cơ quan hành chính sự nghiệp nên chất ...

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By phamquanghop7491
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement