Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Bradleigh
#918418

Download miễn phí Luận văn Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng bưu điện

Trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, kế toán phải ghi rõ căn cứ vào lệnh điều động số bao nhiêu, vào ngày, tháng, năm nào, họ tên người vận chuyển, phương tiện vận chuyển, xuất tại kho nào, nhập tại kho nào.

 Do Công ty sử dụng chương trình kế toán máy nên cột “Đơn giá” và cột “Thành tiền” chưa được ghi ngay, sau khi nhập số lượng xuất kho vào cột “Số lượng” máy tính sẽ tự động tính ra đơn giá xuất kho theo phương pháp giá bình quân liên hoàn và tính ra số thành tiền.

 Kế toán vừa lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ trên máy, vừa viết trên sổ hóa đơn in sẵn theo mẫu của Bộ tài chính.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ị trực thuộc không có riêng từng phần hành kế toán mà kế toán trưởng phụ trách kiêm nhiệm trên mọi phần hành kế toán.
Kế toán vật tư, TSCĐ: Theo dõi biến động TSCĐ, trích khấu hao TSCĐ, NVL sản xuất của các xí nghiệp, vật tư tại kho của Công ty và các kho của xí nghiệp, theo dõi giá trị của các tài sản, chất lượng của vật tư, tài sản mà đơn vị đang quản lí.
Kế toán chi phí - giá thành: Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, tổ chức lập và phân tích báo cáo, cung cấp những thông tin cần thiết về chi phí sản xuất và giá thành sẩn phẩm.
Kế toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ: Tính lương và trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo đúng chế độ. Tại các xí nghiệp kế toán tính lương cho cán bộ CNV trong đơn vị mình sau đó gửi báo cáo cho kế toán Công ty.
Thủ kho: Theo dõi nhập, xuất vật tư, hàng hóa, thành phẩm, bảo quản vật tư hàng hóa trong kho, có trách nhiệm thông báo cho kế toán vật tư những hàng hoá, vật tư kém phẩm chất, không đủ chất lượng.
Thủ quỹ: Thực hiện thu, chi tiền mặt theo phiếu thu, phiếu chi, bảo quản quỹ và thực hiện kiểm kê quỹ hàng tháng, đối chiếu sổ quỹ với sổ chi tiết tiền mặt của kế toán.
5. Tình hình vận dụng chế độ kế toán tại CTCP đầu tư và xây dựng bưu điện
5.1. Quy định chung
Niên độ kế toán: Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 dương lịch hàng năm.
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và nguyên tắc chuyển đổi các đồng tiền khác: Công ty sử dụng đồng Việt Nam, và theo tỷ giá của Ngân hàng Ngoại thương.
Hình thức sổ kế toán áp dụng: Hình thức chứng từ ghi sổ.
Phương pháp kế toán tài sản cố định:
- Nguyên tắc xác định nguyên giá:
TSCĐ mua mới = Giá mua + chi phí mua + chi phí khác.
Trường hợp TSCĐ nhập khẩu: TSCĐ mua mới = Giá mua + Thuế + chi phí mua + Chi phí khác.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ:
Công ty trích khấu hao cơ bản theo tỷ lệ khấu hao quy định tại quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ tài chính.
Phương pháp kế toán hàng tồn kho:
- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: theo nguyên tắc giá thực tế chi phí.
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kì: theo phương pháp giá bình quân liên hoàn.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp Kê khai thường xuyên.
5.2. Hệ thống chứng từ
Công ty áp dụng hệ thống chứng từ được ban hành theo Quyết định số 1141- TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Danh mục chứng từ kế toán bao gồm:
- Tiền mặt: Phiếu thu, phiếu chi, giấy đề nghị tạm ứng, giấy thanh toán tiền tạm ứng, biên lai thu tiền, bảng kiểm kê quỹ.
- Hàng tồn kho: Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, thẻ kho, biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hóa, phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ.
- Lao động tiền lương: Bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, bảng thanh toán tiền thưởng, phiếu xác nhận sản phẩm, công việc hoàn thành, phiếu báo làm thêm giờ.
- Tài sản cố định: Biên bản giao nhận TSCĐ, thẻ TSCĐ, biên bản thanh lý TSCĐ, biên bản đánh giá lại.
- Bán hàng: Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng.
- Sản xuất: Phiếu theo dõi xe máy thi công.
5.3. Hệ thống tài khoản kế toán
Trên cơ sở hệ thống tài khoản kế toán thống nhất được ban hành theo quyết định sô 1141- TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 của Bộ trưởng Bộ tài chính và một số văn bản mới ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung hệ thống tài khoản, Công ty sử dụng một hệ thống tài khoản cần thiết cho một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, đồng thời Công ty đã chi tiết tài khoản để đảm bảo chi tiết từng đối tượng cung cấp thông tin một cách chính xác, thuận tiện.
5.4. Tổ chức sổ kế toán
a. Hệ thống sổ sách
Hiện nay Công ty đang áp dụng hình thức Chứng từ ghi sổ nên Công ty sử dụng những loại sổ sách sau:
+ Chứng từ ghi sổ
Chứng từ ghi sổ được lập để bảo quản chứng từ kế toán, định khoản kế toán và làm căn cứ để ghi vào sổ cái.
Chứng từ ghi sổ đối với các nghiệp vụ thường xuyên phát sinh thì được ghi sổ chứng từ ghi sổ hàng tháng, với những nghiệp vụ phát sinh không thường xuyên thì được hạch toán cả quý một lần.
Sau khi được lập, Chứng từ ghi sổ được tập hợp, theo dõi trên Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ.
+ Sổ chi tiết
Công ty và các xí nghiệp sử dụng các sổ chi tiết theo như chế độ kế toán ban hành. Sổ chi tiết tại các xí nghiệp bao gồm 2 loại: Sổ chi tiết theo dõi các tài khoản hạch toán chung cho các công trình và sổ chi tiết theo dõi riêng cho từng công trình. Tại Công ty, sổ chi tiết cũng được áp dụng theo hình thức này, tuy nhiên ở Công ty sổ chi tiết được theo dõi riêng theo từng xí nghiệp, phòng ban trực thuộc...
+ Sổ cái
Công ty sử dụng hế thống sổ cái các tài khoản như theo quy định của Bộ tài chính. Tại phòng kế toán của Công ty có sử dụng sổ cái TK 641, TK 642; các xí nghiệp và các phòng ban trực thuộc không hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp.
b. Trình tự ghi sổ
Công ty áp dụng hình thức Chứng từ ghi sổ (CTGS) nên các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh ở chứng từ gốc được phân loại theo các chứng từ cùng nội dung, tính chất để lập CTGS trước khi vào sổ kế toán tổng hợp. Trình tự ghi sổ kế toán ở Công ty được thực hiện theo như sơ đồ dưới đây (sơ đồ 14):
Sơ đồ 14: Trình tự ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ tại Công ty
Chứng từ kế toán
Bảng kê chứng từ
Chứng từ ghi sổ
Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ
Bảng cân đối số phát sinh
Báo cáo kế toán
Sổ cái
Thẻ, sổ chi tiết
Bảng tổng hợp chi tiết
Ghi chú Ghi hàng ngày
Ghi cuối kì
Đối chiếu
5.5. Hệ thống báo cáo kế toán
Hiện nay Công ty áp dụng hệ thống báo cáo theo quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 20/10/2000 của Bộ tài chính.
Cuối mỗi niên khoá, Công ty lập các Báo cáo tài chính:
+Bảng cân đối kế toán vào ngày 31/12
+Báo cáo kết quả kinh doanh
+Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
+Thuyết minh Báo cáo tài chính.
Các báo cáo này phải được gửi tới Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị của Công ty chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày hoàn thành.
Sau Đại hội đồng cổ đông, các Báo cáo tài chính trên cùng với báo cáo của Ban kiểm soát, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu trữ tại văn phòng Công ty trong 5 năm để các cổ đông xem xét khi cần thiết.
5.6. Phần mềm kế toán áp dụng tại Công ty:
Hiện nay Công ty đang áp dụng phần mềm kế toán riêng do Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam đưa vào sử dụng, đã được cải tạo so với một số phần mềm thông dụng nhằm đảm bảo phù hợp với đặc thù tổ chức kế toán tại Công ty. Phần mềm kế toán mà Công ty đang sử dụng có nhiều ưu điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong công tác kế toán cũng như công tác quản lí.
II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NVL TẠI CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN
1. Đặc điểm, phân loại và yêu cầu quản lý NVL tại Công ty
1.1. Đặc điểm và phân loại NVL
a. Đặc điểm NVL
CTCP đầu tư và xây dựng bưu điện bao gồm các xí nghiệp xây dựng nhà bưu điện, xí nghiệp công trình thông tin... và nhà máy nhựa, nhà máy cáp viễn thông sản xuất các sản phẩm công nghiệp ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement