Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By blackskyls6789
#918420

Download miễn phí Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô

 Tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Thành Đô thì vật liệu ở đây là: Giấy, bìa, bút, băng dính, hồ khô, dĩa CD rom, File rút gáy . Đây chính là các nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng Nam Thành Đô tham gia trực tiếp vào quá trình thiết kế bản vẽ.

 Kế toán vật liệu tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Thành Đô căn cứ vào: Bảng kê chi tiết văn phòng phẩm kèm theo Hợp đồng VAT

 Kế toán tại công ty cổ phần xây dựng Nam Thành Đô sử dụng phương pháp ghi thẻ song song để quản lý nguyên vật liệu :

 -Tại kho thủ kho sử dụng thẻ kho để theo dõi tình hình nhập xuất tồn theo chỉ tiêu số lượng. Mỗi chứng từ được ghi một dòng cuối ngày thủ kho phải tiến hành tính theo số dư của từng thứ vật liệu và ghi vào thẻ kho

 - Tại phòng kế toán, kế toán viên sử dụng sổ chi tiết vật liệu công cụ để theo dõi tình hình nhập xuất tồn của từng thứ vật liệu theo chỉ tiêu số lượng và

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


iền
thưởng
Phụ cấp
Tống số tiền được lĩnh
Các khoản
Đã tạm ứng
Còn được lĩnh
BHXH (5%)
BHYT (1%)
1
Nguyễn Quang Huy
2,94
22
4.499.937
0
4.499.937
224.997
44.999
500.000
3.954.713
2
Đỗ Phương Nhung
2,74
24
4.575.075
0
4.575.075
228.754
45.751
500.000
3.800.570
3
Nguyễn Quốc Hùng
2.54
21
3.710.988
0
3.710.988
185.549
37.110
400.000
3.088.329
Tổng cộng
10,89
67
12.786.000
12.786.000
639.300
127.860
1.400.000
10.618.840
Kế toán thanh toán Kế toán trưởng Tổ truởng Thủ trưởng đơn vị
( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên, đóng dấu)
-Cơ sở lập: Căn vào bảng chấm công và bảng hợp đồng giao khoán và bảng nghiệm thu hợp đồng.
-Dựa vào cách tính lương trên.
Công ty Cp tư vấn xây dựng
Nam Thành Đô Bảng thanh toán lương toàn công ty
Tháng 2 năm 2005
STT
Họ và tên
HSL
Ngày công
Luơng cơ bản
Phụ cấp
Lương thời gian
Lương khoán
Thưởng
Tổng tiền lương
Các khoản giảm trừ
Tổng tiền
thực lĩnh
BHXH
BHYT
1
Bộ Phận quản lý
31,65
216
9.178.500
1.392.000
10.846.785
500.000
11.346785
542.339
108.467
10695979
2
Bộ phận dự án
30,2
144
8.758.000
1.000.000
9.245.294
200.000
9.445.294
462.264
92.452
8.890.578
3
Bộ phận thiết kế
63
396
32.045.000
32.045.000
1.602.250
320.450
31122300
Cộng
124,85
756
17.963.500
2.392.000
20.092.079
32.045.000
700.000
52.837.079
2.064.514
412.902
50359663
Kế toán thanh toán Kế toán trưởng
-Cơ sở lập : Căn cứ vào các bảng thanh toán lương của các phòng ban
-Phương pháp lập: Mỗi dòng tổng cộng trên bảng thanh toán lương của các phòng là một dòng tương ứng với một dòng trên bảng tổng hợp thanh toán lương và ghi vào các cột phù hợp.
Công ty cổ phần t vấn xây dựng Nam Thành Đô
Sổ cái TK 334
Tên tài khoản: Phải trả công nhân viên
Tháng2 năm 2005
Đvt:VND
Chứng từ
Diễn giải
TK đối ứng
Số tiền
SH
N T
Nợ

D đầu kỳ
0
Phát sinh trong kỳ
201
15/ 02
Tiền lương đã trả cho công nhân trực tiếp thiết kế Công trình Nhà máy Dệt Kim
154
12.786.000
202
16/ 02
Tiền lương đã trả cho công nhân trực tiếp thiết kế công trình: Cải tạo Cty Bia Việt Hà
154
10.000.000
203
16/ 02
Tiền lương phải trả công nhân trực tiếp thiết kế công trình: Trường thuỷ sản Thanh Hoá
154
9.259.000
Khấu trừ theo tỉ lệ qui định (6%)
338
 3.128.225
Thưởng quỹ lương
431
700.000
Tiền lương cho bộ phận quản lý
642
20.792.079
Cộng P/S:
3.128.225
52.837.079
Số d cuối kỳ:
49708854
Kế toán thanh toán Kế toán trưởng Tổ truởng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Sổ cái tk 334
Tên tài khoản: Phải trả công nhân viên
Công trình: Nhà máy Dệt Kim
Tháng2 năm 2005
Đvt:VND
Chứng từ
Diễn giải
TK đối ứng
Số tiền
SH
N T
Nợ

D đầu kỳ
0
Phát sinh trong kỳ
201
28/02
Tiền lương đã trả cho công nhân trực tiếp thiết kế Công trình nhà máy Dệt Kim
154
12.786.000 
28/02
Khấu trừ theo tỉ lệ qui định (6%)
338
767.160
….
Cộng P/S:
767.160
12.786.000
Số d cuối kỳ:
12.018.840
Kế toán thanh toán Kế toán trưởng Tổ truởng Thủ trưởng đơn vị
( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên, đóng dấu)
Công ty cổ phần t vấn xây dựng Nam Thành Đô
Sổ cái TK 338
Tên tài khoản: Các khoản phải trả, phải nộp khác
Tháng2 năm 2005
Đvt:VND
Chứng từ
Diễn giải
TK đối ứng
Số tiền
SH
N T
Nợ

D đầu kỳ
0
Phát sinh trong kỳ
27/ 02
Trích BHXH, BHYT,kinh phí công đoàn theo tỷ lệ qui định
154
9.906.045
Khâú trừ BHXH, BHYT, KPCĐ vào lương nhân viên
334
3.128.225
Cộng phát sinh
13.034.270
Số dư cuối kỳ
13.034.270
Kế toán thanh toán Kế toán trưởng Tổ truởng Thủ trưởng đơn vị
( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên, đóng dấu)
Công ty cổ phần t vấn xây dựng Nam Thành Đô
Sổ cái TK 338
Tên tài khoản: Cáckhoản phải trả, phải nộp khác
Tên công trình: Nhà máy Dệt Kim
Tháng2 năm 2005
Đvt:VND
Chứng từ
Diễn giải
TK đối ứng
Số tiền
SH
N T
Nợ

D đầu kỳ
0
Phát sinh trong kỳ
27/ 02
Trích BHXH, BHYT,KPCĐ theo tỷ lệ qui định
154
2.429.340
28/ 02
Khấu trừ theo tỉ lệ qui định (6%)
334
767.160
Cộng phát sinh
3.196.500
Số d cuối kỳ
3.196.500 
Kế toán thanh toán Kế toán trưởng Tổ truởng Thủ trưởng đơn vị
( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên, đóng dấu)
cty cổ phần t vấn xây dựng nam Thành đô
Nhật ký chung
Tháng 2 năm 2005
Đvt: VND
NT
Chứng từ
Diễn giải
Số hiệuTk
Số phát sinh
Số
NT
Nợ

30/2
Tiền lương tháng 02/ 05 công trình nhà máy Dệt Kim Hà Nội
154
12.786.000
334
12.786.000
Tiền lương tháng 02/ 05 công trình cải tạo Cty Bia Việt Hà
154
10.000.000
334
10.000.000
Tiền lương tháng 02/ 05 công trìnhẳtờng Thuỷ Sản Thanh Hoá
154
9.259.000
334
9.259.000 
Tiền lương tháng 2/05 cho cán bộ quản lý doanh nghiệp
642
20.092.079
334
20.092.079
Thưởng quỹ lương
431
700.000
334
700.000
Các khoản khấu trừ
334
3.128.225
338
3.128.225
Trích BHXH, BHYT, KPCĐ
154
10.039.045
338
10.039.045

Cộng
66.004.349
66.004.349
Kế toán thanh toán Kế toán trưởng Tổ truởng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
II. Kế toán vật liệu công cụ dụng cụ:
Tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Thành Đô thì vật liệu ở đây là: Giấy, bìa, bút, băng dính, hồ khô, dĩa CD rom, File rút gáy…. Đây chính là các nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng Nam Thành Đô tham gia trực tiếp vào quá trình thiết kế bản vẽ.
Kế toán vật liệu tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Thành Đô căn cứ vào: Bảng kê chi tiết văn phòng phẩm kèm theo Hợp đồng VAT …
Kế toán tại công ty cổ phần xây dựng Nam Thành Đô sử dụng phương pháp ghi thẻ song song để quản lý nguyên vật liệu :
-Tại kho thủ kho sử dụng thẻ kho để theo dõi tình hình nhập xuất tồn theo chỉ tiêu số lượng. Mỗi chứng từ được ghi một dòng cuối ngày thủ kho phải tiến hành tính theo số dư của từng thứ vật liệu và ghi vào thẻ kho
- Tại phòng kế toán, kế toán viên sử dụng sổ chi tiết vật liệu công cụ để theo dõi tình hình nhập xuất tồn của từng thứ vật liệu theo chỉ tiêu số lượng và
giá trị. Cuối tháng kế toán viên phải so sánh đối chiếu với thẻ kho và các sổ chi tiết
Thẻ kho
Phiếu nhập kho
Phiếu xuất kho
Sổ chi tiết
Sổ tổng hợp
Qui trình luân chuyển chứng từ vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng Nam Thành Đô như sau:
: Ghi hàng ngày
: Ghi hàng tháng
*Phương pháp ghi :
Hàng ngày khi nhận được các chứng từ về nhập xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng văn phòng kế toán tiến hành ghi chép phiếu nhập của từng loại vật liệu. Sau mỗi buổi thủ kho sử dụng phiếu nhập, phiếu xuất để ghi vào thẻ kho. Sau đó thủ kho chuyển chứng từ về phòng kế toán để kế toán viên kiểm tra tính hợp lệ rồi ghi các chứng từ liên quan khác.
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng Nam Thành Đô áp dụng phương pháp tính giá nguyên vật liệu theo giá thực tế đích danhvì giá trị của những vật liệu VPP nhỏ.
Mẫu hoá đơn GTGT mua văn phòng phẩm như sau:
Hoá đơn GTGT
Liên 2 (giao cho khắch hàng)
Ngày 2/2/05
Đơn vị bán : Công ty THNH Tân Phú Gia
Địa chỉ : 12 Ngõ 178/ 48 Tây Sơn, phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Họ tên người mua hàng: Nguyễn Thị Xuân
Đơn vị : Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Thành Đô SốTK:
Địa chỉ : Phòng 908- CT6- ĐNI- Địn...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement