Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nh0cs0ck_baby_kut3_93
#918045

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí của Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng

MỤC LỤC

ĐỀ MỤC TRANG

LỜI NÓI ĐẦU 1

 PHẦN I: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ Ở TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VLXD 3

 I/ LỜI GIỚI THIỆU 3

 1. Quá trình hoàn thành và phát triển của Trung tâm thí nghiệm VLXD - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn 3

 2. Đặc điểm cơ bản của Trung tâm 5

 II/ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA TRUNG TÂM CÓ ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ 8

 1. Đặc điểm về lao động 8

 1.1 Số lượng lao động 8

 1.2 Chất lượng lao động 8

 1.3 Chất lượng lao động quản lý 8

 2. Đặc điểm về máy móc thiết bị của đơn vị 10

 3. Đặc điểm về cơ cấu sản xuất 12

 III/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VLXD TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 12

 IV/ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ Ở TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VLXD 14

 1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý ở Trung tâm 14

 2. Cơ cấu và trình độ lao động quản lý 14

 3. Bộ máy điều hành của Trung tâm 16

 4. Các phòng chức năng 18

 4.1 Phòng tài chính - Kế toán 18

 4.2 Phòng hành chính tổng hợp 19

 4.3 Phòng thí nghiệm 20

 4.4 Các phòng thí nghiệm hiện trường 21

 5. Thông tin trong bộ máy quản lý 21

 5.1 Mối quan hệ trực tuyến 21

 5.2 Mối quan hệ chức năng 21

 5.3 Mối quan hệ phối hợp 22

 V/ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC TỔ CHỨC CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ Ở TRUNG TÂM 22

 1. Ưu điểm 23

 2. Nhược điểm 24

 3. Nguyên nhân và phương hướng 25

 PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VLXD 29

 I/ MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN BỘ MÁY 29

 1. Mục đích của việc hoàn thiện 29

 2. Phương hướng của việc hoàn thiện 30

 3. Hướng phát triển của Trung tâm thí nghiệm đến năm 2010 31

 3.1 Tài sản cố định và kết quả hoạt động SXKD 31

 3.2 Cơ cấu và trình độ lao động quản lý 32

 3.3 Đầu tư máy móc thiết bị 32

 II/ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢN QUẢN LÝ CỦA TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VLXD 33

 1. Đề xuất mô hình tổ chức bộ máy quản lý ở Trung tâm 33

 2. Đề xuất cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ở Trung tâm 37

 2.1 Ban Giám đốc 37

 2.2 Phòng tài chính - Kế toán 38

 2.3 Phòng hành chính tổng hợp 39

 2.4 Các phòng thí nghiệm 40

 2.5 Hiệu quả của việc sắp xếp, bố trí lại các phòng chức năng 40

 3. Tăng cường quản lý trong cơ cấu tổ chức 41

 4. Coi trọng hơn nữa công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho toàn htể cán bộ nhân viên 41

 5. Xác lập trách nhiệm và mối quan hệ giữa Đảng, chính quỳen và các đoàn thể quần chúng 43

 KẾT LUẬN 46

 

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


nhân viên của Trung tâm ngày càng được nâng cao.
Giám đốc trực tiếp chỉ đạo sản xuất thông qua các hợp đồng và tạo mối quan hệ qua lại với các đơn vị bạn, giám đốc chỉ đạo toàn bộ các phòng chức năng và các mảng hiện trường thông qua phó giám đốc trực tiếp điều hành, phó giám đốc có thể thay mặt giám đốc khi giám đốc vắng mặt và chịu trách nhiệm với giám đốc về chỉ đạo từng mặt công việc.
Giúp việc trực tiếp cho giám đốc Trung tâm trong công tác quản lý gồm có: Phó Giám đốc và kế toán trưởng.
* Phó giám đốc
Là người được uỷ quyền giám đốc trong công tác kế hoạch – công tác kỹ thuật, chỉ đạo, kiểm tra, điều hoạt động hành sản xuất kinh doanh. Đồng thời là bí thư chi bộ phụ trách công tác Đảng, công tác chính trị, tổ chức vận động cán bộ.
Quyền và nghĩa vụ:
Là người thay mặt Giám đốc xem xét, phê duyệt các vấn đề liên quan phục vụ cho sản xuất.
Tổ chức chỉ đạo việc cung ứng các yếu tố đầu vào cho sản xuất kinh doanh.
Kiểm tra, đề xuất kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị…
Nghiên cứu, nắm bắt thị trường, tìm hiểu khách hàng và các đối tác kinh doanh. Tính toán chi tiết các chỉ tiêu - yếu tố lập hồ sơ dự thầu.
Theo dõi, chấn chỉnh, xử lý các nội dung vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, nội quy, quy định của đơn vị.
Tham mưu cho Giám đốc trong việc lập quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân viên, lao động hợp đồng.
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc chỉ đạo thi công các công trình.
Đề nghị xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhâncó thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất. Đề nghị xử lý kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật của đơn vị.
* Kế toán trưởng:
Chịu trách nhiệm trước giám đốc Trung tâm, Trực tiếp điều hành phòng tài chính – kế toán, thống kê cho phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tổ chức hướng dẫn những quy định mới về công tác tài chính, kế toán của nhà nước theo chức năng quản lý.
Tham mưu cho giám đốc hoạch định chiến lược kinh doanh, dự báo thông tin kinh tế xã hội nhằm hướng điều chỉnh hoạt động kinh doanh theo mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, từng bước áp dụng khoa học công nghệvào quản lý tài chính của đơn vị.
Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, báo cáo định kỳ theo quy điịnh của nhà nước, của đơn vị hay các báo cáo thường xuyên khác.
Tổ chức bảo quản, lưu giữ hồ sơ chứng từ, tài liệu kế toán theo quy định.
4 - Các phòng chức năng
4.1. Phòng tài chính - kế toán
*Cơ cấu tổ chức : Gồm 3 người được bố trí công việc cụ thể như sau:
- Một trưởng phòng phụ trách chung (Kế toán trưởng kiêm nhiệm)
- Một nhân viên thủ quỹ, thanh toán lương - bảo hiểm xã hội
- Một nhân viên giúp việc và giải quyết một số công việc liên quan
*Chức năng nhiệm vụ : Là giúp giám đốc trong công tác quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, tài vụ, quản lý vốn, chi phí tài sản cố định theo dõi công tác tiêu thụ, thanh toán lương, thanh toán BHXH, các khoản chi phí tài chính. Theo dõi về nguyên vật liệu, lợi nhuận, thông tin kinh tế, tổ chức kiểm tra việc thực hiên các chế độ hạch toán ngân sách, đôn đốc kiểm traviệc thực hiện các hợp đồng kinh tế đối với các đơn vị đối tác, quyết toán và thanh lý hợp đồng.
*Tình hình bố trí sử dụng cán bộ trong phòng
Nhìn chung là tương đối phù hợp với chức năng, nhiệm vụ nhưng xét về chuyên môn nghiệp vụ thì kế toán trưởng kiêm trưởng phòng mới tốt nghiệp cao đẳng tài chính kế toán, mặc dù có kinh nghiệm và tâm huyết với công việc nhưng sẽ là một áp lực không nhỏ trong mối quan hệ và trách nhiệm của nhân viên dưới quyền. Phòng có 1 nhân viên tốt nhiệp học viện ngân hàng, và 1 người có trình độ trung cấp kế toán. Như vậy, xét về chuyên môn nghiệp vụ thì đã đáp ứng được yêu cầu của công việc, nhưng xét về mặt bằng tổng thể thì Trung tâm cũng cần nhìn nhận một cách đúng đắn về trình độ của cán bộ quản lý .
4.2. Phòng hành chính tổng hợp
*Cơ cấu tổ chức: Gồm 3 người.
- Một trưởng phòng phụ trách chung.
- Hai nhân viên giúp việc
*Chức năng và nhiệm vụ.
Tham mưu cho giám đốc trong lĩnh vực quản lý trụ sở, giao dịch tiếp khách, quản lý công văn giấy tờ, nhận mẫu, mã hoá, bàn giao kết quả, xây dựng các quy chế làm việc. quan tâm đến chế độ chính sách, đời sống của cán bộ, nhân viên và người lao động.
Thực hiên đúng các quy định về văn thư, lưu trữ, bảo mật; các nguyên tắc quản lý công văn, giấy tờ đi và đến. thực hiện các biện pháp quản lý tài sản thuộc lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn.
Phối hợp với các phòng ban chức năng xây dựng quy chế làm việc, gia dịch tiếp khách.
Có chế độ, quy định quản lý và sử dụng có hiệu quả, hợp lý các thiết bị văn phòng, thực hiện chế độ kiểm tra, kiểm kê, bảo dưỡng theo định kỳ.
Sắp xếp nơi làm việc, trang thiết bị cho các phòng ban; lập kế hoạch điều động xe con phục vụ lãnh đạo theo nhu cầu công tác.
Phục vụ công tác: Đánh máy, in ấn và quản lý các công văn, giấy tờ, con dấu của đơn vị theo đúng quy định của nhà nước.
Quản lý các hồ sơ quản lý đất đai, trụ sở làm việc, xe con và các tài sản phục vụ Trung tâm.
*Tình hình bố trí sử dụng cán bộ:
Phòng hành chính tổng hợp được bố trí 3 người, việc bố trí sử dụng các cán bộ và nhân viên trong phòng là phù hợp với chức năng của công việc. Nhưng xem ra số lượng công việc khá nhiều sẽ gây ra vất vả cho các thành viên trong phòng. Trong phòng gồm có 1 người có trình độ đại học là trưởng phòng, một nhân viên trình độ trung cấp. Còn lại 1 nhân viên trình độ sơ cấp. Để tạo được kết quả công việc, tránh cho các nhân viên phải làm việc quá sức, và diều quan trọng hơn là trình độ của nhân viên trong phòng còn chưa đáp ứng được chuyên môn công việc. Chính vì vậy Trung tâm cần có biện pháp bố trí nhân lực của phòng một cách hài hoà để có hiệu quả cao trong công việc.
4.3. Phòng thí nghiệm
* Cơ cấu tổ chức của phòng: Gồm 5 người
- Một trưởng phòng phụ trách chung
- Bốn nhân viên thí nghiệm
* Chức năng và nhiệm vụ của phòng
- Đây là phòng chức năng chuyên ngành đặt tại trụ sở thực hiện nhiệm vụ thí nghiệm,thử nghiệm theo yêu cầu của các đơn vị trong và ngoài Tổng công ty.
* Tình hình bố trí sử dụng cán bộ
Phòng có 1 cán bộ tốt nghiệp đại học là trưởng phòng. Có 1 nhân viên trình độ đại học, còn lại 3 người có trình độ trung cấp. Số lượng nhân của phòng còn ít vì vậy nên bố trí thêm từ 1 đến 2 nhân viên để phù hợp với mức độ công việc.
4.4. Các phòng thí nghiệm hiện trường.
* Gồm có:
- Một trưởng phòng phụ trách chung, xác định khối lượng nghiệm thu thanh toán mỗi quý với ban điều hành dự án báo cáo về Giám đốc Trung tâm để thanh toán giá trị sản lượng theo hợp đồng đã ký.
- Nhân viên thí nghiệm tuỳ theo khối lượng công việc của mỗi dự án được bố trí từ 4 đến 7 người. Nhân viên thí nghiệm thực hiện công việc chuyên môn trong phòng thí nghiệm và ngoài công trường.
* Chức năng và nhiệm vụ của phòng
- Khi...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement